Katalog

Anna Świca , 2013-06-07
Biłgoraj

Zajęcia pozaszkolne, Konspekty

„Martwa natura – tajemnice przedmiotów”- studium malarskie

- n +

KONSPEKT
zajęć plastycznych z rysunku i malarstwa
z elementami historii sztuki z młodzieżą w wieku 14 -18 lat
w pracowni plastycznej Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju


nauczyciel: mgr Anna Świca
stopień awansu: nauczyciel mianowany
termin: 26.11.2009 r.
czas trwania: 1410-1725 (4 godz. lekcyjne x 45 min.)

Zadanie programowe: Celem zajęć jest wykonanie studium malarskiego martwej natury, poprzedzone wprowadzeniem teoretycznym dotyczącym historii malarstwa o tej tematyce na przestrzeni dziejów. Ćwiczenie wstępne, będzie miało na celu uruchomić w wychowankach proces samodzielnego myślenia i tworzenia form malarskich na płaszczyźnie. Dzięki przedstawieniom i obserwacji reprodukcji obrazów wychowankowie będą mogli poznać różnice w traktowaniu materii malarskiej i symboliki przedmiotów. Zajęcia teoretyczne powinny pomóc w określeniu cech charakterystycznych dla malarstwa w różnych etapach rozwoju sztuki. Mają na celu także naukę analizowania i wypowiadania się na temat dzieł sztuki.

Temat: „Martwa natura – tajemnice przedmiotów”- studium malarskie

Cele artystyczne:
wychowanek zna:
- zna pojęcia studium, światłocień,
- wie czym jest martwa natura,
- zna pojęcie vanitas,
- zna różne postawy zarówno twórców jak i odbiorców sztuki,
- zna pojęcie plamy barwnej jej rodzaje i funkcje w dziele plastycznym,

wychowanek rozumie:
- zasady malarstwa postimpresjonistycznego,
- wartość sztuki jako elementu kultury,
- zauważa różnice w budowie form malarskich,

wychowanek potrafi:
- wykonać studium rysunkowe zgodne z zasadami proporcjonalności,
- potrafi za pomocą środków artystycznych dokonać analizy poszczególnych elementów kompozycji względem siebie,
- potrafi za pomocą barwy i światła zaplanować przestrzeń w kompozycji,
- potrafi za pomocą plamy barwnej wydobyć różnice światłocieniowe brył,
- potrafi zauważyć błędy popełnione w pracy

Cele wychowawcze:
- przygotowanie do rozumienia ekspresyjnej i symbolicznej roli sztuki w życiu człowieka
- umiejętność prezentowania własnych poglądów,
- budowanie i wspieranie poczucia własnej wartości
- nauczenie postawy współpracy między wychowankami, poprzez wymianę poglądów artystycznych.

Metody: słowna (pogadanka, dyskusja), oglądowa, zajęć praktycznych (praca twórcza)
Technika: malarstwo (techniki mieszane – farby plakatowe, akrylowe, pastele suche)
Formy pracy: indywidualna
Pomoce dydaktyczne: kartony, ołówki, pędzle, reprodukcje martwych natur, film + odtwarzacz DVD, książka z serii „Wielka kolekcja sławnych malarzy. Paul Cézanne 1839-1906”, Poznań 2006; album malarstwa Impressionisten und Postimpressionisten in den Museen der Sowjetunion, Leningrad 1986; Patrick de Rynck, Jak czytać malarstwo – rozwiązywanie zagadek, rozumienie smakowanie dzieł dawnych mistrzów, Kraków 2005; Publikacja edukacyjna: Transalpinum. Po obu stronach Alp, Wydawnictwo BOSZ, 2004, Uniwersalny Leksykon Sztuki, MUZA SA, Warszawa 2002


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna

Czynności organizacyjne - przygotowanie stanowiska pracy, dokonanie wyboru techniki, przygotowanie farb, pędzli, wody.

II. Część zasadnicza


1. Część teoretyczna – pogadanka

- Co to jest martwa natura?
To przedstawienie przedmiotów naczyń kuchennych, potraw, kwiatów, owoców, instrumentów muzycznych, zabitych zwierząt, niekiedy broni. Odpowiednie zaaranżowanie stwarza możliwość efektownych rozwiązań czysto malarskich, np. kolorystycznych, czasem zawiera podteksty symboliczne. Pierwsze tego typu przestawienia pojawiają się w starożytnych freskach (w Pompejach). W XV w. występowały jako element uzupełniający kompozycje figuralne (van Eyck). Jako samodzielny gatunek malarstwa rozkwitła w XVII wieku w sztuce niderlandzkiej (flamandzkiej i holenderskiej). Najwybitniejsi to W. Heda, P. Claesz. Martwe natury były samodzielnymi dziełami sztuki o wieloznaczeniowej symbolice. W sztuce współczesnej jest pretekstem do rozwiązywania zagadnień formalnych i podobnie jak dawniej stosowana jako motyw dekoracyjny.

Vanitas to martwe natury zawierające elementy przypominające o znikomości życia, przemijaniu i nieuchronności śmierci (czaszki, wypalone świece, klepsydry, kwiaty, drobne owady).

- Krótka pogadanka z wykorzystaniem przykładowych reprodukcji z przedstawieniami martwej natury oraz fragmentów filmu o twórczości Paul’a Cézanne’a – prekursora kubizmu.

- Nauczycielka pokazuje wychowankom reprodukcje przedstawiające malarskie interpretacje martwej natury na przestrzeni dziejów; zwraca uwagę na kompozycje, wykorzystanie środków malarskich, symbolikę.

- Jakich środków używał Cézanne, aby stworzyć iluzję przestrzeni w obrazie?
(kontrasty kolorystyczne, forma, światłocień, kompozycja, płaskie plamy barwne wydobywane za pomocą drobnych precyzyjnych ruchów pędzla)
- Czy możemy zauważyć jakie stosował środki wyrazu?
(wykorzystanie zasady kontrastu barw, redukcja bryły do podstawowych form geometrycznych – stożek, walec, kula).


2. Praca twórcza - indywidualna
Zadaniem wychowanków jest wykonanie studium malarskiego martwej natury.

Ćwiczenie wprowadzające ma na celu wykonanie rysunkowego szkicu koncepcyjnego z uwzględnieniem zasad kompozycji, perspektywy, formy i proporcji elementów martwej natury. Po dokonaniu poprawek i akceptacji nauczycielki, wychowankowie przystępują do wykonania pracy zasadniczej w technice malarskiej.

Wychowankowie powinni zwrócić uwagę na proporcje, oświetlenie elementów kompozycji, zwrócić uwagę na wzajemne relacje przedmiotów.

Nauczyciel dokonuje korekty w czasie pracy – większy format potrzebuje pewnego dystansu do wykonywanego rysunku, wychowankowie powinni mieć możliwość odchodzenia od sztalug. Nauczycielka dokonuje korekt, zwraca uwagę na kompozycję, proporcje, łączenie barw, wykorzystanie światłocienia.


3. Ocena prac
Dyskusja o problemach powstałych podczas samodzielnej pracy.
Wychowankowie powinni omówić, co stwarzało największe problemy w pracy, powinni też zauważać swoje błędy, aby na następnych zajęciach móc dokonać poprawek.

III. Część końcowa

Uporządkowanie stanowiska pracy.

Wyświetleń: 1555


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.