AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tatiana Urbanowicz-Weidner, 2013-06-07
Chorzów

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

§ 7. ust.2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
1)Samodzielnie lub poprzez udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach oraz ukończenie studiów podyplomowych. Udział w zajęciach warsztatowych WDN. Rozwijanie i doskonalenie zdolności interpersonalnych.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b)Samodzielne studiowanie czasopism i literatury fachowej.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
2)Poznanie procedury awansu zawodowego.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Zaakceptowany przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z realizacji rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI
IX 2011
V 2013
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b)Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
3)Nawiązanie systematycznej współpracy z opiekunem stażu.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Ustalenie i realizowanie warunków współpracy z opiekunem stażu.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
4)Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w jego obecności.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Obserwacja i prowadzenie lekcji według wcześniej opracowanego planu.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
5)Doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy pedagogicznej.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Wykorzystanie metod aktywizujących podczas zajęć, stosowanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych rozwiązań i atrakcyjnych sposobów przekazywania wiedzy.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b)Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami: prowadzenie dwóch lekcji otwartych z języka polskiego dla nauczycieli polonistów oraz wykonanie prezentacji dotyczącej prawnych aspektów awansu zawodowego dla nauczycieli będących w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2011/2012 i 2012/2013.
II 2012
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
c)Doskonalenie działań wykonywanych w ramach stażu.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
6)Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Gromadzenie dokumentacji stażu.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.
CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
7)Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Wpisy w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
8)Praca w zespołach zadaniowych.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Udział w pracach zespołów humanistycznego, wychowawczego klas czwartych i ds. awansu zawodowego.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
1)Poznanie środowiska uczniów.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Obserwacja i prowadzenie rozmów z rodzicami i opiekunami, trenerami sportowymi. Zaznajomienie się z dokumentami zgromadzonymi w szkole jak opinie i orzeczenia PPP.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
2)Współorganizowanie konkursów i uroczystości szkolnych.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Współorganizacja Konkursu na recenzję przedstawienia teatralnego, Szkolnego konkursu recytatorskiego i Konkursu ortograficznego dla uczniów klas 4-6 SP i I-III GS.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
3)Wyrabianie aktywnej postawy uczniów wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Opracowanie i realizowanie scenariuszy zajęć przeciwdziałających współczesnym negatywnym zjawiskom jak agresja.
Kształtowanie krytycznego stosunku dzieci do mediów.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
4)Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Praca z uczniem słabym i zdolnym. Wycieczki dydaktyczne.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
5)Przygotowanie uczniów do konkursów.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Wspieranie uczniów i pomaganie im w opanowaniu wiedzy przydatnej na konkursach.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
6)Uwzględnianie w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Zorganizowanie dla uczniów klas szóstych zajęć z zakresu preorientacji zawodowej dotyczących komunikacji i motywacji.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012/2013.

§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
1)Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Dokumentowanie przebiegu stażu.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b) Wyszukiwanie w Internecie informacji przydatnych w pracy polonisty.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
c)Przygotowywanie scenariuszy zajęć i konspektów, testów, sprawdzianów i dokumentacji szkolnej.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
d)Umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego.
TERMIN REALIZACJI
Rok szkolny 2012/2013.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
2)Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Samodzielne poznawanie nowych funkcji i możliwości komputera.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco.§ 7 ust.2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
1) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Regularne śledzenie literatury metodycznej. Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki m. in. na temat dysfunkcji
rozwojowych.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b)Branie udziału w kursach, warsztatach, szkoleniach dotyczących tego rodzaju zagadnień. Wymiana doświadczeń z pozostałymi nauczycielami
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.
Spotkania Rady Pedagogicznej, indywidualne rozmowy.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
2)Zdiagnozowanie poziomu rozwoju uczniów.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Prowadzenie zajęć zgodnie z możliwościami i potrzebami uczniów – ankiety, testy diagnozujące i podsumowujące przyrost wiedzy uczniów.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
3)Umiejętne zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Rozwiązywanie pojawiających się problemów edukacyjnych i wychowawczych we współpracy z pedagogiem i psychologiem. Analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
TERMIN REALIZACJI
Na bieżąco.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
4)Integrowanie zespołu klasowego i organizowanie życia klasy.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Organizowanie wycieczek i wyjazdów. Udział klasy w uroczystościach szkolnych i klasowych.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
5)Rozwijanie samorządności wśród uczniów.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Nadzorowanie pracy Trójki klasowej, podział zadań wśród uczniów dotyczących dyżurów i opieki nad klasą.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
6)Pedagogizacja rodziców.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Edukowanie rodziców podczas zebrań z zakresu problematyki wychowawczej oraz innych aspektów funkcjonowania rodziny.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.


&7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
1)Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją podstawowych jej funkcji i wynikających z
nich zadań.
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej i pracach zespołów samokształceniowych, opracowujących i modyfikujących dokumenty międzyszkolne.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
2)Poznanie zasad dotyczących systemu funkcjonowania i organizacji szkoły oraz z zakresu prawa oświatowego.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
a)Wnikliwa analiza dokumentów szkoły i umiejętne posługiwanie się nimi w praktyce.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
b)Organizowanie wycieczek i wyjść zgodnie z obowiązującymi procedurami.
TERMIN REALIZACJI
Zgodnie z harmonogramem.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
c)Zgłębianie prawa oświatowego i wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach
Cały okres stażu.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.


CZYNNOŚCI, ZADANIA DO WYKONANIA
3)Samodzielne studiowanie przepisów dotyczących praw dzieci i ich rozwoju, przepisów prawa karnego i cywilnego
dotyczącego postępowania.

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
Dogłębna analiza Praw Ucznia i Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktycznowychowawczej. Zgłębienie treści ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich i ustawy o pomocy społecznej. Poznanie treści ustawy o pomocy społecznej.
TERMIN REALIZACJI
Cały okres stażu.Opracowała:Tatiana Urbanowicz-Weidner

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.