AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Nazwisko, 2013-06-04
węgorzyno

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Ewa Adamów
2. Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum im. Orła Białego w Węgorzynie, ul. Kościuszki 29;
73-155 Węgorzyno
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r. (przewidywana data zakończenia stażu 31.05.2013)
4. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Niniejszy projekt Planu Rozwoju Zawodowego opracowany został zgodnie z § 8 Rozporządzenia MENiS
z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(DZ.U. z 2004r., Nr.260, poz.2593)
oraz ostatnich zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniających rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Czynności organizacyjne
Lp Zadania Formy realizacji Spodziewane efekty


1.
2.

3.

Poznanie procedury awansu zawodowego.
Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.


• Przegląd i analiza przepisów z zakresu prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Analiza artykułów w czasopismach fachowych.
• Śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza własnej działalności dydaktycznej i wychowawczej.
• Zredagowanie planu rozwoju zawodowego.• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju:
- analiza dokumentacji
- autorefleksja
- autoanaliza

Zdobycie wiadomości o
wymaganiach związanych z awansem
zawodowym nauczycieli oraz przepisach oświatowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacjiPrzedstawienie planu rozwoju Dyrektorowi Szkoły i jego realizacja.
Przedłożenie sprawozdania Dyrektorowi Szkoły

(§ 8 ust.2 pkt 1) Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrażania działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1.2.

3.4.

5.

6. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Pełnienie funkcji wicedyrektora.

Wspieranie szkoły w trosce o wyposażenie pracowni biologii, chemii.


Zapewnienie wszechstronnego rozwoju ucznia.

Samodzielne studiowanie literatury z dziedziny pedagogiki i psychologii oraz metodyki.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
• Udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych i szkoleniowych radach pedagogicznych.

• Realizacja zadań wynikająca z kompetencji pełnionej funkcji min:
- realizacja zadań wynikających z planu pracy
dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych
wg obowiązującego wymiaru godzin,
- współpraca z Radą Rodziców i pedagogiem
szkolnym w zakresie spraw wychowawczych
i opiekuńczych,
- nadzorowanie działań ewaluacji wewnętrznej
- nadzór nad działalnością i pracą zespołu
wychowawczego,
- kontrola realizacji uchwał rady pedagogicznej,
- organizacja uroczystości szkolnych i kontrola
ich przebiegu,
- nadzór nad prawidłową organizacją pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
- nadzór nad prawidłową organizacją wycieczek
dydaktycznych i klasowych, biwaków imprez
klasowych,
- opracowanie tygodniowego planu zajęć
dydaktycznych i dyżurów nauczycieli,
- obserwacje zajęć według planu obserwacji,
- nadzorowanie zespołów samokształceniowych,
- troska o bezpieczne warunki pracy i nauki
oraz prawidłowy stan higieniczno-sanitarny
szkoły.

• Modernizowanie pracowni przedmiotowej, przygotowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy uczniów, wyposażanie biblioteczki..


• Organizowanie konkursów wiedzy z biologii, chemii
i profilaktyki prozdrowotnej, przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych
• Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego poprzez wykorzystywanie w procesie dydaktycznym zadań, ćwiczeń zgodnych z wymaganiami podstawy programowej oraz przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych.

• Czytanie czasopism pedagogicznych, biologicznych, chemicznych i in. związanej z nauczanymi przedmiotami - przydatnych do podniesienia jakości pracy.
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
• Korzystanie z zasobów biblioteki, wyszukiwanie ciekawych nowości wydawniczych dotyczących między innymi aktywizujących metod pracy.

• Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów oraz egzaminów gimnazjalnych w czasie wolnym od zajęć.
• Organizowanie pomocy dla uczniów mających trudności w nauce. Indywidualna praca
z uczniami, prowadzenie dodatkowych zajęć.


Wykorzystywanie zdobytej wiedzy
i umiejętności w procesie dydaktycznym i wychowawczym.

Sprawozdanie z realizacji zadań.

- poziom pracy wychowawczej
i opiekuńczej szkoły,
- poziom nadzoru pedagogicznego,
- bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach szkoły i poza nią podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
-zorganizowanie społeczności szkolnej, wzrost zdyscyplinowania
i motywacji pracy nad sobą.
-włączenie rodziców w życie szkoły, integracja nauczycieli, uczniów
i rodziców.Wzbogacenie pracowni o dodatkowe pomoce naukowe oraz nowe pozycje książkowe.


Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Uzyskanie przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminie.


Poszerzenie swojej wiedzy.

Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Uzyskanie przez uczniów jak najlepszych wyników na egzaminie.

Wzmocnienie motywacji do nauki uczniów mających problemy w nauce poprzez systematyczne utrwalanie wiedzy.

(§ 8 ust.2 pkt 2) Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
2.
Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy pedagogicznej.


Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
• Poszerzanie wiedzy z zakresu obsługi komputera m.in. przez studiowanie fachowej literatury i współpracę z nauczycielami informatyki
• Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. Wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany poglądów i samodzielnego rozwijania wiedzy.
• Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania pracy , pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.


• Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego i scenariuszy lekcji.

Udoskonalona umiejętność obsługi komputera i wykorzystania różnego typu aplikacji
Wzbogacenie warsztatu pracy , urozmaicenie zajęć. Zmotywowanie wychowanków do korzystania z komputera i Internetu w celu poszerzania swojej wiedzy.

Publikacje w Internecie.

(§ 8 ust.2 pkt 3) Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1.2.

3. Powadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego. • Przygotowanie lekcji otwartych i zapraszanie zainteresowanych osób - rozmowy dyskusje, wymiana doświadczeń.

• Działania interdyscyplinarne -wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych.
• Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy uroczystości szkolnych,
lekcji i testów.

• Dzielenie się wiedzą w ramach pracy zespołu przedmiotowego ( matematyczno- przyrodniczego) - wymiana doświadczeń.

Bogacenie własnego warsztatu pracy, umiejętność analizy zajęć, ewaluacja metod pracy.
Dzielenie się doświadczeniem, podnoszenie jakości pracy szkoły i pracy własnej, integracja nauczycieli.
Wymiana doświadczeń doskonalenie umiejętności interpersonalnych.

(§ 8 ust.2 pkt 4a) Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1.


Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego szkoły.


• Opracowanie planu zajęć koła biologicznego, chemicznego, PCK. Program profilaktyczny szkoły.Programy kół zainteresowań

(§ 8 ust.2 pkt.4c) Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1.

2.

3. Realizacja zadań kulturalno wychowawczych mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.


Propagowanie zachowań
prozdrowotnych.
• Działania mające na celu zapoznanie
z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.

• Organizowanie imprez klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza uroczystości szkolnych.

• Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do konkursów - prowadzenie konsultacji z przedmiotu.
• Koordynacja akcji prozdrowotnych - charytatywnych (w ramach SK PCK)
• Zachęcanie do rozwijania aktywności społecznej oraz prowadzenia zdrowego trybu życia,
• Pogadanki i dyskusje w ramach godzin wychowawczych.

Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, integrowanie zespołów klasowych, doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Integracja szkoły i rodziców.

Doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym.

Uwrażliwienie uczniów na tematykę prozdrowotną i uświadomienie konieczności dbania
o swoje zdrowie.
(§ 8 ust.2 pkt.4e) Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.

2.3.
4.


5. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.Współpraca z pedagogiem szkolnym
i psychologiem


Współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym.Współpraca z PCK -Zarządem Okręgowym (Szczecin) Rejonowym w (Łobez), Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łobzie, przedstawicielem służby zdrowia - pielęgniarką szkolną, Strażnikiem Miejskim, Policją, Sądem Rejonowym dla nieletnich

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Łobzie.
• Organizacja, zebrań, spotkań indywidualnych
z rodzicami, pedagogizacji rodziców w ramach potrzeb. Rozmowy z uczniami.• Kontakty z psychologiem i pedagogiem szkolnym
w sprawach problemów wychowawczych.

• Udział w imprezach organizowanych przez Samorząd szkolny.
• Udział w akcjach i imprezach organizowanych przez instytucje.
• Przeprowadzanie pogadanek
• Kierowanie uczniów na badania.
• Opracowanie na podstawie zaleceń planów dydaktycznych i kryteriów oceniania dla ucznia
z dostosowanym poziomem wymagań.
• Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na terenie szkoły

Pomoc wychowankom w przypadku trudności w szkole i poza nią.

Włączanie Samorządu Uczniowskiego do rozwiązywania spraw wychowawczych w celu właściwego konstruowania ładu społecznego

Uwrażliwianie młodzieży na potrzeby innych. Szerzenie wiedzy prozdrowotnej.

Przestrzeganie w pracy z uczniem zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach.(§ 8 ust.2 pkt 5) Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
1. Opis i analiza dwóch przypadków, rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych • Uważna obserwacja uczniów.
• Poznanie środowiska domowego wychowanków.
• Wypracowanie metod współpracy z uczniami Poprawienie jakości pracy szkoły, rozwiązywanie trudnych przypadków, pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, pomoc w wyborze kierunku szkoły ponadgimnazjalnej.


Uwaga:
Projekt Planu Rozwoju Zawodowego ma charakter otwarty. Poszczególne zadania mogą być rozszerzone lub zmodyfikowane w miarę potrzeb wynikających z planu pracy szkoły i zmian w tej pracy zachodzących.


Projekt sporządziła: …………………………………………………………………….
Akceptuję do realizacji w okresie stażu od dnia 01.09.2010r. do 31.05.2013r.…………………………………………………

miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1454


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.