AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Aneta Pelińska, 2013-06-04
Wieluń

Plastyka, Programy komputerowe

Program autorski: ,,Plastyka z komputerem”

- n +

Program autorski: ,,Plastyka z komputerem”

Opracowała:
mgr Aneta Pelińska
nauczyciel ZSS w Wieluniu

Zajęcia pozalekcyjne dla
uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu
lekkim i umiarkowanym
w gimnazjum

1. Wstęp
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat do akcesoriów plastycznych obok tradycyjnych kredek i farb dołączył komputer z graficznymi programami, telefon z aparatem i kamerą cyfrową oraz Internet.
Nowoczesne techniki cyfrowe są łatwo dostępne, mają ogromne możliwości, są ważnym narzędziem działalności twórczej współczesnych dzieci i młodzieży. Zastosowanie ich jest wskazane, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Stan ten jest objawem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa, wkraczania człowieka w świat ery cyfrowej.
Moi uczniowie chętnie korzystają z komputera i innych urządzeń cyfrowych, które wspomagają wszechstronny rozwój ucznia, w tym ich osobowość twórczą. Uczniowie poprzez zabawę, działanie praktyczne, oglądanie i słuchanie zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, rozwijają swoją kreatywność, ekspresję wrażliwości i radość tworzenia, co zwiększa ich szansę powodzenia w szkole i życiu.
Program zajęć pozalekcyjnych „Plastyka z komputerem” jest opracowany dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim i umiarkowanym z gimnazjum. Zajęcia są zaplanowane na około 36 godzin w ciągu dwóch semestrów. Zadaniem zajęć jest dostarczenie uczniom wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z komputerem, oprogramowaniem edukacyjnym i multimedialnym oraz wyposażenia uczniów w umiejętność zdobywania i w odpowiedni sposób wykorzystywania różnych technik multimedialnych, które znajdują się w sieci.
Ilość godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych tematów jest uzależniona od potrzeb i tempa pracy uczniów. Program został opracowany w taki sposób, żeby mógł zostać zrealizowany w naszej szkole, tj. przystosowany do bazy technicznej.

2. Cele

• cel główny
-uczestnictwo i tworzenie własnych wypowiedzi za pomocą nowoczesnych technik cyfrowych, w tym graficznych programów komputerowych

• cele szczegółowe
- posługiwanie się graficznymi programami komputerowymi, urządzeniami cyfrowymi
- zapoznanie z różnymi programami i obserwowanie uzyskanych efektów
- rozwijanie zmysłu estetyki i potrzeby tworzenia
- rozwijanie kreatywności, zdolności wyobrażania, wymyślania i produkowania czegoś nowego, oryginalnego
- zapoznanie z kształtem, kolorem ,przestrzenią, ruchem poprzez twórcze zabawy
- rozwijanie możliwości innowacyjnych poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań
dotyczących tego samego tematu
- praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym

3.Zadania programowe:

- wykorzystanie komputera do: nauki, pracy, zabawy i rekreacji.
- pomoc uczniom w rozpoznaniu własnych uzdolnień i zainteresowań.
- uwrażliwienie uczniów na zagrożenia dla ich zdrowia i rozwoju związane z niewłaściwym korzystaniem z urządzeń i programów komputerowych.

4. Warunki realizacji programu
- program przeznaczony jest do realizacji w klasie gimnazjum w ramach zajęć pozalekcyjnych
- treści programowe dostosowane są do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów
- działania zawarte w programie realizowane będą w szkole z wykorzystaniem bazy dydaktycznej
- program przeznaczony jest do realizacji przez nauczycieli kreatywnych i twórczych, potrafiących dostosować treści do poziomu ucznia, dokonywać zmian, wdrażać własne pomysły, dobierać tematykę bliską uczniom

5. Formy i metody pracy
• formy

- praca indywidualna
- praca zbiorowa
- praca grupowa

• metody

- metody słowne: pogadanka, rozmowa kierowana
- metody pokazowe: przedstawienie techniki wykonania, demonstracja, instruktaż
- ćwiczenia praktyczne
- metody aktywizujące: poszukiwanie, przeżycia, działanie artystyczne


6. Propozycje tematów zajęć plastycznych na komputerze:

1.Rysowanie i malowanie tęczy w programie Paint /wykorzystanie narzędzi ołówek, pędzel, gumka, farbka, aerograf/.

2. Bajkowe domki w programie Paint / wykonane z pomocą narzędzi linia, krzywa, prostokąt, wielokąt, elipsa, farbka/ rysowanie form i wypełnianie kolorem według własnego pomysłu.

3. Uciekające kolory –rysunek z przerywaną linią konturową. Szukanie „dziur” w rysunku i ich zamykanie z pomocą narzędzia lupa. Malowanie konturu farbką, linią.

4. Moje graffiti –imię. Tworzenie własnego pisma ozdobnego lub użycie gotowej czcionki WordArt, rysowanie wzorków, później malowanie farbką lub aerografem .

5. Umieszczanie krótkiego napisu na zdjęciu, obrazie, clipardzie w programie Paint, Microsoft Office Word; różne rodzaje czcionki.

6.Projektowanie strony gazetki szkolnej. Rozplanowanie nagłówków, tekstu i zdjęć. Korzystanie z podglądu wydruku i polecenia drukuj w programie Microsoft Office Word.

7. Jesienne dary – fotokolaż. Wycinanie w programie Paint elementu za pomocą narzędzia dowolny kształt ze zdjęcia, powiększanie i pomniejszanie, odwracanie w poziomie i pionie. Tworzenie jesiennej kompozycji z jesiennych owoców i liści.

8. Autoportret- jakie możliwości daje aparat cyfrowy, a jakie komputer?
Wykonywanie swojego portretu aparatem, przenoszenie z karty do komputera; obróbka zdjęcia. Kadrowanie, zmiana koloru, obracanie, zmiana rozmiaru w programie Microsoft Office Picture Manager, wykorzystanie darmowych programów znajdujących się w sieci, do zabaw ze swoim zdjęciem ,np. program Funny me, Face Changer.

9. Szaruga jesienna wyszukiwanie największej liczby odcieni koloru szarego w programie Paint /edycja koloru/.

10. Pamiętajmy o tych, którzy odeszli…wykonanie kartki z wykorzystaniem zdjęć, clipartu, napisu, innych narzędzi programu Paint lub zapalenie świecy na wirtualnym cmentarzu.

11. Ćwiczenia z przenoszeniem obrazu w dowolne miejsce kartki w programie Paint z wykorzystaniem narzędzia zaznacz, polecenia odwróć kolory oraz rozciągnij i pochyl.

12. Abstrakcyjna biżuteria, projektowanie przedmiotu o charakterze użytkowym z wykorzystaniem komputera, Internetu. Możliwość wykonania wielu, różnych projektów / pod względem użytego materiału i koloru/, bez ponoszenia kosztów. Wybranie najciekawszego pomysłu.

13. Rysowanie wzoru witraża świątecznego i skanowanie do komputera. Zapisywanie w rozdzielczości, dopasowanej do drukowania na dużym formacie.

14. Choinka, anioł, bombka, Mikołaj, kościół -motywy świątecznych witraży. Element dekoracji szkoły.

15. Stara fotografia - jak wykonujemy korektę koloru, rysunku, zdjęcia z zastosowaniem programu Paint, FhotoScape. Wprowadzanie ramki program Fhoto Collage, efektów specjalnych.

16. Drzewo genealogiczne mojej rodziny. Wykorzystanie ze skanowanych zdjęć i wprowadzenie ich do gotowego wzoru drzewa w programie moi krewni lub Family tree builder. Dodanie odpowiednich podpisów.

17. Pejzaż zimowy- wykonanie mozaiki lub pracy aerografem na czarnej kartce.

18-23. Kalendarz w programie Microsoft Office Power Point. Tworzenie prezentacji z zastosowaniem szablonu projektu, wpisywaniem nazw pór roku, miesięcy, dni tygodnia i odliczaniem kolejnych dni. Wprowadzanie pejzaży- fotografii pór roku. Stosowanie schematów animacji do napisów i obrazów.

24. Elektroniczna poczta walentynkowa. Wyszukiwanie kartek, wpisywanie życzeń i adresowanie. Wysyłanie elektronicznych kartek przez Internet, korzystanie z e maili.

26. Ptaki małe i duże. Wyszukiwanie różnych faktur do przedstawienia piór ptaka. Wycinanie kształtu ptaka, uzupełnianie rysunkiem w oko, dziób, skrzydło i nogi. Tworzenie ciekawej pracy plastycznej.

27-28. Przyroda budzi się do życia –obserwowanie i filmowanie roślin, zwierząt kamerą w telefonie lub robienie zdjęć telefonem. Obróbka filmu, zdjęć. Łączenie i przycinanie klipu, efekty przejść między klipami, wprowadzanie ścieżki dźwiękowej.

29. Kadr z filmu o Wieluniu – wyszukiwanie zdjęć przedstawiających nasze miasto dawniej i obecnie. Wyszukiwanie innowacji poprzez wynajdywanie różnych rozwiązań dotyczących tego samego tematu

30.Projektowanie prostej strony www na podstawie gotowych szablonów.

31.Wykonanie mandali. Jestem wesoły, smutny.

32. Spacer po zabytkach naszego miasta / jednodniowy plan wycieczki – co warto zobaczyć?, zdjęcia, krótki opis, godziny otwarcia…/ w programie Animoto.

33. Świat podwodny /technika dowolna/.

34. Projekt kartki z wakacji na kolorowym tle.

35.Wakacje –pismo i obraz to jedno. W pracę przedstawiającą lato wpisanie hasła wakacje i usunięcie tła w programie Paint.

36. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i sieci Internet.

7. Spodziewane efekty:

Uczeń:
•zna różne urządzenia cyfrowe i potrafi je obsługiwać
•posiada umiejętności graficzne
•rozwija wrażliwość estetyczną
•jest samodzielny w działaniu
•wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany
•nabywa większej pewności siebie
•posiada większy zakres możliwości komunikacyjnych
•posiada umiejętność twórczego spędzania czasu wolnego.

8. Materiały dydaktyczne

Pracownia komputerowa wyposażona w Internet, darmowe programy graficzne, aparat cyfrowy, kamera cyfrowa, skaner, drukarkę.

9. Sposoby oceniania

Tworząc program wspierania rozwoju aktywności twórczej chciałam zapewnić uczniom warunki optymalnego rozwoju oraz zapoznać ich z darmowymi programami graficznymi, które uczniowie mogliby wykorzystać w domu np. do obróbki zdjęć rodzinnych, tworzenia krótkich prezentacji, tworzenia własnej strony www. itp
Realizując założenia programu brałam pod uwagę głównie zaangażowanie uczniów w proces poznawania i aktywność podczas zajęć. W związku z tym, kryterium oceny nie będzie stan wiedzy ucznia w danym momencie, ale jego praca, włożony wysiłek, umiejętności i postępy.

Propozycje kontroli i oceny uczniów
• obserwacja pracy uczniów na zajęciach
•rozmowy z uczniem
•konkursy
•ćwiczenia praktyczne

Oceniania uczniów można dokonywać poprzez nagradzanie ich osiągnięć w następujący sposób :
•przyznawanie punktów za aktywną postawę na zajęciach
•wyróżnianie w gazetce szkolnej
•nagradzanie za zajęcie wysokich miejsc w konkursach
• przyznanie dyplomów na koniec roku szkolnego „Grafik szkoły”

10. Ewaluacja programu

Aby sprawdzić, czy program spełnił oczekiwania należy przeprowadzić ewaluację. Będzie ona dotyczyła opinii dzieci, postaw rodziców oraz osiągnięć uczniów (udział i sukcesy w konkursach.)
Na koniec roku szkolnego odbędzie się mini-wernisaż prac uczniów jako prezentacja dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły. Najciekawsze prace zostaną umieszczone na Facebooku naszej szkoły.
Uczniowie wypełnią też krótką ankietę oceniającą zajęcia pozalekcyjne.
Wyświetleń: 831


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.