AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marta Gerlach-Malczewska, 2013-06-03
Wałbrzych

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Imię i nazwisko:Marta Gerlach-Malczewska
Stanowisko: psycholog
Miejsce pracy: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
Opiekun Stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2013
Cele stażu:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
Wzbogacenie kompetencji zawodowych w procesie aktywnego doskonalenia i samokształcenia.
Rozwój własnej osobowości.
Udoskonalenie warsztatu pracy i metod pracy wychowawczej.
Dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Opracowanie i realizacja planu rozwoju zawodowego, przygotowanie pełnej dokumentacji
Staż pracy w zawodzie nauczyciela: 4 lata
Posiadane kwalifikacje:

Dotychczasowe formy doskonalenia zawodowego:

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust. 2 pkt. 1)

Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza aktów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli).
• Zapoznanie się z zadaniami nauczyciela ubiegającego o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.
• Zapoznanie się z wymaganiami egzaminacyjnymi umożliwiającymi uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego na drodze awansu zawodowego

Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
• Ustalenie zasad współpracy,
• Sporządzenie kontraktu między opiekunem stażu a nauczycielem kontraktowym
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Doskonalenie własnego warsztatu pracy
• Wprowadzenie nowych metod diagnostycznych stosowanych w badaniach psychologicznych nieletnich
• Poszukiwanie i wdrażanie nowych metod pracy z wychowankami
• Opracowanie narządzi diagnostycznych
• Obserwacja zajęć otwartych prowadzonych przez opiekuna oraz innych nauczycieli, wyciąganie wniosków do własnej pracy
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
• Organizowanie wycieczek edukacyjnych
• Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod, warsztatów

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
• Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
• Udział w organizowanych przez zewnętrzne instytucje kursach, warsztatach, konferencjach adekwatnych do potrzeb własnych i placówki
• Podjęcie studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji
• Samodzielne studiowanie literatury

Dokonywanie oceny i ewaluacji własnych działań zawodowych
Analizowanie i omawianie z opiekunem staż przeprowadzonych badań, diagnoz, opinii psychologicznych, bezpośrednich form pracy z wychowankiem oraz działalności psychoprofilaktycznej
Dokonywanie stosownych korekt
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Formułowanie wniosków do dalszej pracy
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust. 2 pkt. 2)

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Rozmowy z wychowankami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, analiza wywiadów środowiskowych, dokumentacji wychowanka

Pogłębianie wiedzy, umiejętności w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb wychowanków
• Analiza materiałów osobo poznawczych wychowanków
• Wymiana istotnych informacji dotyczących wychowanków z kadrą pedagogiczną
• Konsultacje z personelem medycznym dotyczące potrzeb zdrowotnych wychowanków
• Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Ukierunkowywanie i modyfikowanie oddziaływań resocjalizacyjnych i psychologicznych podejmowanych wobec nieletnich

Badanie i rozpoznanie stopnia poczucia bezpieczeństwa wśród wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
• Przeprowadzenie ankiety badającej poczucie bezpieczeństwa i jej analiza
• Zapoznanie pracowników pedagogicznych z wynikami ankiet
• Opracowanie wniosków do dalszej pracy

Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień
• Opracowanie, przeprowadzenie i analiza ankiety badającej problem używania substancji psychoaktywnych przez wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego
• Prowadzenie zajęć z zakresu Treningu Zastępowania Agresji
• Prowadzenie zajęć kształtowania kompetencji społecznych
• Prowadzenie zajęć relaksacyjnych z wykorzystaniem metody NLP oraz innych technik
• Organizacja imprez okolicznościowych z okazji Dnia Rzucania palenia, dnia bez alkoholu, Dnia bez Papierosa

Kształtowanie prawidłowych relacji wychowanków ze środowiskiem rodzinnym
• Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem rodzinnym wychowanków
• Spotkania z rodzinami wychowanków podczas odwiedzin
• Nakłanianie środowiska rodzinnego do systematycznych kontaktów z wychowankami
• Konsultacje dla rodzin wychowanków

Opieka nad wychowankami wymagającymi szczególnego wsparcia
• Opracowanie diagnozy indywidualnej wychowanka
• Prowadzenie zajęć z zakresu psychoterapii
Edukacja regionalna
• Nawiązanie współpracy z Pracownią Regionalną Biblioteki Miejskiej – organizacja zajęć warsztatowych dotyczących regionu
• Organizacja „Konkursu Wiedzy o Wałbrzychu”
• Wycieczki edukacyjne szlakiem zabytków miasta Wałbrzycha

Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspomagającymi pracę resocjalizacyjną, wychowawczą i opiekuńczą placówki
• Utrzymywanie stałej współpracy z sądami, kuratorami, policją, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, szkołami, Powiatowymi Centrami Pomocy Społecznej, placówkami leczniczymi, terapeutycznymi
• Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w Wałbrzychu w zakresie uzupełniania dokumentacji wychowanków o orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach MOW

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7 ust. 2 pkt. 3)
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• Opracowanie opinii, indywidualnych planów terapeutyczno-resocjalizacyjno-edukacyjnych, scenariuszy zajęć i imprez, sprawozdań
• Tworzenie prezentacji multimedialnych
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i pomocy dydaktycznych
• Korzystanie z poczty elektronicznej jako środka komunikacji

Publikacje własnych materiałów w portalach edukacyjnych
• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w portalach internetowych
• Zamieszczanie artykułów i na stronie Ośrodka

Administrowanie strony internetowej Ośrodka
• Aktualizacja informacji
• Zamieszczanie zdjęć z imprez organizowanych w Ośrodku Screeny

Katalogowanie i archiwizacja zdjęć
• Przygotowywanie zdjęć do legitymacji uczniowskich
• Gromadzenie zdjęć z imprez organizowanych w Ośrodku

Współpraca z Ośrodkiem Kierowania Nieletnich przy Ośrodku Rozwoju Edukacji
• Aktualizacja danych na stronie Ośrodka Kierowania Nieletnich

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7 ust. 2 pkt. 4)
Doskonalenie umiejętności w zakresie diagnozy psychologicznej wychowanków
• Systematyczna obserwacja wychowanków w szkole i internacie
• Opracowywanie diagnoz, indywidualnych programów terapeutyczno-resocjalizacyjno-edukacyjnych
• Sporządzanie opinii o wychowankach
• Formułowanie zaleceń do pracy z wychowankami

Realizowanie działalności z zakresu pomocy psychologicznej
• Udzielanie wsparcia w procesie adaptacji do warunków placówki
• Stałe obserwowanie funkcjonowania wychowanków
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, interpersonalnych, rodzinnych
• Udzielanie wsparcia emocjonalnego wychowankom o słabej konstrukcji psychofizycznej
• Interwencje w sytuacjach kryzysowych
• Korygowanie nieprawidłowych postaw, motywowanie do pozytywnych zachowań

Organizacja i doskonalenie metod pracy terapeutycznej
• Poszerzenie warsztatu pracy o nowe techniki terapeutyczne
• Udział w szkoleniach i kursach dotyczących pracy terapeutycznej Zaświadczenia, certyfikaty

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
• Organizowanie rad i konferencji szkoleniowych

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywa staż (§7 ust. 2 pkt. 5)

• Gromadzenie wybranych przepisów prawa oświatowego, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich
• Analiza aktów prawnych dzienników urzędowych, dzienników ustaw
• Śledzenie zmian w przepisach prawnych

Dostosowywanie wewnętrznych przepisów regulujących pracę placówki zgodnie z wymogami ogólnych aktów prawnych
• Praca w zespołach zadaniowych opracowujących wewnętrzne przepisy
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 820


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.