AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Kubala - Piszcz, 2013-06-03
Rybnik

WOS, Konspekty

Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata - konspekt lekcji WOS

- n +

Temat: Terroryzm jako zagrożenie dla współczesnego świata
Prowadzący: Katarzyna – Kubala - Piszcz


KOMENTARZ: Jest to lekcja mająca na celu przybliżenie terroryzmu i zagrożenia jakie z nim jest związane dla społeczności międzynarodowej. Uczniowie w trakcie zajęć poznają różne podłoża tego zjawiska jak również zaznajomią się z prostymi zasadami postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.

CELE LEKCJI:
Cel ogólny: Nabywanie wiedzy na temat zagrożenia jakie niesie ze sobą terroryzm oraz kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacji ataku terrorystycznego.

Cele szczegółowe:
Uczeń po zakończonej lekcji:
•zna definicję terroryzmu oraz jego historyczne przykłady
•podaje różne typy terroryzmu
•wymienia największe organizacje terrorystyczne, potrafi wskazać na mapie ich obszar działania,
•podaje przykłady zamachów terrorystycznych
•przedstawia czynniki zwiększające ryzyko pojawienia się działań terrorystycznych
•podaje sposobny przeciwdziałania terroryzmowi
•wie jak zachować się w przypadku ataku terrorystycznego
•samodzielnie analizuje i wnioskuje na podstawie dostępnych źródeł, rozwija umiejętność analizy i interpretacji materiałów źródłowych
•prowadzi dyskusję na temat konieczności ( lub szkodliwości) ewentualnego ograniczenia praw obywatelskich jako zabiegu mającego służyć walce z terroryzmem
•rozwija umiejętność empatii

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Prezentacja multimedialna przygotowana przez nauczyciela
Teksty źródłowe ( załącznik 2, 3, 4) Terroryzm – co robić w sytuacji zagrożenia http://www.msw.gov.pl/portal/pl/109/242/
Karta pracy dla ucznia ( załącznik 1)


METODY NAUCZANIA:
Rozmowa nauczająca
Dyskusja
Praca w grupach
Burza mózgów
Praca pod kierunkiem z tekstem źródłowym
Inscenizacja

TOK LEKCJI:


1.Wprowadzenie:
Czynności organizacyjne
Zapoznanie uczniów z tematem lekcji
Komentarz dotyczący zagadnień poruszanych na lekcji

2.Rekapitulacja wtórna: Uczniowie odpowiadają napytania nauczyciela dotyczące sytuacji geo-politycznej współczesnego świata

3. Lekcja właściwa:
Nauczyciel prosi uczniów, aby zastanowili się nad definicją terroryzmu
Uczniowie wykorzystując metodę burzy mózgów wypisują na tablicy własne skojarzenia z pojęciem terroryzm
Nauczyciel w rozmowie nauczającej przybliża genezę terroryzmu, przedstawia najważniejsze ugrupowania terrorystyczne i zamachy przeprowadzone przez te organizacje; swoją wypowiedź wzbogaca prezentacją multimedialną
Uczniowie otrzymują kartę pracy ( załącznik 1) a następnie sprawdzają wykonane ćwiczenia
Prowadzący wprowadza uczniów w dyskusję na temat skuteczności walki z terroryzmem, uczniowie zastanawiają się czy Polska jest bezpieczna od ewentualnych ataków terrorystycznych?
Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy, każda z nich otrzymuje kartki z poszczególnymi zadaniami:
I grupa – uczniowie na podstawie tekstów źródłowych ( załącznik 2) przedstawiają za pomocą inscenizacji jak należy zachować się w przypadku znalezienia się w grupie zakładników
II grupa – uczniowie na podstawie tekstów źródłowych ( załącznik 3) przedstawiają za pomocą inscenizacji jak należy zachować się w przypadku ataku bombowego
III grupa - uczniowie na podstawie tekstów źródłowych ( załącznik 4) przedstawiają za pomocą inscenizacji jak należy zachować się w przypadku ataku biologicznego
Następnie uczniowie – widzowie wraz z nauczycielem podsumują przedstawione sytuacje.

4. Rekapitulacja wtórna: Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:
Jak można przeciwdziałać terroryzmowi?
Jak należy zachować się w przypadku ataku terrorystycznego?

5. Zadanie domowe
Odpowiedź na pytanie: czy w imię większej skuteczności w walce z terroryzmem można ograniczyć prawa obywatelskie? Przedstaw swoje stanowisko.


Załącznik1


Ćwiczenie 1

Zaznacz literą P zdania prawdziwe, a literą F zdania fałszywe.

a) Frakcja Czerwonej Armii (RAF) to nieistniejącą już lewacka grupa terrorystyczna działająca w latach sześćdziesiątych w Wielkiej Brytanii.
b) Al Kaida jest przykładem fundamentalistycznej organizacji terrorystycznej walczącej z całą cywilizacją świata Zachodu, w szczególności ze Stanami Zjednoczonymi
c) ETA, czyli Kraj Basków i Wolność, to separatystyczna organizacja działająca na terenie Hiszpanii
d) Hamas to ugrupowanie terrorystyczne i polityczne, stawiające sobie za cel zniszczenie państwa Izrael i usunięcie Żydów z Palestyny

Ćwiczenie 2
Do podanych opisów wydarzeń dobierz datę:
1) członkowie palestyńskiej organizacji terrorystycznej Czarny Wrzesień porwali 11 sportowców izraelskich z wioski olimpijskiej w Monachium, podczas próby odbicia zakładników zginęło 5 porywaczy i 9 porwanych (wcześniej terroryści zabili 2 sportowców) wywiad izraelski w kolejnych latach zlikwidował większość uczestników i organizatorów zamachu.

2) wysadzenie dwóch klubów nocnych w trakcie dyskoteki na wyspie Bali przez muzułmańską fundamentalistyczną organizację Dżemaja Islamija, zgineło 202 osoby (przede wszystkim turyści), a 200 zostało rannych

3) opanowanie szkoły podstawowej w Biesłanie (Osetia Płn) przez czeczeńskich terrorystów, na skutek tej akcji terrorystycznej zginęło 339 osób, w tym 156 dzieci, a około700 zostało rannych.

4) Atak przeprowadzony w centrum Londynu najprawdopodobniej przez islamskich terrorystów, trzy eksplozje miały miejsce w metrze i jedna w miejskim autobusie; zginęło 56 osób, a ponad 700 zostało rannych

5)atak przeprowadzony przez terrorystów Al-Kaidy , którzy porwali samoloty pasażerskie a następnie uderzyli na World Trade Center i Pentagon,w zamachach zginęły 2752 osoby.

a) 7 lipca 2007r. b) 12 października 2002 r. c) 11 września 2001 r., d) 5 września 1972 r.
e) 1– 3 września 2004 r
Załącznik 2

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ W GRUPIE ZAKŁADNIKÓW
Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:
- staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych),
- bądź spokojny, naturalny, znajdź postawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością,
- nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne),
- pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania,
- nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy,
- nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu,
- pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę,
- na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste,
- usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji,
- zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH
staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:
- nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji,
- słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań,
- nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących,
- w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem,
- nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę,
- w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru,
- spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.


Załącznik 3

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH
Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

Jeżeli jedziesz samochodem:
- wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych,
- pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:
- pozostań w budynku,
- wpuść do niego zagrożonych przechodniów,
- poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu,
- zamknij drzwi i okna,
- wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych,
- znajdź pomieszczenia bez okien,
- unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku,
- unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu,
- włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:
- znajdź najbliższy zamieszkany budynek,
- w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa),
- umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy,
- w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

Jeżeli doszło do skażenia:
- nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy,
- aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem,
- pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów,
- opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób,
- umyj dokładnie ręce wodą i mydłem,
- zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka,
- umyj się pod prysznicem,
- po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal,
- wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:
- wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy,
- zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie,
- wyłącz klimatyzację w budynku,
- sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji
Załącznik 4
JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM
Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie, powinieneś to natychmiast zgłosić służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na tym terenie. Może to być najbliższa jednostka policji, straży miejskiej lub administrator obiektu.

Zawiadamiając policję podaj następujące informacje:
- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot),
- treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd przedmiotu.

Jak się przygotować:
- pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc,
- zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu,
- zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia,
- pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:
- do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa,
- po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją,
- należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów,
- przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia,
- podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać,
- pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji,
- po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon,
- po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery),
- identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji,
- ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem,
- w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

Procedury te obowiązują także we wszystkich rodzajach transportu publicznego.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI
Co powinno wzbudzić podejrzenia:
- brak nadawcy,
- brak adresu nadawcy,
- przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy.

Jeśli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana
- wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna.

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej:
- umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij,
- worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij - zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą,
- paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu,
- powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną - służby te podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.

Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:
- nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu,
- zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej,
- dokładnie umyj ręce,
- powiadom lokalną jednostkę policji lub straż pożarną i stosuj się do ich wskazówek,
- po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń.

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/109/242/

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3902


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5.5Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.