AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Arkadiusz Gostomski, 2013-06-03
Tuchola

Historia, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO - Arkadiusz Gostomski

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOMgr Arkadiusz Gostomski
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze


Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu:
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Przewidywana data zakończenia stażu:


Podstawa prawna:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Przedstawiony w załączeniu plan rozwoju zawodowego zakłada kontynuację mojej wcześniejszej pracy jako nauczyciela i wychowawcy młodzieży. Są to plany i zamierzenia związane z działaniami, które stanowią rozwinięcie i doskonalenie mojej dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i poza nią.
Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form ich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1Poznanie procedury awansu zawodowego.


Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie). VIII/IX 2010 r. Wniosek
o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
2 Poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły Ponowna analiza dokumentów szkoły: statutu, planu pracy szkoły, regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania itp.
Czas stażu Plan rozwoju zintegrowany
z dokumentami szkoły.
3 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
Czas stażu Zgromadzone dokumenty.
4 Opracowanie projektu sprawozdania
z realizacji planu rozwoju. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji zatwierdzonego planu zawodowego. V-VI 2013 r. Sprawozdanie.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Udział w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
i wynikających
z nich zadań.

- Współpraca z rodzicami,
- Udział w pracach nad doskonaleniem przedmiotowego systemu oceniania,
- Przygotowanie szkolnej galerii prezentującej najbardziej znaczące wydarzenia XX wieku,
- Udział w pracach komisji statutowej oraz komisji rekrutacyjnej,
- Działalność w pracach zespołu promocji szkoły Czas stażu,

Dokumenty szkolne
2
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, zajęcia warsztatowe, konferencje) Czas stażu Zaświadczenia, certyfikaty
3 Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem zdolnym, słabym Indywidualna praca z uczniami, prowadzenie dodatkowych zajęć Czas stażu Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych
4 Przygotowanie uczniów do konkursów oraz olimpiad z historii , wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze
Indywidualna praca z uczniami, zajęcia dodatkowe Czas stażu Dyplomy, zaświadczenia,
wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych
5 Organizacja szkolnych
i międzyszkolnych konkursów. Współudział w opracowaniu
i organizacja konkursu z historii i wiedzy o społeczeństwie
Czas stażu Sporządzony protokół z konkursu, dokumentacja
w formie pisemnej
6 Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy, przygotowanie pomocy dydaktycznych do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie - Wykonanie gazetek przedmiotowych, plansz tematycznych, foliogramów ,
- Przygotowanie testów sprawdzających opanowanie wiadomości z poszczególnych działów
Czas stażu Wykonane pomoce, wzory testów
7 Prowadzenie reprezentacji szkolnej chłopców grających w piłkę nożną Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w celu przygotowania uczniów do turniejów i mistrzostw Czas stażu Wpisy w dzienniku zajęć dodatkowych, dyplomy


8 Organizowanie wycieczek historycznych oraz uczniów zapoznanie z historią Tucholi i okolic W ramach lekcji historii oraz wiedzy o kulturze Czas stażu Wpisy w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji, uwagi

1 Wykorzystanie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu,
- Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych- przygotowanie testów,
- Wykorzystanie na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych Internetu, słowników multimedialnych
- Kontakt i wymiana doświadczeń z nauczycielami w kraju drogą internetową
-Opracowanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na lekcjach, zajęciach dodatkowych Na bieżąco Materiały, kserokopie testów,
pliki na płycie CD-ROM


2 Ukończenie kursów dotyczących technologii informacyjnej i komunikacyjnej Udział w kursach i szkoleniach Czas stażu Dyplomy ukończenia kursu


§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Prowadzenie zajęć otwartych. - Prowadzenie lekcji koleżeńskich

Czas stażu Scenariusze lekcji,
2 Opieka nad nauczycielami stażystami i kontraktowymi - Pomoc w realizacji planu rozwoju zawodowego W miarę potrzeb Zaświadczenie dyrektora, scenariusze lekcji
3 Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego. - Dzielenie się wiedzą, przygotowanie materiałów w ramach pracy zespołu przedmiotów humanistycznych , wymiana doświadczeń
Na bieżąco przez cały okres stażu Protokoły, sprawozdania z realizacji zadań, potwierdzenie przewodniczącego zespołu
4 Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem Internetu. - publikacja internetowa własnego planu rozwoju zawodowego
Czas stażu Wydruki, pliki na płycie CD- ROM
5 Działania interdyscyplinarne - Przygotowanie z nauczycielami innych przedmiotów uroczystości szkolnych Czas stażu Scenariusze uroczystości


§ 8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:


§ 8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej(...)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1


2 Ukończę kurs na egzaminatora OKE z historii

Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z historii w oparciu o posiadane kwalifikacje. Udział w kursie na egzaminatora


- Wykonywanie zadań egzaminatora matur wewnętrznych oraz praca w zespole egzaminatorów powołanych do sprawdzania prac maturalnych, Czas stażu


Czas stażu Zaświadczenie ukończenia kursu

Potwierdzenie powołania w skład komisji egzaminacyjnej z historii , zaświadczenia z OKE

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Organizowanie dodatkowych zajęć fakultatywnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego - Zajęcia dodatkowe dla maturzystów Czas stażu Dziennik zajęć
2 Prowadzenie szkolnej drużyny piłkarskiej Zajęcia dla uczniów zainteresowanych piłką nożną Czas stażu Dziennik zajęć,
3 Praca z uczniem słabym - - Motywowanie do pracy słuchaczy – uczniów
- Praca indywidualna z uczniami słabszymi, mającymi problemy z opanowaniem materiału poprzez konsultacje
- Zadawanie i sprawdzanie dodatkowych zadań Czas stażu Dziennik zajęć
4 Organizacja wycieczek - Organizowanie wycieczek integracyjnych, dydaktycznych, turystyczno-krajoznawczych Czas stażu Wpis do dziennika, karta wycieczki
5 Kontakty z muzeum działającym na terenie Tucholi - Organizowanie lekcji muzealnych Czas stażu Wpis do dziennika wyjść , zaświadczenia

§ 8 ust.2 pkt4e
Wykonywane zadań na rzecz oświaty (...)

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1


Współpraca z Komitetem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „KRĄG” dotyczącego historii Polski Propagowanie konkursu historycznego w środowisku szkolnym oraz przygotowanie uczniów do udziału w nim
Czas stażu


Potwierdzenie uczestnictwa
2 Współpraca z Tucholską Książnicą Uczestniczenie z młodzieżą w sesjach popularno-naukowych organizowanych przez Książnicę Tucholską
Czas stażu potwierdzenie dyrektora, sprawozdanie
3 Współpraca z samorządem lokalnym Jako opiekun Szkolnego Pocztu Sztandarowego uczestniczenie z młodzieżą w uroczystościach organizowanych przez samorząd lokalny Czas stażu Zaproszenia, potwierdzenie dyrektora
4 Organizowanie akcji charytatywnych Współuczestniczenie w akcjach charytatywnych oraz pomoc pedagogowi szkolnemu Czas stażu Potwierdzenie uczestnictwa

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
1 Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
Ankieta, indywidualne spotkania, rozmowy, analiza dokumentów wychowawczych Na bieżąco Sprawozdania
2 Kształtowanie umiejętności, radzenie sobie z uczniem trudnym.
Spotkania z psychologiem, ewentualnie uczestnictwo w kursach Czas stażu Opis sytuacji, zaświadczenia.
3 Obserwacja i analiza możliwości uczniów. Zbieranie informacji, przygotowywanie narzędzi pomiaru
Na bieżąco Opis

4 Inne zadania i problemy, które mogą wyniknąć w czasie stażu Cały okres stażu, Opis i analiza przypadku................
Podpis nauczyciela


........................
Podpis dyrektora szkoły

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1473


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.