Katalog

Alicja Deniszczuk, 2013-05-31
Biała Podlaska

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

PROGRAM WYCHOWAWCZY „JESTEM BEZPIECZNY”

- n +

Bursa Szkolna
w Białej Podlaskiej

PROGRAM WYCHOWAWCZY „JESTEM BEZPIECZNY”

Opracowała:
mgr Alicja DeniszczukBiała Podlaska, wrzesień 2012 rok

Wstęp

Reforma systemu edukacji zakłada, że placówka edukacyjna ma przygotować ucznia do dokonywania wyborów oraz mądrego i odpowiedzialnego życia, a nie tylko do biernej konsumpcji. Umieszczenie kwestii bezpieczeństwa młodzieży w podstawie programowej kształcenia ogólnego wśród obowiązkowych zadań oświaty podkreśla wagę problemów, jakie stoją przed współczesnym systemem edukacji.
Rozwój cywilizacyjny stwarza nowe zagrożenia komunikacyjne i wynikające z korzystania z Internetu. Upowszechnia się również moda na narkotyki, dobrą zabawę przy alkoholu i papierosach przy pominięciu elementarnych podstaw bezpieczeństwa. To zjawisko jest obserwowane zwłaszcza wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Handel substancjami psychoaktywnymi rozwija się szybko. Powstają dobrze zorganizowane sieci dystrybucji narkotyków, a dilerzy docierają do miast, miasteczek a nawet wsi.
Aby sprostać tym wyzwaniom nauczyciel – wychowawca musi umieć sterować procesami kształcenia i wychowania, podejmować kroki, które pozwolą dzieciom i młodzieży uniknąć niebezpieczeństw XXI wieku.
Program „Jestem bezpieczny” ma usystematyzować, skoordynować wielopłaszczyznowo działania różnych podmiotów i doprowadzić do osiągnięcia celu w postaci dobrego klimatu społecznego placówki sprzyjającego uczeniu się i bezpieczeństwu.
Działania wychowawcze programu powinny mieć pierwszeństwo przed restrykcjami, co nie oznacza rezygnacji z mądrych oddziaływań prewencyjnych i korygujących – polegających na stawianiu granic, ustanawianiu zasad, norm i reguł współżycia społecznego oraz konsekwentnego ich przestrzegania.

Założenia programu


Program „Jestem bezpieczny” opracowano w celu rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem wychowanków w bursie, w drodze do i z bursy oraz podczas zajęć organizowanych w bursie i poza jej terenem. Bursa na bieżąco stara się rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem, ale aby osiągnąć zamierzony cel wszyscy pracownicy placówki powinni brać czynny udział w realizacji programu. Należy podjąć kroki zmierzające do zaangażowania rodziców, a także inne osoby i instytucje, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację programu. Program będzie zrealizowany w pierwszym półroczu roku szkolnego 2012/2013.


Cele główne programu

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa bursy.
2. Wychowanek czuje się bezpiecznie w placówce.
3. Poprawa bezpieczeństwa wychowanków w drodze do i z bursy oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem.


Cele szczegółowe

1. Zwrócenie uwagi wychowankom na niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym zachowaniu się podczas pobytu w bursie.
2. Uświadomienie wychowankom skutków łamania przepisów związanych z bezpieczeństwem.
3. Przekazanie informacji wychowankom na temat działań bursy zmierzających do przeciwdziałania zagrożeniom, agresji słownej, fizycznej, patologii oraz udzielania pomocy przedlekarskiej.
4. Działania edukacyjne związane z zagrożeniami dotyczącymi technologii informacyjnej.
5. Uświadamianie wychowankom przyczyn agresji i przemocy.
6. Poszukiwanie nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązywania sytuacji trudnych.
7. Przekazanie rodzicom informacji na temat zagrożeń na jakie narażone są ich dzieci.
8. Pedagogizacja rodziców na temat zagrożenia technologią informacyjną.
9. Wyposażenie wychowanków w umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób nieagresywny.
10. Profilaktyka antyrakowa.
11. Profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa.
12. Bezpieczne zachowanie się nad wodą, w górach, w czasie wolnym.
13. Uświadomienie zagrożenia karą za popełnienie czynów zabronionych.
14. Ograniczenie zainteresowania procederem przestępczym u potencjalnie młodych ludzi.
15. Uświadomienie poprawy bezpieczeństwa w obszarze ruchu drogowego.
16. Uświadomienie młodzieży w przedmiocie konsekwencji podejmowania działań nieakceptowanych społecznie, ryzykownych czy tez przestępczych.
17. Ukazywanie szkodliwości hałasu i dłuższego w nim przebywania.
18. Radzenie sobie ze stresem .
19. Zorganizowanie szkolenia, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – podstawowy zakres powinien dotyczyć każdej osoby.
20. Zagadnienia dotyczące tematu hazardu „Gram bo chcę, gram bo muszę” – skutki uprawiania hazardu, gdzie można uzyskać pomoc jeśli mamy problem z hazardem.

Zadania bursy
Współpraca bursy ze wszystkimi instytucjami mającymi wpływ na poprawę
bezpieczeństwa.

Osoby oraz instytucje wspierające program
Dyrektor oraz wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice,
Komenda Policji w Białej Podlaskiej, Straż Pożarna w Białej Podlaskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Bialskie Centrum Kultury.


Przewidywane efekty programu

1. Wychowanek czuje się w bursie bezpiecznie.
2. Bursa w opinii wychowanków, rodziców, wychowawców, a także społeczności lokalnej uważana jest za bezpieczną.
3. Zmniejszenie zjawisk agresji słownej i fizycznej.
4. Wychowankowie posiadają podstawowe wiadomości i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
5. Wychowankowie posiadają podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym
6. Wychowankowie potrafią odpowiednio zachowywać się w sytuacjach zagrożeń oraz prawidłowo ewakuować się z budynku bursy.
7. Wychowankowie znają podstawowe przepisy obowiązujące na terenie bursy, przestrzegają regulaminów i instrukcji BHP umieszczonych w sali tenisa stołowego, siłowni, sali tanecznej, bibliotece, świetlicy oraz w stołówce bursy.
8. Wychowankowie potrafią sprzeciwiać się agresji słownej i fizycznej.
9. Wychowankowie potrafią rozwiązywać samodzielnie problemy i wiedzą jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych.
10. Rodzice posiadają większą wiedzę na temat zagrożeń i metoda rozwiązywania problemów wychowawczych.


Ewaluacja programu

Pierwsze półrocze roku szkolnego 2012/2013 jest okresem wdrażania programu. Z uwagi na charakter programu ewaluacja zostanie przeprowadzona w drugim półroczu roku szkolnego. Sprawozdanie z realizacji programu będzie przedstawione na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Zmiana postaw, nastawień, nawyków, zmiana stereotypów jest procesem długotrwałym i może nastąpić po ciągłym, systematycznym oddziaływaniu na wychowanka.

Ewaluacja będzie dokonana poprzez:
 Obserwację i analizę dokumentacji.
 Ocenę wychowanków (ankiety).
 Rozmowy z wychowankami i ich rodzicami.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „JESTEM BEZPIECZNY”


L. p.
Zadania Metody, formy realizacji Ewaluacja
Dokumentacja
Uwagi
1. Bezpieczna droga do bursy, szkoły oraz do domu rodzinnego. Najważniejsze reguły zachowania się uczestników ruchu drogowego. Pogadanka, pokaz, spotkanie z instruktorem nauki przepisów o ruch drogowym Zapisy w
dziennikach
2. Łamanie prawa przez nieletnich w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Spotkanie z policjantem. Pogadanka, pokaz, spotkanie z policjantem Zapisy w
dziennikach
3. Skutki uprawiania hazardu.
Gdzie szukać pomocy. Zajęcia warsztatowe. Dokumentacja
bursy
4. Pierwsza pomoc a szanse przeżycia osoby poszkodowanej w wypadku. Spotkanie ze specjalistą,
ćwiczenia praktyczne Zapis w dzienniku
5. Pierwsze dni wychowanka w bursie. Spotkanie z Dyrektorem Bursy i wychowawcami. Zapisy w
dziennikach
6. Spotkanie z wychowankami -Realizacja zadań związanych z
bezpieczeństwem w bursie zawarte w Statucie Bursy, Regulaminie Mieszkańca Bursy, przepisami p.poż. i bhp Zebranie z wychowankami Zapisy w dziennikach
7. Wychowanek zna swoje prawa i
obowiązki, a także system kar i
nagród obowiązujących w bursie.
Zapoznanie wychowanków z Konwencją Praw Dziecka. Pogadanka, tekst Konwencji Praw Dziecka. Zapisy w
dziennikach
8. Wychowankowie znają procedury
postępowania w sytuacjach
zagrożenia wychowanków
przestępczością i demoralizacją.
Jak zgłosić przestępstwo, do kogo zwrócić się w razie problemów lub niebezpieczeństwa? Pogadanka, spotkanie z Kuratorem Sądowym Zapisy w
dziennikach

9. Skutki spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania środków odurzających
Warsztaty Zapisy w
dziennikach
10. Stosowane metody wspomagania osób uzależnionych. Gdzie szukać pomocy? Warsztaty, materiały ulotne Dokumentacja
wychowawcy, Zapisy w dziennikach
11. Monitoring bursy. Praca ciągła Zapisy danych
12. Wychowanek potrafi zachować się w sytuacji agresji słownej i
fizycznej. Spotkanie z
psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,warsztaty Zapisy w
dziennikach
13. Alternatywne sposoby spędzania
wolnego czasu. Pogadanka, dyskusje Zapisy w
dziennikach
14. Netykieta – zasady zachowania
się w sieci Internet. Pogadanka,
ćwiczenia praktyczne Zapisy w
dziennikach
15. Zagrożenia związane z
wykorzystaniem technologii informacyjnej. Cyberprzemoc, Stalking a prawo. Warsztaty, pokaz
ćwiczenia praktyczne Zapisy w
dziennikach
16. Zasady zachowania się w razie
wypadku na drodze. Pogadanka, prezentacja multimedialna
Zapisy w
dziennikach

17. Zachowania ryzykowne a możliwość zakażenia wirusem HIV i chorobami cywilizacyjnymi. Warsztaty, materiały ulotne Zapisy w
dziennikach
18. Zapoznanie wychowanków z planem ewakuacji oraz z podstawowymi zasadami ewakuacji Pogadanka, pokaz,
Spotkanie z Oficerem Straży Pożarnej Zapisy w
dziennikach
19. Bezpieczeństwo w kontakcie z
przyrodą – rośliny, zwierzęta
ich zwyczaje, agresja, problem
wścieklizny, grypa. Pogadanka, dyskusja , ćwiczenia praktyczne z przewodnikiem wycieczki Zapisy w
dziennikach
20. Zasady bezpiecznego
podróżowania pociągiem, autobusem oraz komunikacją miejską. Pogadanka , dyskusja Zapisy w
dziennikach
21. Zasady bezpieczeństwa podczas
wakacji, ferii zimowych i
świątecznych. Pogadanka , dyskusja Zapisy w
dziennikach
22. Promowanie zdrowego stylu
życia. warsztaty Zapisy w
dziennikach
23. Zasady zdrowego odżywiania. Pogadanka , pokaz, ćwiczenia praktyczne, gazetki ścienne Zapisy w
dziennikach
24. Bezpieczeństwo wychowanków podczas organizacji wycieczek. Organizacja wycieczki.
opracowanie regulaminu wycieczki.
referat na Radzie Pedagogicznej. Dokumentacja
kierownika wycieczki,
zapisy w dziennikach opracowany regulamin wycieczkiwycieczki
25. Zasady bezpieczeństwa podczas
używania sprzętu elektrycznego. Pogadanka, dyskusja
pokaz, ćwiczenia
praktyczne, film Zapisy w
dziennikach

26. Kształtowanie umiejętności
asertywnego zachowania się,
„mówienia nie”, gdy ktoś namawia do zapalenia papierosa, zażycia narkotyku, spożycia alkoholu, wspólnego pobicia
kolegi oraz tzw. ustawki. Rozmowy, dyskusje
psychodramy, filmy
profilaktyczne. Zapisy w
dziennikach

27. Ukazywanie szkodliwości tzw.
używek dla rozwoju
psychofizycznego człowieka. Warsztaty Zapisy w
dziennikach

28. Eliminowanie agresywnych
zachowań i prób siłowych rozwiązywania konfliktów. Warsztaty, dyskusje,
psychodramy, Zapisy w
dziennikach
29. Promowanie odwagi cywilnej i
reakcji w przypadku bycia świadkiem przemocy, kradzieży, wandalizmu, obrażania innego
człowieka – uczenie „mądrej
reakcji”. Nagradzanie wzorowych postaw -
wręczenie dyplomu uznania, upominanie źle zachowujących się wychowanków. Pogadanka, dyskusja Zapisy w
dziennikach
30. Ukazywanie szkodliwości hałasu
i dłuższego w nim przebywania. Pogadanki, filmy, Zapisy w
dziennikach
31. Przekazywanie wychowankom
i ich rodzicom wiedzy na temat zagrożeń związanych z Internetem,
nikotynizmem, alkoholizmem,
narkomanią. Rozmowy z rodzicami
Materiały ulotne Zapisy w dziennikach
32. Wyposażenie wychowanków w wiedzę i umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem.
Rozmowy
indywidualne z wychowankami.
Zajęcia warsztatowe.

Zapisy w dziennikach

33. Wyposażenie wychowanków i ich
rodziców w wiedzę i umiejętności
reagowania w sytuacjach
konfliktowych. Warsztaty , rozmowy z rodzicami wychowanków Dokumentacja
wychowawcy
Zapisy w dziennikach.

34. Poszanowanie własnego
i cudzego mienia: eliminowanie
faktów niszczenia mienia
publicznego, rzeczy cudzych oraz
własnych. Pogadanka,
Rozmowy
indywidualne Dokumentacja
wychowawcy
Zapisy w dziennikach


Wyświetleń: 614


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.