Katalog

Ksenia Buczek, 2013-05-28
Chorkówka

WOS, Zadania

Zestaw zadań z WOS

- n +

Poniżej przedstawiam zestaw ćwiczeń z zakresu prawa, które można wykorzystywać przy realizacji starej i nowej podstawy programowej. Sprawdzają się jako ćwiczenia na lekcji, zadania domowe czy elementy sprawdzianów.Zadanie 1. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania:

Kodeks postępowania karnego.

Rozdział 21
Art. 177.
§ 1. Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.
§ 2. Świadka, który nie może się stawić na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, można przesłuchać w miejscu jego pobytu.
Art. 178.
Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:
1) obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1 co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,
2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi.
Art. 180.
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 2. Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej lub dziennikarskiej mogą być przesłuchiwane co do faktów objętych tą tajemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub zezwolenia na przesłuchanie decyduje sąd, na posiedzeniu bez udziału stron, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia wniosku prokuratora. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Art. 182.
§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.
§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.
§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem.
Art. 183.
§ 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
§ 2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą.
Art. 190.
§ 1. Przed rozpoczęciem przesłuchania należy uprzedzić świadka o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym świadek podpisuje oświadczenie, że został uprzedzony o tej odpowiedzialności.

1.Jakie są prawa i obowiązki świadka postępowaniu karnym?
2.Kto może odmówić składania zeznań?
3.Jakie konsekwencje spotkać mogą świadka, który celowo zataił informacje?

Zadanie 2. Przyporządkuj (wpisz odpowiednią literkę) wymienione niżej prawa i wolności człowieka do odpowiedniej generacji:

A. wolność sumienia i wyznania B. prawo do pokoju C. prawo do czystej wody D. prawo do urlopu E. prawo do udziału w referendum F. prawo do nauki G. prawo do ochrony zdrowia H. prawo do życia I. tajemnica korespondencji J. prawo do strajku K. wolność od tortur L. prawo do obywatelstwa

Prawa I generacji - ………………………………………………………………
Prawa II generacji - ……………………………………………………………
Prawa III generacji - ……………………………………………………………


Zadanie 3. Przyporządkuj (wpisz odpowiednią literkę) wymienione niżej prawa i wolności człowieka do odpowiedniej grupy. Uwaga nie wszystkie przykłady da się dopasować!

A. wolność sumienia i wyznania B. prawo do pokoju C. prawo do czystej wody D. prawo do urlopu E. prawo do udziału w referendum F. prawo do nauki G. prawo do ochrony zdrowia H. prawo do życia I. tajemnica korespondencji J. prawo do strajku K. wolność od tortur L. prawo do obywatelstwa

Prawa osobiste - ……………………………………………………………………………
Prawa polityczne - …………………………………………………………………………
Prawa socjalne i ekonomiczne - …………………………………………………………..


Zadanie 4. Do podanych opisów dopisz właściwe pojęcia

a) Osoba niebędąca zawodowym sędzią, wyznaczona do uczestniczenia w rozpoznawaniu spraw przed sądami pierwszej instancji………………………………………
b) Osoba, przeciwko której kierowane jest powództwo w sprawie cywilnej ………………….
c) W sprawach karnych występuje jako oskarżyciel publiczny ……………………….
d) Odwołanie od orzeczenia sądu pierwszej instancji do sądu drugiej instancji…………..........
e) Inaczej ustawa zasadnicza, podstawa systemu prawnego w państwie - ……………………..
f) Przywilej, chroniący sędziów i parlamentarzystów przed odpowiedzialnością karną - …………………………..


Zadanie 5. Przyporządkuj (wpisz odpowiednią cyfrę, każdej możesz użyć tylko raz) podanym sytuacjom odpowiednie gałęzie prawa:

A. Sąsiad rozpowszechniał nieprawdziwe informacje na temat innych. …………
B. Jan Kowalski dokonał napadu na sklep z użyciem niebezpiecznego narzędzia. ………..
C. Zmieniono tryb powoływania rządu. .....
D. Urzędnik starostwa nie poinformował petenta o możliwości odwołania się od wydanej przez niego decyzji. ……….

1. Prawo konstytucyjne
2. Prawo administracyjne
3. Prawo cywilne.
4. Prawo rolne
5. Prawo karne


Zadanie 6. Na podstawie tekstu Konstytucji RP z 1997 r. odpowiedz na pytania.

Rozdział VIII
SĄDY I TRYBUNAŁY
Art. 173.
Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174.
Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 175.
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
Sąd wyjątkowy lub tryb doraźny może być ustanowiony tylko na czas wojny.
Art. 176.
Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy.
Art. 178.
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Art. 179.
Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony.
Art. 180.
Sędziowie są nieusuwalni.
Złożenie sędziego z urzędu, zawieszenie w urzędowaniu, przeniesienie do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w przypadkach określonych w ustawie.

I.Zaznacz właściwą odpowiedź
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują:
a) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
b) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy grodzkie oraz sądy wojskowe.
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy grodzkie.
d) Sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sady wojskowe.

Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu:
a) narodu b) prawa c) prezydenta RP d) Rzeczpospolitej Polskiej

II.Prawda czy fałsz? Przy zdaniach zawierających informacje prawdziwe wpisz - P, przy fałszywych-F

a) Sędziów powołuje Prezydent RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. …………
b) Sędziowie są powoływani na 9 letnią kadencję. ………
c) Sędziowie nie mogą być członkami partii politycznych. …………
d) Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne. …………..


opac. Ksenia Buczek
Wyświetleń: 1675


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.