Katalog

Ksenia Buczek, 2013-05-28
Chorkówka

WOS, Sprawdziany i testy

Test ze znajomości konstytucji RP z 1997 r.

- n +

Test ze znajomości konstytucji RP z 1997 r.

Test składa się z 25 pytań. Każde z nich ma tylko 1 poprawną odpowiedź, zaznacz ją X , jeśli się pomyliłeś zakreśl X, a obok podaj poprawną odpowiedź.
POWODZENIA!


1. Konstytucja RP została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe:
a) 15 .04.1994 r. b) 25.04.1995 r. c) 02.04.1997 r. d) 13.04.1998 r.

2. Zasada suwerenności narodu polega na:
a) uznaniu, że naród posiada prawa i obowiązki oraz że od niego wywodzi się władza w RP
b) istnieniu w państwie trzech równorzędnych władz
c) wykluczeniu formy dziedziczenia władzy
d) wolności tworzenia partii politycznych

3. Sejm składa się ze:
a) 100 posłów b) 200 posłów c) 360 posłów d) 460 posłów

4. Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą
a) większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów
b) bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów
c) zwykłą większością głosów ustawowej liczby posłów
d) większością 3/5 ustawowej liczby posłów

5. Senatorem może zostać obywatel polski mający prawo wybierania, który w najpóźniej w dniu wyborów ukończy lat:
a) 18 b) 21 c) 30 d) 31

6. Mandatu posła nie można łączyć z funkcją:
a) Rzecznika Praw Obywatelskich b) Ministra Zdrowia c) Prezesa NIK d) Prezesa NBP

7. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
a) posłom (minimum 5) c) senatorom (min 15) d) prezydentowi RP e) 1000 obywateli

8. Kadencja prezydenta RP trwa lat:
a) 4 b) 5 c) 6 d) 9

9. K lub parlamentarny może utworzyć grupa w liczbie:
a) 3 osób c) 10 osób d) 15 osób e) 25 osób

10 . Do kompetencji prezydenta RP nie należy:
a) nadawanie obywatelstwa b) prawo łaski c) wygłoszenie expose d) podpisywanie ustaw

11. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują:
a) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe.
b) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy grodzkie oraz sądy wojskowe.
c) Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy grodzkie.
d) Sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sady wojskowe.

12 . Przedstawicielem Rady Ministrów w terenie jest:
a) marszałek województwa b) starosta c) wojewoda d) wójt

13. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest:
a) miasto/wieś b) gmina c) powiat d) województwo

14. Sądy i trybunały wydają wyroki w imieniu:
a) narodu b) prawa c) prezydenta RP d) Rzeczpospolitej Polskiej

15. Za naruszenie Konstytucji członkowie Rady Ministrów odpowiadają przed:
a) Sądem Najwyższym b) Trybunałem Konstytucyjnym c) Trybunałem Stanu d) Sejmem RP

16. Zgromadzenia Narodowego nie zwołuje się w następujących przypadkach:
a) w celu odebrania przysięgi od nowo wybranego prezydenta
b) w celu wysłuchania orędzia prezydenta skierowanego do Zgromadzenia Narodowego
c) w celu udzielenia rządowi absolutorium
d) w celu uznania prezydenta za niezdolnego do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia

17. Ważność wyboru Prezydenta RP stwierdza;
a) Państwowa Komisja Wyborcza a) Sąd Najwyższy b) Trybunał Konstytucyjny c) Trybunał Stanu

18. Zarządzenie ogólnokrajowego referendum należy do kompetencji:
a) marszałka sejmu b) premiera c) prezydenta RP d) ministra spraw wewnętrznych

19. Radę Gabinetową zwołuje:
a) marszałek senatu b)premier c) prezydent RP d) marszałek sejmu

20. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:
a) mogą zostać odrzucone przez sejm b) podlegają zaskarżeniu do Sądu Najwyższego
c) są ostateczne
d) mogą zostać zawetowane przez Prezydenta RP

21. Sąd Najwyższy:
a) rozstrzyga sporne sprawy między obywatelem a organem administracji
b) sprawuje nadzór nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych
c) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami państwa
d) sądzi Prezydenta RP za naruszenie Konstytucji

22. Wskaz zdanie fałszywe odnoszące się do gwarancji niezawisłości sędziowskiej:
a) sędzia może być usunięty ze swego stanowiska jedynie na podstawie orzeczenia sądu,
b) wszystkich sędziów sądów powszechnych powołuje minister sprawiedliwości
c) sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez
zezwolenia właściwego sądu
d) sędzia nie może być członkiem partii politycznej i związku zawodowego

23. Najwyższa Izba Kontroli podlega:
a) sejmowi b) senatowi c) prezydentowi RP d) rządowi

24. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich wynosi lat:
a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

25. Rada Ministrów może wprowadzić na części lub całym terenie państwa stan:
a) wojenny b) klęski żywiołowej c) wyjątkowy d) podwyższonej gotowości


oprac. Ksenia Buczek
Wyświetleń: 6427


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.