AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Bartosz Jankowiak, 2013-05-28
Włoszakowice

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel kontraktowy

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Bartosza Jankowiaka

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego


Miejsce pracy: SOSW Wschowa
Nauczany przedmiot: Matematyka, Informatyka
Posiadane kwalifikacje: Uniwersytet Zielonogórski – matematyka z informatyką,
PCDN Góra – kurs pedagogiczny,
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie – oligofrenopedagogika,
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2010r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2013r.


Lp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
1 §7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Do 10 wrzesień 2010r. Wiedza na temat awansu, poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

Zawarcie kontraktu oraz systematyczna współpraca
z opiekunem stażu
Cały staż Przejrzyste zasady współpracy z opiekunem stażu

Prowadzenie lekcji otwartych Raz w semestrze
Wykorzystanie opinii osób hospitujących lekcje jako wskazówek do dalszej pracy


Pogłębianie znajomości dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, WSO, Planu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznego i Karty Nauczyciela
Cały staż Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Prowadzenie dokumentacji szkolnej Cały staż
Wpisy w dziennikach lekcyjnych oraz arkuszach ocen


Przygotowywanie scenariuszy zajęć uwzględniających wymogi programowe, doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez stosowanie aktywizujących metod nauczania oraz opracowywanie pomocy dydaktycznych
Cały staż Zwiększenie motywacji uczniów, sprawne przeprowadzanie zajęć lekcyjnych, scenariusze zajęć, wykonane pomoce dydaktyczne

Opracowywanie narzędzi do diagnozowania wiedzy
i umiejętności uczniów z wykorzystaniem technologii komputerowej
Cały staż Prace pisemne uczniów, poszerzenie własnego warsztatu pracy
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej Cały staż
Dobra organizacja pracy dzięki sporządzeniu odpowiedniego planu pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki


Prace nad planem pracy dydaktycznej nauczyciela (planem wynikowym)
Cały staż Plan pracy dydaktycznej nauczyciela
Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Cały staż
Poszerzanie wiedzy pedagogicznej, lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznej


Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli Cały staż Zaświadczenia o ukończonych formach kształcenia, notatki

Lp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
1 §7 ust. 2 pkt 1

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Współorganizowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego dla Gimnazjum i Szkoły Zawodowej
W każdym roku szkolnym Notatki w Internecie

Wprowadzenie i współorganizowanie Szkolnego Konkursu Matematycznego klas 4 - 6 Szkoły Podstawowej
W każdym roku szkolnym Notatki w Internecie

Wprowadzenie i współorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Gimnazjum
W każdym roku szkolnym Notatki w Internecie
Przewodniczący zespołu nadzorującego przy sprawdzianie uczniów klas 6 organizowanego przez OKE Zgodnie
z harmonogramem OKE
Opracowywanie raportów ze sprawdzianu

Realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem próbnych sprawdzianów uczniów klas 6
w dwóch dodatkowych terminach
Zgodnie
z planem pracy szkoły Opracowywanie testów oraz raportów
ze sprawdzianu uczniów klas 6

Uczestnictwo w zespole ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Zgodnie planem pracy zespołu Spotkania z uczniami
Uczestnictwo w zespole ds. edukacji informatycznej Cały staż
Sprawozdania

Uczestnictwo w zespole ds. projektów Cały staż Projekty grantowe

Ewaluacja własnych działań, ocena własnych możliwości oraz umiejętności
Czerwiec 2011r., maj 2013r. Sprawozdanie, autorefleksja, samoocenaLp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
1 §7 ust. 2 pkt 1
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Do 10 czerwca 2013r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
2 §7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Uwzględnienie w planie wychowawczym oraz realizacja tematów dotyczących: bezpieczeństwa, przemocy i agresji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, szkodliwości alkoholu, tytoniu i narkotyków, ekologii, promocji zdrowia, mediów i reklamy oraz innych problemów społecznych
Cały staż Plan pracy wychowawczej, adnotacje
w dziennikach lekcyjnych, wiedza uczniów
na dane tematy

Samodzielne studiowanie literatury fachowej
Cały staż Notatki
Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców poprzez kontakty z rodzicami i prawnymi opiekunami uczniów Cały staż
Obserwacje, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z potrzeb
oraz zainteresowania rodziców, wywiady środowiskowe


Diagnoza zainteresowań i potrzeb uczniów poprzez obserwację w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, imprezy klasowe oraz szkolne), indywidualne kontakty z dzieckiem, organizowanie lekcji wychowawczych na interesujące dzieci tematy
Cały staż Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina
Cały staż Dokumentacja wycieczek, adnotacje
w dziennikach lekcyjnych

Udział w organizacji imprez szkolnych oraz klasowych
Cały staż Adnotacje w dziennikach lekcyjnych
Udział w realizacji programu profilaktycznego Cały staż
Realizacja tematów prozdrowotnych na lekcjach wychowawczych (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)


Propagowanie ekologicznego modelu życia poprzez udział klasy w akcji „Sprzątanie Świata”, zbiórkę surowców wtórnych, przygotowanie gazetki (w klasie) oraz przeprowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych ekologii
Cały staż Adnotacja w dziennikach lekcyjnych


Lp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
2 §7 ust. 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Opieka nad uczniami zdolnymi poprzez przygotowywanie do konkursów szkolnych
oraz międzyszkolnych
Cały staż Wiedza i umiejętności uczniów umożliwiające lepsze przygotowanie do Sprawdzianu Klas 6 i Egzaminu Gimnazjalnego
Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabszych Cały staż
Pomoc uczniom słabszym w opanowaniu minimum programowego


Obserwacja i analiza możliwości uczniów, modyfikacja warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go
do potrzeb edukacyjnych uczniów
Cały staż Scenariusze zajęć, notatki

Realizacja ścieżek edukacyjnych na lekcjach matematyki oraz godzinach wychowawczych
Cały staż Adnotacje w dziennikach lekcyjnych

Analizowanie opinii uczniów z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej, dostosowanie programu do zaleceń poradni
Cały staż Opinie uczniów z Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej
Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom Cały staż Dbanie o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć oraz przerw, nadzór nad salą lekcyjną
3
§7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
Cały staż Sprawne wykorzystanie komputera

Uzyskanie poprzez Internet wiedzy na temat szkoleń oraz awansu zawodowego nauczycieli
Cały staż Strony internetowe, notatki

Wykorzystanie Internetu do wyszukiwania ciekawych informacji na lekcje oraz publikacji innych nauczycieli Cały staż Strony internetowe, notatki
Wykorzystanie Internetu do dzielenia się zdobytym doświadczeniem i wiedzą
Cały staż Strony internetowe

Przygotowywanie scenariuszy zajęć, prac pisemnych uczniów, informacji dla rodziców, uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych, opracowywanie dokumentacji, pisanie projektów
Cały staż Sprawne przeprowadzanie zajęć lekcyjnych, estetyka opracowywanych materiałów, projekty


Lp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
3 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
Prowadzenie zajęć przy użyciu komputera
– przygotowywanie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie tablicy interaktywnej
Cały staż Prezentacje multimedialne, wpisy w dziennikach lekcyjnych

Wykorzystanie komputera do przeprowadzania konkursów szkolnych oraz międzyszkolnych
Cały staż Przygotowywanie zadań konkursowych, dyplomów dla uczniów, sprawozdań

Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych badań w postaci raportów oraz prezentacji multimedialnych
Cały staż Raporty i prezentacje multimedialne
z przeprowadzonych badań

Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
Październik 2010r. Publikacja internetowa
4 §7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służących poszerzeniu wiedzy z tych dziedzin
Cały staż Wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki, zaświadczenia o ukończonych formach kształcenia, notatki

Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka jako kluczowym dokumentem stanowiącym o prawach dziecka
Cały staż Notatki

Realizacja tematów dotyczących: relacji międzyludzkich, akceptacji siebie samego, sposobu radzenia sobie z negatywnymi emocjami
Cały staż Uczniowie posiadają wiedzę z zakresu psychologii i potrafią ją wykorzystać
w kontaktach z rówieśnikami i rodziną

Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych
Cały staż Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integracja zespołu klasowego

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom
Cały staż Rozmowy indywidualne, pogadanki

Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych
Cały staż Ankiety, sprawozdanie
Lp.
Wymagania niezbędne
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
Zadania Termin Dowody realizacji i uwagi
5 §7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Stworzenie podręcznej biblioteczki ze zbiorem aktów prawnych obowiązujących w szkole i oświacie
Cały staż Znajomość zasad organizacji szkoły i przepisów prawnych

Zapoznanie się z wybranymi dokumentami prawa oświatowego
Cały staż Znajomość przepisów prawnych, notatki
Uwzględnienie zasad prawa oświatowego we własnej pracy, wykazanie się znajomością przepisów Cały staż
Właściwe wykorzystanie przepisów prawnych
w pracy zawodowej (np. podczas organizowania wycieczek szkolnych)

Sporządził: Bartosz Jankowiak

dnia: 08 września 2010r.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 870


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.