Katalog

Eugeniusz Zawieja
Informatyka, Różne

Kryteria ocen z informatyki

- n +

Kryterie ocen z informatyki

Wprowadzenie standardów wymagań umożliwia wypracowanie kryteriów ocen, które ułatwią ocenianie i określanie poziomu wiadomości oraz umiejętności uczniów. Będą też podstawą, na której można łatwo formułować pytania i zadania na egzaminy poprawkowe, klasyfikacyjne, maturalne czy też na okresową kontrolę umiejętności. Dla ucznia są natomiast przejrzystym spisem wiadomości i umiejętności jakie musi opanować by otrzymać daną ocenę.

Moim zamiarem było stworzenie materiału wyjściowego do kryteriów ocen dla przedmiotów informatycznych: Elementy Informatyki, Technologia Informacyjna i Informatyka (programy autorskie) tak, aby w zależności od treści kształcenia i ilości godzin dydaktycznych, można było poprzez proste usunięcie, dodanie, czy przemieszczenie kryterium, otrzymać żądany zakres kryteriów oceniania. Aby ułatwić ich adaptację oraz stosowanie w poszczególnych działach podzieliłem je na grupy tematyczne:

A. Podstawowe pojęcia informatyki. Komputer jako narzędzie.
B. System operacyjny
C. Internet
D. Edytor grafiki
E. Edytor tekstu
F. Arkusz kalkulacyjny
G. Bazy danych
H. Algorytmy i programowanie

Kryteria na poszczególne oceny obejmują:

Podstawowe pojęcia informatyki. Komputer jako narzędzie.

Ocena dopuszczająca
 • zdefiniowanie informatyki jako dziedziny wiedzy
 • wymienienie nośników informacji
 • omówienie sposobów gromadzenia informacji na poszczególnych nośnikach
 • wymienienie podstawowych zastosowań komputerów
 • włączenie komputera
 • obsługa klawiatury, myszy, monitora, stacji dyskietek, CD ROM, drukarki
 • zakończenie pracy komputera

  Ocena dostateczna
 • wymienienie podstawowych procesów przetwarzania informacji
 • definiowanie komputera
 • omówienie przeznaczenia podstawowych elementów systemu komputerowego
 • omówienie cech poszczególnych rodzajów pamięci
  Ocena dobra
 • charakteryzowanie nośników informacji-wady i zalety
 • omówienie metod cyfrowego zapisu różnego typu informacji tj. tekstu, dźwięku, obrazu
 • opisanie w najprostszy sposób działania komputera
 • stosowanie właściwego układu palców na klawiaturze
 • podłączenie urządzeń zewnętrznych
 • obsługa skanera, plotera itp.
 • omówienie podstawowych usług sieci komputerowych lokalnych i rozległych
 • opisanie zasad współpracy z innymi użytkownikami sieci komputerowych

  Ocena bardzo dobra
 • omówienie schematu funkcjonalnego komputera
 • charakteryzowanie poszczególnych rodzajów pamięci
 • definiowanie procesora
 • przeliczanie liczb w różnych systemach liczbowych
 • omówienie zadań BIOS
 • opisanie podstawowych topologii sieci komputerowych

  Ocena celująca
 • konfigurowanie BIOS
 • instalowanie i konfigurowanie kart rozszerzeń
 • instalowanie i wymiana podzespołów np. RAM, HDD, procesor
  System operacyjny

  Ocena dopuszczająca
 • uruchomienie systemu
 • zalogowanie się w systemie
 • poruszanie się po systemie w strukturze katalogowej
 • uruchamianie programów i ich zakańczanie
 • wylogowanie się

  Ocena dostateczna
 • definiowanie systemu operacyjnego
 • formatowanie dyskietek
 • zakładanie, kopiowanie, usuwanie, zmiana nazw plików i katalogów
 • odzyskiwanie usuniętych plików
 • korzystanie z wbudowanych systemów pomocy
 • wykonanie instalacji prostego programu
 • szukanie plików na dysku
 • przesyłanie wiadomości w sieci
 • stosowanie programów antywirusowych

  Ocena dobra
 • omówienie zadań systemu operacyjnego
 • przygotowanie dyskietki startowej
 • zmianę atrybutów pliku i katalogu
 • wymiana danych z innymi użytkownikami sieci
 • nadawanie praw dostępu do kartotek dla wybranych grup użytkowników
 • stosowanie podstawowych zabezpieczeń przed modyfikowaniem i usuwaniem plików
 • skanowanie i naprawa błędów na dysku za pomocą programów narzędziowych
 • de fragmentacja dysku
 • korzystanie z drukarek i napędów sieciowych

  Ocena bardzo dobra
 • scharakteryzowanie systemów operacyjnych tekstowych i graficznych
 • omówienie wielozadaniowości systemów
 • elementarne konfigurowanie systemu operacyjnego tj. klawiatury, drukarki, ekranu, języka, strony kodowej
 • instalowanie oprogramowania
 • archiwizowanie plików

  Ocena celująca
 • odzyskiwanie trwale usuniętych i uszkodzonych plików
 • tworzenie partycji i formatowanie dysków twardych
 • wykonanie instalacji systemu operacyjnego
 • konfigurowanie systemu operacyjnego
 • instalację nowych urządzeń w systemie
 • tworzenie plików wsadowych
  Internet
  Ocena dopuszczająca
 • ogólne opisanie struktury i przeznaczenia Internetu
 • znajomość zasad etyki użytkownika Internetu
 • opisanie sposobów łączenia się z siecią Internet
 • podłączenie się do Internetu
 • podstawowa obsługa przeglądarek WWW
 • wyszukiwanie informacji przez serwisy i portale

  Ocena dostateczna
 • stosowanie różnych sposobów poszukiwania informacji w sieci
 • wyszukiwanie w Internecie informacji na zadane tematy
 • zapis na dysku witryn i ich fragmentów oraz ich wydruk
 • obsługa poczty elektronicznej (e-mail)

  Ocena dobra
 • przesyłanie plików przez sieć
 • wykorzystanie serwisów ftp.
 • wykorzystywanie możliwości grup dyskusyjnych
 • zachowywanie w pamięciach udostępniane w Internecie informacje, pliki, programy i serwisy w częściach lub całości

  Ocena bardzo dobra
 • konfigurowanie programu do obsługi poczty elektronicznej,
 • konfigurowanie przeglądarki stron WWW
 • sprawne gromadzenie informacji na zadany temat
 • selekcjonowanie źródeł informacji
 • ocenianie wiarygodności źródeł

  Ocena celująca
 • pobieranie pliki w przerywanych połączeniach
 • konfigurowanie modemowe połączenia z INTERNETEM
 • utworzenie strony osobistej w WWW
 • znajomość podstaw języka HTML
 • znajomość podstawowych informacji technicznych związanych z funkcjonowaniem sieci np. protokoły
  Edytor grafiki

  Ocena dopuszczająca
 • rozpoczęcie pracy z nowym rysunkiem
 • używanie podstawowych narzędzi edytora graficznego:
  -rysowanie linii, łamanych, "ołówkiem", "pędzlem" itd.
  -rysowanie obiektów geometrycznych np. kół, owali, wielokątów -stosowanie wypełnień i kolorów
 • cofanie i przywracanie czynności
 • otwarcie istniejącego rysunku
 • zapisanie rysunku na dysku
 • drukowanie rysunku

  Ocena dostateczna
 • omówienie podstawowych możliwości wybranego programu graficznego
 • użytkowanie wbudowanego systemu pomocy
 • kopiowanie, przenoszenie i usuwanie obiektów
 • zmiana kształtu i rozmiaru obiektu

  Ocena dobra
 • omówienie różnic między grafiką rastrową i wektorową
 • omówienie podstawowych narzędzi graficznych wchodzących w skład programu
 • zmiana skali rysunku
 • ustalenie parametrów strony
 • tworzenie i obróbka obiektów tekstowych
 • zaawansowane wypełnienia
 • transformowanie i przetwarzanie obiektów (pochylanie, obracanie, perspektywa itd.)
 • praca z wieloma rysunkami jednocześnie
 • utworzenie dokumentu zawierającego wiele elementów graficznych i tekstowych np. plakatu

  Ocena bardzo dobra
 • ogólne omówienie rozmaitych formatów plików graficznych
 • wykonanie konwersji pliku graficznego z jednego typu do drugiego
 • konfiguracja programu graficznego
 • zaawansowane transformacje
 • łączenie i grupowanie obiektów
 • operacje na grupach obiektów (np. wyrównanie)
 • stosowanie efektów specjalnych
 • wykorzystanie "zrzutu" ekranu

  Ocena celująca
 • mówienie trybów graficznych komputera
 • omówienie problematyki reprezentacji koloru na ekranie komputera i w druku
 • tworzenie grafiki wektorowej
 • tworzenie animacji płaskiej i przestrzennej
  Edytor tekstu

  Ocena dopuszczająca
 • rozpoczęcie pracy z nowym dokumentem
 • otwarcie wybranego dokumentu z dysku
 • przeglądanie dokumentu
 • zapisanie dokumentu na dysku
 • wpisywanie zwykłego tekstu z użyciem polskich liter
 • poruszanie się po tekście przy użyciu myszy i klawiatury
 • dokonywanie ręcznych poprawek w tekście
 • cofanie i przywracanie czynności
 • drukowanie dokumentu

  Ocena dostateczna
 • stosowanie zasad edycji tekstu (paragrafy, akapity, tabulatory, spacje)
 • korzystanie z systemu pomocy
 • zaznaczanie fragmentów tekstu
 • kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów tekstu
 • odwoływanie i powtarzanie poleceń
 • automatyczne sprawdzanie pisowni
 • wyszukiwanie i zastępowanie fragmentów tekstu
 • wybór widoku dokumentu
 • wybór skali dokumentu na ekranie
 • wybór rozmiaru i kroju czcionki dla całego dokumentu lub jego części
 • wykorzystanie automatycznego formatowania dokumentu
 • ustawienie rozmiaru i układu papieru, szerokości marginesów i wcięć
 • dosuwanie tekstu do lewego, prawego marginesu, centrowanie i justowanie tekstu
 • wyliczanie i numerowanie
 • używanie symboli
 • tworzenie prostych tabel
 • formatowanie tekstu w poszczególnych polach tabeli
 • dopasowanie rozmiaru tabeli
 • podgląd wydruku
 • drukowanie całego dokumentu lub wybranego fragmentu
 • wstawianie grafiki do teksu
 • wstawianie znaku końca strony

  Ocena dobra
 • praca z kilkoma dokumentami jednocześnie
 • kopiowanie i przenoszenie fragmentów tekstu pomiędzy dokumentami
 • włączanie jednego dokumentu do drugiego
 • ustalanie własnych parametrów wyliczania i numerowania
 • automatyczne formatowanie tabeli
 • formatowanie rysunku w tekście
 • tworzenie przypisów i zakładek
 • wykorzystanie szablonów dokumentów
 • wstawianie obiektów
 • dostosowanie ekranu edytora do potrzeb użytkownika

  Ocena bardzo dobra
 • wczytanie i zapisanie dokumentu w różnych typach pliku
 • tworzenie własnego stylu dokumentu
 • wielopoziomowe wyliczanie i numerowanie
 • łączenie i dzielenie komórek tabel
 • sortowanie list
 • wykorzystanie wbudowanego edytora rysunków
 • ustalanie dodatkowych opcji wydruku (np. druk adnotacji, ukrytego tekstu)
 • tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej
 • wydruk korespondencji seryjnej
 • ustalanie postaci stopki i nagłówka strony
 • tworzenie skorowidzów, spisów treści itp.

  Ocena celująca
 • pisanie wielopoziomowych równań matematycznych
 • tworzenie i wykorzystanie makr
 • generowanie wielopoziomowych dokumentów
 • wstawianie hiperłączy
 • Arkusz kalkulacyjny

  Ocena dopuszczająca
 • omówienie podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego
 • otwieranie i zamykanie wybranych plików z arkuszami
 • adresowanie komórek względne i bezwzględne
 • tworzenie elementarnych formuł obliczeniowych
 • poruszanie się po arkuszu
 • wprowadzanie danych różnych typów do komórek
 • zmiana zawartości komórki kopiowanie, przenoszenie i usuwanie komórek
 • cofanie i przywracanie czynności
 • tworzenie najprostszych wykresów (kołowych, słupkowych)
 • tworzenie sum zakresów komórek
 • drukowanie arkusza

  Ocena dostateczna
 • posługiwanie się systemem pomocy
 • formatowanie komórek w zależności od rodzaju zawartych w nich danych
 • zmiana szerokości komórek
 • zmiana wielkości i kroju czcionki
 • wyrównania tekstu w komórce
 • rysowanie ramek
 • tworzenie wykresów (kołowych, słupkowych)
 • najprostsze obliczenia statystyczne (np. średnia, maksimum, minimum)
 • sortowanie komórek

  Ocena dobra
 • wypełnianie komórek zadaną wartością
 • wyszukiwanie w arkuszu komórki zawierającej określone dane
 • zliczanie komórek o określonej zawartości
 • zmiana typu danych w komórce
 • praca z kilkoma arkuszami jednocześnie
 • dobór rodzaju wykresu do charakteru prezentowanych danych
 • formatowanie grup komórek, kopiowanie formatu komórki
 • stosowanie wbudowanych funkcji np. matematycznych, statystycznych, komórkowych
 • tworzenie sum warunkowych
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych i fizycznych
 • wykorzystanie tabeli z arkusza w dokumentach tekstowych
 • ustalenie układu strony przy drukowaniu arkusza (także wielostronicowego)

  Ocena bardzo dobra
 • konfiguracje programu
 • wypełnianie komórek seriami danych
 • wprowadzanie do arkusza danych pochodzących z innych programów
 • eksportowanie danych w innych standardach
 • zabezpieczanie arkusza lub jego części
 • ukrywanie wybranych fragmentów arkusza
 • dodawanie elementów graficznych
 • wykorzystanie instrukcji warunkowych
 • tworzenie bazach danych złożonych z komórek arkusza
 • elementarne operacje wyszukiwania w bazie danych
 • opracowanie danych pomiarowych z doświadczeń fizycznych
 • nagrywanie i wykorzystanie makrodefinicji

  Ocena celująca
 • tworzenie makrodefinicji
 • rozwiązywanie problemów obliczeniowych metodą iteracyjną
 • stosowanie zaawansowanych technik obliczeniowych i statystycznych np. wyznaczanie współczynników kierunkowych prostych dla danych z pomiarów fizycznych
  Bazy danych

  Ocena dopuszczająca
 • opisanie przykładowych baz danych
 • otwieranie istniejącej bazy danych
 • rozpoznawanie elementów struktury bazy danych
 • poruszanie się po tabeli bazy danych
 • tworzenie elementarnej bazy danych
 • wprowadzanie danych do bazy
 • modyfikowanie zapisów w bazie
 • odwoływanie dokonanych zmian
 • zapisywanie bazy danych na dysku
 • dodawanie i usuwanie rekordów
 • sortowanie bazy danych przy użyciu wybranego klucza
 • wyszukiwanie rekordu zawierającego żądane informacje
 • drukowanie na drukarce wybranych podsumowań
 • zamknięcie bazy danych i zakończenie pracy


  Ocena dostateczna
 • omówienie podstawowych elementów bazy danych
 • omówienie zespołów danych, które nadają się do reprezentowania jako baza danych
 • wykorzystanie systemu pomocy
 • uruchamianie poszczególnych modułów systemu
 • zarządzania bazą danych
 • rozpoznawanie typów pól i właściwe określanie typów danych
 • tworzenie podstawowych struktur baz danych
 • wyszukiwanie grupy rekordów spełniających proste kryterium
 • wypisywanie na ekranie określonego zestawu danych z wybranej grupy rekordów
 • zliczanie rekordów spełniających dane proste kryterium
 • tworzenie powiązań między bazami danych (relacji)
  Ocena dobra
 • opisanie poszczególnych zestawów narzędzi w systemie zarządzania bazą danych
 • otwieranie baz danych z określonymi regułami dostępu
 • projektowanie bazy danych
 • wprowadzanie danych do wybranego formularza
 • tworzenie struktury bazy zawierającej pola o ograniczonej liczbie wartości
 • proste zmiany struktury istniejącej bazy danych (dodawanie, usuwanie, zmiany nazwy pół)
 • kopiowanie rekordów w ramach jednej bazy danych
 • kopiowanie fragmentu bazy danych pomiędzy różnymi plikami
 • przenoszenie danych pomiędzy bazami danych
 • łączenie baz danych
 • usuwanie powtarzających się rekordów
 • tworzenie prostych zapytań
 • wielopoziomowe sortowanie bazy danych
 • proste obliczenia statystyczne dla bazy danych
 • tworzenie raportów przy pomocy automatycznych narzędzi do ich generowania

  Ocena bardzo dobra
 • wykorzystanie automatycznych generatorów elementów systemu zarządzania
 • konfigurowanie systemu zarządzania
 • zabezpieczanie elementów bazy danych
 • zaawansowane zmiany struktury istniejącej bazy danych (zmiana typu pola)
 • tworzenie własnych formularzy
 • importowanie i eksportowanie danych w innych standardach zapisu
 • projektowanie baz danych przeznaczonych do obsługi określonych zagadnień
 • kontrola poprawności danych w bazie
 • tworzenie baz danych zawierających elementy graficzne
 • przeprowadzanie obliczeń na zapytaniach
 • tworzenie i wykorzystanie makroinstrukcji
 • graficzne opracowanie postaci raportu

  Ocena celująca
 • tworzenie baz danych w językach programowania (SQL)
 • omówienie problemu brakujących danych w bazie
 • omówienie problematyki wielodostępnych baz danych
 • wykorzystanie techniki OLE do tworzenia połączeń z obiektami z innych aplikacji

  Algorytmy i programowanie

  Ocena dopuszczająca

 • opisanie przykładów algorytmów z różnych dziedzin
 • wyodrębnianie danych w prostych sytuacjach problemowych
 • omówienie prostych typów danych
 • opisanie struktury programu
 • edycja programu
 • deklarowanie i użycie prostych typów danych
 • nadawanie wartości stałym
 • przypisanie wartości zmiennym
 • podstawowe operacje na danych liczbowych
 • skompilowanie i uruchomienie programu
 • lokalizacja i usuwanie prostych błędów składniowych w programie
 • zapisanie i odczytanie programu z dysku
 • wyjście z programu
 • napisanie prostego programu obliczeniowego z wykorzystaniem operacji wejścia i wyjścia np. oblicz pole i obwód koła o podanym z klawiatury promieniu

  Ocena dostateczna
 • omówienie podstawowych elementów budowy algorytmów
 • zapisanie algorytmu dla prostego problemu np. Obliczanie wartości bezwzględnej dla liczby
 • korzystanie z systemu pomocy
 • omówienie podstawowych strukturalnych typów danych (tablice, łańcuchy znaków)
 • deklarowanie i użycie zmiennych tablicowych i łańcuchowych
 • wykorzystanie wbudowanych procedur i funkcji
 • generowanie liczb "losowych"
 • wprowadzanie komentarzy do programu
 • stosowanie instrukcji warunkowych
 • stosowanie pętli o ustalonej ilości przebiegów i warunkowych
 • napisanie prostego programu iteracyjnego np. sumowanie liczb całkowitych z zadanego przedziału

  Ocena dobra
 • tworzenie schematu blokowego algorytmu dla problemów złożonych np. rozwiązywanie równania kwadratowego, układu równań metodą wyznaczników
 • omówienie standardowych modułów
 • omówienie składni wyrażeń i priorytetów operatorów
 • deklarowanie własnych typów danych, umiejętne reprezentowanie informacji
 • deklarowanie i użycie procedur i funkcji z parametrami przekazywanymi poprzez stałą
 • korzystanie ze standardowych modułów, w tym grafiki
 • samodzielne napisanie kompletnego strukturalnego programu realizującego dany algorytm
 • omówić proste przykłady algorytmów numerycznych
  Ocena bardzo dobra
 • porównanie własności algorytmów: poprawność, skończoność, złożoność
 • odpowiednie dobieranie struktury danych w zależności od ich rodzaju, wielkości i wykonywanych na nich operacji
 • porównywanie efektywności różnych algorytmów dla tego samego zadania (czas działania, ilość operacji)
 • deklarowanie i użycie procedur i funkcji z parametrami przekazywanymi poprzez zmienną
 • stosowanie rekurencji
 • stosowanie zmiennych wskaźnikowych
 • omówienie sposobów przechowywania zmiennych
 • ustawianie opcji dla edytora i kompilatora
 • śledzenie przebiegu wykonania programu i wartości zmiennych

  Ocena celująca
 • stosowanie profesjonalnych algorytmów np. sortowania, obliczania macierzy
 • deklarowanie własnych modułów
 • pisanie programów lub ich fragmentów w asemblerze
 • programowanie zorientowane obiektowo (obiekty i ich dziedziczność)
 • posługiwanie się dyrektywami kompilatora

  Opracowanie:

 • Wyświetleń: 2172


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.