Katalog

Katarzyna Żywno, 2013-05-28
Ełk

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

program zajęć wspomagających w klasie III

- n +

PROGRAM
zajęć wspomagających w klasie III

„To nie takie trudne”

Cele:

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyki, ortografii i gramatyki, pobudzanie do aktywności i twórczego myślenia oraz wskazanie korzyści płynących z nauki matematyki i języka polskiego.

Cele szczegółowe:
 rozwijanie pojęć i umiejętności matematycznych,
 rozbudzanie zainteresowań, wyrabianie własnej motywacji do (pracy) nauki,
 ułatwienie dziecku umiejętności liczenia poprzez ćwiczenia koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości,
 kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu codziennym,
 doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce;
 doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią;
 doskonalenie umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania,
 doskonalenie umiejętności pracy z tekstem,
 wdrażanie do poprawnego konstruowania zdań oraz formułowania czytelnego komunikatu mówionego i pisanego, co prowadzi do skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 zachęcanie do korzystania z różnych źródeł informacji ( słowniki, książki, czasopisma, programy edukacyjne, multimedialne, reklamy ),
 wdrażanie do stosowania w tekstach pisanych poznanych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
 przekonywanie uczniów o potrzebie czytania dla zdobywania informacji oraz dla kształtowania osobistej wiedzy.

Treści z edukacji polonistycznej:

1. Wspomnienia z wakacji – układanie zdań na dany temat. Dzielenie wyrazów na litery, głoski, sylaby.
2. Pisanie, uzupełnianie, przekształcanie zdań. Porządkowanie zdań w określonej kolejności.
3. Ćwiczenia w redagowaniu zdań na dany temat.

4. Układanie pytań do tekstu literackiego, wyszukiwanie w nim odpowiedzi, uzupełnianie luk w zdaniach.
5. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: „ó” wymienne i niewymienne.
6. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: „rz” wymienne i niewymienne oraz po spółgłoskach.
7. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: „ż” wymienne i niewymienne.
8. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: wyrazy z „h” i „ch”.
9. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: wyrazy ze zmiękczeniami.
10. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: wyrazy z „ą” i „ę”.
11. Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności ortograficznych: wyrazy z „om”, „on”, „em”, „en”.
12. Ćwiczenia w układaniu zdań z rozsypanek wyrazowych oraz krótkich opowiadań z rozsypanek zdaniowych.
13. Wyróżnianie rodzajów zdań i ćwiczenia w ich układaniu i zapisywaniu. Ćwiczenia w rozwijaniu zdań i poprawnym przepisywaniu

14. Ćwiczenia w redagowaniu krótkich form wypowiedzi pisemnej: kartka pocztowa, list, życzenia; adresowanie, stosowanie wielkiej litery w wyrazach: Twój, Wam, Ci, Tobie, Cię, Ciebie.
15. Ćwiczenia w redagowaniu opisów.
16. Ćwiczenia w redagowaniu ogłoszenia.
17. Ćwiczenia w redagowaniu zaproszenia.
18. Grupowanie rzeczowników, czasowników i przymiotników w odpowiednie miejsca tabeli.
19. Utrwalanie alfabetu i ćwiczenia w ustalaniu kolejności alfabetycznej zgromadzonych wyrazów. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

Treści z edukacji matematycznej:


1. Zapisywanie liczb dwucyfrowych słowami i cyframi.
2. Porównywanie liczb, porządkowanie ich w ustalone ciągi liczbowe: rosnące, malejące.
3. Wskazywanie w liczbie dwucyfrowej jedności, dziesiątek.
4. Liczby parzyste i nieparzyste.
5. Zaznaczanie liczb na osi liczbowej, graficzne prezentowanie działań /drzewka, grafy, oś liczbowa, tabelki/.
6. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 bez przekraczania progów dziesiątkowych.
7. Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 – związek dodawania i odejmowania.
8. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 30.
9. Rozwiązywanie zadań tekstowych na dodawanie i odejmowanie.
10. Rozwiązywanie zadań tekstowych na mnożenie i dzielenie..
11. Obliczenia pieniężne.
12. Odczytywanie wskazań termometru, obliczanie różnic temperatury.
13. Linie proste, krzywe i łamane; odcinki. Obliczanie długości.
14. Rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych, prostych równoległych i prostopadłych.
15. Jednostki miary, masy i pieniędzy.
16. Odczytywanie godzin na zegarze; dokonywanie obliczeń związanych z upływem czasu: doba, tydzień, dekada, kwartał, odczytywanie temperatury.
17. Obliczanie upływu czasu zegarowego.
18. Obliczenia kalendarzowe.


Wyświetleń: 1177


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.