AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Wierzbicka, 2013-05-28
Pruszcz Gdański

Wychowanie do życia w rodzinie, Ankiety

Jak młodzież w wieku ponadgimnazjalnym postrzega rodzinę

- n +

We współczesnym społeczeństwie obserwuje się przemiany rodziny na ogromną skalę. Nowoczesność generuje płynność instytucji, norm, ról społecznych, form życia społecznego. Ich kształty stają się niewyraźne, zacierają się. Przemianie ulega także charakter związków międzyludzkich. Zauważa się, że wchodzenie w trwałe związki powoduje u młodych ludzi niepewność i lęk. Dziś obserwuje się we współczesnym świecie dwugłos na temat kondycji współczesnej rodziny. Z jednej strony pojawiają się opinie o kryzysie współczesnej rodziny, o czym świadczą np. niskie współczynniki dzietności nie gwarantujące zastępowalności pokoleń, opóźnianie małżeństw i prokreacji, mała trwałość rodzin (rozwody), a także upowszechnianie się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego (związki kohabitacyjne, dobrowolnie bezdzietne, homoseksualne). Rośnie liczba rodzin z jednym rodzicem i osób dobrowolnie bezżennych (single). Z drugiej strony są silne głosy, że rodzina ma się dobrze, że była, jest i będzie podstawową grupą i instytucją społeczną, że jej znaczenie jest duże i będzie takie w przyszłości (co np. potwierdza ostatnia moda na małżeństwa i dzieci, która pojawiła się w niektórych krajach Zachodu).
Przeprowadzony przeze mnie sondaż diagnostyczny przy pomocy kwestionariusza ankiety stara się znaleźć odpowiedź na pytanie – jak młodzież w wieku ponadgimnazjalnym postrzega rodzinę. Opracowanie wyników badań umożliwia wyłonienie uogólnień, wniosków i spostrzeżeń. Zebrany materiał ilustruje jak młodzież w wieku ponadgimnazjalnym definiuje rodzinę, jaki model rodziny jest przez nią preferowany, kto w rodzinie, według badanej młodzieży, pełni rolę decyzyjną oraz jakie wartości w opinii badanej młodzieży są ważne dla współczesnej rodziny.
Badania i rozważania, które prezentuję nie wyczerpują całokształtu problematyki związanej ze zjawiskiem postrzegania przez współczesną młodzież funkcji, roli i wartości rodziny, ale kreślą główne tendencje i przemyślenia badanej młodzieży dotyczące tematu.
W badaniach ankietowych wzięło udział 70 osób. Byli to uczniowie Liceum Ogólnokształcącego. W grupie badanej były 43 dziewczęta i 27 chłopców. Badaniem objęto młodzież w wieku ponadgimnazjalnym, tzn. przedział wiekowy obejmował okres od 16 – 19 roku życia. 16 lat miały 22 badane dziewczęta i 3 chłopców; 17 lat – 10 dziewcząt i 5 chłopców; 18 lat – 11 dziewcząt i 18 chłopców; 19 lat – 1 chłopiec.
Odpowiadając na pytanie „Czym dla Ciebie jest rodzina?”, ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź „ ostoją i źródłem szczęścia”. Takiego wyboru dokonały 33 dziewczęta i 13 chłopców, co stanowi 77 % badanych dziewcząt i 48% badanych chłopców. Na drugim miejscu wymieniana była rodzina jako „wsparcie finansowe i forma zaspokajania potrzeb” – tę odpowiedź wybrało 20 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 47% i 12 ankietowanych chłopców, co stanowi 44% . Badana młodzież postrzega rodzinę też jako „główne środowisko wychowawcze” – takiego wyboru dokonało 18 dziewcząt, co stanowi 42% i 9 chłopców, co stanowi 33%. Rodzinę jako „podstawową instytucję społeczną” określiło 7 badanych dziewcząt, co stanowi 16% i 5 badanych chłopców, co stanowi 19%. Natomiast w sposób negatywny, jako „podłoże problemów, konfliktów” oceniły rodzinę 4 dziewczęta, co stanowi 9% i 1 chłopiec, co stanowi 4% . Ponadto, w nielicznych wypowiedziach, w pytaniu otwartym, młodzież zaznaczyła, że rodzina jest : podstawą, fundamentem, celem, wsparciem.

Odpowiadając na pytanie – „Którą z poniższych form wspólnego życia nazwiesz pojęciem rodzina?” najwyższy procent ankietowanej młodzieży to znaczy 40 dziewcząt, co stanowi 93% badanych i 23 chłopców, co stanowi 85% badanych, zaznaczyło, że rodziną jest „małżeństwo kościelne wraz z potomstwem”, Odpowiedź, że rodziną jest „małżeństwo cywilne wraz z potomstwem” wybrało 34 dziewczęta, co stanowi 79% i 20 chłopców , co stanowi 74% .Natomiast procentowo większość ankietowanych chłopców tj.17, co stanowi63% badanych, w porównaniu do ankietowanych dziewcząt też 17, ale co stanowi 40% badanych rodziną nazywa „małżeństwa bezdzietne”. Wyboru, że rodzina to też „samotne macierzyństwo” dokonało 19 dziewcząt, co stanowi 44% badanych i 11 chłopców, co stanowi 41% badanych. Podobnie, „samotne ojcostwo” zostało określone jako rodzina przez 18 dziewcząt, co stanowi 42% badanych i 11 chłopców, co stanowi 41% badanych. Odpowiedź, że rodzina to „nieformalny związek kobiety i mężczyzny wraz z potomstwem” wybrało 18 dziewcząt, co stanowi 42% badanych i 17 chłopców, co stanowi 63 % badanych. Wyboru, że rodzina to „nieformalny związek kobiety i mężczyzny bez potomstwa” dokonało 9 dziewcząt, co stanowi 21% badanych i tylko 2 chłopców, co stanowi 7% badanych. „Związek homoseksualny” za rodzinę uważa 14 dziewcząt, co stanowi 33% badanych i 6 chłopców, co stanowi 22% badanych.
Odpowiadając na pytanie „Jaki podział ról w rodzinie jest przez Ciebie preferowany?” ankietowani najczęściej wybierali, że w rodzinie preferują podział ról gdzie oboje, kobieta i mężczyzna pracują zawodowo i oboje mają równy udział w podziale obowiązków domowych. Takiego wyboru dokonały 32 badane dziewczęta, co stanowi 74% i 19 badanych chłopców, co stanowi 70%. Natomiast 10 dziewcząt, co stanowi 23% badanych i 7 chłopców, co stanowi 26% wybrali odpowiedź, że rolą mężczyzny jest zabezpieczenie finansowe rodziny, a kobieta powinna zająć się domem i dziećmi. Tylko dwoje ankietowanych - 1 dziewczyna , co stanowi 2% badanych i 1 chłopiec, co stanowi 4% badanych sądzi, że to na kobiecie spoczywa zabezpieczenie finansowe rodziny, a mężczyzna przejmuje obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi.
Opowiadając na pytanie „ Kto, twoim zdaniem, pełni główną rolę decyzyjną we współczesnej rodzinie? ”ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź, że główne decyzje dotyczące rodziny rodzice podejmują wspólnie. Takiego wyboru dokonało 29 badanych dziewcząt, co stanowi 67 % i 17 badanych chłopców, co stanowi 63%. Odpowiedź, że główne decyzje w rodzinie podejmuje ojciec zaznaczyło 7 chłopców, co stanowi 26% badanych i 3 dziewczęta, co stanowi 7% badanych, natomiast, że główna rola decyzyjna przypada matce sądzi 5 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 12% i 1 chłopiec, co stanowi 4% badanych. 3 ankietowane dziewczęta, co stanowi 7% rolę decyzyjną przyznaje dziecku. Jednakowo, chłopcy i dziewczęta, w ilości po 7% (3 dziewczęta i 2 chłopców) twierdzi, że główną rolę decyzyjną we współczesnej rodzinie podejmuje ten, kto zabezpiecza byt materialny rodziny.
W odpowiedzi na pytanie „Kiedy będziesz gotowy/a posiadać potomstwo?” 29 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 67% badanych i 13 ankietowanych chłopców, co stanowi48% badanych zaznaczyło odpowiedź, że gdy znajdzie odpowiedniego kandydata/kandydatkę i poczuje, że nadszedł odpowiedni moment. 22 ankietowane dziewczęta, co stanowi51% badanych dziewcząt i 15ankietowanych chłopców, co stanowi 56% badanych chłopców wybrało odpowiedź, że na potomstwo zdecydują się w chwili, gdy będą mieli ustabilizowaną pozycję zawodową i finansową. 16 ankietowanych dziewcząt i 9 ankietowanych chłopców, co stanowi adekwatnie 33% badanych dziewcząt i chłopców jest zdania, że będą gotowi posiadać potomstwo po skończeniu nauki . Po ślubie potomstwo planuje mieć 16 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 37% badanych i 5 ankietowanych chłopców, co stanowi 19% badanych.
Odpowiedź, że w każdej chwili będą gotowe na posiadanie potomstwa wybrały 2 ankietowane dziewczęta, co stanowi5% badanych i żaden chłopiec. Natomiast 9 badanychdziewcząt, co stanowi 21% i 3 badanych chłopców, co stanowi 11% nie planuje posiadania potomstwa.
Odpowiadając na pytanie „Preferowany model Twojej rodziny w przyszłości”, ankietowani najczęściej wybierali odpowiedź- rodzina składająca się z 2 rodziców i 2 dzieci. Takiego wyboru dokonało 25 ankietowanych dziewczat, co stanowi 58% i 17 ankietowanych chłopców, co stanowi 63%.
Odpowiedź, że preferowanym modelem rodziny jest 2 rodziców i 1 dziecko jest zaznaczyło 8 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 19% i 3 badanych chłopców, co stanowi 11% . Wyboru dotyczącego rodziny wielodzietnej dokonało 3 ankietowanych chłopców, co stanowi 11% i 2 ankietowane dziewczęta tj.5%. Rodzina bezdzietna jest modelem wybranym przez 1 ankietowaną dziewczynę, co stanowi 2% i żadnego chłopca. Osobą samotną chce być 4 ankietowanych chłopców, co stanowi 11% i 3 ankietowane dziewczęta tj.7% . Związek homoseksualny wybrały 3 badane dziewczęta tj.7% i żaden ankietowany chłopiec. Nikt z ankietowanych osób nie wybrał odpowiedzi, że jego preferowanym modelem rodziny jest samotny ojciec, czy samotna matka.
Odpowiadając na umieszczone w kwestionariuszu ankiety pytanie : „ Na jakich wartościach powinna opierać się współczesna rodzina ?”, za główną wartość ankietowana młodzież uznała miłość – 38 badanych dziewcząt, co stanowi 88% i 19 badanych chłopców, co stanowi 70% . Kolejną docenianą wartością, za którą opowiedziała się młodzież był szacunek – tę odpowiedź zaznaczyło 29 ankietowanych dziewczat i 18 anietowanych chłopców, co stanowi 67% w obu przypadkach. Szczęście, jako ważną wartość uznało 29 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 67% i 16 ankietowanych chłopców, co stanowi 59%. Kolejno zostały zaznaczone następujące wartości : wsparcie – wybrało 26 badanych dziewcząt, tj.61% i 15chłopców, tj. 56% , prawda – 17 ankietowanych dziewczat, co stanowi 40% i 8 chłopców, co stanowi 30% , pieniądz/zabezpieczenie finansowe – zaznaczyło 10 ankietowanych chłopców, co stanowi 37% i 12 dziewcząt, tj. ich 28%, edukacja – tę wartość wybrało 8 ankietowanych chłopców,tj. 30% , ale tylko 2 badane dziewczęta, co stanowi 5% , pracowitość – zaznaczyło 7 ankietowanych chłopców, co stanowi 26% , ale tylko 2 ankietowane dziewczęta, co stanowi 5% , autorytet/wzór – te wartości zostały wybrane przez 8 ankietowanych dziewcząt, tj.19% i 4 ankietowanych chłopców, co stanowi 15% , wolność – wybrało 6, tj.22% chłopców, ale tylko 2 ankietowane dziewczęta, co stanowi 5% , religia – jest wartością w rodzinie dla 9 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 21% i 3 ankietowanych chłopców, co stanowi 11% , patriotyzm – wybrało 8 badanych dziewczat,co stanowi 19% dziewcząt i 4 chłopców, tj.15%, tolerancję – zaznaczyło po 5 ankietowanych chłopców i dziewczat, co stanowi 19% badanych chłopców i 12% badanych dziewcząt, rozrywka – jest ważna dla 5 ankietowanych chłopców, o stanowi 19% i 4 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 9%, tradycja – po 4 ankietowanych chłopców i dziewcząt, co stanowi kolejno15% i 10%.
Odpowiadając na kolejne pytanie umieszczone w kwestionariuszu ankiety „ Która z form związku jest najbardziej niebezpieczna dla przyszłości?”ankietowana młodzież w zdecydowanej wiekszości – 18 tj.67% chłopców i 23 tj.54% dziewcząt zaznaczyła , że związek homoseksualny. Swój wybór chłopcy uzasadniali pisząc, że „jest to wypaczenie społeczne i nigdy nie powinno zaistnieć”, „bo homoseksualizm jest chorobą, a nie rodzajem rodziny”, „bo homoseksualiści to zguba ludzkości”, „bo to jest czymś nienaturalnym”, bo taki związek jest”złym przykładem dla młodzieży i nie daje potomstwa”, bo w takim związku „nie ma dzieci, co spowoduje wyginięcie gatunku”, „związek homoseksualny nie jest wzorem prawdziwej rodziny”, „dziecko wychowywane w takiej rodzinie ma złe perspektyey na przyszłość”, „ bo takie osoby ubiegają się o prawa rodzicielskie, a nie powinny ich otrzymać”. Część chłopców swój wybór uzasadniła pisząc „bo tak”. Natomiast dziewczęta wybór związku homoseksualnego jako formy niebezpiecznej dla przyszłości uzasadniły pisząc , że związek taki „źle kształtuje naturalną kolej rzeczy, może spowodować zaburzenie tożsamości seksualnej u dziecka oraz okreslenie swojej seksualności”, w większości przypadków dziewczyny podreślały, że związek taki spowoduje „niż demograficzny”, „zanik naturalnej prokreacji”, „ z takich związków nie będzie potomstwa”, ponieważ „prawdziwą rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna mający potomstwo”, „zwiazek taki nie jest popierany przez Kościół”, „ w związku homoseksualnym zawsze będzie brakowało wzorca kobiecego i męskiego, gdyby doszło do adopcji”, „ponieważ dziecko takiej pary może czuć się inne i być źle postrzegane przez społeczństwo”.
9 tj.21% ankietowanych dziewcząt i 3 tj. 11% ankietowanych chłopców jako niebezpieczne dla przyszłości uważa „małżeństwa bezdzietne z wyboru”. Wybór swój uzasadniali tym, że brak dzieci w rodzinie „ spowoduje kryzys demograficzny”, „kryzys ekonomiczny”, „straty w populacji”, „starzenie się społeczeństwa”, „liczba ludzi w Polsce spada”, oraz że „dziecko jest dopełnieniem rodziny i poprzez jego brak małżonkowie pozbawiają się szczęścia”, „małżonkowie szybko się sobą znudzą gdy nie będzie dziecka, które będzie ich łączyło”.
Za niebezpieczną formę rodziny 8 ankietowanych dziewczat, co stanowi 19% badanych i 2 ankietowanych chłopców, co stanowi 7% badanych uznało „wolny związek”. W swoim uzasadnieniu zaznaczali brak trwałości związku, „zbyt częstą zmianę partnerów – za dużo osób mogłoby być z pewnym człowiekiem, z daną osobą”, wolny związek powoduje „zdegenerowanie wartości rodzinnych i upadek moralnych wartości”, „nikt w wolnym związku nie będzie chciał mieć dzieci, co spowoduje spadek urodzeń”.
5 tj.12% ankietowanych dziewcząt i 2 tj.7% ankietowanych chłopców uznało, że niebezpieczna dla przyszłości jest rodzina zrekonstruowana. Uzasadniając swój wybór badana młodzież pisała, że „taka rodzina jest już osłabiona”, że „dziecko w takiej rodzinie może czuć się mniej ważne, niż dziecko z poprzedniego małżeństwa”, na skutek ponownego małżeństwa rodziców „dziecko czuje się pokrzywdzone i otrzymuje ono złe wzorce”, „dzieci powinny mieć rodzonych rodziców”, „dzieci powinny być wychowywane przez biologicznych rodziców”.
3 ankietowanych chłopców, co stanowi 11% badanych i 4 ankietowane dziewczęta, co stanowi 9% badanych uważa , że samotne rodzicielstwo może być również niebezpieczne. Opinię swoją badana młodzież wyraziła pisząc, że „dziecko powinno się wychowywać w pełnej rodzinie”, „dziecko powinno być wychowywane przez dwoje rodziców”, „dziecko będzie miało potrzebę bycia opiekowanym przez nieobecną matkę lub nieobecnego ojca”, „dzieci w rozbitych rodzinach mogą się źle czuc i myśleć, że to one są winne rozpadu związku rodziców”.
Odpowiedzi udzielone na pytanie umieszczone w kwestionariuszu ankiety wykazały, że większość badanych dziewcząt –w liczbie 29, co stanowi 67% planuje w przyszłości zawrzeć związek małżeński, natomiast mniej niż połowa, bo 13 ankietowanych chłopców, co stanowi 48% deklaruje taką chęć. Zdecydowanie przeciw zawarciu małżeństwa opowiedziało się po 4 osoby z ankietowanych chłopców i dziewcząt, co proporcjonalnie stanowi15% i 9% Niezdecydowanie wykazało po 10 osób z ankietowanych chłopców i dziewcząt, co stanowi proporcjonalnie 37% chłopców i 23% dziewcząt.
Odpowiadając na pytanie określające przedział wieku, w którym młodzież deklaruje chęć zawarcia związku małżeńskiego większość ankietowanych, czyli 29 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 67% i 16 ankietowanych chłopców, co stanowi 59% zaznaczyło przedział wieku 24-28 r.ż., czyli czas po uzyskaniu wykształcenia i stabilizacji zawodowej. 59% chłopców i 9% dziewcząt zaznaczyło przedział wieku 29-33 r.ż., natomiast jako najlepszy okres na zawarcie małżeństwa 14% dziewcząt i 15%chłopców uznało czas po uzyskaniu wykształcenia średniego lub w trakcie studiów. Konsekwentnie 15% chłopców i 9% dziewcząt nie chce zawierać związku małżeńskiego. Nikt z badanych osób nie uznał wieku powyżej 33 r.ż. jako najlepszego na zawarcie małżeństwa.
Odpowiedzi na pytanie „ Jaki jest Twój stosunek do życia w związku nieformalnym?” zawarte w kwestionariuszu ankiety wykazały, że większość tj.23 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 54% i 10 badanych chłopców, co stanowi 37% nie ma zdecydowanie określonej opinii na temat życia w związku nieformalnym. Życie bez ślubu jako dobry wybór uznało 13 ankietowanych chłopców, co stanowi 48% i 12 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 28% badanych. Przeciw tego typu związkom określiło się 8 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 19% i 4 ankietowanych chłopców, co stanowi 15% badanych.
Odpowiedzi na pytanie „Jaki jest Twój stosunek do rozwodu ?” wykazały, że większość tj.31 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 72% badanych i 16 ankietowanych chłopców, co stanowi 59% badanych uznają rozwód za dopuszczalny, jeśli istnieją ku temu poważne powody. Zdecydowanie przeciw rozwodom opowiedziało się 10 badanych chłopców, co stanowi 37% i tylko 6 ankietowanych dziewcząt, co stanowi 14% . Natomiast nie potrafiło określić swojej opinii na ten temat 6 ankietowanych dziewcząt, co stanowi14% i 1 ankietowany chłopiec, co stanowi 4% .

Rodzina jawi się młodzieży jako źródło szczęścia, życiowej satysfakcji, szansa osobowego i społecznego rozwoju. Ma wręcz ethosowe znaczenie jako siedlisko najważniejszych wartości. Jest to miejsce, gdzie można uzyskać stabilizację i bezpieczeństwo w trudnych i niepewnych czasach. Młodzież manifestuje silną potrzebę bycia w satysfakcjonującym związku małżeńskim, ale zderza się ze świadomością ryzyka, które zagraża jego jakości i trwałości małżeństwa. Z jednej strony badana młodzież reprezentuje stosunkowo duży potencjał prorodzinny i prokreacyjny. Z drugiej strony rezultaty badań wskazują również na postępującą zmianę poglądów w kwestii norm moralnych związanych z małżeństwem. Społeczeństwo daje dziś młodym ludziom niewyraźne sygnały, co jest wartością, a co nie, jakie normy obowiązują i jaka wizja małżeństwa jest dla niego korzystna. Duża aprobata rozwodów, podobnie jak zjawisko związków nieformalnych świadczą o kryzysie zaufania do instytucji małżeństwa. Związek nieformalny i rozwód to dwa "koła ratunkowe" funkcjonujące w świadomości badanych, które mają niwelować ryzyko towarzyszące małżeństwu. Małżeństwo wydaje się być refleksyjnym, indywidualnie realizowanym projektem życiowym, w którym kalkuluje się zyski i straty. Bardzo wysokie oczekiwania i wysokie ryzyko generują dystans i swoisty pragmatyzm. Wydaje się, że młodzi chcieliby osiągnąć od razu maksimum satysfakcji i utrzymać je na tym samym poziomie.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1205


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.