AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Szeląg, 2013-05-28
Gdańsk

Przyroda, Plany rozwoju zawodowego

projekt planu rozwoju zawodowegona nauczyciela dyplomowanego.

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela –
2. Szkoła – Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza
3. Stanowisko – nauczyciel przyrody w szkole podstawowej i biologii w gimnazjum
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2011r.
5. Czas trwania stażu – 1 rok i 9 miesięcy
5. Data zakończenia stażu – 31 maja 2013r.II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Kontynuacja i zagłębienie się w procedury awansu zawodowego. ü Wnikliwa analiza przepisów prawa oświatowego wnoszących poprawki dotyczące awansu zawodowego nauczycieli;ü złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;ü sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r. ü Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;ü plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum.
2. Dalsze realizowanie zasad funkcjonowania i zadań szkoły. ü kontynuacja aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia dokumentacji szkolnej: statutów: szkoły podstawowej i gimnazjum, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego i profilaktycznego, itp. Wrzesień 2011r. ü Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;ü umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. ü Analiza własnej pracy;ü doskonalenie warsztatu pracy;ü gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;ü praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;ü uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżącoCzerwiec 2013r. ü Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;ü ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. ü Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2013r. ü Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Wnioseko podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. ü Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2013r. ü Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:


§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. ü Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – warsztatach metodycznych - CEN, szkoleniach, kursach kwalifikacyjnych m.in. Kurs Ratownictwa Medycznego – Centrum Lupa, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach;ü Akademia Biblijna – Centrum Arrupe;ü Dzień Skupienia dla nauczycieli w ramach formacji duchowej. Na bieżąco ü Zaświadczenia o udziale w szkoleniach w szk i kursach;ü potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;ü lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Studiowanie literatury pedagogicznej. ü Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;ü poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;ü wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania przyrody i biologii. Na bieżąco ü Adnotacje w scenariuszach lekcji.
3. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. ü Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;ü praca w zespole przygotowującym sprawozdania ze sprawdzianów po klasie szóstej oraz ewaluację wewnętrzną dotyczącą wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w celu poprawy jakości pracy szkoły. Czas trwania stażu; wedle potrzeb ü Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;ü sprawozdanie po sprawdzianie w szkole podstawowej;ü analiza wyników egzaminu gimnazjalnego.
4. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursówz przyrody i biologii. ü przeprowadzenie szkolnych etapów konkursów z przyrody i biologii;ü praca w komisjach konkursowych;ü praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych – olimpiada z biologii, konkurs „ Bęc jabłkiem w głowę” i inne;ü zorganizowanie trzy etapowego konkursu dla uczniów gimnazjum z zakresu zoologii „Różnorodność zwierząt”;ü zorganizowanie trzy etapowego konkursu dla uczniów gimnazjum z zakresu botaniki „Różnorodność roślin”. Czas trwania stażu ü Treść konkursów;ü sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów; ü pytania konkursowe.
5. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych . ü Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów III klasy gimnazjum. Czas trwania stażu ü Program zajęć dodatkowych.
6. Wzbogacanie warsztatu pracy. ü Pozyskiwanie zestawów podręczników ;ü wzbogacenie wyposażenia (plakaty tematyczne, gazetki okolicznościowe);ü współpraca z wydawnictwem : Nowa Era . Czas trwania stażu ü Potwierdzenie dyrektora szkoły;ü potwierdzenie przedstawicieli wydawnictwa.
7. Organizowanie imprez szkolnych. ü Zorganizowanie Akademii z okazji Dnia Ziemi, włączenie się do akcji Sprzątanie świata;ü przygotowanie przedstawienia o tematyce proekologicznej z uczniami klas trzecich gimnazjum dla uczniów klas III – V szkoły podstawowej Czas trwania stażu ü Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
8. Współpraca z wychowawcami klas. ü Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych; współorganizowanie wypraw edukacyjnych w ramach brązowej i zielonej szkoły;ü pomoc w przygotowaniu wernisażu w formie gazetki ściennej po wyprawie na brązową i zieloną szkołę;ü przygotowanie gazetki z okazji Dnia Świętości Życia. Czas trwania stażu ü Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych;ü gazetka klasowa.
9. Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Centrum Informacji Ekologicznej. ü Organizowanie warsztatów dla uczniów. Wedle potrzeb ü Adnotacje w dziennikach lekcyjnych.


§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. ü Opracowanie pomocy dydaktycznych;ü pisanie scenariuszy lekcji;ü opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;ü przygotowywanie i opracowywanie konkursów z przyrody i biologii;ü sprawozdania po sprawdzianie w szkole podstawowej ;ü protokołowanie klasyfikacyjnych rad pedagogicznych;ü przygotowanie scenariuszy uroczystości, konkursów i innych;ü przygotowanie dokumentacji potrzebnej do pracy, opracowanie dyplomów. Czas trwania stażu ü Pomoce dydaktyczne;ü scenariusze lekcji;ü konkursy i sprawozdania;ü protokoły rad klasyfikacyjnych.
2. Publikacja materiałów w Internecie. ü Publikacja wybranych materiałów w Internecie. Czas trwania stażu; wedle potrzeb ü Adres stron www.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów i wiedzy. ü Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu ü Adresy stron www.
4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej. ü Wykorzystywanie na zajęciach sprzętu multimedialnego;ü korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb ü Adnotacja w scenariuszach zajęć.


§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym. ü Aktywny udział w spotkaniach zespołu;ü realizacja przydzielonych zadań;ü współtworzenie wymaganej dokumentacji. Czas trwania stażu ü Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego.
2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego. ü Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych;ü obserwowanie zajęć;ü sporządzenie opinii o pracy nauczyciela stażysty. Czas trwania stażu ü Scenariusze zajęć;ü zeszyt obserwacji;
3. Współpraca z innymi nauczycielami. ü Opracowanie i udostępnianie innym nauczycielom własnych materiałów dydaktycznych;ü pomoc w przygotowaniu wspólnych przedsięwzięć m.in. wojewódzkiego konkursu o wodzie dla klas III i IV SP. Czas trwania stażu ü potwierdzenia nauczycieli;
4. Szkolenie dla rady pedagogicznej. ü Szkolenie rady pedagogicznej z wybranych zagadnień dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wedle potrzeb ü protokół z rady szkoleniowej.


§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych , opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego „ Pierwsza Pomoc Przedmedyczna”. ü Opracowanie programu dla uczniów klas IV- V i gimnazjum;ü realizacja programu w ramach zajęć dodatkowych z uczniami chętnymi ;ü realizacja programu w ramach zajęć z biologii dla uczniów II klasy gimnazjum. Czas trwania stażu ü cele programu i sprawozdanie z jego realizacji.§8 ust. 2 pkt. 4 b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Szkolenie na egzaminatora OKE. ü uczestnictwo w szkoleniu dla kandydatów na egzaminatora OKE. Czas trwania stażu ü świadectwo ukończenia kursu.


§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych; promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych. ü Organizowanie lub współudział w organizowaniu wypraw edukacyjnych, wyjść do biblioteki miejskiej, wyjść na UG, do Stacji Ornitologicznej, zajęć terenowych. Czas trwania stażu ü Karta wycieczek;ü wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie zajęć z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych . ü opracowanie materiału nauczania;ü przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Czas trwania stażu ü Potwierdzenie dyrektora szkoły;ü wpis do dziennika.
3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów. ü Prowadzenie konsultacji dla uczniów wedle potrzeb. Czas trwania stażu ü wpis do dziennika.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. ü Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;ü kontakty i współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Czas trwania stażu ü Wpisy do dziennika;ü potwierdzenia od pedagoga i psychologa szkolnego.

8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej oraz z lekarzem. ü Konsultacje z pielęgniarką;ü Prelekcja lekarza ginekologa dla uczniów klasy 2 gimnazjum w zakresie budowy narządów rozrodczych kobiety i mężczyzny oraz chorób roznoszonych droga płciową Czas trwania stażu; wedle potrzeb ü Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Współpraca z Ks. Zbigniewem Drzałem w ramach Festiwalu Młodzi i Miłość. ü Udział w prelekcjach , warsztatach organizowanych w ramach festiwalu w Matemblewie i bezpośrednie zaangażowanie - wolontariat -uczniów gimnazjum. Czas trwania stażu – maj każdego roku; ü Potwierdzenie dyrektora szkoły.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły. ü Współpraca z samorządem uczniowskim, pedagogiem i psychologiem szkolnym. Czas trwania stażu ü Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, pedagoga i psychologa szkolnego.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. ü wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniami mającymi trudności w nauce; Czas trwania stażu ü Dokumentacja Poradni i szkolna.
5. Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Dziecięcym. ü Udział w wykładach , prezentacje multimedialne. Czas trwania stażu ü Wpis do dziennika.
6. Gdański Park Naukowo- Technologiczny, Politechnika Gdańska. ü Warsztaty tematyczne w ramach Nadbałtyckich Dni Nauki. Wedle potrzeb ü Adnotacja w dzienniku lekcyjnym.
7. Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej. ü Udział w konkursach , prezentacja projektów w ramach zadań konkursowych. Czas trwania stażu ü Zaświadczenia.


8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze. ü Studium przypadku. Czas trwania stażu ü Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym. ü Studium przypadku. Czas trwania stażu ü Opis przypadku.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.