Katalog

Izabela Efinowicz, 2013-05-23
Kalisz

Język niemiecki, Plany pracy

Rozkład materiłu dla kl.I ZSZ specjalnej Profi1

- n +

ROZKŁAD MATERIAŁ
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
DLA KLASY PIERWSZEJ
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ
rok szkolny 2012/2013
Podręcznik Profi 1

Nauczyciel prowadzący: Izabela Efinowicz

Lp.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI
ROZDZIAŁ 1 - JA
1.
Zapoznanie uczniów z programem nauczania, planem pracy i podręcznikiem dla klasy pierwszej. Przedstawienie wymagań edukacyjnych oraz przedmiotowego systemu oceniania.
2.
Prezentacja krajów niemieckojęzycznych oraz wybranych internacjonalizmów.
3.
Przedstawiamy się. Czasowniki: sein, kommen, leben, wohnen, heißen.
4.
Liczebniki główne od 0 do 12.
5.
Forma grzecznościowa.
6.
Słówka pytające: wie, wo, woher, was.
ROZDZIAŁ 2 – JA I MOI PRZYJACIELE
7.
Przedstawiamy swoich przyjaciół. Zaimek dzierżawczy: mein, meine.
8.
Formy grzecznościowe na powitanie i pożegnanie.
9.
Pytanie o samopoczucie.
10.
Koniugacja czasowników: gehen, machen, singen, lernen.
11.
Słówko pytające: wer.
ROZDZIAŁ 3 – JA I MOJA RODZINA
12.
Rzeczowniki określające członków rodziny. Rodzajnik określony.
13.
Przedstawianie członków rodziny w połączeniu z zaimkami dzierżawczymi: mein, meine.
14.
Pytanie o zawód. Nazwy zawodów.
15.
Pytanie o wiek.
16.
Liczebniki główne od 12 do 99.
17.
Podstawowe działania algebraiczne: plus, minus, durch, mal.
18.
Pytanie o wykonywana czynność: was machst du?
19.
Koniugacja czasownika arbeiten.
20,
Zaimki dzierżawcze: dein, deine.
ROZDZIAŁ 4 – W DOMU
21,
Nazwy mebli i pomieszczeń w domu.
22,
Nazwy elementów wyposażenia mieszkania.
23.
Przysłówki określające położenie: rechts, links, vorn, hinten.
24.
Czasowniki określające podstawowe czynności wykonywane w domu.
25.
Rodzajnik nieokreślony.
26.
Tryb rozkazujący.
27.
Czasowniki rozdzielniezłożone.
28.
Czasownik modalny: mögen.
ROZDZIAŁ 5 – MÓJ DZIEŃ
29.
Określanie czasu zegarowego.
30.
Dni tygodnia.
31.
Pory roku.
32.
Nazwy miesięcy.
33.
Pory dznia.
34.
Koniugacja czasownika: essen.
ROZDZIAŁ 6 – MOJA SZKOŁA
35.
Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych
36.
Przymiotniki: nett, gut, langweilig, schwer, leicht, streng.
37.
Wyposażenie klasy.
38.
Liczebniki porządkowe.
39.
Liczba mnoga rzeczowników.
40.
Koniugacja czasownika: haben.
ROZDZIAŁ 7 – MOJE HOBBY
41.
Czasowniki określające czynności, które chętnie wykonujemy.
42.
Przysłówek: gern.
43.
Czasownik modalny: können.
44.
Środki językowe służące wyrażaniu dezaprobaty, braku ochoty.
ROZDZIAŁ 8 – W MIEŚCIE
45.
Nazwy obiektów w mieście.
46.
Pytanie o drogę.
47.
Nazwy środków komunikacji miejskiej.
48.
Czasowniki: einsteigen, aussteigen, umsteigen, nehmen, fahren.
49.
Czasownik modalny: müssen.
50.
Prośba o pomoc, o informację.
ROZDZIAŁ 9 – MUZYKA I ZABAWA
51.
Formy i miejsca spędzania wolnego czasu.
52.
Czas przeszły: Präteritum.
53.
Przysłówki określające teraźniejszość i przeszłość.
ROZDZIAŁ 10 - WAKACJE
54.
Nazwy świąt.
55.
Określanie celu podróży.
Wyświetleń: 667


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.