Katalog

Anna Dubik-Galicka, 2013-05-23
Chojna

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

mgr Anna DG

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
wPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

od 01.09.2010 r. do 31.05.2013 r.


NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju uwzględniającego specyfikę i typ szkoły. Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza zmian w przepisach prawa oświatowego (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenia MEN).
Analiza dokumentów szkolnych.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego
początek września 2010 r.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
okres stażu
3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji, pogłębianie własnej wiedzy i umiejętności.
Kontynuacja nauki języka angielskiego w celu osiągnięcia umiejętności koniecznych do zdobycia certyfikatu CAE.

Udział w formach kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
- Jak efektywnie kształcić umiejętności językowe na lekcjach języka obcego;
- Szkolna współpraca polsko-niemiecka a kształcenie umiejętności kluczowych według nowej podstawy programowej;
Jak sobie radzić z trudnymi i prowokacyjnymi zachowaniami uczniów?
 Metoda „Porozumienie bez przemocy” M. B. Rosenberga i metoda „konstruktywnej konfrontacji”
 Radzenie sobie z gniewem i złością
 Awans zawodowy nauczyciela języka niemieckiego
Oraz innych formach w latach następnych.

Udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa.

Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej związanych z obsługą dziennika elektronicznego "Librus", zasadami przeprowadzania likwidacji, opracowaniem przeprowadzonych diagnoz, egzaminem maturalnym z języka niemieckiego, i in.
Pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki i dydaktyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych. okres stażu

rok szkolny 2010/211


2011-2013

okres stażu

okres stażu


okres stażu
4. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
Dzielenie się swoją wiedzą dydaktyczną Współpraca z nauczycielami w celu doskonalenia metod i form pracy, lekcje koleżeńskie.
Prowadzenie lekcji dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
okres stażu
5. Realizacja programu profilaktycznego:
 Łamanie stereotypów, fałszywych przekonań o rzeczywistości.
 Kształtowanie postaw
tolerancji.
Wypełnianie ankiet i ich omawianie, malowanie plakatów, reżyserowanie i odgrywanie różnych scenek.
Prowadzenie rozmów, dyskusji, debat.
Nawiązanie współpracy z uczniami szkoły zbiorczej "Talsand" w Schwedt, w celu przybliżenia uczniom kultury oraz tradycji polskich i niemieckich, pokonywania uprzedzeń i stereotypów.
Wspólne spędzenie "Andrzejek" (wróżby, zabawy).
Zaproszenie uczniów niemieckich w terminie przedświątecznym w celu wspólnego przygotowywania tradycyjnych polskich potraw bożonarodzeniowych.
Wspólne przygotowanie do Świąt Wielkiej Nocy (robienie pisanek i przygotowanie polskich i niemieckich tradycyjnych potraw wielkanocnych, poznanie niemieckich tradycji wielkanocnych, np, szukanie czy toczenie pisanek,
Wyjazd do Niemiec przed Zielonymi Świątkami w celu poznania niemieckich tradycji związanych z tym świętem.
Inne projekty, które zostaną omówione wraz z przedstawicielami szkoły "Talsand" w Schwedt w najbliższym czasie. okres stażu
6. Organizowanie konkursów szkolnych i powiatowych.
Przygotowywanie uczniów oraz ich udział w konkursach. Udział we współorganizowaniu konkursów: m.in."Wissen macht schlau" i in.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w ramach zajęć pozalekcyjnych. okres stażu
7. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, m.in. testów, kart pracy, sprawdzianów, rozkładów materiału, pomocy dydaktycznych, konspektów itp.
okres stażu
8. Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów mających problemy w nauce
Kształcenie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym, niedosłyszącym lub z innego powodu mającym problemy w nauce języka.
Praca z uczniem zdolnym.
Prowadzenie zajęć wyrównawczych


Zebranie informacji o możliwościach ucznia.
Analiza możliwości ucznia.
Wdrożenie działań.

Wyłonienie oraz objęcie opieką uczniów zdolnych w klasach pierwszych, przygotowanie ich do osiągania sukcesów w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim. okres stażu


w miarę potrzebokres stażu

9. Opieka nad salą nr 45. Wzbogacanie pracowni oraz biblioteki szkolnej w materiały opracowywane przez uczniów na zajęciach języka niemieckiego oraz w pomoce uatrakcyjniające proces dydaktyczny. Przygotowywanie plansz, tabel gramatycznych, gromadzenie literatury. okres stażu
10. Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i autorefleksji. kwiecień - maj 2013


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie i wykorzystanie Internetu. Elektroniczny kontakt z wydawnictwami, z Instytutem Goethego, Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, innymi nauczycielami, rodzicami oraz z uczniami w kraju i za granicą.
Poszukiwanie scenariuszy, pomocy dydaktycznych, zadań konkursowych oraz ciekawej literatury.
Śledzenie na bieżąco informacji na temat konkursów oraz zmian w przepisach prawa oświatowego.
Prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez polskie i niemieckie portale edukacyjne.

okres stażu
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Opracowywanie różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego: testów, sprawdzianów; dokumentacji szkolnej.
Przygotowywanie konspektów.
Opracowywanie programów i planów pracy.
okres stażu
3. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i Internetu Zajęcia języka niemieckiego z wykorzystaniem komputera i Internetu.
okres stażu
4.
Publikacje na stronach www, np. literka.pl lub profesor.pl.
Publikacje planu rozwoju, scenariuszy lekcji, dodatkowych materiałów. okres stażu
5. Wykorzystanie programów multimedialnych w celu poszerzenia wiedzy realioznawczej. Tworzenie prezentacji w programie Power Point o miastach i zwyczajach krajów niemieckojęzycznych
Przygotowanie przez uczniów o profilu technik hotelarstwa lub technik usług gastronomicznych prezentacji multimedialnej w języku niemieckim dotyczącej oferty hotelu lub restauracji okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych z języka niemieckiego z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych oraz spotkań z rodzicami. okres stażu
2. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, dział w lekcjach otwartych. Udział w lekcjach otwartych innych nauczycieli.
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem.
okres stażu
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. Współpraca z nauczycielami w ramach przeprowadzanych konkursów.
Współpraca z nauczycielami w ramach prac zespołu samokształceniowego:
- przygotowanie "Tygodnia Języków Obcych";
- przeprowadzenie próbnej matury z języka niemieckiego;
- czynności związane z egzaminem maturalnym z języka niemieckiego;
- przeprowadzanie, sprawdzanie, opracowywanie wyników diagnoz, i in.
okres stażu
4. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji, uroczystości szkolnych, testów i kart pracy.
okres stażu
5. Opracowanie pomocniczych materiałów dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka zawodowego w technikum. Przygotowanie materiałów pomocniczych i stworzenie skryptu języka niemieckiego jako języka zawodowego w klasach technikum gastronomicznego oraz hotelarskiego. okres stażu
6. Opracowanie materiałów pomocniczych w przygotowaniu do matury z języka niemieckiego. Opracowanie skoroszytu z ćwiczeniami doskonalącymi sprawność mówienia, słuchania, czytania i pisania na maturze zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych.
Przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej w celu wykorzystania przez innych nauczycieli oraz uczniów.
okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończenie szkolenia i uzyskanie uprawnień egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.
Wykonywanie zadań egzaminatora poprzez sprawdzanie prac gimnazjalnych. 2010/2011

okres stażu
2. Udział w przeprowadzeniu egzaminów maturalnych. Przeprowadzenie egzaminów
w klasach maturalnych maj 2011/2012/2013

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Tzdyień Języków Obcych.

Projekt „Comenius”.

Projekty ze szkołą „Talsand” w Schwedt. Współgorganizowanie wraz z innymi nauczycielami języków obcych obchodów Tygodnia Języków Obców.
Współorganizowanie zajęć związanych z międzynarodowym projektem „Comenius”.
Organizowanie projektów wspólnie z młodzieżą ze szkoły zbiorczej „Talsand” w Schwedt. marzec 2011

okres stażu

okres stażu
2. Gazeta szkolna Wióry. Opieka oraz współpraca w redagowaniu gazety szkolnej Wióry. okres stażu
3. Złota Księga Współpraca przy tworzeniu Złotej Księgi sukcesów i osiągnięć uczniowskich. okres stażu
4. Organizowanie wycieczek szkolnych. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kulturalnych w Polsce i w Niemczech. Organizowanie wyjazdów, np. do teatru czy na wystawy w Schwedt.
Zorganizowanie wycieczki do Berlina. okres stażu
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów. Współorganizowanie konkursu z języka niemieckiego.
okres stażu
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów „Matura 2011”. Spotkania z maturzystami w celu przygotowania uczniów do zdania egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. okres stażu
7. Prowadzenie zajęć z języka rosyjskiego. Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka rosyjskiego dla początkujących dla zainteresowanych uczniów. 2011/2012
2012/2013
lub w miarę zapotrzebowania
8. Diagnozowanie potrzeb uczniów. Przeprowadzanie ankiet. okres stażu
9. Współpraca z rodzicami uczniów.
Udział w zebraniach rodzicielskich oraz Dniach Otwartych Szkoły. okres stażu
10. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.
Samokształcenie. Uczestnictwo w konferencjach metodycznych.
Udział w formach doskonalenia organizowanych przez szkołę.
Uczestnictwo w kursach doskonalących.

Czytanie literatury fachowej, np.
 „Trudna klasa Opanować, wychować, nauczyć...” Bill Rogers,
 „Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak je przekuć w metodyczne cnoty” Monika Badecka-Kozikowska,
 „Skuteczny nauczyciel języka obcego” Dorota Werbińska,
 „Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego.
Kontrola - ocena – testowanie” Hanna Komorowska,
 „Metodyka nauczania języków obcych” Hanna Komorowska,
 „Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka.” Marzena Żylińska,
 „Otwarty, aktywny, samodzielny... Alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych.” Beata Karpeta – Peć i in..
Czytanie prasy fachowej np.: „Języki obce w szkole”.
Dbanie o pracownię przedmiotową.
Aktualizowanie gazetki ściennej.
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innym osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Pełnienie funkcji członka różnych komisji. Udział w pracach komisji powoływanych przez dyrektora szkoły.
okres stażu
2. Współpraca z innymi nauczycielami. Organizowanie wraz z zespołem innych nauczycieli imprez dla całej społeczności uczniowskiej, np.Wigilii- jasełek, konkursu kolęd i pastorałek. okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
W miarę potrzeb
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Podejmowane działania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza przypadków. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu okres stażu
….................................................................. ….................................................................
Wyświetleń: 2149


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.