AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Pintera, 2013-05-22
Pabianice

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

DANE OSOBOWE:


IMIĘ I NAZWISKO: Magdalena Pintera
WYKSZTAŁCENIE: wyższe magisterskie
STOPIEŃ ZAWODOWY: nauczyciel kontraktowy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2010
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2013
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
MIEJSCE ZATRUDNIENIA: Gimnazjum nr 3 z oddziałami integracyjnymi
im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach
ZAJMOWANE STANOWISKO: pedagog szkolny
GŁÓWNY CEL PODJĘCIA STAŻU: uzyskanie awansu zawodowego na stopień
nauczyciela mianowanegoPlan rozwoju zawodowego uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dziennik Ustaw Nr 260. poz. 2593).


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
ze szczególnym uwzględnieniem stopnia nauczyciela kontraktowego:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. nr 260, poz. 2593 z 8 grudnia 2004 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

2. Współpraca z opiekunem stażu.

• Nawiązanie współpracy, zawarcie kontraktu, ustalenie zasad współpracy.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem, konsultacji, wspólnych rozmów.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacje, opracowanie konspektów zajęć.

3. Planowanie pracy pedagoga szkolnego , opiekuńczo – wychowawczej, profilaktycznej
i dydaktycznej.

• Współudział w opracowywaniu planu pracy pedagoga szkolnego na początku
roku szkolnego.
• Współudział w weryfikacji i aktualizacji Szkolnego Programu Profilaktyki,
Planu Opiekuńczo – Wychowawczego oraz Rocznego Planu Pracy Szkoły.4. Współpraca z samorządem szkolnym.
Planowanie działań, opieka nad uczniami.

• Współudział w opracowywaniu planu pracy samorządu szkolnego,
• Współorganizacja uroczystości szkolnych, imprez i zabaw, wynikających z pracy samorządu szkolnego.

5. Doskonalenie zawodowe warsztatu pracy.

• Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
• Wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Studiowanie fachowej literatury pedagogicznej.
• Wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.

6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych: gromadzenie dokumentów zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek, czasopism itp.

7. Monitoring i ewaluacja oraz ocena własnej pracy zawodowej.

• Autorefleksja i autoewaluacja wlasnej pracy.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Zróżnicowanie metod, form i technik pracy z uczniem.
• Omawianie metod pracy z uczniami podczas lekcji, oraz indywidualna konsultacja
z opiekunem stażu.
• Dokonywanie korekty, modyfikowanie stosowanych metod i form pracy z uczniem.
• Formułowanie wniosków do dalszej pracy.
• Wypełnienie Arkusza Samooceny Nauczyciela.§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów i ich sytuacji rodzinnej.

• Diagnoza potrzeb i środowiska ucznia.
• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Poznanie uczniów poprzez wspólne rozmowy.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, podczas zebrań klasowych,
współpraca z Radą Rodziców)
• Przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w celu uzyskania jak największej ilości informacji o sytuacji rodzinnej ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji rodzinnej.
• Konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, podczas zajec lekcyjnych, przerw, imprez szkolnych oraz w czasie wolnym i pozaszkolnych.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań.
• Konsultacje z psychologiem szkolnym.

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły min. fundacjami charytatywnymi ioraz organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, postepowania w sprawach nieletnich.


• Udział w akcjach, uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz środowisko lokalne.
• Propagowanie idei wolontariatu wśród uczniów, poprzez prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami organizującymi akcje charytatywne.
• Współpraca z Sądem Rejonowym, kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową Policji,
Strażą Miejską, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Ośrodkiem Profilaktyki i Integracji Społecznej i innymi instytucjami wspierającymi proces wychowania.3. Współpraca ze środowiskiem rodziców.

• Pedagogizacja rodziców.
• Przygotowywanie na spotkania z rodzicami pogadanek na tematy dotyczące problemów młodzieży w okresie dojrzewania.
• Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców – zamieszczanie ciekawych informacji pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych w formie artykułów na stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców.
• Indywidualne konsultacje dla rodziców - omawianie efektów pracy dziecka.
• Systematyczne kontakty indywidualne z rodzicami – omawianie problemów
wychowawczo-dydaktycznych.
• Uczestnictwo w zebraniach klasowych z rodzicami.
• Współpraca z Radą Rodziców.
• Wykorzystaniem uroczystości szkonych do nawiązania bliższej współpracy z rodzinami uczniów, angażowanie rodziców w sprawy szkoły.


4. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych oraz współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

Realizowanie zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych.
• Organizowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, zachowań agresywnych, niedostosowania społecznego itp.
• Realizowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w pracy z uczniami zgodnie
ze Szkolnym Programem Wychowawczym i Szkolnym Programem Profilaktycznym.
• Organizowanie zajęć integracyjnych w klasach pierwszych.
• Realizowanie działań wychowawczych zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki.
• Prowadzenie zajęć profilaktycznych dotyczących: nikotyny, alkoholu i narkotyków.
• Realizacja programu profilaktycznego: „TAK CZY NIE”.
• Współorganizowanie zajęć prowadzonych przez Funkcjonariuszy Straży Miejskiej
w Pabianicach dla uczniów klas pierwszych z zakresu odpowiedzialności prawnej
osób nieletnich.
• Współorganizowanie zajęć prowadzonych przez Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w Pabianicach dla uczniów klas trzecich z zakresu przeciwdziałania zjawisku narkomanii wśród młodzieży.
• Współorganizowanie zajęć prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Pabianicach dla uczniów klas drugich z zakresu problematyki związanej z zaburzeniami łaknienie (bulimia, anoreksja).
• Rozpoznawanie i alizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów.
• Pomoc uczniom mającym trudności: w nauce, w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
• Objęcie opieką uczniów mających problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym.
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych uczniów.
• Wspieranie uczniów zdolnych.
• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych poprzez prowadzenie zajęć zajęć dotyczących pozytywnych
postaw społecznych oraz zapobiegających zachowaniom agresywnym.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami mających na celu wyeliminowanie negatywnych zachowań.
• Przeciwdziałanie agresji, przemocy i uzależnieniom poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, indywidualnych rozmów z uczniami.
• Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy, udzielenie pomocy materialnej rodzinie
(przy współpracy z różnymi instytucjami).
• Prowadzenie grup socjoterapeutycznych.
• Organizowanie spotkań z nauczycielami oraz z rodzicami uczniów mającymi kłopoty z nauką i zachowaniem: prowadzenie rozmów oraz wspólne szukanie rozwiązań trudnych sytuacji, podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
• Zapewnianie, w miarę potrzeby, badań psychologiczno-pedagogicznych w celu określenia poziomu rozwoju psychicznego młodzieży, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabainicach.
• Opieka nad gimnazjalistami podczas rajdów i wycieczek polaczone z realizacja zadań programu wychowawczego i profilaktycznego.
• Współpraca z psychologiem szkolnym.
• Wspieranie nauczycieli i wychowawców w realizacji działań opiekuńczo – wychowawczych.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w codziennej pracy. praktyce.

• Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, planów pracy pedagoga szkolnego, samorządu szkolnego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, itd.
• Przygotowanie zestawienia semestralnego oraz świadectw za pomoc programów komputerowych dostępnych w szkole.
• Tworzenie prezentacji multimedialnych.
• Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych
( komputer, DVD, telewizja).
• Przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów przy użyciu programu Power Point, Open Office,Word;
• Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy i informacji
• Wykorzystanie w swojej pracy materiałów z Internetu jako źródła informacji a także
do przygotowania pomocy dydaktycznych do zajęć prowadzonych z uczniami a także
spotkań z rodzicami.
• Redagowanie ogłoszeń na stronie internetowej szkoły.
• Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
• Publikacje w Internecie własnych prac, min. planu rozwoju zawodowego.
• Udział w życiu portali edukacyjnych takich jak: www.literka.pl, www.profesor.pl www.interklasa.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl.
• Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach ze stron www dotyczących awansu lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe).
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami różnych instytucji.
• Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej
korzystanie z portali edukacyjnych , korzystanie z zasobów Internetu;


2. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

• Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

• Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: udział w warsztatach, kursach organizowanych przez instytucje doskonalące nauczycieli.
• Ciągła, aktywna praca nad samokształceniem.
• Udział w szkoleniach, kursach , warsztatach metodycznych prowadzonych przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pabianicach.
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe i czasopisma).
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu: rady szkoleniowe.

2. Udział w pracach zespołów wychowawczych.

• Omawianie problemów edukacyjny i wychowawczych ch uczniów oraz proponowanie środków naprawczych.


3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• Wdrażanie nowych metod pracy zaczerpniętych z literatury fachowej
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz analiza
dokumentacji szkolnej.

• Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z dnia 12 listopada 1982 r.)
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572
ze zmianami).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114,).
• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55, z1997 r. Nr 88, poz.554, Nr 121, poz.770, z 1999 r. Nr 96, poz.1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274).
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231).
• Ustawa o przeciwdziałania narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.
• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r.
w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
• Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.
Uczestnictwo w modyfikacji: Statutu Szkoły, Planu Opiekuńczo – Wychowawczego,
Programu Profilaktycznego, Szkolnego Programu Profilaktyki, oraz Rocznego Planu Pracy Szkoły.2. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
• Udział w Radach Pedagogicznych po święconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.
• Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej (egzamin gimnazjalny)
i w zespole do spraw ewaluacji.
Zatwierdzam do realizacji:
……………………………… …………………………….
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3167


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.