Katalog

Anna Wandycz, 2013-05-23
Koszalin

Geografia, Plany pracy

30 godzin dookoła Świata

- n +

PROGRAM DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z GEOGRAFII „W 30 GODZIN DOOKOŁA ŚWIATA”


Zajęcia mają służyć przede wszystkim uczniom klas drugich, szczególnie zainteresowanym fizyczną, społeczną, gospodarczą i kulturową różnorodnością Świata. Realizowane będą w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zatem postępy uczniów nie podlegają ocenie szkolnej. Jednak za wyjątkowo dobre wykazanie się wiedzą oraz bardzo wysoki wkład pracy uczniowie będą mieli możliwość podwyższenia oceny z geografii.
Miernikiem jakości pracy uczniów będą zgromadzone wiadomości, prace indywidualne oraz teczka każdego ucznia.
Uczniowie uczestniczący w zajęciach będą korzystać z różnych źródeł wiedzy, nauczą się selekcji informacji, interpretacji danych statystycznych i map, rozwiną swoje indywidualne zdolności.
CELE PROGRAMU:
1. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.
2. Kształcenie umiejętności samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
3. Kształcenie umiejętności opracowywania zdobytych informacji, wyników badań itp.
4. Kształcenie umiejętności stosowania programów komputerowych do opracowania zdobytych informacji.
5. Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków.
6. Praktyczne stosowanie wiedzy geograficznej i informatycznej.
7. Współpraca w grupie.
8. Zachęcanie do czytania literatury fachowej.
9. Budzenie poczucia odpowiedzialności za podjętą i wykonaną pracę.
METODY:
1. Operatywne:
- praca z mapą,
- analiza danych statystycznych, diagramów i schematów,
2. Aktywizujące:
- dyskusja,
- symulacja decyzyjna „za i przeciw”,
- portfolio ( teczka ze zgromadzonymi przez uczniów materiałami na temat państw),
- praca z tekstem źródłowym,
3. Praktyczne:
- wykonanie rysunków, diagramów,
- uzupełnianie mapek konturowych,
- rozwiązywanie zadań,
- przygotowanie gazetki szkolnej,
- metoda projektu,
FORMY PRACY:
1. Indywidualna
2. Grupowa
TREŚCI NAUCZANIA:
1. Źródła informacji geograficznej
2. Podział polityczny Świata
3. Ukształtowanie terenu, klimat, stosunki hydrologiczne i budowa geologiczna wybranych państw Świata.
4. Etnografia wybranych kultur ludowych i grup etnicznych.
5. Zagadnienia społeczno – gospodarcze, ich wzajemne powiązania i oddziaływanie na środowisko.
6. Problemy współczesnego Świata.
EWALUACJA
Ważnym wskaźnikiem trafności założeń programowych będzie obserwacja zaangażowania uczniów w zajęcia, analiza indywidualnych teczek uczniów oraz zebranie informacji zwrotnej w postaci ankiety ewaluacyjnej.
Wyświetleń: 540


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.