AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Agnieszka Ptasiewicz, 2013-05-23
Chynów

Język polski, Sprawozdania

sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego n-la kontraktowego

- n +


Warszawa, dn. 03.06. 2009 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGOImię i nazwisko: ………………………
Nazwa szkoły: ………………………
Adres szkoły: ………………………………
Przedmiot: język polski
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: ……………………………
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006
Data zakończenia stażu: 31.05.2009
Niniejsze sprawozdanie zostało stworzone na podstawie przygotowanego planu rozwoju zawodowego złożonego do zaopiniowania w wyznaczonym czasie i zatwierdzonego przez panią dyrektor ……………………….
W ramach wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego podjęłam liczne działania, które szczegółowo opisałam poniżej. Wszystkie one wynikały z potrzeb szkoły i były zgodne ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami określającymi zadania i organizację Publicznego Gimnazjum im. ……………………….

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności
i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., § 7, ust.2, pkt 1)

1. Organizację własnego warsztatu pracy rozpoczęłam od zapoznania się z procedurami awansu zawodowego nauczycieli, zawartymi w rozporządzeniu MENiS z 1 grudnia 2004 r. oraz we właściwych fragmentach Karty Nauczyciela. Po analizie przepisów prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego nauczycieli złożyłam do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Nawiązałam także współpracę z opiekunem stażu panią mgr ………………….
Następnie, po dokonaniu analizy swoich kompetencji i umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą, jak również określeniu potrzeb w tym zakresie, a także po konsultacjach z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora.

2. W trakcie stażu sumiennie uczestniczyłam w pracach szkoły (uczestnictwo w radach pedagogicznych, zebraniach rodzicielskich, dyżury itd.), a także doskonaliłam swoje umiejętności właściwego przygotowania oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez:
• aktywną realizację zadań zawartych w rocznych planach pracy z zastosowaniem różnorodnych form i metod pracy aktywizujących zespół klasowy,
• zawieranie z uczniami na początku każdego roku szkolnego kontraktów jasno określających zasady naszej współpracy i zasady zachowania na zajęciach języka polskiego,
• obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć w obecności jego lub Dyrekcji Szkoły, a także analizę, omówienie tychże zajęć i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy. W ramach dzielenia się własnym doświadczeniem dn. 07.11.2006 r. przeprowadziłam również lekcję koleżeńską dla praktykanta, studenta historii. W związku z powyższym doskonaliłam również umiejętność tworzenia konspektów i scenariuszy zajęć.
• poszukiwanie nowych ciekawych metod prowadzenia zajęć poprzez studiowanie dostępnej literatury i czasopism oraz korzystanie z zasobów portali internetowych dla nauczycieli (www.profesor.pl, www.literka.pl, www.eduseek.pl i in.), jak również wymianę doświadczeń ze znajomymi nauczycielami pracującymi w gimnazjach i liceach (a w tym na bieżąco prowadziłam rozmowy z opiekunem stażu na temat pracy własnej, korzystałam z jego wiedzy i doświadczenia).

3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałam także poprzez podejmowanie instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego.
W celu podniesienia własnych kompetencji aktywnie uczestniczyłam w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach metodycznych:
- szkolenie dla opiekunów „Pakietu Wrześniowego – Akademii Przedsiębiorczości” –
21.09.2006 r.,
- konferencja „Podróże Kosmiczne” „Cinema Park – Multimedialna Platforma
Edukacyjna – Baw się nauką” – 28.09.2006 r.
- szkolenie Stowarzyszenia W.A.R.K.A. – 13. i 20. lutego 2007 r.
- kurs doskonalący „Malarstwo, rzeźba, architektura jako konteksty dzieła literackiego”
zorganizowany przez MSCDN w Radomiu - kwiecień 2007 r.
- szkolenie „Pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty edukacyjne”– 22. 05. 2007 r.
- szkolenie „Dotacje na lata 2007-2013 szansą na rozwój” (28.09.2007 r.)
- szkolenie „Uczenie się przez całe życie. Comenius – partnerskie projekty szkół. Nowe
możliwości pozyskania środków finansowych na programy edukacyjne” (14.11.2007 r.)
- kurs doskonalący „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce
szkolnej” (07.01.2008 r. - 20.02.2008 r.),
- warsztaty metodyczne „Sposób na lekturę”– 18.09.2008 r.
- warsztaty metodyczne „Zanim pójdę z uczniami do galerii… Analiza i interpretacja
dzieła sztuki z podręcznikami Nowej Ery w oparciu o nową podstawę programową”–
11.03.2009 r.
- kurs doskonalący „Rozwój i awans nauczyciela kontraktowego” organizowany przez MSCDN w Radomiu - 12, 14, 15 maja 2009 r.
W okresie stażu uczestniczyłam również w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
Przeprowadziłam także szkolenie Rady Pedagogicznej „Dotacje na lata 2007-2013 szansą na rozwój placówki edukacyjnej” (06.12.2007 r.).

4. W celu poprawy jakości własnej pracy systematycznie dokonywałam analiz wyników nauczania.
• Co roku w uczonych przeze mnie klasach przeprowadzałam oraz podsumowywałam badanie bazy wyjściowej z języka polskiego. We wrześniu 2006 i 2007 r. badanie to opierało się na teście, który skonstruowałam wspólnie z moim opiekunem stażu mgr ……………………, zaś na początku roku szkolnego 2008/2009 uczestniczyłam w ogólnopolskim programie WSiP „Dobry sprawdzian wiedzy”. Gwarantował on rzetelną diagnozę wiedzy i umiejętności uczniów w oparciu o wystandaryzowane testy i pozwalał sprawdzić, jak moi uczniowie wypadają na tle całej populacji. Program ten pozwala obserwować postępy edukacyjne każdego ucznia, jego przyrost wiedzy i stopień opanowania umiejętności przedmiotowych.
• Co roku analizowałam również wyniki próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz porównywałam je z wynikami egzaminów gimnazjalnych, które zawsze były lepsze i często dawały mi dużo satysfakcji. Za sukces uważam wyniki egzaminów kl. IIId w roku 2008, ponieważ średni wynik klasy wyniósł wówczas 35,54 pkt i był to najwyższy wynik w szkole. Rezultaty te są bardzo dobre, zwłaszcza w zestawieniu z wynikami badania bazy wyjściowej tej klasy, które były niemal najniższe w ówczesnych klasach pierwszych (wrzesień 2005 r.).

5. Aby lepiej poznać potrzeby i oczekiwania moich uczniów oraz ich rodziców, przeprowadziłam wśród nich anonimowe badania w postaci ankiet (podsumowujących rok szkolny 2007/08). Pozwoliły mi one na weryfikację dotychczas podejmowanych przeze mnie działań i pomogły zaprojektować dalsze.
Z ankiet przeprowadzonych przez uczniów dowiedziałam się, że lubią oni uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przeze mnie, uważają, że są one zrozumiałe i ciekawe. Młodzież uznała, iż jestem sprawiedliwa w ocenianiu i mogą liczyć na pomoc z mojej strony. Dobrze radzę sobie również z utrzymaniem dyscypliny w czasie zajęć. Porównując wyniki tej ankiety z wynikami analogicznego badania przeprowadzonego w maju 2004 r., stwierdziłam, że stanowczo poprawił się stan dyscypliny na prowadzonych przeze mnie lekcjach.
Ankieta przeprowadzona wśród rodziców moich wychowanków jest dowodem na to, że w zupełności akceptowali oni moje oddziaływania wychowawcze wobec swoich dzieci. Dorośli uznali, iż uzyskiwali ode mnie wyczerpujące informacje na temat swoich dzieci i byli usatysfakcjonowani ilością i jakością kontaktów ze mną. Cieszę się zaufaniem rodziców moich wychowanków i potrafię z nimi efektywnie współpracować, o czym może świadczyć chociażby wspólnie zorganizowana impreza (15.02.2007 r.) – Połowinki klas II.

6. W roku 2007 pojawiło się na mojej drodze zawodowej nowe wyzwanie, które nie zostało ujęte w planie rozwoju zawodowego – zostałam liderem zespołu przedmiotowego nauczycieli języka polskiego. W związku z nową funkcją stworzyłam planu pracy Zespołu Polonistycznego, dokonałam ewaluacji planów wynikowych i PSO i testu badania bazy wyjściowej. Koordynowałam pracę nauczycieli polonistów w zakresie organizacji badania bazy wyjściowej, konkursów przedmiotowych, próbnych egzaminów gimnazjalnych itp. Prezentowałam wyniki podsumowania bazy wyjściowej i analizy wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Systematycznie też gromadziłam dokumentację pracy Zespołu Polonistycznego.

7. Organizacja własnego warsztatu pracy to także dbałość o salę polonistyczną (sala nr 14), jej estetyczny wygląd. Dlatego też starłam się na miarę moich możliwości, aby w klasie tej panował porządek, dbałam o znajdujące się tam sprzęty szkolne, zabiegałam o to, aby sala była przyjazna dla uczniów i by stanowiła dobre miejsce do nauki i pracy. Duże wyzwanie stanowiła dekoracja pomieszczenia w okresach świątecznych, aktualizacja gazetek ściennych zgodnych z tematyką okolicznościową lub wynikająca z planu zajęć dydaktycznych lub wychowawczych. Część dekoracji tworzyłam wraz z moimi uczniami, a część we współpracy z p. ……………… i uczestnikami zajęć koła plastycznego. Dbam także o rozbudowywanie bazy dydaktycznej w pracowni. Udało mi się pozyskać na rzecz szkoły zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, album pt. „Pałace Warszawy” (2007 r.) oraz „Słownik poezji” i plansze dydaktyczne (2009 r.), a także dodatkowe podręczniki i programy nauczania w ramach współpracy z różnymi firmami wydawniczymi.
8. Prawidłowo prowadziłam dokumentację przebiegu nauczania oraz dokumentację własnych działań zgodnie z wytycznymi dyrekcji szkoły. Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, planów pracy, programów, scenariuszy i konspektów. Dokonywałam stopniowego opisu realizacji planu rozwoju zawodowego (roczne sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej). A w końcowym okresie stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, które przedłożyłam dyrektorowi szkoły.

9. Swój warsztat pracy doskonaliłam również poprzez zbieranie doświadczeń w innej działalności na rzecz szkoły, która nie została ujęta w planie rozwoju zawodowego, gdyż czynności te wynikały z bieżących potrzeb placówki.
• Brałam udział w pracach komisji konkursów kuratoryjnych, konkursów przedmiotowych, recytatorskich jak i konkursów plastycznych.
• Opiekowałam się uczniami podczas szkolnych dyskotek, systematycznie i sumiennie pełniłam dyżury na szkolnym korytarzu.

2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., § 7, ust.2, pkt 2)

1. Umiejętność uwzględnienia potrzeb rozwojowych uczniów oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych jest szczególnie ważna w pracy nauczyciela-wychowawcy. Pełniłam tę funkcję od zarówno w roku szkolnym 2006/2007 jak i w latach kolejnych. Tworzone przeze mnie w tym okresie plany pracy wychowawcy były adekwatne do potrzeb uczniów i uwzględniały uczestnictwo w realizacji Szkolnego Programu Wychowania i Profilaktyki. W zależności od potrzeb uczniów w klasie I kładłam szczególny nacisk na tworzenie siebie, kształtowanie własnej osobowości oraz funkcjonowanie w grupie rówieśniczej i rodzinie, w klasie II zwracałam uwagę na tożsamość regionalną i narodową oraz uczenie uczenia się, zaś w klasie III na preorientację zawodową (test predyspozycji zawodowych) i radzenie sobie z emocjami. Wraz z wychowankami zajmowaliśmy się również tematyką uzależnień, anoreksji, bulimii, grypy typu AH1N1. Na prośbę młodzieży w lutym i marcu 2008 r. przeprowadziłam cykl lekcji dotyczących fizjologii dojrzewania.
Uwrażliwiałam również moich uczniów na cierpienie innych oraz zwracałam uwagę na konieczność pomocy drugiemu człowiekowi. Młodzież z mojej klasy zawsze aktywnie uczestniczyła w organizowanych na terenie szkoły zbiórkach (np. akcja Góra Grosza, WOŚP), a w czerwcu 2008 r. uczniowie sami podjęli się zbierania datków na operację chorej koleżanki.
Wspierałam także działalność samorządową uczniów (mój wychowanek był zastępcą przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2007/2008) oraz angażowałam ich w pracę na rzecz szkoły (w roku szk. 2007/2008 moi uczniowie byli odpowiedzialni za radiowęzeł).

2. Starałam się integrować zespół klasowy będący pod moją opieką. W każdym roku organizowałam i pełniłam funkcję opiekuna na różnorodnych rajdach i wycieczkach:
– wycieczka klas III do Muzeum Powstania Warszawskiego - 15.09.2006 r. (opiekun);
– Rajd pieszy kl. II d i I d – 22.09.2006 r. (organizator);
– wycieczka kl. II a i II d do Ciemna Park Bemowo 04.12.2006 r. (organizator).
– Rajd pieszy kl. II d, III d i III c –21.09.2007 r. (organizator),
– wycieczka kl. III a, III c i III d do Teatru Montownia na spektakl pt. Szelmostwa Skapena - 27.11.2007 r. (organizator)
- 29.04.2009 r. – wycieczka do Muzeum Pałac w Wilanowie lekcja muzealna „Kultura sarmacka, czyli poznaj pana po cholewie!” oraz do kina (organizator).
Wyjazdy te miały na celu również poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu, kultywowanie tradycji ludowych, rozbudzanie uczuć patriotycznych. Pozwoliły na lepsze poznanie moich wychowanków i zmniejszenie dystansu naturalnego w kontaktach nauczyciel-uczeń oraz budowanie pozytywnych relacji.
Co rok organizowałam również wigilie klasowe, podkreślając znaczenie więzi międzyludzkich. 17 grudnia 2008 r. zorganizowałam takie świąteczne spotkanie dla moich byłych już wychowanków, absolwentów PG ….………, na którym pojawili się niemal wszyscy.

3. W mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej nieobca była również tematyka ekologiczna. Co roku wraz z wychowankami uczestniczyliśmy w akcji Sprzątania Świata oraz obchodach Dnia Ziemi. 07.04.2009 r. przeprowadziłam w kl. Ia ankiety „ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA UCZNIÓW NA TEMAT ODPADÓW – teoria i praktyka” i podsumowałam jej wyniki (współpraca z mgr ……………). Byłam również członkiem komisji w szkolnym etapie konkursu plastycznego na temat recyklingu (współpraca z mgr ……………), który odbył się dn. 19.05.2009 r.

4. W pracy z młodzieżą niezbędne jest indywidualizacja. Zwłaszcza uczniowie słabi potrzebują wsparcia i zrozumienia, a ja w mojej pracy dydaktycznej zwracałam na to szczególną uwagę. Zadawałam prace o zróżnicowanym stopniu trudności, organizowałam pomoc koleżeńską, starałam się motywować do pracy uczniów, którzy nie odnosili sukcesów. Indywidualizowałam pracę z uczniami posiadającymi opinie lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uwzględniałam zawarte w ww. dokumentach zalecenia zarówno przy opracowywaniu odrębnych prac klasowych jak i odpowiedziach ustnych uczniów. Kierowałam na specjalistyczne badania uczniów, u których zauważyłam jakiekolwiek niepokojące objawy zaburzeń czytania lub pisania.
Współpracowałam z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Systematyczne realizowałam plany naprawcze uczniów, którym nie udało się uzyskać pozytywnej oceny śródrocznej z języka polskiego. Spotykałam się z nimi na konsultacjach, w czasie których udzielałam dodatkowych wyjaśnień, dokładnie określałam zakres obowiązującego na pracach klasowych materiału, odpowiadałam na pytania uczniów, zadawałam łatwiejsze prace domowe i stosowałam wzmocnienia pozytywne.

5. Uczeń zdolny również wymaga specjalnego traktowania. W okresie stażu przygotowywałam uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich w ramach swoich kompetencji. W roku szkolnym 2006/2007 oraz 2007/2008 prowadziłam także społecznie koło polonistyczne. Zajęcia te miały na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów klasy trzecich do napisania egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie uczęszczali na nie systematycznie (frekwencja uczniów w roku szk. 2007/2008 na zajęciach wyniosła ponad 81%). Rozwiązywaliśmy i omawialiśmy różnorodne pod względem tematyki i stopnia trudności testy egzaminacyjne, ale także poszerzaliśmy widomości uczniów, oglądając filmy o treści edukacyjnej. Mobilizowałam także uczniów do systematycznej pracy i podnoszenia wyników w nauce. Rezultatem mojej pracy był już wcześniej wspomniany znakomity wynik uczniów na egzaminie gimnazjalnym w 2008 r.

6. Niezmiernie ciekawym i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy pedagogicznej, podejmowanym w ramach dodatkowych wewnątrzszkolnych działań, było organizowanie lub współorganizowanie różnych imprez szkolnych (akademii, konkursów, przedstawień, itp.). Poznawałam wówczas moich uczniów z zupełnie innej strony, miałam okazje docenić umiejętności, którymi nie mogą pochwalić się na co dzień. Corocznie moja klasa brała aktywny udział w obchodach Dnia Patrona Szkoły. Młodzież z entuzjazmem poznawała biografię Wł. St. Reymonta, przygotowywała rękodzieła sztuki ludowej i występy przed publicznością. Uczniowie pod moim nadzorem wielokrotnie wykazywali się kreatywnością i wieloma talentami. W roku szkolnym 2007/2008 stworzyłam wraz z moją klasą scenariusz akademii oraz występ z okazji Dnia Nauczyciela oraz scenariusza akademii na zakończenie roku szkolnego pt. „Oskary 2008”. Moi wychowankowie zajęli I miejsce w konkursie Dzień Europejski 2008. Ponadto zorganizowałam:
- połowinki klas drugich - 15.02.2007 r.,
- konkurs na wiersz o gminie Chynów ”Poezja mojej małej ojczyzny” (26.10.2007 r.) w ramach projektu „Żadnych granic”,
- we współpracy z p. …………… część artystyczną akademii z okazji Dnia Nauczyciela (16.10.2007 r.)
- obchody Dnia Europejskiego 2008 (09.01.2008 r. - 12.03.2008 r.),
- akademię na zakończenie roku szkolnego pt. „Oskary 2008” (19.06.2008 r.),
- szkolne jasełka bożonarodzeniowe dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz społeczności naszej szkoły.

7. W okresie stażu pogłębiałam wiedzę na temat problemów środowiska uczniów. Systematycznie prowadziłam rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami. Prowadziłam zebrania rodzicielskie i uczestniczyłam w dniach otwartych. Aktywnie współpracowałam z pedagogiem (wizyty w domach uczniów) oraz z wychowawcami innych klas (udział w dodatkowych zebraniach dla rodziców uczniów klas, które sprawiają szczególne problemy, np. zebranie rodziców uczniów kl. Id, dn. 06.03.2008 r.).

8. Starałam się także promować szkołę w środowisku lokalnym - napisałam artykuły do Pulsu Chynowa pt. „Święto Edukacji” (październik 2007), „Europa da się lubić… także w naszym gimnazjum!” (marzec 2008), organizowałam też imprezy, na których pojawiali się zaproszeni goście - Wójt Gminy Chynów, pracownicy Referatu Oświaty, Dyrektorzy Szkół, księża, uczniowie sąsiedniej szkoły, rodzice uczniów. Były to np. Dzień Nauczyciela 2007, zakończenie roku szkolnego klas III w czerwcu 2008 r. W listopadzie 2008 r. zostałam wytypowana do reprezentowania szkoły wraz z pocztem sztandarowym w czasie Mszy za Ojczyznę (11.11.2008 r.).
9. Podjęłam również współpracę z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły:
- Ośrodek Zdrowia – konsultacje z lekarzem pediatrą przed przeprowadzeniem cyklu lekcji o dojrzewaniu płciowym (luty 2008 r.) a także przed zajęciami dotyczącymi grypy AH1N1 (kwiecień 2008 r.),
- Biblioteka Gminna – wizyty w bibliotece, mające na celu promowanie czytelnictwa (06. 2007 r.).

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., § 7, ust.2, pkt 3)

1. Współczesny nauczyciel nie mógłby już obyć się w swojej pracy bez wykorzystania nowoczesnych technologii. Na co dzień posługuję się telefonem komórkowym, aby być w kontakcie z rodzicami moich uczniów, z nimi samymi porozumiewam się za pomocą
e-maili i portali internetowych typu http://nasza-klasa.pl czy http://grono.net. Komputer wykorzystuję również tworząc dokumentację szkolną, testy, regulaminy, scenariusze zajęć itp. Biegle obsługuję programy Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Na bieżąco dokumentuję efekty własnej pracy, archiwizując przygotowane materiały w postaci plików komputerowych. W okresie stażu stworzyłam więc bogatą bazę dydaktyczną, którą chętnie dzielę się z innymi nauczycielami.

2. W okresie stażu systematycznie podnosiłam umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki. Ukończyłam wspomniany wcześniej kurs doskonalący „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej”, który wyposażył mnie w dodatkową umiejętność pracy w środowisku Mac OS X. Posługując się różnymi aplikacjami w systemie Windows lub Mac opracowałam np.:
- galerię zdjęć z uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela i udostępniłam przygotowane
graficznie zdjęcia do druku w „Pulsie Chynowa” i kronice szkolnej (październik 2007 r.),
- projekt dyplomu w konkursie ”Poezja mojej małej ojczyzny” ( listopad 2007r.),
- coroczną analizę wyników badania bazy wyjściowej z języka polskiego,
- prezentację multimedialną na szkolenia Rady Pedagogicznej „Dotacje na lata 2007-2013
szansą na rozwój placówki edukacyjnej” (06.12.2007 r.)
- przygotowałam pod względem technicznym prezentacje na Dzień Patrona Szkoły 2008,
- prezentację multimedialną dla moich wychowanków zawierającą zdjęcia i filmy z okresu
ich nauki w gimnazjum i nagrałam dane na nośniki DVD.

3. Nowoczesne technologie także służą mi do uatrakcyjniania zajęć dla młodzieży.
Często prowadzę lekcje bazując na prezentacji multimedialnej (np. Teatr narodził się w Grecji… Kompozycja tragedii antycznej), wykorzystując różne środki przekazu, tj. obraz, film (np. Bitwa pod Grunwaldem w literaturze, malarstwie i filmie) lub rożne źródła informacji – słowniki, encyklopedie multimedialne, internet (np. Adam Mickiewicz – życie i twórczość wieszcza).
Bardzo często uczniowie sami tworzą prezentacje multimedialne na zadane przeze mnie tematy, a następnie prezentują je w klasie. Dzięki takiej metodzie uczniowie uczą się samodzielności, selekcji materiału i oczywiście ćwiczą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.
05.03.2008 r. przeprowadziłam także dla przedstawicieli wszystkich klas dwugodzinne zajęcia dotyczące podstaw pracy z programem Keynote. Po lekcji uczniowie samodzielnie tworzyli w ww. programie prezentacje na Dzień Europejski (dodawali zdjęcia, dźwięk, efekty przejścia, posługiwali się bardziej zaawansowanymi funkcjami programu).

4. W swojej pracy posługuje się również technologią wideo. Dokumentuję ważne wydarzenia
z życia klasy w postaci filmów, które później prezentuję uczniom i ich rodzicom. W ten sposób powstały filmy z Dnia Nauczyciela 2007, zakończenia roku klas III 2008, występu kl. Id w czasie Dni Patrona Szkoły (27.02.2009 r.), akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (30.04.2009 r.).

4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów
związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., § 7, ust.2, pkt 4)

1. Praca z młodzieżą, a szczególnie praca wychowawcy bardzo zmobilizowała mnie do działania. W okresie stażu aktywnie pracowałam więc nad samokształceniem. Pogłębiałam swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, korzystając z dostępnych źródeł. Prenumerowałam czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów „Między nami polonistami”, zawierające zarówno porady dydaktyczne jak i wychowawcze, a także opinie nauczycieli. Poszerzałam też zakres swojej wiedzy czytając literaturę fachową (np. A. Faber, E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, M. Sakowska, J. Sikora, A. Żwirblińska „Obyś cudze dzieci… wychowywał”, P. Bąbel, M. Wiśniak „Jak uczyć, żeby nauczyć”). Wybierane przeze mnie lektury zawierały zarówno wiadomości teoretyczne (charakterystykę psychospołeczną młodzieży w wieku gimnazjalnym, zasady komunikacji czy informacje dotyczące korygowania zaburzeń), ale również konkretne przykłady rozwiązywania problemów wychowawczych i scenariusze zajęć dla młodzieży i dla rodziców uczniów.

2. W mojej pracy nieustannie dzieliłam się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii zdobytą podczas studiów. Prowadziłam z wychowankami zajęcia zapobiegające zachowaniom agresywnym wśród młodzieży i promujące zdrowy styl życia. Prowadziłam także z rodzicami moich uczniów spotkania, po których każdorazowo odbywały się rozmowy indywidualne. Starałam się, aby zajęcia wychowawcze przeprowadzane z uczniami miały odzwierciedlenie na zebraniach rodzicielskich, więc poruszałam podobną tematykę. W czasie spotkań z rodzicami przeprowadziłam zajęcia dotyczące dysleksji, problemu uzależnień oraz anoreksji, bulimii czy grypy AH1N1 . Rozmawialiśmy również o autorytecie rodziców a także o lęku, gniewie i agresji jako czynnikach powiązanych. Przed egzaminem gimnazjalnym zapoznałam rodziców z procedurami, ale również zwróciłam uwagę na towarzyszący sprawdzianowi wiedzy stres i podkreśliłam rolę rodzica w wyborze szkoły i zawodu, przeprowadzając zajęcia pt. „Wybór zawodu - trudna decyzja. Jak pomóc?” (08.05.2008 r.)

3. Każdy z nas uczy się przez całe życie. W okresie stażu nieustannie kształtowałam więc i doskonaliłam kompetencje osobowościowe konieczne w pracy zawodowej. Jestem osobą, która łatwo nawiązuje z ludźmi dobry kontakt, bazujący na życzliwości i otwartości. Świadczą o tym wyniki wspomnianej wcześniej ankiety, w której uczniowie i rodzice stwierdzili, że łatwo się ze mną rozmawia i wzbudzam ich zaufanie. Większość z ankietowanych gimnazjalistów zwróciłaby się do mnie z problemem osobistym. Młodzież zauważyła również to, że bardzo często się uśmiecham. Rodzice moich wychowanków stwierdzili zaś, że jestem uprzejma i taktowna. Według nich odznaczam się również opanowaniem i cierpliwością. Mam poczucie humoru i potrafię przyznać się do popełnionego błędu. Rodzice moich wychowanków czuli się współodpowiedzialni za to, co dzieje się w klasie i zawsze byli gotowi nieść pomoc, dawali mi poczucie, że mogę na nich liczyć w każdej sytuacji.


4. W pracy nauczyciela niezbędna jest także umiejętność współpracy w zespole. W okresie stażu współpracowałam z innymi nauczycielami przy organizacji rozmaitych imprez szkolnych, wycieczek i akademii (np. połowinki 2007 – współpraca z wychowawcami klas drugich i rodzicami, współpraca z mgr …………… w ramach projektu „Żadnych granic”, Dzień Nauczyciela 2007 – współpraca z mgr ………………, zakończenie roku szkolnego klas III w 2008 – współpraca z mgr …………, przygotowanie części artystycznej wizyty biskupa – współpraca z mgr E………………). Systematycznie także współdziałałam z nauczycielami języka polskiego w zespole przedmiotowym i pedagogiem szkolnym.
Co rok uczestniczyłam w zespołowej organizacji festynu „Dzień Chynowa” – w roku 2007 byłam w grupie odpowiedzialnej za loterię fantową, w 2008 wspólnie z koleżankami czuwałam nad sprzątaniem po imprezie, zaś w 2009 r. byłam członkiem zespołu odpowiadającego za zorganizowanie kawiarenki.

5. Umiejętnością zastosowania wiedzy z zakresu psychologii musiałam się wykazać w drugim semestrze roku szkolnego 2007/2008, gdyż jedna z moich wychowanek zaszła w ciążę. Dziewczynka powiedziała mi o tym fakcie bardzo wcześnie, wcześniej niż koleżankom z klasy, co świadczy o dużym zaufaniu, jakim mnie darzyła. Moim zadaniem było więc przygotować pozostałych uczniów kl. IIId na tę widomość i sprawić, aby rówieśnicy się od niej nie odwrócili, aby jej nie izolowali i nie wyśmiewali. Udało mi się to, ponieważ klasa wykazała się ogromną dojrzałością w podejściu do tematu, uczniowie otaczali ciężarną koleżankę troską i starali się jej pomóc w trudnej sytuacji.
W opisanej sytuacji musiałam także wykazać się znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty. Z ciężarną uczennicą, która realizowała obowiązek szkolny poza szkołą, systematycznie prowadziłam konsultacje, wyjaśniałam niejasności, pełniłam funkcję pośrednika pomiędzy nią a nauczycielami przedmiotów. Ostatecznie dziewczyna bez problemów zdała egzamin i ukończyła gimnazjum.

5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r., § 7, ust.2, pkt 5)

1. W okresie stażu na bieżąco aktualizowałam wiedzę na temat obowiązującego prawa oświatowego. W tym celu Śledziłam stronę internetową MENiS (www.menis.gov.pl), później MEN (www.men.gov.pl, www.reformaprogramowa.men.gov.pl) oraz stronę organu sprawującego nadzór pedagogiczny (www.kuratorium.waw.pl) i analizowałam nowo pojawiające się akty prawne np.:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DZ. U. Nr 159, poz. 992),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 18)
Znajomość przepisów oświaty pomogła mi w sporządzeniu planu rozwoju zawodowego oraz w jego realizacji. Nauczyłam się interpretować przepisy, konstruować pisma, wnioski i dokumenty na ich podstawie. Poznałam także zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności nauczyciela.

2. Ubiegając się o stopień nauczyciela mianowanego, dogłębnie poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły. Wielokrotnie razem z uczniami analizowałam Statut Szkoły, WSO, Szkolny Program Wychowawczy, regulamin dowozów uczniów, regulamin wycieczek szkolnych. Utrwalaliśmy także znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy właściwych dla szkoły.
Co roku wykazywałam się również znajomością procedur egzaminacyjnych, gdyż pełniłam funkcję członka komisji nadzorującej przebieg egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej. W roku 2007 byłam nawet przewodniczącą tejże komisji egzaminacyjnej.

3. W okresie stażu brałam także czynny udział w tworzeniu przepisów prawnych obowiązujących w szkole. Współtworzyłam oraz ewaluowałam plany wynikowe oraz PSO, stworzyłam plan pracy Zespołu Polonistycznego. W roku 2008 współtworzyłam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zawsze terminowo rozliczałam się z obowiązkowej dokumentacji szkolnej (dziennik, arkusze ocen, uzasadnienia ocen niedostatecznych, plany naprawcze, plany pracy kół przedmiotowych itd.). Zawsze byłam obecna i aktywnie uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

4. Pełniąc funkcję nauczyciela-wychowawcy, nawiązałam również współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Moi wychowankowie pochodzący z rodzin wielodzietnych lub/i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej korzystali zarówno ze stypendiów szkolnych jak i z dożywiania.

W okresie stażu udało mi się zrealizować wszystkie zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego. Podejmowałam również inne działania, które wynikały z bieżących potrzeb szkoły. Efektem moich starań była efektywna współpraca z uczniami, rodzicami i pracownikami Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Chynowie, a przez to podniesienie jakości pracy szkoły i usprawnienie jej działania. Praca z młodzieżą daje mi wiele satysfakcji i mam nadzieję, że czeka mnie jeszcze wiele ciekawych doświadczeń w zawodzie nauczyciela.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 850


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.