Katalog

Ania Rzadkiewicz, 2013-05-23
Elbląg

Zajęcia zintegrowane, Sprawdziany i testy

scenariusz zajęć w klasach I-III

- n +

Scenariusz zajęć


Temat ośrodkowy: Przesyłamy wiadomości.

Temat dnia: Wysyłamy listy.

Zapis w dzienniku:
Wzorowe, głołne czytanie przez nauczyciela tekstu Anny Onichimowskiej, pt. “Listy”. Wypowiedzi oceniające postępowanie chłopców. Postawy i zachowania ludzi w miejscach publicznych; “Wyraź to”- matoda dramy.Wykonanie świątecznej kartki oraz wypisanie i adresowanie świątecznych życzeń. Poznanie pracy urzędu pocztowego. Porównywanie różnicowe: o ile więcej, o ile mniej.

Cele ogólne:
• poznanie pracy urzędu pocztowego
• poznanie drogi listu od nadawcy do adresata
• kształtowanie pojęć: nadawca, adresat
• doskonalenie techniki adresowania kartki oraz redagowania życzeń świątecznych
• kstałtowanie postawy zwróconej na uczciwość i lojalność wobec innych; tajemnica korespondencji
• zdobywanie umiejętności z zakresu porównywania różnicowego: o ile więcej, o ile mniej

Cele szczegółowe; Uczeń:
• wypisze słowa kojarzące się ze słowem POCZTA
• słucha ze zrozumieniem
• odpowie na pytania, do wcześniej przeczytanego tekstu
• odczuwa potrzebę bycia uczciwym i lojalnym wobec innych osób
• wyjaśni pojęcie: TAJEMNICA KORESPONDENCJI
• przedstawi za pomocą mimiki i gestu scenkę dramową
• wymieni po kolei czynnosci, jakie należy wykonać, aby wysłać list
• zredaguje i poprawnie napisze życzenia świąteczne
• zaadresuje kopertę
• wykona kartkę świąteczną
• rozwiąże zadania z zakresu porównywania różnicowego
• współpracuje w grupie

Metody:
• problemowe
• aktywne; przerwy śródlekcyjne, zabawy
• podające
• praktyczne; praktycznego działania
• scenki dramowe
• burza mózgów


Formy:
• zbiorowa
• indywidualna
• grupowa jednolita
• grupowa zróżnicowana

Środki dydaktyczne i aranżacja sali:
• karty pracy
• kolorowy napis: POCZTA
• krawat pracownika poczty
• duza koperta wykonana z brystolu
• flamastry
• druczki pocztowe
• kartki pocztowe
• znaczki pocztowe
• skrzynka na listy
• wizytówki grup
• koperty
• pieczątka do stemplowania znaczków
• biały brystol
• kolorowe kartki
• kolorowy brystol
• nożyczki
• klej
• wata
• zadania matematyczne dla poszczególnych grup

Nad tablicą zawieszony jest napis: POCZTA, który nauczycielka odsłania po wysłuchaniu taśmy z odgłosami, które możemy usłyszeć na poczcie. Klasa przystrojona jest w zwisające ku dołowi, na nitkach, różnymi formularzami, np. przekazy pocztowe, telegramy. Nauczycielka aranżuje okienko pocztowe.

Przebieg zajęć:
a). część wstępna:
Powitanie dzieci zabawą integracyjną: „Witam tych, którzy...”
Witam tych, którzy przyszli pieszo.
Witam tych, których podwieziono samochodem.
Witam tych, którzy zjedli śniadanie.
Witam tych, którzy się nie wyspali.
Witam tych, których jeszcze nie witałam.
( Powitani machają ręką).Po wysłuchaniu taśmy z odgłosami, które można usłyszeć na poczcie, nauczycielka odsłania zawieszony w klasie napis “POCZTA”. Nauczycielka wchodzi w rolę pracownika poczty. (Zakłada krawat).

c). część właściwa:
Rozdanie uczniom kart pracy, które mają na celu sprawdzenie wiadomości, na temat poczty i wysyłania listów, które zostały przedstawione uczniom w klasie pierwszej. (Zadania, które uczniowie rozwiązali zostają szczegółowo omówione przez nauczycielkę). Nauczycielka zapisuje wyrazy z KP na tablicy, a zadaniem uczniów jest utworzenie słowa kluczowego do wypisanych wyrazów, (burza mózgów).
Nauczycielka, zaprasza dzieci na środek. Uczniowie mają utworzyć krąg trzymając się za ręce. Nauczycielka mówi: “...Jestem nadawcą i do każdego z was przesyłam list polecony, w którym przekazuję całą moją energię i chęć do działania oraz całą moją wiedzę do każdego z was. Mam nadzieję, że na koniec zajęć dostanę pozytywną odpowiedź...”
Wypełnienie KP nr 16, zad.2.
Uczniowie przypominają i krótko omawiają, jakie sprawy można zrealizować na poczcie. Uczniowie pracują na podstawie KP. (Pokazanie formularzy, rodzajów listów i znaczków, które wykorzystuje się na poczcie).
Nauczycielka przedstawia uczniom krótką historię listu i jego drogę od nadawcy do odbiorcy, oraz historię znaczka pocztowego.
Uczniowie na podstawie ilustracji oraz KP, przypominają sobie, jakie czynności należy wykonać, aby wysłać kartkę
Głośne, wzorowe czytanie przez nauczycielkę utworu: “List” Anny Onichimowskiej.
Pytania do tekstu:
• Kto jest głównym bohaterem utworu?
• Co zobaczył chłopiec po otwarciu skrzynki na listy?
• Skąd nadany był list?
• Dlaczego list z Ameryki nie trafił do właściwego adresata?
• Dlaczego chłopiec chciał otworzyć cudzy list?
• Kto przeszkodził chłopcu w otwarciu listu?
• W jakich okolicznościach bohaterowi zrobiło się nieprzyjemnie?
• Co powiedział tato synowi, gdy zobaczył, że syn próbuje otworzyć list?
• Jak ty byś postąpił w podobnej sytuacji?
• Co powiedziałbyś koledze, który namawia cię do zabrania cudzego listu?

Wytłumaczenie przez nauczycielkę pojęcia “TAJEMNICA KORESPONDENCJI”.
Podział uczniów na cztery grupy. Nauczycielka stempluje kopety ze znaczkami i wręcza każdej grupie. Każda z grup, wybiera swojego lidera i sekretarza.

Nazwy grup:
I grupa: Telegramki
II grupa: Prioryteci
III grupa: Poleconki
IV grupa: Pocztowcy

Zabawa dramowa, która ma na celu uzmysłowienie uczniom, że w życiu liczy się lojalność i uczciwość.
Przebieg zabawy:
Nauczycielka wrzuca listy do skrzynki, które zaadresowane są do każdej z grup. Listonosz, (wybrany uczeń), stempluje kopertę ze znaczkiem i rozdaje adresatom. W środku opisane są scenki, które należy przedstawić za pomocą mimiki i gestu.

I grupa- Na poczcie przy okienku siedzi pracownik poczty. Przychodzą klienci, którzy chcą kupić znaczki na list. Zadaniem pracownika poczty, jest wytłumaczenie w sposób złośliwy, niegrzeczny, że znaczków nie ma.
II grupa- Na poczcie przy okienku siedzi pracownik poczty. Przychodzą klienci, którzy chcą zakupić zanczki na list. Niestety, znaczków nie ma. Zadaniem pracownika poczty, jest wytłumaczenie w sposób bardzo miły i grzeczny, że znaczki się skończyły.
III grupa- Na pocztę przychodzą klienci, którzy nadaja paczki, listy, kartki. Pracownik poczty widząc wielką paczkę pragnie ją otworzyć. Wtem przychodzi kierownik poczty i widzi całe zdarzenie. Zwraca uwagę pracownikowi poczty, że w ten sposób nie wolno postępować.
IV grupa- Na pocztę przychodzą klienci. Kupują znaczki i wrzucają listy do skrzynki. Na koniec dnia, pracownik poczty otwiera skrzynkę z listami i zauważa bardzo gruby list. Otwiera go i zabiera znajdujące się w liście pieniądze. Całe zdarzenie obserwuje kierownik poczty, który poucza pracownika, że w ten sposób nie wolno postepować i za karę zwalnia go z pracy.
Każda grupa na forum klasy przedstawia scenki, a reszta klasy ma za zadanie, opowiedzieć przedstawione przez kolegów zdarzenie. Na koniec zabawy dramowej, należy wskazać niewłaściwe postępowanie.
Nauczycielka przypomina uczniom, co powinno znajdować się na poprawnie zaadresowanej kopercie.(Imię i nazwisko, dokładny adres, kod pocztowy i miejscowość, oraz województwo).
Przypomienie przez nauczycielkę pisowni skrótów tj. SZ. P, ul., nr, m., Nad.
Uczniowie, pod okiem nauczycielki wykonują wspólną świateczną kartkę, oraz na podstawie KP nr 16, zad. 1, układają świąteczne życzenia, które wypisuje na kartce nauczycielka, a uczniowie przepisują do KP. Odbiorcą świątecznej kartki, jest wybrana wspólnie osoba, (wychowawca klasy).
I grupa: Wycina gwiazdki.
II grupa: Wycina z kolorowego papieru choinkę.
III grupa: Wykonuje z waty płatki śniegu.
IV grupa: Wykonuje znaczek pocztowy na kopertę.

Następnie wybrany uczeń “wysyła” wspólnie wykonaną świateczną kartkę.


Nauczycielka, wciela sie w rolę nadawcy i wrzuca listy do skrzynki, które zaadresowane są do poszczególnych grup. Listonosz, (wybrany uczeń), opróżnia skrzynkę na listy, stempluje lisy i rozdaje każdej grupie. W środku kopert, znajdują się zadania matematyczne, z KP nr 9.
Przedstawiciel każdej grupy, po wspólnym wyliczeniu zadania, podchodzi do tablicy i zapisuje zadanie. Reszta klasy uzupełnia swoje KP). Jeśli zadanie jest poprawnie wyliczone, przedstawiciel grupy czyta głośno pytanie, które grupa otrzymała w kopercie i uzupełnia krzyżówkę.
1 zadanie dla każdej grupy:
I grupa:
Wpisz znak: <, >, =. 1. Pytanie do krzyżówki:
50...60 Część aparatu telefonicznego.
10+50...60
II grupa:
Wpisz znak: <, >, = 2. Pytanie do krzyżówki:
50...60-10 Otrzymuje list.
5+50...60

III grupa:
Wpisz znak: <, >, =. 3. Pytanie do krzyżówki:
55+3...60 Naklejasz go na kopercie.
55...65-60

IV grupa: 4. Pytanie do krzyżówki:
Wpisz znak: <, >. =. Ptak w roli listonosza.
55+4...65+4
27-2...27-20
68+1...40+29

2 zadanie dla każdej grupy:
I grupa:
Uzupełnij graf. 5. Pytanie do krzyżówki:
+..... Wysyła list.

50 60

-.....

II grupa: 6. Pytanie do krzyżówki:
Dopisz brakujące na grafie liczny. Wpłaty i .................

+....

+.... +....

17 20 37

-.... -....

-....
III grupa:
Dokończ pytanie i rozwiąż zadanie. 7. Pytanie do krzyżówki:
Wkładasz do niej list.

Jacek kupił pocztówkę za 57 gr. Pocztówka Zosi kosztowała 40 gr.
O ile ......................................................................................................................?
...............................................................................................................................
Odpowiedź:.............................................................................................................

IV grupa: 8. Pytanie do krzyżówki:
Oblicz: Wysłałeś w niej prezenty.
• O ile drozszy jest znaczek na list?
.... .... ....
• O ile tańszy jest znaczek na kartkę pocztową?
.... .... ....

3 zadanie takie jednolite dla wszystkich grup:
I grupa: 9. Pytanie do krzyżówki:
Roznosi listy, pieniądze, gazety.

II grupa: 10. Pytanie do krzyżówki:
Wysyłasz w nim pilna wiadomość.

III grupa: 11. Pytanie do krzyżówki:
Niezbędny przy podaniu adresu.

IV grupa: 12. Pytanie do krzyżówki:
Zamówiona.....telefoniczna.

Krzyżówka składa się z 13 pytań. Ostatnie pytanie do krzyżówki uczniowie odgadują wspólnie. 13. Pytanie do krzyżóki: Wrzucasz do niej list.
Uczniowie po rozwiązaniu krzyżówki otwieraja KP, w której jest ta sama krzyżówka i uzupełniają ją.
Zadania matematyczne, które rozwiazywane są w grupach, każdy uczeń rozwiązuje w KP nr 9, podczas wspólnego sprawdzania zadań.
Zadanie domowe: zadanie 4 z KP nr 9.

c). część końcowa:
Na koniec zajęć nauczycielka zaprasza wszystkie dzieci na środek klasy. Uczniowie stają w kole i chwytają się za ręce. Nauczycielka proponuje wybranej osobie, (uczeń aktywny podczas zajęć), aby nadała list polecony do adresata, którym jest nauczycielka. Jeśli list przejdzie przez wszystkie ręce i dotrze do nauczyciela, to jest to informacja, że zajęcia były poprawnie przeprowadzone, a uczniowie otrzymali wiele informacji, które będą im niezbędne.
Wyświetleń: 2236


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.