AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Piotr Wojdyło, 2013-05-15
Jarosław

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela mianowanego wg ust 7 pkt 2

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Piotr Wojdyło
Nauczany przedmiot: język angielski
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Szówsku
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Ruszel


Podstawa prawna:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (DZ. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§7ust.2pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniac

1 Współpraca z opiekunem stażu:
-przygotowanie planu rozwoju zawodowego
-omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań i konsultacji z opiekunem)
- kontrakt
Wrzesień 2010
Plan rozwoju, terminarz spotkań, kontrakt

2 Hospitacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem):
-obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
-spotkania konsultacyjne (analiza i ocena działań)
-spotkania
-obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli raz w semestrze arkusze hospitacyjne, arkusze obserwacji,

3 Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności). Okres stażu Arkusz samooceny

4 Dokumentowanie działań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego:
-gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów .itp)
-przygotowanie semestralnych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego
-przygotowanie końcowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
-złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym okres stażu Teczka dokumentów, sprawozdania,
potwierdzenia,
zaświadczenia

5 Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza
-arkusze ocen okres stażu dzienniki

6 Analiza wewnątrzszkolnego systemu oceniania i opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego. Wrzesień 2010 Przedmiotowy systemy oceniania

7 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową z języka angielskiego
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – stworzenie rozkładów materiału z języka angielskiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych
- tworzenie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych (używanych w procesie nauczania języka angielskiego)
-opracowywanie testów, sprawdzianów
-przygotowanie scenariuszy lekcji

okres stażu notatki, przygotowane materiały, plansze tematyczne,
przygotowane testy,

8 Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Wg ustalonego harmonogramu Potwierdzenia udziału

9 Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno wychowawcza).
Wg potrzeb Potwierdzenia

10 Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek oraz przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły. Według planu dyżurów Potwierdzenia

11 Praca w szkolnych komisjach egzaminacyjnych. Wg ustalonych terminów potwierdzenia

12 Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych w ramach WDN
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa

13 Udział w kursach, konferencjach
i warsztatach metodycznych
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia udziału

14 Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, publikacji książkowych i czasopism

Okres stażu Testy, materiały dydaktyczne, przykładowe czasopisma

§7ust.2pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1 Poszerzanie wiedzy o środowisku uczniów-wychowanków oraz analizowanie ich możliwości indywidualnych poprzez:
- wywiady, częste kontakty z rodzicami
- ankiety
- rozmowy indywidualne z uczniami
- bieżący kontakt z Pedagogiem Szkolnym okres stażu Zapisy w dzienniku, wyniki ankiety w teczce wychowawcy

2 Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-rozmowy indywidualne
-kontakt telefoniczny Wg ustalonego harmonogramu spotkań oraz wg potrzeb Zapisy w dzienniku

3 Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach.
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Przygotowywanie młodzieży do udziału w konkursach.
okres stażu Protokoły z konkursów

4 Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami – kółko z języka angielskiego oraz zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabszych okres stażu Dzienniki zajęć pozalekcyjnych

5 Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej oraz stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem. okres stażu Zapisy i notatki w dzienniku

6 Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskoteki, apele, gale). okres stażu potwierdzenia

7 Integracja: uczeń/uczeń, uczeń/wychowawca poprzez wspólne działania:
- dekorowanie sali lekcyjnej z okazji różnych uroczystości
- organizowanie lub współorganizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integracyjnych (organizowanie wycieczek dla klasy dla której sprawuję funkcję wychowawcy oraz współudział w organizowaniu wycieczek przez innych nauczycieli – pomoc w sprawowaniu opieki nad uczniami). okres stażu Karty wycieczek, potwierdzenia, zdjęcia (np. do kroniki szkolnej)

8 Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami lokalnymi


okres stażu zapisy w dzienniku§7ust.2,pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1 Opracowanie materiałów pomocniczych na zajęcia lekcyjne, narzędzi pomiaru dydaktycznego i kart pracy przy użyciu techniki komputerowej. okres stażu Zgromadzone materiały

2 Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji nauczycielskiej okres stażu Zgromadzone materiały

3 Wykorzystanie zasobów internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela okres stażu Zgromadzone materiały

4 korzystanie z portali edukacyjnych (np. www.men.gov.pl, www.menis.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, www.nauczyciel.pl, www.edukator.org.pl, www.edukadry.pl, www.portaloswiatowy.pl, www.szkola.net/awans, itp.) – korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego. okres stażu

5 Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi okres stażu Baza łączy

6 Kontakt z innymi nauczycielami za pośrednictwem poczty elektronicznej (przekazywanie informacji, materiałów). okres stażu

7 Publikacje w internecie – publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego W roku szkolnym 2010/2011 publikacja w internecie


7ust.2,pkt 4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań

1 Analiza problemów klasowych i szkolnych.
Poznanie sytuacji rodzinnej ucznia i jej wpływu na zachowanie ucznia,
Bieżąca kontrola wyników nauczania i frekwencji w klasie
i podejmowanie w razie potrzeby odpowiednich działań,
Pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów. okres stażu Potwierdzenia, zapisy w dzienniku, dokumentacja wychowawcy

2 Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej i artykułów w internecie) Okres stażu Spis przeczytanych książek

3 Udział w kursach, warsztatach i innych formach kształcenia okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia

4 Praca w zespole wychowawców, omawianie problemów, edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych okres stażu Potwierdzenia

5 Dostosowanie własnych działań do indywidualnych potrzeb uczniów z deficytami rozwojowymi w oparciu o analizę opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej okres stażu Plan pracy z uczniem mającym specyficzne problemy w nauce

6 Współpraca z pedagogiem szkolnym okres stażu Zapisy w dzienniku
potwierdzenia pedagoga

7 Zdiagnozowanie konieczności kierowania ucznia do PPP oraz dalszej pracy z tym uczniem. Okres stażu Potwierdzenia


§7ust.2,pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel zdobywał staż

1 Poznawanie i analiza podstaw prawnych normujących funkcjonowanie systemu oświaty
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty
Okres stażu Notatki własne

2 Poszerzenie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
- Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (internet - portale edukacyjne) Okres stażu Notatki własne,
plan rozwoju zawodowego,
Wniosek o rozpoczęcie stażu

3 Założenie teczki aktów prawnych (karta nauczyciela, ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN), nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktów prawa oświatowego okres stażu Akty prawne w teczce

4 Ukończenie kursu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego Okres stażu zaświadczenie

5 Opracowanie planu rozwoju zawodowego i jego realizacja Wrzesień 2010 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju

6 Udział w tworzeniu podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły:
udział w pracach zespołu językowego
udział w pracach zespołu wychowawców
tworzenie planu wychowawczego dla klasy objętej opieką wychowawczą okres stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły oraz
przewodniczących zespołów

Niniejszy plan może ulec zmianie.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 709


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.