AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewa Grześkiewicz, 2013-05-14
Warszawa

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGA WSPOMAGAJĄCEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PEDAGOGA WSPOMAGAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa nr 98
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Lucy Maund Montgomery
Ewa Grześkiewicz w Warszawie, ul. Grottgera 22 A
imię i nazwisko nauczyciela nazwa szkoły

imię i nazwisko opiekuna stażuPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
ODBYWAJĄCEGO STAŻ NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO01-09-2006 31-05-2009
data rozpoczęcia stażu przewidywana data zakończenia stażu

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
 Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami (z dnia 15 lipca 2004 r.
 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239)


Główne cele awansu:
1. uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
2. pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
3. poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego Działania podjęte dla
realizacji wymagań Termin realizacji
Osoba wspierająca Potwierdzenie realizacji określonego działania
1) umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. - wezmę aktywny udział w pracach Zespołu Do Spraw Integracji - cały okres stażu - opracowanie w formie notatek

- wezmę udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej (związanych m.in. ze specyfiką pracy w szkole integracyjnej) - na bieżąco
- opiekun stażu
- potwierdzenia, zaświadczenia, certyfikaty, materiały szkoleniowe
- wykorzystam samodzielnie przygotowane testy sprawdzające - na bieżąco
- opiekun stażu - zbiór przygotowanych materiałów
- refleksja odnośnie wyników testów
- wykorzystam samodzielnie wykonane pomoce dydaktyczne
- na bieżąco
- opiekun stażu

-zbiór przygotowanych pomocy dydaktycznych
- refleksja na temat wykorzystania i przydatności tychże pomocy
- będę samodzielnie studiować literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii - na bieżąco
- opiekun stażu - opracowanie w formie notatek
- podejmę współpracę z nauczycielami nauczania zintegrowanego celem wymiany doświadczeń - cały okres stażu - wnioski, notatki

- będę zbierać wytwory uczniów celem ich analizy - na bieżąco
- opiekun stażu - wytwory dziecięce
- wnioski płynące z analizy
- poprowadzę lekcje obserwowane przez opiekuna stażu - terminy do uzgodnienia z opiekunem stażu
- opiekun stażu - wypełnione arkusze obserwacji lekcji
- wnioski z ich omówienia.
- będę obserwować lekcje prowadzone przez innych nauczycieli - minimum trzy w ciągu roku szkolnego (terminy do uzgodnienia z nauczycielami obserwowanych lekcji)
- opiekun stażu - wypełnione arkusze obserwacji lekcji
- wnioski z obserwacji


2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych - we współpracy z pedagogiem prowadzącym oraz reedukatorem i logopedą skonstruuję indywidualne programy dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych - na początku każdego roku szkolnego

- programy
- w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów poprowadzę dodatkowe zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania, kształtujące myślenie matematyczne, zajęcia Metodą Dennisona oraz zajęcia relaksacyjne - cały okres stażu - scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne
- podejmę aktywną współpracę z Poradnią – Pedagogiczno - Psychologiczną - na bieżąco
- omówienie, na czym polegała współpraca

- poprzez indywidualne rozmowy z rodzicami oraz ankiety będę starała się jak najlepiej poznać sytuację rodzinną i problemy ( w tym także zdrowotne) ucznia - cały okres stażu
- wzory ankiet
- będę aktywnie i systematycznie współpracować z rodzicami i opiekunami uczniów na płaszczyźnie wychowawczej i dydaktycznej - cały okres stażu
- opiekun stażu - refleksje
- przeprowadzę klasowy konkurs na temat ochrony przyrody - rok szkolny 2006/2007 - opis konkursu
- przygotuję uczniów do udziału w różnych akcjach i konkursach związanych ze współczesnymi problemami społecznymi i cywilizacyjnymi ( np. akcja sprzątania świata, konkursy plastyczne, akcje wspomagania osób biednych, chorych) - na bieżąco
- sprawozdanie z przebiegu akcji i przygotowań do konkursów
- będę wprowadzać integracyjne formy nauczania i wychowania ( nauka tolerancji, integracja zespołu klasowego, uwrażliwianie na potrzeby innych) - cały okres stażu
- scenariusze zajęć, opisy imprez, omówienie sposobów rozwiązania niektórych problemów związanych tym tematem
- podejmę współpracę ze Strażą Miejską - na bieżąco - notatki
- zorganizuję wycieczki do teatru, muzeum oraz w przypadku zainteresowania rodziców – wyjazd na Zieloną Szkołę - na bieżąco - bilety
- refleksje

3) umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - opracuję technikami komputerowymi materiały dla rodziców, ankiety, zaproszenia, część pomocy dydaktycznych - na bieżąco - wersja elektroniczna opracowanych materiałów
- wydruki
- będę korzystać z zasobów Internetu aby poszerzać swoją wiedzę - na bieżąco

- adresy odwiedzanych w tym celu stron

- będę korzystać z Internetu w celu współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami w naszej szkole (opracowywanie programów, przesyłanie danych) - na bieżąco
- poświadczenie nauczycieli i specjalistów


- opracuję technikami komputerowymi dokumenty do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego - na bieżąco
- opiekun stażu - teczka
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanymi przez nauczyciela zadaniami - nawiążę aktywną współpracę z pedagogiem, psychologiem szkolnym i reedukatorem - na bieżąco
- opiekun stażu - zaświadczenia pedagoga, psychologa, reedukatora o podjętej współpracy
- wezmę udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, zastosuje zdobytą wiedzę w praktyce - na bieżąco - poświadczenia odbytych szkoleń
- nawiążę współpracę z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - październik 2006 - notatki
- będę organizować pomoc psychologiczno – pedagogiczną i materialną dla rodzin niewydolnych wychowawczo lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (współpraca z ośrodkami pomocy społecznej, ogniskami wychowawczymi). - cały okres stażu
- opiekun stażu - opracowanie w formie notatek

5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. - zbiorę i przestudiuję przepisy prawa oświatowego (w postaci elektronicznej) - I semestr roku szkolnego 2006/2007
- opiekun stażu
- forma elektroniczna materiałów zaczerpniętych z Internetu
- notatki
- zgromadzę i przestudiuję inne akty prawne dotyczące systemu oświaty - I semestr roku szkolnego 2006/2007
- opiekun stażu - forma elektroniczna materiałów zaczerpniętych z Internetu
- notatki
- zapoznam się ze statutem szkoły - październik 2006
- opiekun stażu
- kopia statutu szkoły


………………………………
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji


……………………………… ……………………………………
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora szkoły


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 860


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.