Katalog

Dymitr Pastuch, 2013-05-14
Łuków

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju (tabela)

- n +

Dmytro Pastukh
nauczyciel języka angielskiego

Zespół Szkół nr 4
w Łukowie
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2013 r.Czynności organizacyjne

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) Sierpień - wrzesień 2010 r. Wniosek o rozpoczęcie stażu
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Plan rozwoju zawodowego do 31 sierpnia 2010 r. Plan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie przebiegu stażu Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację wymagań, opracowanie materiałów z przebiegu stażu Na bieżąco Potwierdzenia, zaświadczenia,
opracowane materiały
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju


Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju Czerwiec 2013 r. Sprawozdanie z realizacji
planu rozwoju
zawodowego.


REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ROZPORZĄDZENIA
DOTYCZACYCH AWANSU ZAWODOWEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia służących własnemu rozwojowi i podniesieniu poziomu jakości pracy szkoły - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w kursie na temat problemów dysleksji w nauczaniu języka angielskiego Cały okres stażu Zaświadczenia
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności - studiowanie literatury dydaktyczno-metodycznej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
Cały okres stażu Zestawienie bibliograficzne, adresy stron WWW
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych (słowniki, repetytoria, poradniki gramatyczne)
- wzbogacanie biblioteki szkolnej w literaturę angielskojęzyczną – utwory literackie w oryginalnej wersji językowej
- udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego związanych z metodyką nauczania jęz. angielskiego Cały okres stażu Zaświadczenia
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów - opracowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego oraz planów wynikowych z wyszczególnieniem treści podstawy programowej
- przeprowadzenie testu diagnozującego z języka angielskiego w klasach pierwszych w celu ustalenia poziomu wiadomości i umiejętności uczniów po gimnazjum oraz dostosowania metod i form pracy
Cały okres stażu
Sierpień – wrzesień 2010 r.
Wrzesień 2010, 2011, 2012
Wymagania i plany wynikowe
Wyniki i ich analiza

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły - udział w pracy komisji przedmiotowej poprzez analizę wyników testu diagnozującego, wyników matury próbnej i właściwej, udział w lekcjach otwartych
- zachęcanie uczniów do udziału w Olimpiadzie Języka Angielskiego oraz pomoc w przygotowaniu do niej
Cały okres stażu Dyplomy, testy, protokoły
6. Praca z uczniem zdolnym - opracowanie i wdrożenie planu pracy koła języka angielskiego mającego na celu przygotowanie uczniów do Olimpiady Języka Angielskiego
- realizacja i ewaluacja planu. Wrzesień 2010 r.

Plan, sprawozdanie
7. Praca z uczniem mającym trudności w nauce - opracowanie i wdrożenie planu pracy zajęć w ramach konsultacji przedmiotowych
- dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów.
- realizacja zajęć i ewaluacja planu pracy Okres stażu Plan, sprawozdanie
8. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów deklarujących zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym: doskonalenie umiejętności wypowiedzi pisemnej i ustnej, umiejętności rozumienia tekstu czytanego i słuchanego oraz umiejętność rozpoznawania i zastosowanie struktur leksykalno-gramatycznych na poziomie rozszerzonym Cały okres stażu Dziennik zajęć
9. Współpraca z rodzicami Spotkania z rodzicami, spotkania indywidualne w celu omówienia wyników nauczania oraz ustalenia zależności wyników od frekwencji Cały okres stażu Harmonogram spotkań, listy obecności


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8 ust. 2 pkt 2)
Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Umiejętność korzystania z technologii komputerowej. - przygotowywanie testów, ankiet, planów wynikowych i konspektów techniką komputerową.

- analiza wyników egzaminu maturalnego poprzez wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego.
Na bieżąco


Cyklicznie po każdym egzaminie Przykłady wydruków


Przykłady wydruków
2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i
komunikacyjnej.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, filmów, słowników internetowych

- zainstalowanie i wykorzystanie podczas lekcji sieciowego programu edukacyjnego „Supermemo”

- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego

- prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu jako źródła informacji

- zachęcanie uczniów do korzystania z technologii
komputerowej oraz Internetu podczas przygotowania projektów, prezentacji oraz w trakcie przygotowania do konkursó w i olimpiad

- zorganizowanie konkursu na temat dziedzictwa
kulturalnego krajów anglojęzycznych w formie
prezentacji multimedialnej. Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Luty 2011 r. Opis wykorzystania, adresy stron

Adresy stron


Scenariusze zajęć


Prace uczniów
Prace uczniów


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
(§ 8 ust. 2 pkt 3)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prowadzenie zajęć otwartych - prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
W okresie stażu Scenariusze lekcji, sprawozdania, potwierdzenie obecności nauczycieli
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem - dzielenie się wiedzą z nauczycielami Komisji Językowej z odbytych szkoleń

- przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących doświadczeń z pracy (plan rozwoju, sprawozdania, scenariusze zajęć)
Okres stażu


Okres stażu
Potwierdzenie


Adres strony
3. Udzielanie pomocy - udostępnianie opracowanych testów, sprawdzianów, scenariuszy, planów wynikowych (Internet, biblioteka szkolna, pedagogiczna)

- opracowanie wraz z innymi nauczycielami PSO zgodnego z maturalnymi wymaganiami edukacyjnymi Okres stażu


Podziękowania, przykładowe materiały


PSOOpracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(§ 8 ust. 2 pkt 4a)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań - opracowanie i wdrożenie planu pracy koła języka angielskiego mającego na celu przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym

- opracowanie i wdrożenie programu: „Elementy edukacji zdrowotnej w języku angielskim” dla klas z rozszerzonym programem nauczana biologii i chemii Październik 2010 r.
Grudzień 2010 r.

Opracowany program, sprawozdanieOpracowany program, sprawozdanieWykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
(§ 8 ust. 2 pkt 4b)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Wykonywanie zadań egzaminatora dla egzaminu maturalnego z języka angielskiego - sprawdzanie pisemnych prac maturalnych uczniów.
W trakcie egzaminu maturalnego Zaświadczenia z OKE o pełnieniu funkcji
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży - przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów

- prowadzenie szkolnego zespołu muzyczno-wokalnego: przygotowanie imprez okolicznościowych oraz temetycznychCały okres stażu
Materiały, scenariusze lekcji


Zdjęcia z występów zespołu, nagrania
2. Organizowanie konkursów przedmiotowych
- zachęcanie uczniów do udziału w konkursach

- przeprowadzenie pozaszkolnych konkursów języka angielskiego

- organizacja konkursu na najlepsze opowiadanie fikcyjne „I’m a short story writer”

- organizacja konkursu Piosenki Angielskiej Cały okres stażu

Cały okres stażu


Grudzień 2010 r.


Rok szkolny 2011-2012

Prace uczniów, protokół


Prace uczniów, protokół


Protokół, zdjęcia
3. Organizowanie konkursów międzyprzedmiotowych. - organizacja konkursu “Computer science in English/Informatyka po angielsku”


- organizacja konkursu „Folk songs/Pieśni ludowe” w trzech językach: angielskim, rosyjskim, niemieckim
W ciągu roku szkolnego


Luty 2011 r. Prace uczniów, protokółZdjęcia, nagrania, protokół


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8 ust. 2 pkt 4e)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Promowanie szkoły - Udział w spotkaniach z gimnazjalistami podczas Dni Otwartych w szkole
- współpraca z Telewizją Master
- współpraca z prasą – artykuły-sprawozdania z odbytych imprez (wycieczek dydaktyczno-wychowawczych, rockotek)
- monitorowanie funkcjonowania szkolnej strony internetowej Cały okres stażu


Cały okres stażu
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji - współpraca z samorządem szkolnym - organizacja dyskotek, udział w powiatowych imprezach okolicznościowych

- praca w maturalnej komisji egzaminacyjnej: pełnienie funkcji przewodniczącego przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego podczas części wewnętrznej Cały okres stażu

Cały okres stażu
3. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury - organizacja wyjazdu do teatru na sztukę anglojęzyczną

- organizacja imprez szkolnych


Cały okres stażu Karta wyjazdu


Zdjęcia
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami - współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu zdiagnozowania i monitorowania postępów uczniów z dysleksją i dysortografią
- współpraca z Łukowskim Ośrodkiem Kultury w ramach organizowanych konkursach powiatowych oraz prezentacji dorobku szkoły podczas Finałów WOŚP Cały okres stażuCały okres stażuOpis działań, potwierdzeniaDyplomy, podziękowaniaUmiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
(§ 8 ust. 2 pkt 5)

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Prezentacja przypadku rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjno-
wychowawczych
- diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych: „uczeń z dysleksją lub dysortografią”, „uczeń nadpobudliwy”.

- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych
Cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami Opis przypadku


Wyświetleń: 1379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.