AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Ewa Królewiecka-Lebiedowicz, 2013-05-08
Lublin

Plastyka, Program nauczania

Kółko plastyczne-program własny

- n +

KÓŁKO PLASTYCZNE - SZKOŁA PODSTAWOWA

PROGRAM WŁASNY
EWA KRÓLEWIECKA-LEBIEDOWICZ

WSTĘP

Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka. Kultura przeżyć, ich siła i jakość będą tym bogatsze, im wcześniej dziecko zacznie obcować ze sztuką.
Środowisko szkolne wpływa nie tylko na rozwój dziecka, ale również odgrywa decydującą role w uspołecznieniu się grupy. Bardzo ważną rolę na zajęciach odgrywa nauczyciel innowacyjny, twórczy, poszukujący i otwarty na świat. Powinien on podsuwać dzieciom coraz to nowsze i ciekawsze techniki plastyczne oraz atrakcyjne przybory i materiały.
Dyspozycje twórcze istnieją w każdym człowieku, lecz trzeba je w procesie uczenia obudzić i rozwijać. Pod tym pojęciem kryje się: spostrzegawczość, myślenie twórcze oraz wyobraźnia. Procesy te są podstawowymi elementami struktury uzdolnień plastycznych. Spostrzegawczy jest uczeń, który potrafi nie tylko opisać poznane przedmioty i zjawiska, lecz także dostrzec w nich drobne, nieraz trudno zauważalne, a przy tym istotne właściwości.
Myślenie twórcze wymaga znalezienia różnych rozwiązań problemu i znalezienia najtrafniejszego rozwiązania. Myślenie twórcze jest wynikiem ćwiczeń i własnych osiągnięć. Wyobraźnia tworzy nowe obrazy umysłowe. Wyobrażenie pozwala na przewidywanie rezultatów działań. Plastyka ma na celu wszechstronne rozwijanie osobowości uczniów, przygotowanie ich do uczestnictwa w życiu kulturalnym, przez pobudzenie i usprawnianie procesów percepcji wizualnej oraz działalności plastycznej.
Wielką rolę w rozwoju procesów poznawczych odgrywają emocje i uczucia. To co jest zabarwione uczuciowo łatwiej się spostrzega. Dłużej i dokładniej pamięta, a także tworzy bogatsze treści wyobrażeniowe. Każde dziecko ma swój styl w rysunku, tak jak kształt i charakter pisma.
Działalność plastyczna łączy w sobie zabawę, naukę i pracę. Podczas pracy twórczej dziecka zaczyna kształtować w sobie kryteria oceny dzieła sztuki. Uczy się odczuwać bezinteresowną radość w obcowaniu z pięknym kształtem i kolorem. Pragnie tworzenia rzeczy pięknych.
Zajęcia plastyczne są nieodzownym i podstawowym elementem wychowania estetycznego, posiadają wielkie wartości wychowawcze i kształtujące, i wpływają na rozwój osobowości wychowanka. Kształtują wrażliwość estetyczną zmysłów, wychowują na przyszłego odbiorcę, czyli człowieka odczuwającego potrzebę obcowania ze sztuką.
Dzięki zajęciom plastycznym rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość, a zwłaszcza wyobraźnia, która wpływa na rozwój umysłowy dziecka. Budzą się nowe zainteresowania, wychowanek doznaje szerokiego wachlarza uczuć i głębokich przeżyć, wytwarzając pożądane cechy charakteru, jak umiejętność współżycia i współpracy z innymi oraz wiary we własne siły.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program przeznaczony jest dla uczestników koła plastycznego o różnym stopniu zainteresowań i uzdolnień. Skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej. Przeznaczony jest na jedną godzinę lekcyjną tygodniowo. Przewidziana grupa uczniów to 20 osób.
Treści, metody, cele i przewidywane osiągnięcia są zgodne z Podstawą Programową dla uczniów klas 1-3 i 4-6 z przedmiotu plastyka.
Treści zawarte w programie ułożone są z uwzględnieniem świąt i pór roku, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci. Tak więc, program jest bardzo elastyczny i swobodny, aby każde dziecko mogło rozwijać swoją technikę i wyobraźnię.
Uczestnik koła plastycznego biorący udział w zajęciach wycisza swoje negatywne emocje i aktywnie angażuje się w swój wytwór plastyczny.
Zajęcia plastyczne są jedynym w swoim rodzaju zajęciem, na którym każda wypowiedź jest prawidłowa. Przeżycia, jakich uczestnicy doznają wzbogacają ich doświadczenia życiowe. Młody twórca będzie potrafił zinterpretować swoją pracę w sposób ulotny a także wychwycić nastroje, emocje i subtelności uczuć.
Zastosowanie różnych technik plastycznych wzbogaci warsztat dzieci i obudzi nowe możliwości w doborze materiałów i ich wykorzystania.
Na zajęciach uczniowie zapoznają się ze specjalistycznymi terminami , takim jak: kompozycja, szeroka gama barwna i perspektywa oraz ciekawymi technikami plastycznymi.

CELE

Głównym celem koła plastycznego jest rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni twórczej uczniów, umożliwiających ekspresję plastyczną.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 W zakresie wiadomości:

 Poznanie głównych form twórczości;
 Wiedza na temat wybitnych dzieł sztuki w Polsce i na świecie;
 Poznanie elementarnych pojęć plastycznych.

 W zakresie umiejętności:

 Posługiwanie się warsztatem plastycznym;
 Świadome korzystanie z różnorodnych technik plastycznych;
 Umiejętne twórcze posługiwanie się różnymi środkami plastycznymi;
 Plastyczne spostrzeganie natury;
 Podejmowanie samodzielnych działań plastycznych;
 Rozwijanie i kształtowanie zdolności w zakresie rysunku, malarstwa, rzeźby i grafiki;
 Korzystanie z różnorodnych źródeł informacji;
 Rozpoznawanie własnych możliwości i uzdolnień plastycznych.

 W zakresie postaw i zachowań:

 Rozwój kreatywnego myślenia i działania;
 Potrzeba artystycznej ekspresji;
 Rozwój możliwości estetycznej i emocjonalnej;
 Szacunek dla twórców i ich artystycznych dokonań;
 Chęć poznawania nowych zagadnień plastycznych;
 Rozwijanie i doskonalenie pracy indywidualnej i zespołowej;
 Udział w wystawach i konkursach plastycznych.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 Rozmowa, pogadanka, burza mózgów, rozmowa panelowa;
 Praca z materiałem ilustracyjnym;
 Praca w terenie, obserwacja, analiza otoczenia;
 Ćwiczenia praktyczne w przedstawianiu fragmentu otoczenia na płaszczyźnie;
 Ćwiczenie umiejętności stosowania różnego rodzaju kresek, kropek i linii;
 Instrukcja tzw. „krok po kroku”;
 Zabawy przybliżające nowe pojęcia;
 Działania plastyczne na różnych podłożach;
 Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem różnych technik malarskich;
 Omawianie reprodukcji obrazów;
 Ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem różnorodnej faktury;
 Stosowanie praktyczne form płaskich i przestrzennych;
 Zastosowanie trójwymiarowości obrazu;
 Wykonywanie prac rysunkowych różnymi narzędziami;
 Analiza dzieł malarstwa oraz ich ocena estetyczna i emocjonalna;
 Wykonywanie prostych matryc i odbitek;
 Projektowanie różnych form graficznych;
 Projektowanie w zakresie rzeźby i płaskorzeźby z gliny, plasteliny, gipsu, masy solnej i papierowej.

METODY OSIĄGANIA CELÓW:
 POSZUKUJĄCE
 EKSPONUJĄCE
 PODAJĄCE
 PRAKTYCZNEGO DZIAŁANIA
 ZABAWA
 SPACER

FORMY PRACY:
 INDYWIDUALNA
 GRUPOWA
 ZESPOŁOWAFORMY TWÓRCZOŚCI I NARZĘDZIA:


• MALARSTWO: farby akwarelowe, plakatowe, metaliczne, perłowe, witrażowe, antyrama, pastele tłuste(kredki świecowe), pastele suche, tusz czarny, piórko, tektura falista, blok kolorowy, biały, klej, kolorowe gazety, świeca, nożyczki, blok techniczny, sznurek, pasta do zębów, pędzle.

• RYSUNEK: ołówek twardy i miękki, węgiel rysunkowy, kredki Bambino, tusz kolorowy, patyk, flamastry, kredki ołówkowe, karton biały.


• GRAFIKA: rośliny, kamienie, liście, tektura falista, farba plakatowa, karton, szklane podłoże, korek, gips, linoleum, rylec, gąbka, plastelina, wykałaczka kolorowy, sztuczny śnieg, szablony świąteczne, wałek, farba drukarska, czarna farba plakatowa.

• RZEŹBA I PŁASKORZEŹBA: plastelina, gips, glina, masa solna, masa papierowa, papier, folia aluminiowa, materiały przyrodnicze, wykałaczki, drut, skrawki materiałów, styropian w kształcie kuli, kleje brokatowe, bibuła.


• PRACE PŁASZCZYZNOWE: gazety kolorowe, klej, karton biały, kolorowy papier, bibuła prasowana, skorupki jajek, ziarna, makaron, klej CR.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:

UCZEŃ:

 Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego i stosowania technik plastycznych;
 Potrafi różnymi środkami plastycznymi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktycznym działaniu;
 Kształtuje wewnętrzną kreatywność i wyobraźnię;
 Samodzielnie poszukuje nowych środków plastycznych, stosując je odważnie do realizacji celów;
 Rozwija zainteresowanie warsztatem plastycznym pod kierunkiem nauczyciela;
 Uczy się dokładności, cierpliwości, rzetelności i systematycznej pracy;
 Umiejętnej pracy w grupie i w zespole.
EWALUACJA

CELE EWALUACJI:
1. Określenie zainteresowania uczniów zajęciami;
2. Poznanie opinii i poziomu zadowolenia rodziców uczniów z zajęć koła plastycznego;
3. Doskonalenie funkcjonowania koła plastycznego;
4. Dostosowanie zajęć do zainteresowań uczniów.

METODY I SPOSOBY EWALUACJI:

1. Monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć;
2. Notowanie frekwencji na zajęciach;
3. Opinia rodziców na temat prezentowanych umiejętności przez uczniów;
4. Gromadzenie prac plastycznych dzieci;
5. Obserwacje własne;
6. Analiza ankiety skierowanej do rodziców uczniów;
7. Analiza osiągnięć dzieci;
8. Dyskusja z grupą na zajęciach podsumowujących, co się udało, a czego nie udało zrealizować na zajęciach.
9. Systematyczne wystawy prac plastycznych w szkole;
10. Udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA ZAJĘĆ, ZADANIE I NARZĘDZIA PLASTYCZNE:

RYSUNEK:
• Autoportret- światłocień i kontrast- węgiel rysunkowy;
• Martwa natura- walor-piórko i tusz;
• Zabytki Lublina- lawowanie-tusz czarna farba, pędzel;
• Mój przyjaciel- karykatura-miękki i twardy ołówek;
• ZOO- FROTTAGE- różnice walorowe- kredki Bambino;
• Łąka- kontrast barw czystych- flamastry;
• Sporty zimowe- mokre w suchym- kontur, kreska dekoracyjna- tusz czarny, piórko.

MALARSTWO:
• Centrum miasta- perspektywa kulisowa- wąska gama barwna- farby plakatowe;
• Dbamy o przyrodę- collage- materiały przyrodnicze, liście, suszone kwiaty, kamienie;
• Wakacje nad morzem- mokre w mokrym- farby akwarelowe, kolorowy tusz;
• Jesień- szeroka gama barwna- pastele suche;
• Olimpiada- kompozycja dynamiczna- malowanie białą pastelą na czarnym tle, Jan Matejko „ Konstytucja 3 Maja”;
• Wielkanoc- witraż okienny- farby witrażowe;
• Motyl- dekalkomania- tworzenie nowych jakości barwnych i fakturalnych;
• Mój kubizm- malowanie sznurkiem i farbami plakatowymi. Pablo Picasso ”Kobieta w czerwonym berecie”;
• Słoneczniki- gwasz- faktura- farby akwarelowe i pasta do zębów. Vincent van Gogh;
• Kosmos- batik świecowy- kontrast kreski i plamy- świeca, farby plakatowe;
• Architekt wnętrz- topowanie- kompozycja rytmiczna, statyczna, dynamiczna- szablon, farby, gąbka;

GRAFIKA:
• Park- linoryt (dzieci starsze)- światłocień, kreska, linoleum, rylec; plastelina, wykałaczka (dzieci młodsze);
• Boże Narodzenie- szablon okienny z tektury lub grubej folii, okno szkolne- kolorowy sztuczny śnieg;
• EX LIBRIS – znak graficzny- druk wypukły- pieczątka gipsowa;
• Dywan- kompozycja rytmiczna, dominanta - korek, farby
• Zielnik- wykorzystanie faktur do komponowania- oddruk naturalny, druk strukturalny, farby, suszone liście, kwiaty;
• Świat marzeń- monotypia- szeroka gama barwna- szklane podłoże, farby, papier do odbicia;
• Spacer w lesie- kolografia, matryca z tektury falistej- farba drukarska lub czarna farba plakatowa, papier do obicia, wałek;

RZEŹBA I PŁASKORZEŹBA:
• Bombka- styropian, kształt i funkcjonalność- bibuła, wykałaczka;
• Półmisek na owoce- forma, masa papierowa;
• Aniołek- masa solna, kształt i wielkość -kleje brokatowe;
• Herb Lublina- relief z gliny- faktura;
• Krajobraz górski- płaskorzeźba, faktura-relief z plasteliny, wydrapywanie;
• Bransoletka i breloczek- kształt-modelina;
• Papierowe fantazje- kształt i forma- przedmioty codziennego użytku z papieru, portmonetka, kapelusz;
• Moje wymyślone zwierzę-kształt i wielkość- tworzenie postaci z papieru i folii aluminiowej;
• Postać z baśni- kształt- wielkość, synteza formy- kształtowanie postaci z drutu, owijanie papierem i gipsem, ubieranie skrawkami materiałów;
• Upominek dla mamy- obrazek z gipsu- faktura, kompozycja- ozdabianie elementami przyrodniczymi wylanego gipsem małego pudełka.

PRACE PŁASZCZYZNOWE
• Kwiaty w wazonie -mozaika- faktura, kontrast koloru- skorupki jajek pomalowane farbami, klej CR(magiczny);
• Góry- wydzieranka z szarych papierów-różnice walorowe i temperaturowe;
• Morze- wycinanka wielowarstwowa z kolorowego papieru-kompozycja otwarta, zamknięta;
• Mój symbol-znak plastyczny- wycinanka z wykorzystaniem elementów literniczych.
Wyświetleń: 5158


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.