Katalog

Donata Mieloch, 2013-05-06
Ostrów Wielkopolski

Informatyka, Program nauczania

Program zajęć dokształcających z informatyki 2)

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH
Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ / INFORMATYKI


Opracowanie: Donata Mieloch


Wprowadzenie

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I lub II/III, którzy chcieliby poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu tworzenia stron WWW. Tematyka zajęć dotyczy tworzenia stron WWW zarówno przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji, jak i pisania własnego kodu strony. Realizowane będą również zagadnienia poszerzające wiedzę w tym kierunku – m. in. wprowadzenie do języka PHP, MySQL. Wykorzystam także bardzo atrakcyjne i popularne ostatnio narzędzie, jakim jest program FLASH. Uczniowie poznają nowoczesny system zarządzania treścią CMS tworząc własny serwer publikacji artykułów w programie JOOMLA.
Zajęcia te prowadzone będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo w jednym okresie roku szkolnego, choć program jest elastyczny i liczba godzin może ulec zmianie. Program jest podzielony na moduły. Na jednych zajęciach może być realizowany jeden moduł bądź kilka - w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów, a także ich zdolności i umiejętności. Możliwe również jest rozwinięcie wybranych zagadnień na kilka zajęć.
Program może podlegać ewaluacji, której celem będzie wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie jego wdrażania.

Realizacja:
Donata Mieloch

Materiały:
 pomoce naukowe z Kursu I
 sprzęt multimedialny
 darmowe oprogramowanie
 internet
 materiały własne

Formy pracy z uczniem:
 praca indywidualna
 praca w parach lub w grupach
Metody pracy:
 pogadanka
 dyskusja
 „burza mózgów”
 realizacja zadań praktycznych
 wyszukiwanie i analiza wiadomości z Internetu
 projekty grupowe

Cele programu

1. Cele ogólne:
 poszerzenie wiadomości i umiejętności informatycznych zarówno dla uczniów klas I, jak i II/III
 rozwijanie w uczniach zainteresowań technologią informacyjną i informatyką

2. Cele szczegółowe:
 znajomość struktury dokumentu HTML
 określanie sposobów tworzenia stron WWW
 umiejętność wykorzystania dostępnych aplikacji
 rozwijanie umiejętności pracy z różnymi formatami plików oraz uruchamiania ich w środowisku wirtualnym
 utrwalenie i poszerzenie wiadomości pracy nad rozbudowanym dokumentem HTML
 wykorzystanie rozbudowanych skryptów JavaScript oraz stylów CSS
 znajomość podstaw obsługi języka PHP oraz MySQL
 rozwijanie sprawności w wykorzystaniu narzędzi multimedialnych
 umiejętność tworzenia własnych animacji w programie Flash
 umiejętność zastosowania wiadomości przy tworzeniu serwera publikacji artykułów
 umiejętność wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także nowych aplikacji

Treści kształcenia

1. Struktura dokumentu HTML.
2. Kaskadowe arkusze stylów CSS.
3. Tworzenie liczników na stronie WWW.
4. Korzystanie ze skryptów JavaScript.
5. Publikacja stron internetowych.
6. Przygotowanie środowiska wirtualnego – serwer pracy wirtualnej.
7. Tworzenie stron WWW w dostępnych aplikacjach – Word, Excel, PowerPoint.
8. Program NVU. Strony w języku HTML – dodatkowe znaczniki.
9. Wprowadzenie do języka PHP.
10. Wprowadzenie do baz danych MySQL.
11. Program Flash – podstawy obsługi.
12. Tworzenie własnych animacji w programie Flash.
13. Obroty w programie Flash.
14. JOOMLA – system zarządzania treścią CMS.
15. Własny serwer publikacji artykułów.


Osiągnięcia uczniów

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zajęć dokształcających uczeń:
 zna różne sposoby tworzenia stron WWW i umie wykorzystać wiele narzędzi oraz aplikacji podczas ich tworzenia
 umiejętnie stosuje serwer pracy wirtualnej
 tworzy rozbudowane dokumenty HTML
 sprawnie korzysta z narzędzi multimedialnych
 poprawnie formatuje dokument HTML za pomocą stylów CSS
 potrafi zastosować zaawansowane możliwości tworzenia stron WWW
 zna sposoby wprowadzania języka PHP i MySQL na stronach WWW
 potrafi tworzyć rozbudowane animacje w programie Flash
 sprawnie wyszukuje określone informacje w Internecie i potrafi z nich skorzystać
 umiejętnie wykorzystuje nowe aplikacje i programy
 tworzy własny serwer publikacji artykułów wykorzystując zdobyte umiejętności
 wykorzystuje podstawową wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych


Ewaluacja programu

Po zakończeniu zajęć program może ulec ewaluacji.
Na podstawie wyników ankiety oraz obserwacji uczniów podczas zajęć, a także rozmów z uczniami mogą być wprowadzone zmiany w programie nauczania na następne lata.
Autor: Donata Mieloch
Wyświetleń: 731


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.