Katalog

Donata Mieloch, 2013-05-06
Ostrów Wielkopolski

Informatyka, Program nauczania

Program zajęć dokształcających z informatyki 1)

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ DOKSZTAŁCAJĄCYCH
Z TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ W KLASACH I
(bez rozszerzonej informatyki)


Opracowała: Donata Mieloch


Wprowadzenie

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I mających zajęcia z technologii informatycznej jedynie przez I rok nauczania, którzy chcieliby poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z zakresu tego przedmiotu. Tematyka zajęć dotyczy głównie zagadnień, które nie są realizowane w klasach I. Ponadto realizowane będą tematy z lekcji, które zostaną poszerzone o nowe zagadnienia, gdyż na zajęciach nie zawsze znajduje się na to czas.
Zajęcia te prowadzone będą w wymiarze 1 godziny tygodniowo, choć program jest elastyczny i liczba godzin może ulec zmianie. Program jest podzielony na moduły. Jeden moduł może być realizowany na jednych bądź kilku zajęciach w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów.
Program będzie podlegał ewaluacji, której celem będzie wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie jego wdrażania.

Realizacja:
Donata Mieloch

Materiały:
 podręczniki
 inne książki i pomoce naukowe
 sprzęt multimedialny
 oprogramowanie
 internet
 materiały własne

Formy pracy z uczniem:
 praca indywidualna
 praca w parach
 praca w grupach

Metody pracy:
 pogadanka
 dyskusja
 „burza mózgów”
 rozwiązywanie zadań
 wyszukiwanie i analiza wiadomości z internetu
 projekty grupowe

Cele programu

1. Cele ogólne:
 poszerzenie wiadomości i umiejętności informatycznych uczniów klas I ogólnych
 rozwijanie w uczniach zainteresowań technologią informacyjną i informatyką

2. Cele szczegółowe:
 znajomość jednostek informacji, umiejętność zamiany jednostek
 określanie sposobów reprezentacji danych, umiejętność zamiany danych liczbowych na system dwójkowy i dziesiętny
 rozwijanie umiejętności pracy z różnymi formatami plików graficznych i obróbki grafiki w dostępnych programach
 utrwalenie i poszerzenie wiadomości pracy nad rozbudowanym dokumentem tekstowym
 rozwijanie sprawności w wykorzystaniu narzędzi multimedialnych
 tworzenie rozbudowanych stron internetowych
 określanie sposobów zapisu algorytmów, przedstawianie problemów w postaci algorytmów, wykorzystanie programu ELI do reprezentacji algorytmu
 umiejętność zastosowania wiadomości przy tworzeniu prezentacji, animacji
 umiejętność wykorzystywania przez uczniów różnego rodzaju źródeł informacji, a także nowych aplikacji

Treści kształcenia

1. Jednostki informacji. Zamiana jednostek informacji.
2. Reprezentacja danych w komputerze.
3. System dwójkowy. Zamiana z systemu 2->10 i 10->2.
4. Grafika komputerowa.
5. Program GIMP – wykorzystanie funkcji programu.
6. Praca nad rozbudowanym dokumentem – kolumny, sekcje. Wydruk dokumentów.
7. Tworzenie kartek świątecznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi.
8. Praca uczniów z narzędziami multimedialnymi – drukarka, skaner, projektor.
9. Sieć Internet – wykorzystanie nowych możliwości, np. Google Earth, Google Map, Picasa Web Albums.
10. Własne strony WWW – wykorzystanie zaawansowanych technik.
11. Podstawy algorytmiki.
12. Przykłady algorytmów, zastosowanie. Program ELI.
13. Animacja, film.
14. Krótka reklama szkoły.
15. Moje zainteresowania, moja przyszłość.


Osiągnięcia uczniów

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zajęć dokształcających uczeń:
 zna i umie zamieniać jednostki informacji
 potrafi korzystać z innych systemów liczenia i przekształcać liczby między systemami
 stosuje zaawansowane sposoby obróbki grafiki
 tworzy rozbudowane dokumenty tekstowe
 sprawnie korzysta z narzędzi multimedialnych
 potrafi zastosować zaawansowane możliwości tworzenia stron WWW
 zna podstawowe algorytmy, sposoby zapisu algorytmów
 potrafi przedstawić problem w postaci algorytmu
 sprawnie wyszukuje określone informacje w internecie i potrafi z nich skorzystać
 umiejętnie wykorzystuje nowe aplikacje i programy
 tworzy własne prezentacje, animacje wykorzystując zdobyte umiejętności
 wykorzystuje podstawową wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych


Ewaluacja programu

Po zakończeniu zajęć program ulegnie ewaluacji.
Na podstawie wyników ankiety oraz obserwacji uczniów podczas zajęć, a także rozmów z uczniami zostaną wprowadzone zmiany w programie nauczania na następne lata.
Autor: Donata Mieloch
Wyświetleń: 804


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.