AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

ANNA CIEŚLAK, 2013-04-22
ZIELENIEWO

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +Na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENIS z 01.12.2004r.
i późniejszych zmian.

Posiadane kwalifikacje:
1. kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu
2. studia podyplomowe: Pedagogika szkolna i zarządzanie placówką oświatą w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wlkp.
3. studia magisterskie: Socjologia rodziny na Wydziale Nauk Społecznych UAM
w Poznaniu
4. stopień nauczyciela mianowanegoZałożenie:
Plan rozwoju zawodowego w okresie trwania stażu uwzględnia specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania zawarte w Planie Rozwoju Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bierzwniku.
Cele podejmowanych działań:

- doskonalenie własnych umiejętności zawodowych
- wzbogacenie posiadanego warsztatu pracy
- wykorzystanie własnego doświadczenia, wiedzy i umiejętności celem podniesienia, jakości pracy szkoły
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Autor zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w planie rozwoju zawodowego zgodnie z § 4.3. rozporządzenia MENIS z 01.12.2004r.§ 8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły.

Zadnia Formy realizacji Termin
Poznanie procedury awansu zawodowego i odbycie stażu. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Udokumentowanie realizacji planu.
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Okres stażu.

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej
podstawowych funkcji
i wynikających z niej zadań. Praca w zespołach dokonujących ewaluacji podstawowych dokumentów regulujących pracę szkoły. Okres stażu.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Aktywny udział w szkoleniach, kursach, warsztatach umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych.
Śledzenie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli. Okres stażu
Diagnoza umiejętności uczniów w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.Systematyczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących stopnia opanowania umiejętności i wiedzy
nt. zachowań prospołecznych.
Okres stażu.


Dostarczenie młodzieży informacji o szkodliwości środków odurzających oraz rozwijanie umiejętności pomocnych w powstrzymywaniu się od ich zażywania.
Prelekcje dla młodzieży związane
z występującymi zagrożeniami. Okres stażu.
Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej. Wykorzystanie metod aktywizujących
w procesie edukacyjnym. Okres stażu.
Zorganizowanie Szkolnej Kampanii Antyalkoholowej – projekt. Włączenie młodzieży gimnazjalnej w akcję profilaktyczną.
Przygotowanie projektu kampanii. Pażdziernik 2011r.§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadnia Formy realizacji Termin
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Tworzenie na komputerze materiałów metodycznych i edukacyjnych: przygotowanie konspektów, scenariuszy, planów pracy.
Wykorzystanie komputera w bieżącej pracy pedagoga szkolnego.
Prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
z wykorzystaniem technologii informacyjnej
i komputerowej. Okres stażu.

Korzystanie z zasobów informacyjnych i możliwości komunikacyjnych (sieci Internet). Wyszukiwanie i gromadzenie w biblioteczce pedagoga literatury pedagogicznej
i psychologicznej (m.in. w księgarniach, poprzez Internet).
Wymiana doświadczeń z innymi
nauczycielami.
Korzystanie z encyklopedii multimedialnych. Okres stażu.

§ 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadnia Formy realizacji Termin
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Prowadzenie koleżeńskich zajęć otwartych dla nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie nauczycielom przedmiotu oraz wychowawcom scenariuszy zajęć oraz programu współpracy z rodzicami.
Opieka nad praktykami studenckimi lub nauczycielem stażystą.
Prowadzenie tematycznych szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu.
Upowszechnianie własnych materiałów dydaktycznych. Opracowanie i udostępnienie własnych konspektów zajęć, środków dydaktycznych.
Prowadzenie gazetki ściennej dla nauczycieli
o charakterze informacyjnym
i wychowawczym. Okres stażu.
Udział w pracach zespołów w ramach
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Działania w ramach Programu Poprawy Efektywności Kształcenia. Okres stażu.
Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego. Umieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym.
Współpraca z pedagogami z różnych typów szkół. Konsultacje, wymiana doświadczeń. Okres stażu.
§ 8 ust.2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadnia Formy realizacji Termin
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego
działań edukacyjnych. Realizacja autorskich programów nauczania indywidualnego dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
Opracowanie i wdrożenie rocznego planu pracy pedagoga szkolnego.
Opracowanie Szkolnego Programu
Profilaktycznego. Okres edukacji uczniów.
Opracowanie i wdrożenie działań współpracy z
rodzicami w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Współpraca z rodzicami:
• prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
• pedagogizacja rodziców ,
• organizowanie spotkań z różnymi specjalistami: psychoterapeutą,
logopedą, psychologiem, policją,
kuratorem.
Zachęcanie rodziców do współtworzenia środowiska szkolnego poprzez wykonywanie prac na rzecz grupy i placówki. Okres stażu.
Opracowanie programu zajęć pro zawodowych. Stworzenie, wdrożenie i ewaluacja programu. Okres stażu
§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadnia Formy realizacji Termin
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. Przygotowywanie zadań konkursowych.
Opracowanie regulaminu.
Udział w pracach komisji konkursowych. Okres stażu.

Organizowanie wycieczek.
Organizowanie wyjazdów do kina, na wystawy, wycieczek krajoznawczych. Okres stażu.

Rozwijanie działalności artystycznej uczniów. Wspieranie działalności artystycznej uczniów w formie wystaw (gazetki tematyczne, plakaty). Okres stażu.
Prowadzenie działalności pro zawodowej dla uczniów Gimnazjum Publicznego
w Bierzwniku. Organizowanie spotkań z doradcą zawodowym.
Wyjazdy na dni otwarte do szkół średnich.
Organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół średnich w Gimnazjum w Bierzwniku. Okres stażu.§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadnia Formy realizacji Termin
Działania na rzecz tworzenia tradycji klasowej lub szkolnej. Integracja zespołów klasowych na rzecz lepszego współżycia i poznania się między sobą. Okres stażu.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
i instytucjami zewnętrznymi w sprawach uczniów
i szkoły. Współpraca z:
- PPP,
-Policją,
-Sądem Rodzinnym i kuratelą sądową,
-PCPR,
- GOPS,
- Starostwem Powiatowym,
- Urzędem Gminy,
-GKRPA,
-SWIP,
- lokalnymi stowarzyszeniami. Według potrzeb oraz możliwości.
Współpraca z zespołem samokształceniowym ds. rozwiązywania problemów dziecka i rodziny w kryzysie. Udział w działaniach zespołu na terenie powiatu choszczeńskiego. Według potrzeb oraz możliwości.

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły.

Zadnia Formy realizacji Termin
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych. Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemu. Okres stażu.


Opracowała: Anna Cieślak- Przytuła
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 845


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.