AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Julita Zawadzka, 2013-04-09
Giżycko

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7.2.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Współpraca z opiekunem stażu:
a) zawarcie kontraktu
b) przygotowanie planu rozwoju zawodowego
c) ustalenie terminów spotkań z opiekunem
d) hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
e) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza
f) określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
a) organizacja gabinetu pedagoga jako miejsca gwarantującego możliwość intymności i poczucia bezpieczeństwa dla osób korzystających z pomocy pedagoga:
- zagwarantowanie możliwości nieskrępowanej rozmowy bezpośredniej i telefonicznej
- zapewnienie możliwości ochrony danych osobowych i problemów osób korzystających z pomocy pedagoga
b) doskonalenie warsztatu poradniczego:
- zgromadzenie literatury na temat poradnictwa pedagogicznego, bibliografii i wykazów literatury popularnonaukowej z zakresu psychologii i pedagogiki przeznaczonej dla rodziców uczniów
c) doskonalenie warsztatu diagnostycznego:
- gromadzenie literatury z zakresu metodologii i metodyki badań diagnostycznych, zbioru narzędzi do badań (testy pedagogiczne, kwestionariusze wywiadów, obserwacji, różne skale pomiarów pedagogicznych i środowiskowych), opracowań dotyczących szkoły i uczniów, raportów z badań przeprowadzonych w szkole, ocen, analiz funkcjonowania szkoły itp.
d) analiza i wybór treści realizowanych podczas godzin wychowawczych w oparciu o wartości ujęte w programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły
e) opracowywanie autorskich programów profilaktycznych zgodnych z bieżącymi potrzebami szkoły
f) stosowanie aktywnych metod nauczania, ocena ich skuteczności
g) opracowanie pomocy dydaktycznych
h) ewaluacja własnych działań
3. Publikowanie własnych prac:
a) opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www
b) zamieszczanie informacji pedagogicznych oraz z zakresu doradztwa zawodowego na stronie internetowej szkoły
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki zajęć pedagoga szkolnego, rejestr wizyt uczniów, opinii, porad zawodowych, interwencji; dokumentacja uczniowska, ankiety, karty prac

§ 7.2.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów poprzez skoordynowanie własnych działań wychowawczych z innymi zaangażowanymi w to osobami:
a) współpraca z wychowawcami w zakresie diagnozy potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej
b) współpraca z gronem pedagogicznym w zakresie pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze, uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, uczniom zdolnym, uczniom z rodzin dysfunkcyjnych itp.
c) współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie realizacji zadań profilaktycznych i prozdrowotnych oraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie pomocy uczniom (opinie, orzeczenia, pomoc w zakresie orientacji zawodowej)
d) organizacja pomocy koleżeńskiej uczniów w zakresie niepowodzeń szkolnych, organizowanie grup wsparcia uczniom z podobnymi trudnościami np. z niską samoocena, przeciążonych stresem itp.
2. Dostosowanie tematyki godzin wychowawczych do problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:
a) ustalenie tematyki zajęć wychowawczych zgodnej z zainteresowaniami uczniów
b) zainteresowanie uczniów treściami związanymi ze zdrowym stylem życia: organizacja działań związanych z profilaktyką zachowań ryzykownych (spotkania ze specjalistami, warsztaty umiejętności, konkursy profilaktyczne)
3. Angażowanie uczniów w organizowanie imprez szkolnych:
a) propagowanie pozytywnych postaw prospołecznych i treści zawartych w Programie Wychowawczym
b) włączanie uczniów w organizację tematycznych imprez szkolnych

§ 7.2.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
a) przygotowanie planu rozwoju zawodowego na komputerze
b) dokumentowanie przebiegu stażu
c) wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera (testy, ankiety, karty pracy)
b) opracowywanie dokumentacji szkolnej (karty uczniów, karty doradcze, opinie)
2. Strona internetowa szkoły:
a) aktualizowanie informacji o wydarzeniach szkolnych
b) zamieszczanie informacji dla uczniów w zakładce pedagoga
3. Korzystanie z internetu, publikacje w internecie:
a) publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego, testów zainteresowań, artykułów
b) pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
4. Wykorzystanie technologii komputerowej przez uczniów:
a) program komputerowy z zakresu doradztwa zawodowego

§ 7.2.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań;

1. Aktualizowanie i pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w konferencjach, kursach i szkoleniach oraz samokształcenie, korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe)
2. Stosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swoim warsztacie pracy:
a) współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym w rozwiązywaniu konkretnych problemów dydaktyczno – wychowawczych
b) współpraca z rodzicami – poradnictwo dla rodziców, rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów, organizowanie pomocy materialnej, rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze, posiadających trudności w nauce itp.
c) wykorzystywanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, konfliktów klasowych, integrowaniu zespołu klasowego, przeciwdziałaniu agresji
3. Propagowanie wartości związanych ze zdrowym stylem życia i rozwojem osobistym (wyrażaniem emocji, asertywnością, kulturą osobistą, agresją itp.) podczas prowadzonych zajęć:
a) zapraszanie specjalistów na zajęcia wychowawcze dotyczące odpowiedzialności nieletnich, szkodliwości substancji psychoaktywnych, problemów okresu dorastania
b) organizowanie konkursów profilaktycznych

§ 7.2.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
2. Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania szkoły oraz wykorzystywanie ich w bieżącej pracy:
a) zapoznanie uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Statutem Szkolnym, systematyczne przypominanie praw i obowiązków ucznia, ewentualne upominanie uczniów nie przestrzegających postanowień regulaminów
b) przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki: praca z uczniami nagminnie opuszczającymi zajęcia
3. Analiza przepisów prawa oświatowego pod kątem ewaluacji przepisów wewnątrzszkolnych:
a) uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji: Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania uczniów, Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki Szkoły
4. Propagowanie wartości związanych z przestrzeganiem praw człowieka oraz – wynikających z nich – praw ucznia:
a) realizacja zajęć wychowawczych dotyczących praw człowieka
b) zamieszczenie informacji dotyczących ochrony praw dziecka w obliczu prawa na stronie internetowej szkoły w zakładce pedagoga
c) współpraca z rzecznikiem praw ucznia w zakresie rozwiązywania bieżących sytuacji problemowych w szkole
5. Poznawanie i wykorzystywanie przepisów prawa w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki:
a) diagnoza zagrożeń w szkole
b) procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych
c) współpraca z policją, sądem i innymi instytucjami wsparcia w zakresie bezpieczeństwa uczniów
d) działania zapewniające bezpieczeństwo – programy profilaktyczne
e) znajomość procedur bezpieczeństwa w czasie wycieczek, imprez sportowych, okolicznościowych i dyskotek
6. Nawiązanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich:
a) współpraca ze specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w zakresie zapoznania młodzieży z przepisami dotyczącymi postępowania w sprawach nieletnich
b) współpraca ze specjalistą terapii uzależnień Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w zakresie uświadomienia młodzieży szkodliwości substancji psychoaktywnych oraz konsekwencji prawnych wynikających z używania i posiadania substancji odurzających
c) współpraca z MOPS i GOPS oraz oddziałem Caritas w zakresie pomocy materialnej
d) współpraca z kuratorami rodzinnymi Sądu Rejonowego w zakresie pomocy uczniom z rodzin dysfunkcyjnych
e) współpraca z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w zakresie poznawania przepisów prawnych dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży (pobicia, kradzieże, alkoholizm, narkomania)
f) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie poradnictwa dla rodziców (pomoc psychologiczna, prawna)
g) współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w zakresie opieki pedagogicznej nad uczniami pochodzącymi z rodzin zastępczych
h) współpraca z Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w zakresie organizacji działań profilaktycznych w szkole oraz pozyskiwania dofinansowania do zakupu pomocy edukacyjnych np. filmów edukacyjnych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 955


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.