AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marzena Cyranowska, 2013-04-05
Połaniec

Ogólne, Program nauczania

Program zajęć rewalidacyjnych

- n +

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych opracowany dla ucznia klasy szóstej i przeznaczony do realizacji
w roku szkolnym 2012/2013


Opracowała Marzena CyranowskaI. Informacje wstępne

Uczeń posiada szeroki zakres wiedzy o różnorodnej tematyce. Na wysokim poziomie kształtuje się jego umiejętność logicznego wnioskowania, abstrahowania na materiale werbalnym oraz rozumienie sytuacji społecznych. Nie ma problemów podczas rozwiązywania ćwiczeń wymagających dobrej spostrzegawczości wzrokowej, analizy
i syntezy wzrokowej oraz bezpośredniej pamięci wzrokowej
i słuchowej. Jednak wysokie możliwości intelektualne i percepcyjne ucznia nie współgrają z ocenami jego umiejętności szkolnych. Największy kłopot sprawia uczniowi nauka j. polskiego i j. angielskiego. Mniej trudności doświadcza, ucząc się matematyki – przedmiot ten lubi
i osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianów i kartkówek.
Arek czyta wolno, przekręca wyrazy, zmieniając
w nich pojedyncze litery, sylaby, pomija litery lub sylaby, zgaduje końcówki wyrazów lub całe wyrazy. Czytając, łatwo się męczy, zniechęca, a przeczytany samodzielnie tekst słabo rozumie. Natomiast tekst czytany przez nauczyciela lub kolegów dobrze rozumie, zapamiętuje nawet szczegółowe informacje. Odpowiadając na pytania związane z tekstem, udziela precyzyjnych odpowiedzi, zdarzenia ujmuje w porządku chronologicznym, dostrzega związki przyczynowo-skutkowe między zdarzeniami czy decyzjami bohaterów. Umie wejść w sytuacje postaci fikcyjnych, dość dojrzale wypowiada się na temat problematyki ukazanej w utworach. W samodzielnie wysnuwanych wnioskach wykazuje się twórczością
i oryginalnością. Wypowiedzi ustne ucznia są bogate. Podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku uczeń opanował dość dobrze.
Natomiast kłopot sprawiają mu prace pisemne. Chłopiec popełnia liczne błędy ortograficzne,
interpunkcyjne, zapomina o trójdzielnej kompozycji prac. Wypowiedzi pisemne celowo skraca, gdyż pisze niechętnie, niedbale. Nierzadko celowo pisze opieszale, aby jak najmniej zapisać. Jego notatki są często niekompletne,
a polecenia prac domowych przekształcone, zapisane
w sposób skrótowy, co powoduje, że często są niezrozumiałe lub wieloznaczne. Zdarza się, że na uwagi nauczycieli uczeń nie reaguje lub reaguje niechętnie lub złością. Łatwo się rozprasza, rozpoczyna wykonywanie ćwiczeń bez dokładnego przeczytania polecenia. Bodźce zewnętrzne uruchamiają u niego natłok myśli, nad którym nie potrafi zapanować lub wywołują w nim agresję. Niewielkie nawet, ale niezapowiedziane zmiany w organizacji dnia w szkole wywołują u niego niepokój, opór, a nawet histerię. Agresywne zachowanie, sztywność postępowania, niechęć do podporządkowania się regułom życia w grupie powodują, że rówieśnicy odrzucają chłopca lub prowokują do niekontrolowanych wybuchów złości.


II.Cele zajęć rewalidacyjnych

1. Wspomaganie rozwoju, zdolności i zainteresowań
ucznia.
2. Usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji
wzrokowo – ruchowej oraz orientacji przestrzennej.
3. Doskonalenie percepcji wzrokowo – słuchowej.
4. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych.
5. Usprawnianie techniki czytania.
6. Wdrażanie do poprawnego pisania pod względem
graficznym i ortograficznym.
7. Usprawnianie umiejętności szukania i odczytywania
informacji zawartych w różnych źródłach.
8. Doskonalenie logicznego myślenia.
9. Podniesienie samooceny ucznia, relaks, odprężenie.
10. Kształtowanie prawidłowej postawy społecznej.


Czas trwania zajęć: 2 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2012/2013


III.Praca rewalidacyjna

1.Działania wspierające rozwój, zdolności,
zainteresowania ucznia oraz pozwalające uwierzyć
mu we własne możliwości:
• zapewnienie atmosfery bezpieczeństwa, życzliwości
i akceptacji,
• wytworzenie relacji opartych na szacunku, trosce
i wsparciu,
• angażowanie w życie klasy i szkoły,
• dostrzeganie osiągnięć ucznia i chwalenie go,
• motywowanie ucznia do pracy.

2. Ćwiczenia kształtujące umiejętności społeczne:
• wchodzenie w role i odgrywanie scenek poruszających
problemy pojawiające się w życiu szkolnym i domowym,
trening asertywności,
• omówienie różnych strategii rozwiązywania problemów,
wskazanie ich stron pozytywnych i negatywnych, wybór
i uzasadnienie najlepszej strategii,
• trening zdolności komunikowania się,
• trening radzenia sobie z trudnymi emocjami jak:
złość,smutek wstyd.

3. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową, koordynację
wzrokowo-ruchową oraz orientacje przestrzenną:
• układanie figur według wzoru, z pamięci i bez wzoru,
• składanie pociętych obrazków bez wzoru,
• uzupełnianie braków na obrazkach,
• dopasowywanie części obrazków do całości,
• wyodrębnianie różnic między obrazkami,
• wyszukiwanie identycznych obrazków,
• rysowanie obrazków według instrukcji i kolorowanie ich
zgodnie z instrukcją,
•składanie pociętych figur z papieru według wzoru i bez
wzoru,
• rysowanie prostych i krzywych linii pomiędzy coraz bardziej zwężającymi się granicami,
• różnicowanie przecinających się figur,
• różnicowanie położenia figur w przestrzeni,
• percepcja stosunków przestrzennych,
• układanie pociętych liter,
• rozpoznawanie i odwzorowywanie liter z układów
kilkuliterowych,
• rozpoznawanie podobnych i odmiennych liter w wyrazach,
• wyszukiwanie określonych słów w poziomie i w pionie
eliminatki,
• tworzenie nowych wyrazów poprzez zamianę, dodanie,
opuszczenie liter lub zmianę kolejności liter,
• wyszukiwanie identycznych wyrazów zapisanych różną
czcionką,
• wyszukiwanie par wyrazów różniących się jedną literą.

4. Ćwiczenia doskonalące koordynację słuchowo-wzrokową:
• odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym,
•zapisywanie układu znaków zgodnie z usłyszanym rytmem,
• uzupełnianie brakujących sylab w wyrazach,
• wyszukiwanie sylab i budowanie z nich wyrazów i zdań,
• układanie, zapis i odczytywanie nowych wyrazów
z określonych głosek i liter w wyrazach,
• segregowanie obrazków według pierwszej głoski (podział
głosek na dźwięczne i bezdźwięczne),
• różnicowanie i realizacja głosek dźwięcznych
i bezdźwięcznych,
• wymawianie, zapisywanie i odczytywanie sylab i wyrazów
z głoskami dźwięcznymi i bezdźwięcznymi,
uzupełnianie liter w tekście,
• odczytywanie i pisanie ze słuchu wyrazów – paronimów
z uwzględnieniem dźwięczności, miejsca artykulacji
i stopnia zbliżenia narządów mowy.

5. Ćwiczenia grafomotoryczne:
• łączenie punktów według podanej kolejności,
• rysowanie wzorów obiema rękami,
• ćwiczenia w orientacji kierunkowej na płaszczyźnie,
• powiększanie, pomniejszanie i symetria w rysunku,
• rysowanie jedną linią.

6. Ćwiczenia usprawniające technikę czytania:
• czytanie całościowe sylab i wyrazów,
• czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami,
• czytanie selektywne głośne i ciche.

7. Ćwiczenia wdrażające do poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym:
• ćwiczenia kaligraficzne, przepisywanie krótkich tekstów,
• przypomnienie podstawowych reguł ortograficznych
i wyjątków,
• pisanie tekstów ze słuchu.

8. Ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie:
• zagadki logiczne,
• gry strategiczne,
• magiczne kwadraty,
• zaszyfrowane rysunki.

9. Ćwiczenia doskonalące umiejętność szukania
i odczytywania informacji zawartych w różnych źródłach:
• praca z tabelami,
• ćwiczenia z mapkami,
• analizowanie wykresów.


IV. Zakładanie osiągnięcia ucznia
Uczeń:
1. Rozwija swoje zdolności i zainteresowania, angażuje
się w życie szkoły.
2. Wzmacnia wiarę we własne możliwości.
3. Doskonali swe umiejętności prospołeczne, właściwie
kształtuje swe relacje interpersonalne, umiejętnie
wyraża swe emocje i umie sobie poradzić z trudnymi
uczuciami.
4.Zna różne strategie rozwiązywania problemów i stara się
rozwiązywać rozmaite problemy pojawiające się w życiu
szkolnym i pozaszkolnym.
5. Doskonali percepcję wzrokową, pamięć wzrokową,
koordynację wzrokowo – ruchową i wzrokowo - słuchową
oraz orientację przestrzenną.
6. Poprawia swoje umiejętności grafomotoryczne, wykazując
się cierpliwościąi dokładnością.
7. Dąży do ukończenia rozpoczętych ćwiczeń, wykazując się
samokontrolą i zaangażowaniem podczas pracy.
8. Usprawnia technikę czytania.
9. Pisze staranniej pod względem graficznym i poprawniej
pod względem ortograficznym.
10. Doskonali logiczne myślenie.
11. Uważnie czyta polecenia ćwiczeń.
12. Sprawnie odszukuje, odczytuje informacje w różnych
źródłach i potrafi je wykorzystać.
13. Wykorzystuje zdobyte umiejętności i sprawności
podczas nauki szkolnej.
14. Umiejętnie gospodaruje czasem swojej pracy.


V. Metody i techniki pracy

• Ćwiczenia praktyczne,
• ćwiczenia na materiale konkretnym i literowym,
• praca z różnymi tekstami, krzyżówkami, rebusami,
eliminatkami, itp.
• analiza i twórcze naśladowanie wzoru,
• metoda problemowa,
• metoda heurezy,
• elementy dramy,
• gry, zabawy dydaktyczne i logiczne,
• ćwiczenia relaksacyjne,
•ćwiczenia twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.


VI. Ewaluacja
Ewaluacja przeprowadzona będzie po pierwszym półroczu roku szkolnego w formie ankiety przygotowanej dla ucznia. Pytania zostaną tak skonstruowane, aby uczeń mógł wyrazić swoją opinię na temat zajęć. Także formą ewaluacji będzie informacja zwrotna uzyskiwana od ucznia po kolejnych zajęciach oraz od jego rodziców podczas spotkań z nimi.
Informacje te stanowić będą ważny materiał, który zostanie przeanalizowany, a płynące z niego wnioski posłużą jako istotne wskazówki do dalszej pracy w drugim półroczu. Na koniec roku szkolnego uczeń również wypełni ankietę,
w której wyrazi swoje spostrzeżenia na temat zajęć.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 13653


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.