Katalog

Renata Łojko, 2013-03-15
Przeworsk

Edukacja czytelnicza, Program nauczania

Program wychowawczy biblioteki szkoły podstawowej

- n +

PROGRAM WYCHOWAWCZY
BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W PRZEWORSKU

Opracowała: Renata Łojko


PODSTAWY PRAWNE
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami
Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r.
Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku
Program wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku


ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Biblioteka szkolna realizuje program wychowawczy szkoły podejmując szereg działań mających na celu wszechstronny rozwój ucznia – czytelnika i użytkownika informacji. Pełni ona funkcję ośrodka życia intelektualnego i kulturalnego szkoły oraz jest miejscem rozwijania zainteresowań i talentów uczniów. Biblioteka umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do kontynuacji nauki. Ma kształtować wśród młodych ludzi umiejętność uczenia się przez całe życie, rozwijać wyobraźnię, uczyć korzystania z dóbr kultury i przygotowywać do roli odpowiedzialnych obywateli.
Zadania wychowawcze biblioteki uwzględniają rolę bibliotekarza, jako wychowawcy oraz koordynatora edukacji samokształceniowej. W związku z tym nauczyciele bibliotekarze doskonalą swój warsztat pracy i podejmują współpracę ze środowiskiem szkolnym
i pozaszkolnym, dzięki czemu powstają warunki do bardziej efektywnych oddziaływań wychowawczych biblioteki.
Program ten jest adresowany do wszystkich uczniów szkoły. Został on opracowany, by zainteresować dzieci biblioteką i zachęcić do większej aktywności czytelniczej
w zdobywaniu wiedzy i kształceniu swych umiejętności.
Realizacja programu powinna przyczynić się do rozwijania osobowości wychowanków, ich logicznego myślenia i twórczego wykorzystywania dostępnych danych, uczenia się, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, opanowania umiejętności dobrego komunikowania się, budowania pozytywnego obrazu własnego ja oraz poczucia przynależności do społeczności lokalnej, kraju i Europy przez poznawanie dziedzictwa kulturowego, obyczajów i tradycji.

I. KSZTAŁCENIE KULTURY CZYTELNICZEJ I POSTRZEGANIA KSIĄŻKI
JAKO WARTOŚCI

CELE SZCZEGÓŁOWE
- wyrabianie nawyku korzystania z książki i czasopisma
- zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami o książce
- pobudzanie uczniów do aktywności czytelniczej
- wyrabianie postaw postrzegania książki jako wartości uznanej
- uwrażliwianie na piękno literatury, kultury i sztuki
- kształcenie poczucia estetyki
- wyzwalanie twórczej ekspresji: słownej, plastycznej, ruchowej, plastycznej
FORMY REALIZACJI
- indywidualne rozmowy z uczniem na temat preferencji czytelniczych, przeczytanych
książek, form spędzania wolnego czasu
- prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej (lekcje biblioteczne, programy
czytelnicze dla klas 0-III)
- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- analiza stanu czytelnictwa (statystyki, ankiety)
- promocja zbiorów biblioteki w formie gazetek, wystaw, na stronie www biblioteki
- organizowanie konkursów czytelniczych, literackich i plastycznych
- odwoływanie się do literatury jako źródła wiedzy o życiu
EFEKTY
uczeń:
- zna historię książki i jej rolę w życiu człowieka
- ma swoje zainteresowania czytelnicze
- umie korzystać z różnych form spędzania wolnego czasu
- potrafi angażować się w życie szkoły i biblioteki

II. KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI FUNKCJONOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE
INFORMACYJNYM

CELE SZCZEGÓŁOWE
- zapoznanie uczniów z warsztatem informacyjnym biblioteki
- kształcenie umiejętności posługiwania się komputerem i urządzeniami peryferyjnymi
komputera
- wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania i przetwarzania informacji
- przygotowanie do dalszego zdobywania wiedzy
- uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z nieograniczonego dostępu do informacji
FORMY REALIZACJI
- prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w bibliotece i ICIM
- organizowanie zajęć Koła Dziennikarskiego „Sówka” i z zakresu obsługi komputera dla
uczniów klas I-III pt. „Z komputerem na Ty”
- indywidualne formy udostępnienia Internetu i programów multimedialnych w ICIM
- gromadzenie i udostępnianie materiałów na temat korzyści i zagrożeń płynących
z nieograniczonego dostępu do informacji (współpraca z pedagogiem i nauczycielami)
- prowadzenie strony www. biblioteki
EFEKTY
uczeń:
- zna podstawy obsługi komputera
- umie korzystać z warsztatu informacyjnego biblioteki
- potrafi twórczo wykorzystać nowoczesne narzędzia informacji
- rozumie potrzebę krytycyzmu wobec treści prezentowanych przez media

III. KSZTAŁCENIE POSTAW MORALNYCH I SPOŁECZNYCH

CELE SZCZEGÓŁOWE
- kształcenie umiejętności współdziałania w grupie
- kształcenie twórczego i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości
FORMY REALIZACJI
- indywidualne kontakty z użytkownikami biblioteki
- realizacja zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem pracy w grupach i metod aktywizujących
(lekcje biblioteczne, koło dziennikarskie, zajęcia czytelnicze)
- zapoznanie uczniów z regulaminami biblioteki i ICIM
- egzekwowanie przestrzegania statutu szkoły i regulaminów biblioteki i ICIM
- angażowanie dzieci do pomocy w organizowaniu imprez, konkursów, wystaw, przedstawień
- organizowanie Wiosennej Zbiórki Książek i Giełdy Używanych Podręczników
- wspieranie inicjatyw szkolnych w ramach pracy zespołów problemowych nauczycieli
- gromadzenie i udostępnianie materiałów na lekcje wychowawcze z zakresu socjologii,
pedagogiki i psychologii
- przyznawanie nagród i dyplomów najaktywniejszym użytkownikom biblioteki
EFEKTY
uczeń:
- zna swoje prawa i obowiązki oraz sposoby wyrażania własnych opinii i uczuć
- współtworzy i przestrzega normy współżycia społecznego
- ma poczucie własnej wartości oraz potrafi szanować drugą osobę
- umie być odpowiedzialny i sumienny
- umie aktywnie włączyć się w życie biblioteki
- rozumie potrzeby innych ludzi

IV. KSZTAŁCENIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH

CELE SZCZEGÓŁOWE
- rozwijanie zainteresowań historią szkoły, regionu i kraju
- popularyzowanie sylwetki patrona szkoły Hugona Kołłątaja
- kształcenie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego
i tradycji narodowych
FORMY REALIZACJI
- wyszukiwanie i udostępnianie materiałów oraz scenariuszy poświęconych rocznicom
kulturalno-historycznym
- pomoc uczniom w przygotowaniach do konkursów humanistycznych
- organizowanie akademii wystaw i konkursów tematycznych
- aktualizowanie bibliografii zbiorów poświęconych ziemi przeworskiej
- prowadzenie kartoteki tekstowej dotyczącej szkoły, miasta i powiatu przeworskiego
- prowadzenie gazetek poświęconych działalności szkoły
- publikacje artykułów w gazetce „Sówka”
- redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki informacyjnej „Kołłątaj”
EFEKTY
uczeń:
- umie poszerzać swoją wiedzę w oparciu o zbiory biblioteki
- ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, państwowej
- potrafi aktywnie włączać się w podtrzymywanie tradycji
- godnie reprezentuje swoją szkołę

V. KSZTAŁCENIE POSTAW ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

CELE SZCZEGÓŁOWE
- kształcenie świadomości dbania o higienę pracy umysłowej i kulturę fizyczną
- uświadamianie dzieciom zagrożeń ze strony patologicznych zjawisk życia społecznego
FORMY REALIZACJI
- gromadzenie materiałów z psychologii i pedagogiki dotyczących problematyki patologii
społecznych
- indywidualne rozmowy z czytelnikiem
- prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki
- stosowanie biblioterapii
- tworzenie kartotek zagadnieniowych i zestawień bibliograficznych
- włączanie się w akcje zespołów ds. profilaktyki i pomocy materialnej oraz wychowawczego
EFEKTY
uczeń:
- uświadamia sobie zagrożenia ze strony zjawisk patologicznych
- potrafi dotrzeć do informacji na ich temat
- rozumie konieczność dbania o higienę pracy umysłowej i kulturę fizyczną

VI. WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PRACY DYDAKTYCZNEJ, OPIEKUŃCZEJ
I WYCHOWAWCZEJ

CELE SZCZEGÓŁOWE
- kształcenie postawy postrzegania biblioteki jako ośrodka kulturalnego i centrum informacji
w szkole
FORMY REALIZACJI
- gromadzenie aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego oraz literatury z zakresu
pedagogiki i psychologii
- wyszukiwanie materiałów na lekcje, godziny wychowawcze oraz scenariuszy uroczystości
szkolnych
- sporządzanie zestawień bibliograficznych na określony temat
- pomoc nauczycielom prowadzącym zajęcia w ICIM
- współorganizowanie wystaw, konkursów, akcji i uroczystości szkolnych
- sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, imprez, uroczystości szkolnych
EFEKTY
nauczyciel:
- postrzega bibliotekę jako wsparcie w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej

VI. WSPOMAGANIE RODZICÓW W WYCHOWYWANIU DZIECI

CELE SZCZEGÓŁOWE
- rozwijanie zainteresowania rodziców działalnością i zbiorami biblioteki
- zaangażowanie rodziców w działania podejmowane przez bibliotekę szkolną
FORMY REALIZACJI
- sporządzanie wykazów literatury z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi
- współpraca z Radą Rodziców przy dokonywaniu zakupów nagród książkowych
- sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek szkolnych
- organizowanie zbiórek książek i Giełdy Używanych Podręczników
- promowanie akcji „Cała Polska czyta dzieciom” (ulotki, gazetki, strona www)
- pedagogizacja rodziców we współpracy z wychowawcami poprzez przygotowanie
materiałów i zestawień bibliograficznych
EFEKTY
rodzice:
- znają różne formy działalności biblioteki
- korzystają ze zbiorów biblioteki
- angażują się w działania podejmowane przez bibliotekę
- rozumieją konieczność codziennego czytania dzieciom

EWALUACJA PROGRAMU
Ewaluacja programu wychowawczego biblioteki będzie polegała na sprawdzaniu efektywności działań oraz zachowań uczniów w trakcie realizacji programu.
Sposoby, środki i wskaźniki ewaluacji:
- ocena aktywności czytelniczej uczniów (statystyki analityczne, syntetyczne w programie MOL, ankieta)
- ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji i posługiwania się narzędziami medialnymi
- ocena umiejętności interpersonalnych
- ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich zgodnie z ustalonymi kryteriami,
- ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach, akademiach i innych imprezach szkolnych
- ocena atmosfery pracy biblioteki (ankieta, obserwacja, wywiad)
- ocena wykorzystania zbiorów biblioteki szkolnej w samokształceniu uczniów
- ocena współpracy z nauczycielami, pedagogiem (analiza wspólnych działań, wykorzystania materiałów i narzędzi informacyjnych biblioteki)
- ocena współpracy z rodzicami.Bibliografia:
1. J. Andrzejewska, Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka T.1: Organizacja biblioteki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1996.
2. J. Andrzejewska, Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka T.2: Praca pedagogiczna biblioteki, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 1996.
3. M. Garsztka, Program wychowawczy biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Wodzisławiu Śląskim „Książka uczy, bawi, wychowuje”, www.rybnik.pl
4. A. Kwiatkowska, Program wychowawczy biblioteki szkolnej, www.bibliotekawszkole.pl
5. D. Saniewska, Vademecum współczesnego nauczyciela bibliotekarza, Sukurs, Warszawa 2011.

Wyświetleń: 1174


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.