Katalog

MICHAŁ SKWARSKI, 2013-02-20
DZIAŁDOWO

Język angielski, Program nauczania

LET

- n +

LET’S DRAMA

PROGRAM NAUCZYCIELSKI NA ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie
Dla klas V – VI

Opracował: Michał Skwarski, nauczyciel mianowany języka angielskiego.

I. WSTĘP
Wiadomości i umiejętności zdobywane przez uczniów szkoły podstawowej na lekcjach języka angielskiego dają podstawy do tego, by posługiwać się tym językiem w stopniu komunikatywnym. Jednakże dzieci mają bardzo niewiele możliwości, aby to sprawdzić i wykorzystać poza samymi lekcjami języka angielskiego. Coraz większa obecność tego języka w życiu codziennym sprawia, że staje się on coraz lepiej rozumiany. Jednak umiejętność posługiwania się nim w formie ustnej jest ciągle niewystarczająca. Jednocześnie samo wyrażanie uczuć i emocji sprawia uczniom szkoły podstawowej wiele problemów.
Program Let’s Drama wychodzi naprzeciw potrzebie zdobywania umiejętności wyrażania się w języku angielskim w sposób werbalny, czy też za pomocą tzw. body language, czyli języka ciała. Pozwala na wykorzystanie nabytych umiejętności językowych w konkretnej sytuacji – do przygotowania i przedstawienia krótkiej scenki po angielsku. Wcielając się w role, dzieci uczą się posługiwania językiem angielskim w typowych, a czasem też nietypowych sytuacjach. Z drugiej strony mogą swobodnie wyrażać uczucia i stany duchowe, co niewątpliwie pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny.
Ten rodzaj pracy dodatkowej rozszerza ofertę szkoły dla uczniów zdolnych. Moje wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu tego typu metod w mojej pracy daje podstawy, by twierdzić, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach, a ich efekty z reguły są bardzo pozytywne.


II. PODSTAWA PRAWNA
Dokumenty, które dały podstawę do przygotowania tego programu to:
• Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
• Program nauczania języka angielskiego w klasach V - VI.
• Szkolny Program Wychowawczy.


III. ADRESACI PROGRAMU
Program skierowany jest do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej, którzy dobrowolnie zgłoszą chęć uczestnictwa w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i mają charakter cykliczny. Czas trwania jednego cyklu oraz ilość uczestników uzależniona jest od przedstawienia, jakie ma być na nim przygotowane – jego długości, trudności oraz ilości ról.

IV. CELE PROGRAMU

• Cele ogólne
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym poprzez udział w przygotowaniach i wystawieniu przedstawienia w języku angielskim.
- Kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego.
- Wyrabianie umiejętności wyrażania emocji.
- Udział w życiu kulturalnym szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

• Cele szczegółowe
- Zachęcanie uczniów do wykorzystywania umiejętności językowych w różnych sytuacjach.
- Uczenie poprawnej wymowy i właściwej interpretacji tekstu.
- Rozszerzanie wiedzy językowej – słownictwo, struktury, gramatyka.
- Stworzenie warunków do swobodnego wyrażania uczuć – przełamywanie barier emocjonalnych.
- Rozwijanie pozawerbalnego komunikowania się – mimika, gesty, ruch sceniczny.
- Przygotowanie do wystawienia sztuki teatralnej na scenie.
- Kształtowanie postawy odpowiedzialności uczniów za wizerunek szkoły.

V. METODY I FORMY PRACY
• Kalambury rysowane i pokazywane; tworzenie rodzin wyrazowych; ćwiczenia mimiczne – pokazywanie emocji; dialogi – krótkie scenki codzienne z wyrażaniem różnych emocji; zadania typu pantomima – pokazywanie scenek bez słów.
• Praca z tekstem – czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenia poprawności czytania, interpretacja tekstu, czytanie z podziałem na role.
• Nauka tekstu na pamięć.
• Próby przedstawienia – ruch sceniczny, interakcja.
• Przygotowanie kostiumów, rekwizytów oraz scenografii.VI. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
• Teksty scenariuszy przedstawień
• Pomoce wizualne – kostiumy, rekwizyty, obrazki oraz teksty do zabaw.
• Przybory – kartki, kredki, klej, kartony, farby, nożyczki itp.
• Zdjęcia filmy, Internet.


VII. SPODZIEWANE EFEKTY
• Wykorzystanie wiedzy i umiejętności językowych na scenie teatralnej.
• Przełamanie nieśmiałości w posługiwaniu się językiem angielskim i wyrażaniu emocji.
• Popularyzacja języka angielskiego w szkole i poza nią poprzez wystawienie sztuki teatralnej.


VIII. EWALUACJA
• Obserwacja uczniów: ich postępów na zajęciach oraz zachowania podczas przedstawień.
• Obserwacja i analiza zachowania i reakcji publiczności w czasie przedstawień.
• Ankieta ewaluacyjna dla uczniów.
• Ankieta ewaluacyjna dla rodziców.
• Rozmowy z uczniami.
• Analiza frekwencji uczniów na zajęciach.
• Ewentualnie ocena jury konkursowego (jeśli przedstawienie będzie brało udział w konkursie).

IX. ANKIETA EWALUACYJNA

• Dla uczniów

1. Dlaczego zapisałeś się na zajęcia dodatkowe z języka angielskiego Let’s Drama?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy zajęcia podobały ci się?
• Tak
• Nie
Dlaczego?................................................................................................................

3. Czy uważasz, że taka forma zajęć powinna być kontynuowana?
• Tak
• Nie
• Nie wiem

4. Czy po zajęciach potrafisz posługiwać się językiem angielskim lepiej?
• Tak
• Nie
• Nie wiem

5. Czy nauczyłeś się na zajęciach czegoś jeszcze?
• Tak
• Nie
Jeśli tak, to czego?...................................................................................................................

6. Czy wiesz jak dobrze przygotować się do odegrania swojej roli?
• Tak
• Nie

7. Czy wiesz jak zachowywać się na scenie w czasie przedstawienia?
• Tak
• Nie

8. Czy chciałbyś coś zmienić w zajęciach?
• Tak
• Nie
Jeśli tak, to co?............................................................................................................................


• Dla rodziców

1. Czy państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego Let’s Drama?
• Tak
• Nie
• Nie wiem

2. Czy dzięki zajęciom dziecko rozwinęło swoje umiejętności językowe?
• Tak
• Nie
• Nie wiem

3. Czy dziecko rozwinęło jakieś inne umiejętności i zdolności?
• Tak
• Nie
• Nie wiem
Jeśli tak, to jakie……………………………………………………………………………………………………………………


4. Czy brał/bała Pan/Pani udział w przygotowaniach do przedstawienia?
• Tak
• Nie
• Nie wiem
Jeśli tak, to w jakiej formie?……………………………………………………………………………………………………

5. Czy chce Pan/Pani, aby dziecko dalej uczestniczyło w zajęciach?
• Tak
• Nie
• Nie wiem


Przykładowy scenariusz zajęć wstępnych
Temat: Getting started. – Zaczynamy!
Cele:
• Rozwijanie umiejętności typu drama
• Przyswajanie potrzebnego słownictwa
• Integracja grupy
Metody pracy:
• Kalambury – odgadywanie pokazywanych lub rysowanych słów i zwrotów; miming – pokazywanie różnych humorów za pomocą mimiki; body language – odgadywanie zdań lub zwrotów na podstawie pantomimy.
Formy pracy:
• Praca w parach; praca zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
• Ilustracje, karteczki ze słowami i zdaniami w języku angielskim.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
• Jeden z uczniów przedstawia słowo z karteczki za pomocą rysunku na tablicy, pozostali odgadują je; kolejny uczeń pokazuje następne słowo za pomocą ruchów ciała.
• Mime a monster – uczniowie w parach lub większych grupach tworzą ze swoich ciał potwora opisanego przez nauczyciela.
• Find your partner – uczniowie otrzymują karteczki z różnymi rodzajami humorów: kilka par takich samych. Muszą odnaleźć partnera pokazując humor swoim zachowaniem.
• Listen and mime – uczniowie przedstawiają fragmenty przeczytanych przez nauczyciela historyjek.

RECENZJA PROGRAMU NAUCZYCIELSKIEGO LET’S DRAMA NA ZAJĘCIA DODATKOWE ROZWIJAJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W DZIAŁDOWIE

Program Let’s Drama opracowany przez pana Michała Skwarskiego jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, programem nauczania języka angielskiego w klasach V i VI oraz Szkolnym Programem Wychowawczym. Jest on skierowany do uczniów klas V-tych i VI-tych szkoły podstawowej, którzy dobrowolnie chcą brać udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i rozwijać umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zdolności aktorskie.
Cele programu są zgodne z jego założeniami. Mają one prowadzić do wykorzystania wiadomości i umiejętności językowych uczniów do przygotowania krótkiego przedstawienia w języku angielskim. Poza nauką języka angielskiego w warunkach innych niż lekcyjne, uczniowie mają możliwość rozwoju emocjonalnego poprzez udział w realizacji zadań teatralnych. Zaproponowane formy i metody pracy gwarantują realizację zamierzeń.
Cel finalny jakim jest wystawienie sztuki teatralnej z jednej strony na pewno zmobilizuje uczestników programu do zaangażowania na zajęciach, z drugiej zaś jest elementem, który będzie promował naukę języka angielskiego w szkole i poza nią.
Autor programu zadbał o ewaluację swojego pomysłu, czego wyrazem są ankiety dla uczniów i rodziców.
Program nauczycielski Let’s Drama przygotowany przez pana Michała Skwarskiego na zajęcia dodatkowe rozwijające z języka angielskiego to bardzo dobry materiał do pracy z uczniami zdolnymi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności językowe i aktorskie. Jako doświadczony nauczyciel języka angielskiego oceniam ten program pozytywnie i polecam do realizacji innym nauczycielom.

Recenzowała: mgr Anna Szałkowska-Pazera – nauczyciel dyplomowany języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3 im. B. Malinowskiego w Działdowie.

Wyświetleń: 1249


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.