Katalog

Beata Olek, 2013-02-12
Łuków

WOS, Sprawdziany i testy

Sprawdzian z działu:,, Państwo z zasadami

- n +

Sprawdzian wiadomości z działu ,,Państwo z zasadami” i ,, Modele demokracji”- gr 2

1.Twórcą ideologii liberalnej był : ( 1 pkt.)-Podkreśl właściwą odpowiedź.
A) Karol Marks B) Adam Smith C) John Locke
2. Interepelacje poselskie to: ( 1 pkt). Podkreśl właściwą odpowiedź.
a) zapytania poselskie do członków rządu w formie ustnej podczas obrad sejmu
b) pytania do ministrów kierowane przez posłów do komisji c) pytania w formie pisemnej kierowane do członków rządu.
3. Wymień 4 funkcje parlamentu.( 4 pkt)
-
-
-
-
4. Połącz poszczególne zasady z doktryną polityczną, wpisując odpowiednią literę w miejsce kropek.( 8 pkt)
Liberalizm:……………Liberalizm…………..Socjaldemokracja…………chrześcijańska demokracja………..
Zasady:
I) podstawa życia społecznego nie są jednostki, ale tradycyjne wspólnoty;
J) najbardziej podstawową wartością jest wolność jednostki ;
K) ideałem państwa jest państwo minimalne-silne praworządne, ale ograniczone w swoich kompetencjach jedynie do pilnowania porządku i spokoju obywateli;
L) nierówności mają charakter naturalny, a pozbawione hierarchii społeczeństwo nie mogłoby dobrze funkcjonować;
M) dążenie do realizacji koncepcji państwa opiekuńczego;
N) grupy społeczne i poszczególne osoby powinny sobie nawzajem pomagać, jednocząc się w pracy na rzecz dobra wspólnego;
O) nierówności mogą być usuwane stopniowo dzięki wprowadzeniu reform społecznych;
P) podstawą programu jest idea zawarta w katolickiej nauce społecznej
5. Wymień 5 rodzajów referendum: ( 5 pkt.)
-
-
-
-
-
6. Wymień 2 zalety ordynacji proporcjonalnej( 2 pkt.)
-
-
7. Wyjaśnij pojęcie: system partyjny( 2 pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Zgromadzenie Narodowe w Polsce to : Podkreśl właściwą odpowiedź. ( 1 pkt)
a) sejm b) senat c) rząd d) sejm i senat
9. Konfederacja to : ( 1 pkt)
A) związek państw w których uprawnienia poszczególnych państw są odebrane przez federację, a państwa te są ściśle podporządkowane federacji nie mając możliwości uchwalania konstytucji czy swoich praw;
B) to związek państw których członkowie zachowują pełną suwerenność, a wszelkie decyzje podejmowane przez ten związek muszą być zaakceptowane przez państwa strony;
C) związek państw, które wspólnie powołują rząd i przekazują mu część swoich kompetencji, trwale zrzekając się części swoich swych uprawnień na rzecz związku.
10. Wyjaśnij pojęcie – a) ordynacja wyborcza. ( 4 pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) próg wyborczy……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

11. Przyporządkuj systemy partyjne i systemy polityczne poszczególnym państwom, wstawiając literkę obok.( 7 pkt)
1) system wielopartyjny ……… a) Wielka Brytania
2) system dwupartyjny……….. b) Włochy
3) dwiupólpartyjny…………… c)USA d) Austria
Następnie systemy polityczne:
1) system prezydencki………..
2) system półprezydencki…….
3) System kanclerski…………..
4) System parlamentarno- gabinetowy………
a) Niemcy
b) USA
c) Wielka Brytania
d) Francja
e) Szwecja

12. Dopasuj pojęciu jego znaczenie.( 4 pkt)wpisując literkę.
A) Posłowie w swoim glosowaniu nie są zobowiązani do głosowania wg instrukcji swoich wyborców;
B) opozycja chcąc obalić rząd musi przedstawić własnego kandydata na premiera a zatem glosowanie przeciwko staremu rządowi jest jednocześnie głosowaniem nad rządem nowym;
C) potrzeba akceptacji ze strony parlamentu wyrażona w glosowaniu;
D) drugi podpis złożony przez premiera na akcie prawnym obok podpisu prezydenta;
E) organy władzy, instytucje, organizacje polityczne oraz zespól reguł , norm regulujących ich działanie;
F) powszechne głosowanie obywateli w jakiejś określonej sprawie;
G) doktryna prawno-polityczna polegająca na rządach prawa, istnieniu sądu konstytucyjnego, praw większości przy zachowaniu praw mniejszości.

1) mandat wolny ……………….
2) kontrasygnata……………..
3) Konstytucjonalizm……………
4) Konstruktywne wotum nieufności ……..

Ocena testu,, Państwo z zasadami, modele demokracji”
Gr 2
1- c – 1 pkt , 2 – c-1 pkt., 3 – 4 pkt, 4- 8 pkt ( Konserwatyzm – I,L ; Liberalizm- J, K ; Socjaldemokracja – M, O; Chadecja – N, P )
5- 5 pkt, 6-2 pkt, 7-2 pkt, 8-1 pkt, 9-1 pkt, B, 10- 4 pkt, 11-7pkt, 1-b, 2-a, 3-d,
12- 4 pkt 1-A, 2-D, 3-G, 4-B
Razem =40pkt.
Razem 40 pkt
Ocena 5 40-39 pkt, dobry 38-32 pkt, dostateczny 31- 23 pkt, dopuszczający 22- 13 pkt,
Niedostateczny 12-0 pkt.

Wyświetleń: 7114


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.