AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Maciej Templin, 2013-02-05
Lidzbark

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dylomowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NA
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Maciej Templin
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie


TERMINARZ:
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2015r.

INFORMACJE NA TEMAT NAUCZYCIELA:

Staż pracy: 7 lat

Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
 Studia licencjackie i magisterskie na kierunku: Fizyka
 Studium Pedagogiczne
 Studia Podyplomowe: Mechatronika w Kształceniu Zawodowym
Posiadane kwalifikacje:
 nauczyciel fizyki
 nauczyciel przedmiotów zawodowych
Czynności organizacyjne.

Zadania do realizacji

Formy realizacji

Termin

Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- złożenie wniosku do dyrektora szkoły
o rozpoczęcie stażu,
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2012 Poprawnie sformułowany wniosek
o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Przypomnienie zasad funkcjonowania
i organizacji pracy szkoły. - analiza dokumentacji szkolnej: statutu szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki Na bieżąco Potwierdzenie pracownika biblioteki szkolnej.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentacji w formie papierowej
i elektronicznej Na bieżąco


Gromadzenie dokumentów: scenariuszy, sprawozdań, zaświadczeń, zdjęć.
Ocena dorobku zawodowego za okres stażu sporządzona przez dyrektora szkoły.
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2015 Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku
o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. - prawidłowe wypełnienie wniosku Czerwiec 2015 Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Konstruując plan rozwoju zawodowego kierowałam się Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zadania stawiane przed nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela dyplomowanego określa § 8:


§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych zadań. - współpraca za Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, praca w zespole przedmiotowym nauczycieli przedmiotów ścisłych
i zawodowych,
- udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli okres stażu Potwierdzenia dyrektora szkoły, członków zespołu przedmiotowego.
2. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności
w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy. - udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
ukończenie kursów według oferty i potrzeb szkoły,
- opieka nad pracownią fizyczną i mechatroniczną, wzbogacanie bazy materiałów dydaktycznych,
- studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej,
- stosowanie i rozwijanie aktywizujących metod nauczania w celu podniesienia jakości pracy szkoły okres stażu Zaświadczenia
o ukończonych formach doskonalenia zawodowego,
dziennik lektur, recenzje, scenariusze lekcji, opis stosowanych metod aktywizujących, prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów.
3. Tworzenie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy edukacyjnej. - opracowanie
i przeprowadzenie testów badających umiejętności uczniów,
- przeprowadzenie próbnych egzaminów zawodowych
i maturalnych z fizyki,
- opracowanie, analiza wyników i sformułowanie wniosków do dalszej pracy zgodnie
z przyjętym harmonogram-mem na bieżący rok szkolny Testy
z opracowaniem
i wnioskami.
4. Udział
w przygotowaniu
i realizacji imprez szkolnych wynikających
z kalendarza. - promocja szkoły
w środowisku lokalnym,
- organizowanie szkolnych konkursów (fizyczno-matematycznego, plakat astronomiczny),
- organizowanie i pomoc
w organizowaniu imprez szkolnych okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły.

5. Uczestnictwo
w praktykach zawodowych dla nauczycieli
- aktywny udział
w praktykach okres stażu Certyfikat
z praktyk.

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem technologii komputerowej. - tworzenie prezentacji multimedialnych
w programie Power Point, zachęcanie uczniów do samodzielnego wykonywania prezentacji, wykorzystanie prezentacji do prowadzenia lekcji,
- prowadzenie zajęć dydaktycznych
w pracowni komputerowej
z wykorzystaniem oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania
i programowania,
- korzystanie z katalogów
i encyklopedii multimedialnych,
- korzystanie z symulacji komputerowych dostępnych na portalach internetowych na bieżąco Wpisy
w dziennikach,
potwierdzenie dyrektora szkoły.
2. Opracowanie dokumentów potrzebnych w pracy nauczyciela
z wykorzystaniem technologii komputerowej. Wykorzystanie edytora tekstu Word i arkusza kalkulacyjnego Excel do opracowania następujących dokumentów:
- planu rozwoju zawodowego
i sprawozdania z jego realizacji,
- planów dydaktycznych
i wychowawczych,
- instrukcji do ćwiczeń na pracowni,
- testów, sprawdzianów, kart pracy, dyplomów, materiałów konkursowych, itp.

wrzesień 2012, czerwiec 2015,


na bieżąco Plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, plany dydaktyczne
i wychowawcze, pomoce dydaktyczne, inne materiały.
3. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - korzystanie z zasobów stron internetowych przydatnych w pracy nauczyciela, aktualizowanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego (www.men.gov.pl, www.literka.pl, www.profesor.pl, i inne)
- sporządzanie
i drukowanie świadectw
z wykorzystaniem programu Librus,


- wykorzystanie dziennika elektronicznego do dokumentowania realizacji programu nauczania, oceniania uczniów, kontaktów z rodzicami,
- korzystanie z poczty elektronicznej w celu wymiany doświadczeń
i kontaktu wychowawcy klasy z rodzicami uczniów na bieżąco

okres powierzonych obowiązków wychowawcy
klasy

po wdrożeniu

okres powierzonych obowiązków wychowawcy
klasy Wykaz stron internetowych,
scenariusze ciekawych zajęć.


Potwierdzenie dyrektora szkoły.


Zapisy w dzienniku wychowawcy klasy.

4. Publikacja materiałów dla uczniów
i rodziców na szkolnej stronie internetowej. - umieszczanie materiałów do zajęć powadzonych na pracowni mechatronicznej (instrukcje ćwiczeń, regulamin, przepisy BHP) na bieżąco Potwierdzenie administratora strony internetowej.

5. Publikacja planu rozwoju zawodowego. - umieszczenie
w Internecie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.publikacje.edu.pl
listopad 2012 Zaświadczenie,
certyfikat publikacji.

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Aktywna praca
w zespołach nauczycielskich.
- aktywny udział
w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów ścisłych i zawodowych zgodnie z harmonogramem spotkań Potwierdzenie przewodniczącego
zespołu.
2. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. - dzielenie się informacjami
i materiałami zdobytymi podczas odbywania szkoleń,
- wymiana doświadczeń, udostępnianie innym nauczycielom samodzielnie opracowanych pomocy dydaktycznych,
- opracowanie materiałów do udostępnienia
w bibliotece szkolnej
i Internecie na bieżąco Potwierdzenie dyrektora szkoły, przygotowane materiały, potwierdzenie pracownika biblioteki szkolnej.
3. Udział
w wewnątrz -szkolnym doskonaleniu zawodowym. - przygotowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć otwartych,
- uczestnictwo
w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej okres stażu Scenariusze lekcji,
potwierdzenie dyrektora szkoły.
4. Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego. - zapoznanie
z obowiązkami opiekuna stażu,
- pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego,
- prowadzenie lekcji
w obecności nauczyciela odbywającego staż
- hospitacja zajęć nauczyciela stażysty, omówienie przeprowadzonych zajęć,
- pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
- przygotowanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu, w okresie wyznaczonym przez dyrektora szkoły Potwierdzenie dyrektora szkoły, kontrakt zawarty
z nauczycielem stażystą, projekt oceny dorobku zawodowego dla nauczyciela stażysty lub nauczyciela kontraktowego za okres stażu.

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Opracowanie
i realizacja planu wychowawczego klasy
z uwzględnieniem programu wychowawczego szkoły. - analiza Programu Wychowawczego Szkoły oraz Programu Profilaktyki,
- zapoznanie się
z oczekiwaniami uczniów
i rodziców,
- opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla swojej klasy,
- zaplanowanie działań integrujących zespół klasowy okres
powierzonych obowiązków wychowawcy klasy
Plan pracy wychowawczej, plan, zapisy
w dzienniku wychowawcy klasy, zdjęcia.
2. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych przedmiotów oraz planów wynikowych. - opracowanie i ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania,
- opracowanie
i modyfikacja planów wynikowych okres stażu Przedmiotowy System Oceniania, plany wynikowe.

3.
Praca z uczniem mającym problemy w nauce - organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów mających problemy
z fizyką i przedmiotami zawodowymi okres stażu,
w miarę potrzeb uczniów Dziennik godzin karcianych.
4. Prowadzenie szkolnego „Koła Technicznego”. - opracowanie planu pracy
i prowadzenie zajęć
„Koła Technicznego”,
- prowadzenie gazetki fizycznej
i mechatronicznej opracowywanej przez uczniów
okres stażu Dziennik godzin karcianych, gazetki
w szkolnych gablotach.


§8 ust.2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Zdobycie uprawnień
i wykonywanie zadań egzaminatora OKE. - ukończenie szkolenia
- praca w charakterze egzaminatora okres stażu Zaświadczenie.

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Uczestnictwo
w Wojewódzkim Konkursie Mechatronicznym. - przygotowanie uczniów do konkursu i organizacja wyjazdu na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie wyznaczony termin przez organizatora Potwierdzenie dyrektora szkoły, dyplomy, podziękowania.
2. Organizacja wycieczek szkolnych. - organizacja wycieczek do zakładów pracy okres stażu Plan wycieczki, lista uczestników.
3. Udział w realizacji programu profilaktyki prozdrowotnej. - omówienie i promowanie podczas lekcji wychowawczych celów
i zadań programu profilaktyki,
- pogadanki okres
powierzonych obowiązków wychowawcy klasy
Zapisy
w dzienniku wychowawcy klasy.
4. Prowadzenie spotkań
z rodzicami. - organizowanie zebrań okres
powierzonych obowiązków wychowawcy klasy Zapisy
w dzienniku wychowawcy klasy.
5. Współpraca
z wydawnictwami pedagogicznymi. - udział w konferencjach
i pozyskiwanie pomocy dydaktycznych w zależności od oferty wydawnictw Zaświadczenia.
6. Wykorzystanie platformy edukacyjnej „Eduscience”. - wykorzystanie zasobów platformy do prowadzenia lekcji fizyki,
-publikacja własnych materiałów Rok szkolny 2012/2013 Potwierdzenie szkolnego administratora platformy.

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie przestępstwom
i patologiom
w rodzinie. - przygotowanie
i przeprowadzenie tematyki godzin wychowawczych dotyczących uzależnień
i przemocy,
- projekcja filmów edukacyjnych uświadamiający młodzieży niebezpieczeństwo: anoreksji, narkomani, alkoholizmu, prostytucji,
- organizowanie spotkań
z policją okres
powierzonych obowiązków wychowawcy klasy
Plan pracy wychowawczej, zapisy w dzienniku wychowawcy klasy.
2. Współpraca
z organizacjami działającymi na rzecz edukacji
i pomocy społecznej. - indywidualne i klasowe pogadanki pedagoga
i psychologa z uczniami
- współpraca
z pracownikami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- współpraca
z pedagogiem szkolnym
i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie celem organizacji pomocy materialnej uczniom
z rodzin dysfunkcyjnych Na bieżąco Potwierdzenie pedagoga, psychologa, organizacji.

§8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Publikacja
i popularyzacja materiałów związanych
z wykonywaną pracą. - publikacja opracowanych materiałów na portalach internetowych
i czasopismach dla nauczycieli okres stażu Publikacje.

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.

Zadania do realizacji
Formy realizacji Termin Dowody
1. Opis i analiza problemu dydaktycznego
i wychowawczego. - identyfikacja problemu,
- geneza i dynamika zjawiska,
- prognoza,
- propozycje rozwiązania,
- wdrażanie oddziaływań,
- efekty oddziaływań okres stażu Notatki z rozmów
z rodzicami, opis
i analiza dwóch przypadków.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 850


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.