Katalog

Lidia Gawlikowska, 2013-02-05
Konopki

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Zmodyfikowany program edukacji prozdrowotnej dla klasy IV Szkoły Podstawowej dla uczennicy o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim

- n +

W Szkole Podstawowej nr l w Mławie do klasy IV uczęszcza uczennica, która po badaniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej została zakwalifikowana do kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Poziom intelektualny uczennicy i poziom rozwoju jej funkcji poznawczych jest znacznie obniżony dlatego też dziewczynka wymaga zmodyfikowanego, przystosowanego do jej możliwości i potrzeb programu pracy. Program został zmodyfikowany i dostosowany do możliwości dziecka i jego potrzeb edukacyjnych. Cele i treści edukacyjne niniejszego programu są oparte na obowiązującej „Podstawie programowej".
CELE EDUKACYJNE
Głównym celem edukacji prozdrowotnej jest aktywne wprowadzanie uczennicy w zagadnienia ochrony swojego zdrowia i życia, wzbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i propagowanie zdrowego stylu życia.
Cele szczegółowe:
- rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem i rozwojem przestrzeganie podstawowych
zasad i sposobów utrzymania czystości, higieny osobistej i otoczenia
- wyrabianie nawyków potrzeby ruchu dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania
organizmu
- podejmowanie odpowiednich wyborów i zachowań związanych z troską o zdrowie
- kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz uwrażliwienie na potrzeby innych
ludzi
- kształtowanie czynnej postawy w zapobieganiu choroby
- kształtowanie optymistycznego nastawienia do
Treści programowe:
- Bezpieczeństwo na drodze
- Bezpieczne gry i zabawy
- Źródła energii i sposoby ich użytkowania
- Zagrożenia trującymi środkami chemicznymi
- Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach
- Zasady prawidłowego odżywiania się
- Żywność i zdrowie (trendy w żywieniu"
- Higiena osobista
- Higiena produkcji i przechowywania żywności
- Wypoczynek bierny i czynny
- Kultura zachowania
- Mój dzień pracy
- Jak korzystać z pomocy Służby Zdrowia
- Wpływ alkoholu i tytoniu na zdrowie człowieka
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZENNICY
dba o higienę osobistą ciała i estetyczny wygląd
dobiera ubiór stosownie do pogody i formy aktywności
dba o porządek i czystość wokół siebie, szkole, w domu, w najbliższym środowisku
stosuje w praktyce poznane przepisy, zasady ruchu drogowego
bezpiecznie porusza się po ulicy
wie jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi
umie powiadomić w sytuacjach zagrożenia, wie kiedy wezwać pogotowie ratunkowe, straż
pożarną ,policję

- wie jak prawidłowo odżywiać się ,zna wartości odżywcze różnych produktów
- rozumie znaczenie pojęcia „zdrowa żywność"
- zna różne gry i zabawy ruchowe
- uczestniczy w zabawach ruchowych, turniejach klasowych
- potrafi właściwie zachować się podczas gier i zabaw, przestrzega reguł
- bezpiecznie uprawia sporty zimowe
- rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka
- zna miejsca czynnego wypoczynku w najbliższym otoczeniu
- zna sposoby komunikowania się ,wyrażania uczuć
- dostrzega potrzeby innych
- okazuje życzliwość i pomoc osobom potrzebującym np. starszym ,chorym
- określa warunki sprzyjające właściwemu odrabianiu lekcji
- zna skutki zdrowotne nadużywania alkoholu i palenia papierosów
- zna zasady prawidłowego korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego
OCENA OSIĄGNIĘĆ
Nauczyciel:
- obserwuje zachowania się dziecka w czasie zajęć w szkole i poza nią np. w czasie
wycieczek
- obserwuje zaangażowanie i wkład pracy uczennicy w wykonywane zadania
- poznaje jej zainteresowania
Przedmiot kończy się zaliczeniem. Podstawą jest frekwencja oraz aktywny udział w zajęciach.
EWALUACJA
Nauczyciel dokonuje ewaluacji po realizacji określonego działu.opracowała : mgr Lidia Gawlikowska

nauczyciel ZPO nr1 w Mławie
Wyświetleń: 682


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.