Katalog

Izabela Jasionowska, 2013-01-04
Łęczna

Język niemiecki, Program nauczania

Niemiecki nie jest trudny

- n +

GIMNAZJUM NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W LUBLINIE
„ Niemiecki nie jest trudny”
Program zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla uczniów klas I – III gimnazjum
Izabela Jasionowska
Lublin 2012

Spis treści


I. WSTĘP...........................................................................................................................
II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU..................................................................
III. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA................................................................
IV. TREŚCI PROGRAMOWE............................................................................................
V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW I SPOSOBY ICH OCENIANIA
VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW........................................................................
VII. UWAGI KOŃCOWE……………….............................................................................
VIII. EWALUACJA…………………………………………………………………………
IX. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI..............................................................

I. WSTĘP
W nowoczesnym kształceniu ucznia ważną rolę pełni nauka języka obcego. Jest on nie tylko nośnikiem wartości interkulturowych, ale jego znajomość wzmacnia także poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej. Znajomość języka obcego to umiejętność, bez której trudno sobie dziś wyobrazić funkcjonowanie w świecie.
Niniejszy dokument jest programem zajęć z języka niemieckiego przeznaczonym dla uczniów klasy II i III gimnazjum, którzy z różnych przyczyn rozpoczynają dopiero teraz naukę języka niemieckiego od podstaw i jest to dla nich drugi język obcy, obok języka angielskiego, będącego przewodnim językiem. Program ten wychodzi również naprzeciw potrzebom uczniów mających problemy z opanowaniem podstawowych zagadnień z tego przedmiotu i daje im szansę na nadrobienie zaległości w nauce drugiego języka obcego.
Program ten jest zgodny z zasadami i celami edukacyjnymi szkoły wyznaczonymi przez Podstawę Programową kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (Rozporządzenie MEN z dnia 15 stycznia 2009 roku). Treści zawarte w tym dokumencie mają na celu wzmacnianie wiary uczniów we własne możliwości językowe oraz przygotowanie ich do dalszej pracy.


II. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Adresatami programu są uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum, którzy chcą nadrobić zaległości w nauce języka niemieckiego oraz wszyscy uczniowie mający problemy z opanowaniem podstawowych struktur leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych w języku niemieckim.
Program przeznaczony jest do realizacji w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć dodatkowych. Powodzenie realizacji programu w dużej mierze będzie zależało od zaangażowania uczniów i przygotowania ich do zajęć. Uczniowie zobowiązani będą do prowadzenia dodatkowych zeszytów, w których zapisywane będą poznawane reguły gramatyczne, słownictwo i zwroty. Tematyka zajęć została dopasowana do treści zawartych w planach nauczania klas I – III gimnazjum.
III. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Cele ogólne:
• stworzenie uczniom warunków umożliwiających im przyswojenie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do dalszej nauki w gimnazjum i szkole średniej,
• wykształcenie w uczniach potrzeby i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
• uczenie wytrwałości, dobrej organizacji pracy, dyscypliny, pracy w zespole,
• rozwijanie dociekliwości poznawczej.

Cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności w zakresie czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania.
1. W zakresie znajomości środków językowych uczeń powinien:
- posługiwać się bardzo podstawowym zasobem środków leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów: człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania),
• dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń i ich wyposażenie),
• szkoła (np. przedmioty nauczania, przybory szkolne),
• praca (np. zawody, miejsca pracy),
• życie rodzinne i towarzyskie (np. członkowie rodziny, koledzy, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego),
• żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne),
• zakupy i usług i(np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie),
• podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, informacja turystyczna),
• sport ( np. dyscypliny sportu, imprezy sportowe),
• zdrowie ( np. części ciała, choroby, ich objawy i leczenie).


2. W zakresie rozumienia wypowiedzi uczeń powinien:
 rozumieć sens prostych napisów i ogłoszeń,
 rozumieć ogólny sens prostych tekstów.
3. W zakresie tworzenia wypowiedzi uczeń powinien umieć:
 tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne,
 tworzyć bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne w formie prostych wyrażeń i zdań.
4. W zakresie reagowania na wypowiedzi uczeń powinien umieć:
 reagować ustnie w prosty i zrozumiały sposób w typowych sytuacjach komunikacyjnych,
 reagować w formie prostego tekstu pisanego w typowych sytuacjach.
5. W zakresie przetwarzania wypowiedzi uczeń powinien umieć:
 przekazać informacje zawarte w materiałach wizualnych,
 przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z prostego tekstu w języku obcym.


IV. TREŚCI PROGRAMOWE
Przy doborze treści programowych wzięto pod uwagę:
 treści zawarte w Podstawie Programowej,
 tematy, z jakimi uczeń spotka się w sytuacjach komunikacyjnych,
 typy tekstów, z jakimi uczeń ma do czynienia,
 sytuacje, w jakich uczeń będzie się posługiwał językiem obcym,
 aspekty interkulturowe.

Tematy:
1. Wie heisst du?
2. Familie und Verwandte.
3. Schulsachen.
4. Mein Lieblingsfach.
5. Mein Tag zu Hause, in der Schule.
6. Wie spat ist es?
7. Freizeit und Hobby.
8. Geburtstagsparty.
9. Mein Haus, mein Zimmer.
10. Essen und Trinken.
11. Ferien und Urlaub.
12. Meine Kleidung.
13. Korperteile und Krankheiten.
14. Mein Weg zur Schule.

Kategorie gramatyczne:
• koniugacja czasowników regularnych i nieregularnych,
• koniugacja czasowników rozdzielnie złożonych,
• koniugacja czasowników zwrotnych,
• koniugacja czasowników modalnych,
• tryb rozkazujący,
• czas przeszły Präteritum - haben, sein,
• rodzaj rzeczownika,
• rodzajnik określony i nieokreślony w I i III przypadk
• liczba pojedyncza i mnoga,
• rzeczowniki złożone,
• zaimek osobowy w I, III i IV przypadku,
• zaimek dzierżawczy w I i IV przypadku,
• zaimek pytający,
• zaimek nieokreślony – man, es,
• liczebniki główne i porządkowe,
• przeczenie nicht, kein,
• wybrane przyimki,
• szyk zdania pojedynczego,
• szyk zdania współrzędnie złożonego,
• szyk zdania pytającego,
• wymowa i intonacja.


V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
I SPOSOBY ICH OCENIANIA

W rezultacie pracy na zajęciach z języka niemieckiego uczeń:
 opanuje wiadomości i umiejętności określone w Podstawie Programowej,
 pozna określone zasady fonetyczne umożliwiające prawidłową komunikację w języku niemieckim,
 zwiększy motywacje do zdobywania wiedzy z tego języka na lekcjach,
 pozna strategie uczenia się, umożliwiające także samodzielną naukę,
 nauczy się współpracy w grupie, będąc czynnym uczestnikiem jej prac, a nie biernym obserwatorem.


VI. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Program zakłada kształcenie wszystkich czterech sprawności językowych: rozumienia, mówienia, czytania i pisania. W czasie całego procesu nauczania będą sprawdzane wiadomości i umiejętności uczniów w celu postawienia właściwej diagnozy pedagogicznej.

Metody i formy

Przy doborze metod i sposobu prowadzenia zajęć należy wziąć pod uwagę możliwości uczniów. Stosowanie na zajęciach różnych form (praca indywidualna, w parach, w grupach) i metod (głównie aktywizujących) pozwala uczniom odnaleźć optymalną dla siebie, formę aktywności. Praca w grupach lub parach ułatwia wykazanie się aktywnością uczniowi słabszemu oraz osobom, które posiadają określony zasób wiedzy, ale mają opory przed zaprezentowaniem jej na forum klasy. Przy tych formach prowadzenia zajęć uczeń ma możliwości samorealizacji, bazując na posiadanej wiedzy i nabytych umiejętnościach. Uczeń staje się odkrywcą, co z kolei pozwala na kształtowanie zdolności i umiejętności, które w przyszłości pozwolą mu samodzielnie rozwiązać problemy. Ponadto praca w grupach uczy współpracy w zespole, daje możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami planowania i zarządzania zespołem.

Środki dydaktyczne

Podczas realizacji programu wykorzystywane będą materiały przygotowane przez nauczyciela (ćwiczenia, teksty, dialogi, testy) jak również radiomagnetofon z odtwarzaczem CD oraz słowniki i pomoce dydaktyczne będące w klasopracowni języka niemieckiego.

VII. UWAGI KOŃCOWE

Program, który przygotowałam powstał z myślą o tych uczniach, którzy w innych szkołach uczyli się języka rosyjskiego lub francuskiego. Z różnych przyczyn młodzi ludzie zmienili placówkę i pojawił się problem w postaci zmiany wykładanego języka. Samodzielne opanowanie tematyki i zasad gramatycznych z zakresu dwóch lat lub jednego roku nauki byłoby dla uczniów bardzo trudne. Program skierowany jest również do uczniów, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, aby posługiwać się językiem niemieckim za pomocą podstawowych środków językowych. Sukces tego programu będzie zależał od aktywności uczniów, ich zaangażowania, motywacji oraz wkładu własnej pracy. Mam nadzieję, że nauka języka niemieckiego na zajęciach pozalekcyjnych da uczniom poczucie wiary we własne możliwości językowe.
Znajomość języków obcych stała się warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu. Uczniowie, nie znając innych języków, ograniczają swoje przyszłe możliwości zawodowe. Często ich nieznajomość uniemożliwia podjęcie interesującej pracy. Język obcy jest dla wielu ludzi kluczem do świata, kariery, ciekawych kontaktów, kosmopolitycznego stylu życia.
Program będzie realizowany w roku szkolnym 2012/2013 i systematycznie będzie podlegał ewaluacji poprzez obserwację, analizy, rozmowy indywidualne i grupowe, ankiety. Ocena końcowa skuteczności programu zostanie przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego. Dokonany zostanie pomiar osiągnięć uczniów, analiza końcowych efektów realizacji programu.

VIII. EWALUACJA
Wykorzystane narzędzia badawcze
Ankieta dla uczniów podsumowująca realizację programu „Niemiecki nie jest trudny”.


IX. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI

Scenariusz pierwszy:
Temat: Ich mag sie.

Cele lekcji:
 uczeń potrafi wyrażać własne opinie na temat ulubionych aktorów i zespołów,
 uczeń reaguje na zadawane mu pytania,
 uczeń rozumie polecenia nauczyciela,
 uczeń potrafi włączyć się w pracę w lekcji poprzez aktywny udział w ćwiczeniach,
 uczeń potrafi ułożyć krótki dialog,
 uczeń potrafi współpracować z innymi w grupie.

Metody pracy:
 rozmowa kierowana
 dialog

Środki dydaktyczne:
 karty pracy zeszyt, tablica, tablice dydaktyczne

Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowe:
 sprawdzenie listy obecności, pracy domowej,
 zapisanie tematu lekcji i nowego słownictwa,
 wyjaśnienie użycia słowa „Liebling-” z drugim rzeczownikiem.
2. Rozgrzewka językowa.
Uczniowie wspólnie odmieniają czasownik „mögen” i przypominają jego znaczenie. Nauczyciel w nawiązaniu do poprzedniej lekcji pyta uczniów: Was magst du? Wen magst du?
3. Praca nad nowym materiałem.
a. nauczyciel odczytuje dialog z podręcznika, wskazani uczniowie tłumaczą go,
b. uczniowie tworzą własne, krótkie dialogi w parach i chętne osoby prezentują je,
c. nauczyciel zadaje uczniom pytanie: „Jaki jest twój ulubiony aktor i zespół?”,
d. nauczyciel pyta klasę: „Kto lubi Dodę, Kasię Cichopek, Tokio Hotel, Blog 27?”.
4. Ćwiczenia utrwalające materiał.
a. uczniowie wykonują ćwiczenia B2 wpisując wyrazy w języku niemieckim oznaczające rzeczy, które lubią,
b. uczniowie uzupełniają ćwiczenie z lukami podając imiona osób, które lubią.
5. Podsumowanie lekcji.
Każdy uczeń potrafi powiedzieć kogo lubi bądź nie lubi, jaki jest jego ulubiony zespół.
6. Praca domowa.
Uczeń tłumaczy zdania na język niemiecki.

Scenariusz drugi:
Temat: Wie spät ist es?

Cele lekcji:
 uczeń uzyskuje i przekazuje proste informacje o czasie zegarowy,
 uczeń ze słuchu rozumie proste wypowiedzi związane z podawaniem czasu,
 uczeń rozumie polecenia i reaguje na nie,
 uczeń tworzy wypowiedzi pisemne w formie zdań opisując czynności wykonywane o różnych godzinach,
 uczeń zna liczebniki od 1 do 60.

Metody pracy:
 wykład
 pogadanka

Środki dydaktyczne:
 karty pracy, tablica, tablice dydaktyczne

Przebieg lekcji:
1. Rozgrzewka językowa.
Uczniowie wymieniają kolejno liczebniki do 60.
2. Prezentacja nowego materiału.
Nauczyciel prezentuje na tablicy różne sposoby wyrażania czasu zegarowego.
3. Praca nad nowym materiałem.
Poszczególni uczniowie odpowiadają pełnym zdaniem na pytanie o godzinę. Wykonują podane przez nauczyciela ćwiczenia. Opowiadają, co robią o danej godzinie, pytają o to kolegów.
4. Ćwiczenia utrwalające.
Uczniowie ćwiczą w parach pytania i odpowiedzi o czas zegarowy.
5. Podsumowanie lekcji, zadanie pracy domowej.
Uczniowie odpowiadają na zadane pytania nauczyciela o godzinę wyjścia do szkoły, jedzenie obiadu itp.
Jaką pracę domową mają przygotować krótka wypowiedź, co robią w ciągu dnia.


Wyświetleń: 1516


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.