Katalog

Piotr Płonka, 2013-01-02
Ruda Śląska

WOS, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STANOWISKO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.

lic. Piotr Płonka

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2013
Opiekun stażu: mgr Barbara Gołąb

CEL GŁÓWNY:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.


CELE SZCZEGÓŁOWE:

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Gimnazjum Nr 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie.

2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.

3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.

4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.

5.Doskonalenia warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie tych zajęć z prowadzącym.

6.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.

7.Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzszkolnych
- samokształcenia
- pozaszkolnych.

8.Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

PLAN DZIAŁANIA

ZADANIE 1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
a) formy realizacji: poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, napisanie Planu Rozwoju Zawodowego
b) dowody realizacji: Plan Rozwoju Zawodowego
c) termin wrzesień 2012
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor szkoły

ZADANIE 2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
a) formy realizacji: bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem
b) dowody realizacji: opracowanie zasad współpracy
c) termin: wrzesień 2012
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIE 3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
a) formy realizacji: opracowanie zakresu i tematów zajęć
b) dowody realizacji: harmonogram spotkań z opiekunem stażu, scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
c) termin: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIE 4Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
a) formy realizacji: gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
b) dowody realizacji: teczka stażysty
c) termin: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIE 5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
a) formy realizacji: autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
b) dowody realizacji: sprawozdanie z realizacji stażu
c) terminy: maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

I.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1)

ZADANIE 1 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
a) formy realizacji: udział w Radach Pedagogicznych i zebraniach zespołu przedmiotowego i zespołów problemowych
b) dowody realizacji: listy obecności na radach, zespołach, potwierdzenie prowadzących
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor, Nauczyciele

ZADANIE 2 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem Zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
a) formy realizacji: obserwacja, udział w spotkaniach zespołów przedmiotowych i problemowych, spotkaniach Rady Pedagogicznej
b) dowody realizacji: organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołu
c)terminy realizacji: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

ZADANIE 3 Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program profilaktyki szkolnej itp.

a) formy realizacji: analiza dokumentacji
b) dowody realizacji: notatki własne
c) terminy realizacji: wrzesień - październik 2012
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

ZADANIE 4 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
a) formy realizacji: udział w szkoleniach, lektura obowiązujących aktów prawnych
b) dowody realizacji: oświadczenie o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Inspektor BHP

ZADANIE 5 Określenie roli nauczyciela wiedzy o społeczeństwie
a) formy realizacji: bezpośrednia rozmowa
b) dowody realizacji: uwagi w autorefleksji
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2.)

ZADANIE 1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
a) formy realizacji: hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
b) dowody realizacji: wnioski z obserwacji i hospitacji
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Nauczyciele

ZADANIE 2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
a) formy realizacji: opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
b) dowody realizacji: scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

ZADANIE 3 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
a) formy realizacji: Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w warsztatach i kursach, Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej
b) dowody realizacji: zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

ZADANIE 4 Doskonalenie multimedialnych technik pracy
a) formy realizacji: publikacja w Internecie Planu Rozwoju, Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
b) dowody realizacji: teczka stażysty, płyta CD z zapisem elektronicznym
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Nauczyciele

ZADANIE 5 Wspomaganie aktywności społecznej młodzieży
a) formy realizacji: Udział wychowanków w zajęciach dodatkowych
b) dowody realizacji: dziennik zajęć pozalekcyjnych
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt. 3).

ZADANIE 1 Zapoznanie z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem profilaktyki szkolnej
a) formy realizacji: analiza Programu Wychowawczego i Programu profilaktyki szkolnej
b) dowody realizacji: notatki własne
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIE 2 Poznanie środowiska uczniów
a) formy realizacji: rozmowy, obserwacja uczniów, wywiad
b) dowody realizacji: charakterystyka klas w przygotowanej przez siebie formie
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu

ZADANIE 3 Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
a) formy realizacji: kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym, realizacja zadań Programu Wychowawczego i Programu profilaktyki szkolnej, współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami
b) dowody realizacji: potwierdzenie nauczycieli oraz pedagoga i psychologa
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Psycholog, Pedagog, Nauczyciele

ZADANIE 4 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
a) formy realizacji: samoocena
b) dowody realizacji: teczka stażysty
c) terminy: maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Dyrektor

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 4).

ZADANIE 1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
a) formy realizacji: hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
b) dowody realizacji: wnioski z obserwacji i hospitacji
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu, Nauczyciele

ZADANIE 2 Analiza i samoocena swojej pracy oraz własnych mocnych i słabych stron
a) formy realizacji: analiza własnych notatek, rozmów pohospitacyjnych
b) dowody realizacji: wnioski pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
c) terminy: wrzesień 2012 - maj 2013
d) osoby wspierające: Opiekun stażu


Opracował: lic. Piotr Płonka
Chorzów, dnia 3 września 2012 r.
Wyświetleń: 1471


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.