Katalog

Emilia Zacharzewska, 2012-11-27
Kępno

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOOPRACOWANY NA OKRES STAŻU 01.09.2012r. – 29.05.2015r.
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

OPRACOWANY NA OKRES STAŻU 01.09.2012r. – 31.05.2015r.
Opracowała: mgr Emilia Zacharzewska
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Opiekun stażu:
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Kobylej Górze
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
PRIORYTETY W PRACY ZAWODOWEJ


W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu uwzględnię następujące priorytety w swojej pracy:

§7

- uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
- pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
- poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.


Podstawa prawna:


• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA


Poznanie struktury prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, akty prawa wewnątrzszkolnego)

• Dokonanie analizy prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty

wrzesień 2012r.
wniosek o rozpoczęcie stażu


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowy z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu.

• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego

• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, analiza i ocena działań

• Przygotowanie sprawozdania z realizacji

planu rozwoju zawodowego

wrzesień 2012r.


raz na półrocze


raz na półrocze


czerwiec 2015r.
kontrakt
plan rozwoju zawodowego
notatki
notatki


scenariusze lekcji, arkusze obserwacji

sprawozdanie z realizacji planu

rozwoju zawodowego

Opracowanie planu pracy
dydaktycznej na dany rok
szkolny.
• Opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny: rozkładu materiału, przedmiotowego systemu oceniania.

wrzesień
każdego
roku
szkolnego

plan dydaktyczny

Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem

• Opracowanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem zdolnym
wrzesień każdego roku szkolnego

indywidualny plan pracy z dzieckiem zdolnym

Wzbogacanie własnego warsztatu pracy, budowanie bazy pomocy dydaktycznych, dobieranie różnorodnych form i metod pracy.

• Gromadzenie i stała aktualizacja pomocy dydaktycznych.

• Organizowanie wystaw prac uczniów.

• Opieka nad pracownią językową, dbanie o jej estetyczny wygląd.

• Utworzenie biblioteczki przedmiotowej.
cały okres stażu
materiały i pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć

zdjęcia
spis książek

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, zdjęć, konspektów lekcji, arkuszy hospitacyjnych, itp.

cały okres stażu
zaświadczenia,
scenariusze lekcji , arkusze hospitacyjne

Poszerzenie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji zadań placówki


• Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły, zapoznanie się ze:
- Statutem placówki
- Programem Wychowawczym
- Programem Profilaktyki

wrzesień 2012r.
notatki

Samoocena pracy i osiągnięć
• Analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego przez nauczyciela warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena)

• Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej

raz na półrocze
notatki

Poszerzenie wiedzy i umiejętności
• Udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)

• Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych

cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach.
potwierdzenie udziału
w spotkaniach


Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych
• Współpraca z doradcą metodycznym ds. nauczania języka angielskiego

• Udział w konsultacjach z metodykami w sprawie nowych metod pracy z zakresu

nauczania języka angielskiego

cały okres stażu
potwierdzenie udziału w konsultacjach

Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

• Publikacja wybranych scenariuszy lekcji na wybranych stronach internetowych

cały okres stażu
poświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Rozpoznanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
• Obserwacja zachowań wychowanków – zbieranie informacji poprzez codzienne kontakty z uczniami

• Zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

• Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (wywiadówki, rozmowy indywidualne)

• Prowadzenie konsultacji z innymi

nauczycielami

cały okres stażuwrzesień każdego roku szkolnego
cały okres stażu
notatki

Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju
• Pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału z języka angielskiego

• Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej

• Prowadzenie kółka języka angielskiego (prowadzenie klubu „Learn & Explore” w ramach koła językowego)

• Eksponowanie prac i osiągnięć uczniów

• Organizowanie oraz przygotowanie uczniów do szkolnych oraz gminnych konkursów z języka angielskiego

• Współorganizacja „Dnia Języków”
wg potrzebcały okres stażu

wg harmonogramu imprez szkolnych

dzienniki zajęć pozalekcyjnych
sprawozdania


zdjęcia

Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie z programem wychowawczym oraz profilaktycznym
cały okres stażu
dzienniki lekcyjne, wpisy tematów godzin wychowawczych

Praca na rzecz ochrony
środowiska lokalnego
• Udział w akcjach :Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, zbierania zużytych bateriinotatki, wpisy w dziennikach
lekcyjnych

Uczestnictwo w różnych formach rekreacji w ramach współpracy z innymi nauczycielami

• Pełnienie funkcji opiekuna podczas wycieczek, dyskotek, wyjazdu do kina, teatru
cały okres stażu
notatki z przeprowadzonych przedsięwzięć

Integracja zespołu klasowego
• Organizowanie imprez klasowych, wycieczek, wyjść pozaszkolnych

cały okres stażu
sprawozdanie, karty wycieczek, zdjęcia

Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga do rozwiązywania problemów
cały okres stażu
rozmowy indywidualne, notatki, sprawozdanie

Praca w ośrodkowych komisjach powołanych przez dyrektora szkoły

• Praca w komisjach egzaminacyjnych i konkursowych

cały okres stażu
protokoły, sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Nabywanie i doskonalenie
umiejętności obsługi

komputera oraz korzystania
z Internetu


• Udział w szkoleniach z zakresu
obsługi komputera

• Doskonalenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w pracy dydaktycznej

cały okres stażu

poświadczenia


Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w praktyce


• Prowadzenie lekcji języka angielskiego w pracowni komputerowej z wykorzystaniem Internetu

• Wykorzystywanie na lekcjach języka angielskiego materiałów zaczerpniętych ze stron internetowych

• Opracowywanie komputerowo dokumentów, scenariuszy zajęć itp.

• Wykonywanie pomocy dydaktycznych

• Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.

• Wykorzystywanie Internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw.

• Zachęcanie uczniów do korzystania z internetowych narzędzi do nauki języka angielskiego (słowniki, portale
językowe)

• Stworzenie bazy linków do ciekawych portali edukacyjnych i wyeksponowanie jej na gazetce ściennej w pracowni językowej

• Wykorzystywanie tablicy interaktywnej na lekcjach języka angielskiego

raz na półrocze
cały okres stażu
scenariusze zajęć
testy, sprawozdania, scenariusze zajęć, wybrane materiały dydaktyczne

Publikowanie własnych prac w Internecie
• Publikowanie na stronach edukacyjnych własnych scenariuszy, konkursów

cały okres stażu
adresy stron internetowych, zaświadczenia

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Pogłębianie znajomości literatury zawodowej i jej praktyczne zastosowanie w pracy.

• Samodzielne studiowanie literatury, wdrażanie zdobytej wiedzy do podniesienia jakości dydaktycznych zajęć z języka angielskiego.

cały okres staż
notatki, wykaz literatury, wykaz stron internetowych

Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo i różnych formach doskonalenia zawodowego

• Udział w szkoleniach, kursach
cały okres stażu
zaświadczenia

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy:
-analiza programu wychowawczego szkoły
-opracowanie planu pracy wychowawcy

• Rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy w uczniami oraz współpracę z pedagogiem szkolnym.

• Obserwowanie uczniów

• Organizowanie imprez klasowych

• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas przerw, wycieczek oraz imprez szkolnych.

• Współpraca z rodzicami oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrzeszowie

• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej


cały okres stażu
sprawozdania, notatki
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki

ZADANIA FORMY I SPOSOBY
REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty oraz analiza dokumentacji szkolnej

• Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

• Poznanie prawa oświatowego: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Ustawy o Pomocy Społecznej, Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

• Analiza dokumentacji szkolnej m.in. Statutu Szkoły, programu wychowawczego, programu profilaktyki.

• Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
wrzesień 2012r.cały okres stażu


wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie, wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnegonotatki

Stosowanie prawa oświatowego w praktyce
• Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia stażu

• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

cały okres stażu

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji

……………………………………………… ……….…………………………………..

podpis nauczyciela data i podpis dyrektora szkoły
Wyświetleń: 1369


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.