Katalog

Anna Kraska, 2012-11-19
Wałcz

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Plan zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z dysleksją

- n +




PLAN ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH
DLA UCZNIÓW ZE ZDIAGNOZOWANĄ DYSLEKSJĄ ROZWOJOWĄ
(uczniowie klas I-IV technikum)

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, występujące u dzieci o dobrym poziomie inteligencji, uwarunkowane nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. Z tego powodu zajęcia mają podnieść sprawność ucznia w zakresie sprawności czytania i pisania poprzez odpowiednio dobrane metody i formy pracy.

Cele zajęć:
• podniesienie poziomu umiejętności czytania,
• podniesienie poziomu umiejętności pisania prac pisemnych,
• wzmacnianie zdolności koncentracji uwagi;
• utrwalenie zasad ortograficznych,
• zmniejszenie ilości błędów ortograficznych,
• usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych (grafomotoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej),
• wyrabianie czujności ortograficznej przez nawyk korzystania ze słownika ortograficznego i umiejętność autokorekty błędów,
• ćwiczenie umiejętności pisania, czytania i odtwarzania,
• utrwalanie wiadomości i umiejętności przekazywanych na zajęciach lekcyjnych,
• opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym w sytuacjach związanych z oceną,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• motywowanie do dalszej pracy poprzez dostrzeganie nawet drobnych sukcesów uczniów.

Metody i formy pracy:
Stosowaną formą pracy będą zajęcia w małej grupie. Podczas pracy będę stosowała różnorodne metody, tradycyjne, takie jak pokaz, rozmowę, pracę z tekstem, i przede wszystkim aktywne, dotyczące praktycznej działalności uczniów, twórczej ekspresji oraz uczenia się przez doświadczenie.

Oczekiwane efekty:
1. Usprawnianie zaburzonych funkcji.
2. Zwiększenie umiejętności ortograficznych.
3. Wzmocnienie motywacji do pracy własnej.
4. Opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięcie emocjonalnym.
5. Wzmocnienie wizerunku własnej osoby.

Zajęcia przeprowadzane będą w grupie 5 osób raz w tygodniu. Będą prowadzone pod kątem ćwiczenia poszczególnych funkcji i umiejętności:

1. Omówienie metod pracy i organizacji zajęć. Wstępny sprawdzian pisania i czytania.
2. Usprawnianie analizatora słuchowego: różnicowanie słów podobnie brzmiących; czytanie, powtarzanie wyrazów, krótkich zdań, opowiadań; wymienianie jak największej liczby wyrazów wg określonej reguły ortograficznej; ćwiczenie pamięci słuchowej przez zapamiętywanie słyszanych wyrazów i ich zapisywanie; pisanie ze słuchu krótkich tekstów; doskonalenie różnych form wypowiedzi (opowiadanie, relacjonowanie przeżyć, rozmowy telefoniczne itp.).
3. Usprawnianie analizatora wzrokowego: spostrzeganie i różnicowanie liter, cyfr, znaków graficznych; porównywanie i różnicowanie, wyodrębnianie części z całości, czyli rozkładanie; pisanie z pamięci wyrazów, zdań; szukanie słowa w słowie; rozwiązywanie rebusów; szukanie w tekście znaków graficznych; układanie krzyżówek; tworzenie skojarzeń wzrokowych.
4. Usprawnianie grafomotoryki: pisanie po śladzie; pisanie ruchem płynnym bez odrywania ręki (słowa łańcuchowe); dyktanda graficzne; odtwarzanie z pamięci.
5. Usprawnianie techniki czytania i ćwiczenia w rozumieniu czytanej treści: uzupełnianie w zdaniu brakujących wyrazów; czytanie tekstu ze zrozumieniem odtwórczym (opowiadanie czytanej treści); nadawanie tytułów akapitom; czytanie tekstów napisanych różnym krojem pisma; czytanie na czas; tworzenie pytań do tekstów; odpowiadanie na pytania dotyczące czytanego tekstu; wykreślanie zbędnych wyrazów w tekście; tworzenie planu ramowego i szczegółowego tekstu.
6. Wypracowanie nawyku pisania poprawnego pod względem ortograficznym. Ćwiczenie autokorekty. Wypracowanie umiejętności redagowania tekstów.
• podanie uporządkowanej wiedzy na temat reguł ortograficznych;
• autokorekta błędów – praca ze słownikiem ortograficznym;
• stosowanie wizualizacji w zapamiętywaniu pisowni wyrazów;
• układanie tekstów, opowiadań;
• pisanie z pamięci;
• pisanie ze słuchu;
• tworzenie rodziny wyrazów;
• tworzenie notatek na określony temat.



Opracowała: Anna Kraska
Wyświetleń: 1442


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.