Katalog

Anna Ślosarczyk, 2012-10-26
Pisarzowice

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na stopień nauczyciela dyplomowanego - j.angielski

- n +


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.Imię i Nazwisko : Anna Ślosarczyk
Nazwa szkoły: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr4 im. Jerzego Kukuczki
w Kalnej

Wykształcenie: Wyższe magisterskie
Nauczany przedmiot: język angielski
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 3 wrzesień 2012 r
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maj 2015 r

Czynności organizacyjne:
1. Poznanie procedur awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju.
2. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zamieszczonych w planie rozwoju zawodowego.
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.§ 8 ust 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Rozwijanie umiejętności językowych uczniów celem podwyższenia jakości pracy szkoły. 1. Zorganizowanie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

2. Pomoc uczniom słabym- prowadzenie koła z języka angielskiego dla uczniów mających kłopoty w nauce języka obcego.


3. Prowadzenie konsultacji dla uczniów uzdolnionych i przygotowanie ich do udziału w szkolnych, międzyszkolnych konkursach językowych oraz olimpiadzie językowej.

4. Zorganizowanie oraz przeprowadzenie konkursów wewnątrzszkolnych oraz konkursu ogólnopolskiego ‘FOX’ z języka angielskiego. Okres stażu


Cały okres stażu

Okres stażu,

Okres stażu Dziennik zajęć dodatkowych.

Dziennik zajęć dodatkowych, Przykładowe konspekty,

Regulamin konkursu, przykładowe testy, potwierdzenie dyrekcji,plan konsultacji,

Potwierdzenie udziału, sprawozdania

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. 1. Udział w seminariach szkoleniowych, warsztatach, konferencjach i spotkaniach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa, ośrodki doskonalenia nauczycieli.

2. Systematyczny udział w szkoleniach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej prowadzonych w ramach WDN i innych, adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.

3. Opieka nad klasopracownią języka angielskiego, pozyskiwanie materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dzięki współpracy z wydawnictwami. Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu Świadectwa ukończenia,
Zaświadczenia, Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo


Opracowane materiały, Zaświadczenia
3. Samodzielne działania pogłębiające wiedzę i umiejętności. 1. Systematyczne studiowanie fachowej literatury, pracy oraz artykułów na portalach edukacyjnych.

2. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu (literatura, słowniki, plansze)

3. Prenumerata czasopisma ‘The teacher” Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki własne, adresy www,


Wykaz tytułów,
potwierdzenie dyrektora
Spis przeczytanych pozycji
4. Analiza własnych działań edukacyjnych i wychowawczych – wykorzystanie wniosków w dalszej pracy. 1. Opracowanie i wdrożenie narzędzi diagnostycznych: testy, ankiety,

2. Przeprowadzenie analizy wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego z próbnym, sformułowanie wniosków do dalszej pracy. Cały okres stażu

VI 2013
VI 2014 Zbiór ankiet, testów wraz z analizą

sprawozdanie, wnioski
5.
Pełnienie funkcji wychowawcy.

1. Sprawowanie opieki nad klasą.

2. Integracja zespołu klasowego: organizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych.

3. Współpraca z rodzicami, wywiadówki, spotkania indywidualne.


Okres stażu
1. Program wychowawczy klasy, poświadczenie w dzienniku zajęć lekcyjnych,
2. Sprawozdania,
3. Karty wycieczek.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Praktyczne zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w codziennej pracy nauczyciela. 1. Przygotowywanie testów, ankiet, dokumentacji wychowawcy oraz dokumentacji własnej wymaganej do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia wiedzy na temat związany z oświatą, przepisami prawa, wyszukiwania informacji o krajach anglojęzycznych oraz do poszukiwania nowych ciekawych pomysłów do zajęć lekcyjnych.

3. Wykorzystanie szkolnej strony internetowej do umieszczanie informacji o konkursach i ich wynikach.

Na bieżąco

Cały okres stażu

Na bieżąco w miarę potrzeb. 1. Testy, ankiety, dokumentacja wychowawcy.


2. Opracowane materiały, opis wykorzystania.

3. Wydruki materiałów.
2. Wykorzystanie internetu jako źródła informacji.

Korzystanie z komputerowych portali edukacyjnych oraz nauczycielskich, publikacja własnych materiałów.
Cały okres stażu Przykładowe materiały
3. Zachęcanie uczniów do korzystania z komputera oraz internetu Prace domowe wymagające wyszukiwania informacji z Internetu bądź wykorzystanie komputera.
Na bieżąco Konspekty zajęć.
4. Dodatkowe możliwości wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.


1. Korzystanie z wideoteki szkolnej i własnej VHS, DVD podczas lekcji języka angielskiego oraz na godzinach wychowawczych.

2. Prowadzenie zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem komputerów i internetu. Okres stażu


Przynajmniej raz w roku szkolnym w miarę dostępu do pracowni komputerowej


Scenariusze zajęć

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Praca na rzecz Rady Pedagogicznej. Aktywny udział w posiedzeniach RP oraz aktywne uczestnictwo w pracach WDN.
Cały okres stażu Protokoły posiedzeń.
2. Kształtowanie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1. Przeprowadzenie w trakcie trwania stażu 3 zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz uczestnictwo w zajęciach otwartych przynajmniej raz w roku.

2. Udostępnianie opracowanych materiałów innym zainteresowanym nauczycielom oraz publikowanie ich na łamach portalu edukacyjnego.

3. Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów.
Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu Scenariusze zajęć, sprawozdania

Publikacje

Notatki własne
3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów i wychowawcami 1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych moich wychowanków i uczniów

2. Organizowanie uroczystości szkolnych i konkursów Cały okres stażu


Cały okres stażu Notatki własne


Scenariusze, poświadczenie w dzienniku zajęć

4. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w portalu internetowym X 2012 Strona www

§8 ust.2 pkt 4 Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Opracowanie planu zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
Przygotowanie i opracowanie planu zajęć. Rok szkolny 2012/2013 Plan zajęć, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych
2. Opracowanie planu zajęć z uczniem mającym problemy w nauce języka angielskiego ( I i II gimnazjum)
Rozpoznanie problemu i dostosowanie wymogów do potrzeb ucznia. Przygotowanie planu zajęć. Rok szkolny 2012/2013 Plan zajęć, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych
3. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Opracowanie i wdrożenie
planu wychowawczego klasy zgodnego z Planem Wychowawczym Szkoły
IX 2012
IX 2013
IX 2014 Plan pracy wychowawczej
4. Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych możliwości uczniów i warunków nauczania
Kontakt z pedagogiem szkolnym, wyłonienie uczniów posiadających orzeczenie PPP, dostosowanie wymagań


Okres stażu Potwierdzenie dyrektora, notatki własne.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora OKE – egzamin gimnazjalny 1. Udział w kursie na egzaminatora, uzyskanie uprawnień

2. Wykorzystanie zdobytych kompetencji podczas pracy przy poprawie prac egzaminacyjnych oraz przy przygotowywaniu uczniów do egzaminu. Okres stażu Kopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów 1. Opracowanie i wdrożenie planu zajęć pozalekcyjnych ( koło języka angielskiego)

2. Organizowanie konkursów z języka angielskiego: z zakresu leksyki,gramatyki, wiedzy o kulturze i cywilizacji krajów anglojęzycznych.

3. Nadzorowanie i przeprowadzenie zewnętrznych konkursów językowych: FOX, olimpiada językowa
Cały okres stażu


Okres stażu

Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych


Sprawozdanie z konkursów, przygotowanie nagród, dyplomówSprawozdanie
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek Na bieżąco w trakcie trwania stażu Plan wycieczek
3. Organizowanie szkolnych i klasowych uroczystości
Organizowanie zgodnie z harmonogramem Okres stażu
Harmonogram uroczystości
4. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów (wychowanków)
Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym
Okres stażu Potwierdzenie pedagoga szkolnego, zapis w dzienniku
5. Organizowanie spotkań z kulturą Wyjazdy do kina, teatru Okres stażu Karty wycieczek, programy


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp. Zadania Formy realizacji Termin
Dowody realizacji
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz z pedagogiem szkolnym
1. Zapraszanie pedagoga na godziny wychowawcze, pogadanki.

2. Wdrażanie zaleceń poradni w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

3. Kierowanie uczniów na badania do PPP.

4. Sporządzanie opinii o uczniu.

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu

Na bieżąco Wpisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie pedagoga

Potwierdzenie dyrektora

Opinie
2. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych
Rozmowy, spotkania i konsultacje z pedagogiem szkolnym oraz z innymi wychowawcami klas. Według potrzeb Wpisy w dzienniku lekcyjnym, notatki ze spotkań

3. Współpraca z wydawnictwami językowymi Stała współpraca z wydawnictwami poprzez pozyskiwanie pomocy dydaktycznych i nagród w konkursach
Cały okres stażu Potwierdzenie współpracy
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów 1. Systematyczna lektura literatury pedagogicznej.

2. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z rodzicami i uczniami.
Cały okres stażu

Na bieżąco w miarę potrzeb. Wpisy w dzienniku lekcyjnym

Notatki własne
5. Współpraca z pielęgniarką szkolną Organizowanie pogadanek na temat zdrowego stylu życia
Rok szkolny 2013/2014,
2014/2015
Wpisy w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Inne osiągnięcia zawodowe Dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć.
Cały okres stażu Nagrody, podziękowania, dyplomy


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Rozmowy z rodzicami i uczniami
Na bieżąco Zapis w dzienniku lekcyjnym
2. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi
Indywidualne konsultacje z rodzicami, wspólne spotkania ucznia, rodzica,nauczyciela i pedagoga szkolnego. Okres stażu Notatka ze spotkań w dzienniku
3. Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce wychowanków oraz ich zachowania

1. Rozmowy z uczniami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań.

2. Pedagogizacja rodziców obejmująca problemy uczniów z nauką itp. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.3. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.
W miarę potrzeb

Na bieżąco w trakcie stażu


Cały okres stażu Wpisy w dzienniku

Notatki własne,
wpisy ze spotkań w dzienniku

Notatki
4. Poszerzenie wiedzy w zakresie diagnozowania trudności dziecka, kształtowanie umiejętności pracy z uczniem dyslektycznym i radzenia sobie z uczniem trudnym Udział w warsztatach, szkoleniach związanych z tym tematem Okres stażu Zaświadczenie, notatki własne
5. Analiza i rozpoznanie dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi. 1. Identyfikacja problemu i jego znaczenie.

2. Propozycja rozwiązania problemu.

3. Wdrożenie i opis uzyskanych efektów.
V 2014 Opis i analiza dwóch przypadków


Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.


Wyświetleń: 1832


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.