AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Strzałek, 2012-10-04
Stargard

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

IPET

- n +

GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II
W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU


INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY

1. INFORMACJE O UCZNIU
IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
Karolina O
DATA I MIEJSCE URODZENIA:
13.03.1994r. Stargard Szczeciński
PESEL UCZNIA:
ADRES ZAMIESZKANIA:
ul.

IMIONA I NAZWISKA PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA:
Marzanna i Dariusz
NUMERY TELEFONÓW:
ADRES ZAMIESZKANIA:
ul.

NUMER I DATA WYSTAWIENIA ORZECZENIA PPP:
nr 86/2008/9 o potrzebie indywidualnego nauczania
z dnia 03.06.2009r. wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stargardzie Szczecińskim

nr 81/2001/2002 o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 03.07.2002r. wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stargardzie Szczecińskim ORZECZENIE WAŻNE DO:
etap edukacyjny obejmujący okres nauki na poziomie szkoły gimnazjalnej


na czas nieokreślony
DIAGNOZA PPP:

Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym.

DIAGNOZA ŚRODOWISKA RODZINNEGO: :

Rodzina pełna w składzie matka, ojciec, brat i siostra. Mieszkanie duże, czteropokojowe. Warunki bytowo – socjalne bardzo dobre. Dom zaopatrzony we wszelkie niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego. Uczennica ma własny pokój. Zawsze starannie, czysto i schludnie ubrana. Matka zaangażowana w naukę dziecka i życie szkoły. Obecnie jest członkiem Komitetu Rodzicielskiego.

ZALECENIA PPP:

1. Poszerzać wiedzę o bliższym i dalszym środowisku.
2. Stymulowanie rozwoju wszystkich funkcji poznawczych w formie zabaw edukacyjnych.
3. Prowadzić zajęcia logopedyczne.
4. Stwarzać warunki do kontaktowania się z dziećmi.
INNA DIAGNOZA:
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dnia 19.03.2010r. uchwalone przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności.
Orzeczony stopień niepełnosprawności: znaczny.


2. INFORMACJE O UCZNIU NA PODSTAWIE ORZECZENIA

SFERA AKTUALNEGO ROZWOJU UCZNIA
MOCNE STRONY SŁABE STRONY
A. ORZECZENIE PORADNI PPP
• Zna funkcję użytkową wielu przedmiotów.
• Rozróżnia przedmioty na obrazkach. Potrafi je wskazać.
• Orientacja w schemacie własnego ciała.
• Zna części anatomiczne, potrafi je wskazać.
• Porównuje wielkości przedmiotów.
• Rozumienie pojęć przestrzennych.
• Segregowanie wg kształtu.
• Synteza obrazków, puzzli.
• Znajomość liter: B,O,m.
• Sprawna graficznie i manualnie.
• Towarzyskość, miłe usposobienie.
• Adaptacja do nowych warunków. • Niewielki zasób wiadomości ogólnych i słownictwa.
• Ograniczona wiedza o bliższym i dalszym środowisku.
• Zaburzenia mowy.
• Wypowiedzi w formie równoważników zdań.
• Myślenie słowno – pojęciowe.
• Zaburzenia analogii słowno – zdaniowych.
• Myślenie przyczynowo-skutkowe.
• Porównywanie i upodabnianie.
B. DIAGNOZA FUNKCJONALNA
• Pozytywne nastawienie do nauki.
• Chęć do nauki.
• Dokładność i staranność wykonywanych prac.
• Samodzielność w zakresie samoobsługi.
• Bardzo dobry kontakt z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
• Znajomość liter alfabetu.
• Dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie 20.
• Znajomość wartości pieniądza, operowanie nim.
• Koordynacja wzrokowo-ruchowa.
• Pisanie ze słuchu i pamięci prostych czteroliterowych wyrazów.
• Czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów. • Zaburzenia mowy.
• Analiza i synteza czytanego wyrazu- powyżej 5.liter.
• Analiza i synteza zdań.
• Czytanie ze zrozumieniem dłuższych tekstów.
• Odczytywanie minut na zegarze.
• Utrzymywanie się liczenia na konkretach.
• Działania matematyczne: dzielenie, mnożenie.
• Poprawne sylabizowanie.
• Pisanie ze słuchu zdań.


Zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
- Wymowa,
- Orientacja w środowisku i świecie,
- Sfera poznawcza: myślenie pojęciowe, przyczynowo-skutkowe i matematyczne.

3. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ UCZNIA NA ROK SZKOLNY 2011/2012
Poniedziałek Wtorek Środa
Logopedia Czwartek Piątek
8.00 – 8.45 Funkcjonowanie w środowisku Funkcjonowanie w środowisku WOLNE
8.55 – 9.40 Funkcjonowanie w środowisku Plastyka
9.50 -10.35 świetlica Funkcjonowanie w środowisku
10.50 -11.35 Funkcjonowanie w środowisku Religia z klasą WF Funkcjonowanie w środowisku
11.50 -12.35 Technika Zajęcia terapeutyczno-rewalidacyjne Muzyka z rytmiką

4. WYMAGANIA EDUKACYJNE WOBEC UCZNIA
TREŚCI NAUCZANIA (KSZTAŁCENIA)
Obszar I – Obsługiwanie samego siebie „ja z samym sobą”
Obszar II – Uspołecznienie „Ja i otoczenie”
Obszar III – Rozwijanie sprawności i umiejętności „Ja w środowisku szkolnym”

OBSZAR KOMPETENCJI
CELE
GŁÓWNE/SZCZEGÓŁOWE OCENY ZGODNE Z WSO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IX X XI XII I II III IV V VI
FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU
Samoobsługa i uspołecznienie
• 1. Kształtowanie umiejętności samoobsługowych:
a) Wie jak zachować się przy stole.
b) Wie jak prawidłowo nakryć do stołu.
c) Przygotowuje proste posiłki.
• 2. Rozwijanie autonomii, rozumienia i uznawania norm społecznych:
a) Rozumie i przestrzega zasady obowiązujące w szkole i poza szkołą.
b) Zna i stosuje zwroty grzecznościowe, zachowuje się kulturalnie.
c) Zna hymn Polski i jej symbole.
d) Potrafi oddać szacunek symbolom narodowym.
e) Kształtuje postawy prospołeczne (pomoc innym, empatię).
f) Potrafi wyrazić swoje zdanie.
g) Potrafi odmówić.
• 3. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie :
a) Udział w zajęciach klasowych;
b) Udział w imprezach szkolnych.
c) Korzysta z różnych dóbr – wycieczki, kino, teatr.
Czytanie i pisanie • 1. Rozwijanie myślenia słowno – pojęciowego:
a) Wzbogaca słownictwo
b) Rozwiązuje rebusy i krzyżówki.
c) Gry edukacyjne – układanie wyrazów i zdań z rozsypanki literowej/ zdaniowej.
• 2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności szkolnych, usprawnianie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej:
a) Czyta proste zdania ze zrozumieniem, odpowiada na pytania dotyczące tekstu.
b) Prawidłowo dzieli wyrazy na sylaby.
c) Głoskuje wyrazy.
d) Rozpoznaje i nazywa znaki liter.
e) Uzupełnia brakujące litery w wyrazach.
f) Układa proste wyrazy z rozsypanki.
g) Czyta wg wskazań n-la.
h) Czyta głośno i wyraźnie.
i) Etykietowanie napisów do obrazków.
• 3. Rozwijanie umiejętności graficznych:
a) Odwzorowuje tekst.
b) Uzupełnia luki w krótkim tekście.
c) Pisze na komputerze wyrazy, zdania. Przepisuje cały tekst
d) Pisze ze słuchu proste wyrazy i zdania.
e) Pisze z pamięci krótkie wyrazy.
f) Podpisuje się czytelnie.
g) Pisze z pamięci swój adres zamieszkania.
h) Pisze z pamięci imiona i nazwiska członków rodziny.
i) Pisze litery alfabetu.
j) Utrzymuje pismo w liniaturze.
k) Adresuje list, pocztówkę.
4.Kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego:
a) Układanie wg wydarzeń historyjek obrazkowych.
b) Układanie w kolejności alfabetycznej wyrazów.
c) Gry edukacyjne – puzzle.
d) Przedstawia scenki dramowe.
e) Odróżnia i rozumie skutki zachowań negatywnych i pozytywnych.
5. Korygowanie Wady wymowy:
a) Uczestnictwo w zajęciach logopedycznych
b) Nauka wierszy i recytacja.

Pojęcia matematyczno – przyrodnicze 1. Rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów Polski i świata:
a) Zna swoją okolicę i jej zabytki.
b) Zna nazwy największych rzek Polski, gór i jezior.
c) Zna mapę Polski.
d) Umie wskazać miasta: Chociwel, Stargard, Kołobrzeg Szczecin, Kraków, Warszawa
e) Umie wskazać stolicę Polski
2.Rozwijanie świadomości ekologicznej:
a) Potrafi odpowiednio segregować śmieci.
3. Rozwijanie rozumienia podstawowych pojęć arytmetyki i geometrii:
a) Rozumie i stosuje prawidłowo znaki dodawania i odejmowania.
b) Potrafi wymienić, opisać i narysować cechy charakterystyczne podstawowych figur geometrycznych
c) Zna pojęcie odcinka.
d) Potrafi narysować i zmierzyć odcinki.
e) Zna miary długości i wagi.
f) Potrafi zważyć przedmioty.
g) Zna pojęcie pary. Łączy przedmioty w pary.

4. Rozwijanie pamięci:
a) Wymienia w kolejności liczby do 20.
b) Dodaje i odejmuje w pamięci w zakresie 10.

5.Rozwijanie logicznego rozumowania
a) Wykonuje działania matematyczne na konkretach: dodawanie i odejmowanie w zakresie 10
b) Zna liczby całkowite i dziesiętne.
c) Zna i odwzorowuje liczby do 100.

• 6. Kształtowanie analizy i syntezy wzrokowej:
a) Potrafi wskazać godziny na zegarze.
b) Układa figury tangramu.

7. Rozwijanie umiejętności czytania i tworzenia tekstów w stylu matematycznym
• a) potrafi zapisać równanie do zadania tekstowego.
• b) potrafi poprawnie obliczyć zadanie tekstowe.

Zdrowie i higiena

1.Rozwijanie nawyku dbania o higienę osobistą:
a) Zna i wymienia produkty szkodliwe i zdrowe dla zębów.
b) Zna kolejność etapów mycia zębów.
c) Zna i wie do czego służą przybory toaletowe.
2. Rozwijanie nawyku dbania o zdrowie:
a) Zna i przestrzega zasady zdrowego spożywania posiłków.
b) Zna piramidę zdrowego żywienia.
c) Wie jak ubierać się odpowiednio do pory roku.

3. Dbanie o bezpieczeństwo:

a) Rozróżnia zachowania sprzyjające bezpieczeństwu ludzi i przyrody
b) Zna telefony alarmowe, zawartość apteczki.
c) Zna i wymienia objawy przeziębienia, grypy.
d) Wie jak się zachować w sytuacjach zagrażających
e) Przestrzega zasad ruchu drogowego
f) Zna zasady prawidłowego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej.


OBSZAR KOMPETENCJI
CELE
GŁÓWNE/SZCZEGÓŁOWE OCENY ZGODNE Z WSO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IX X XI XII I II III IV V VI
KOMPETENCJE ARTYSTYCZNE
Umiejętności plastyczne
1. Rozwijanie aktywności wzrokowo - ruchowej:
a) Rozpoznawanie i wyodrębnianie różnic w obrazach.
b) Oglądanie ilustracji malarskich.
c) Porównuje obrazy – wyszukuje różnice i podobieństwa
d) Rysuje obrazki na podobieństwo wzoru, upodabnia.
2. Rozwijanie skłonności do analitycznej obserwacji:
a) Przedstawienie w pracach charakterystycznych elementów wskazanego obiektu i natury.
3.Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych:
a) Rysuje na dowolny i podany temat.
b) Maluje dowolną techniką.
4.Rozwijanie sprawności manualnych:
a) Wykonuje prace, starannie i dokładnie
b) Stempluje i rysuje w układach szeregowych.
c) Kopiuje przez kalkę techniczną obrazki i koloruje je.
d) Maluje różnymi materiałami.
Umiejętności muzyczno – rytmiczne 1.Rozwijanie wrażliwości muzycznej:
a) Słuchanie i odtwarzanie melodii, rytmu.
b) Zabawy ruchowe w takt muzyki.
c) Zabawy „naśladowcze” odgłosów i ruchów zwierząt, natury.
d) Tworzy ilustrację muzyczną.
e) Śpiewa piosenki.
f) Tańczy do muzyki układy dowolne i choreograficzne.
g) Gry edukacyjne – mata taneczna.
2. Odkrywanie możliwości twórczych:
a) Słuchanie i nauka piosenek .
b) Granie na prostych instrumentach muzycznych.
c) Tworzenie muzyki.OBSZAR KOMPETENCJI
CELE
GŁÓWNE/SZCZEGÓŁOWE OCENY ZGODNE Z WSO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IX X XI XII I II III IV V VI
KOMPETENCJE TECHNICZNE
Technika 1. Poznawanie i rozumienie otaczającego świata:
a) Wykorzystanie materiałów z recyklingu.
b) Poznawanie różnych rodzajów materiału.
2.Kształtowanie uzdolnień manualnych:
a) Wycinanie po liniach i kole.
b) Wykonuje prace przestrzenne
c) Wykonuje wydzieranki.
d) Tworzy kompozycje dowolne.
e) Nawleka nitkę.
f) Przyszywa guziki.
3.Kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania się narzędziami:
a) Prawidłowe posługiwanie się nożyczkami, igłą itp.
4.Rozwijanie umiejętności obsługi komputera:
a) Posługuje się prostymi programami i korzysta z Internetu.
b) Wyszukuje potrzebne informacje z Internetu.
OBSZAR KOMPETENCJI
CELE
GŁÓWNE/SZCZEGÓŁOWE OCENY ZGODNE Z WSO
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IX X XI XII I II III IV V VI
KOMPETENCJE RUCHOWE
WF 1.Wszechstronny rozwój sprawności ruchowej z uwzględnieniem kształtowania cech motorycznych:
a) Bieg na czas.
b) Bieg z przeszkodami.
c) Skok w dal.
d) Rzuty do celu.
e) Tenis stołowy.
f) Gra w ringo.
g) Zabawy sportowe.
2.Rozwijanie sportowych zainteresowań:
a) Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych w dowolnym układzie.
b) Poznanie różnych rodzajów sportu.
c) Zabawy i gry sportowe.

3.Dbałośc o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa swojego i innych.

4. Uświadomienie potrzeby prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała.

5.Rozwijanie uczucia przynależności do grupy, społeczności szkolnej:
a) Gry zespołowe.
b) Zajęcia z klasą.


METODY KONTROLI I OCENY
Wzmocnienia pozytywne. Zauważenie wysiłków, starań i osiągnięć dziecka:
- pochwała,
- uśmiech,
- informowanie rodziców o postępach dziecka: list pochwalny dla ucznia i rodzi¬ców na zakończenie roku szkolnego,
- zabawy i gry lubiane przez dziecko,
- nagrody symboliczne: znaczek „uśmiechnięte słoneczko”, „uniesiony kciuk”, motywatory „jesteś mistrzem”, „gratuluję”, „znakomicie”, „oby tak dalej” ,
- nagroda rzeczowa na koniec roku.
Kryteria oceniania osiągnięć ucznia:
- ocena pracy ucznia wg legendy:
czerwona – uczeń nie opanował materiału;
pomarańczowa – opanował w stopniu średnim i przy pomocy nauczyciela,
zielona – opanował w stopniu dobrym i bardzo dobrym;
- aktywność na zajęciach,
- poziom opanowania umiejętności w oparciu o wymagania zgodne z programem indywidualnym,
- wysiłek włożony w pracę
- diagram Gunzburga (koniec roku)
Wzmocnienie musi być stosowane bezpośrednio po prawidłowym wykonaniu po¬lecenia.
Ocena opisowa zostaje wystawiona po pierwszym i drugim semestrze.

5. PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

FORMY:
• Praca indywidualna,
• W grupie – z klasą.TECHNIKI I METODY:
• Metoda samodzielnych doświadczeń,
• Metoda zadań stawianych do wykonania,
• Metoda ćwiczeń utrwalających,
• Metoda ośrodków zainteresowań,
• Metody aktywizujące,
• Metoda oglądowa,
• Metoda projektu,
• Metody dramowe,
• Ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania, pisania i rachowania,
• Muzyka z rytmiką,
• Naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowań,
• Gry symulacyjne i dydaktyczne,
• Karty pracy,
• Techniki relaksacyjne.

6. DZIAŁANIA SPECJALISTYCZNE (w oparciu o zalecenia dyrektora szkoły):

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Zakres działań: korekta wady wymowy B. Modrzejewska

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNO-REWALIDACYJNE
Zakres działań: usprawnianie manualne, praca w grupie J. Strzałek


7. DZIAŁANIA WSPIERJĄCE RODZICÓW UCZNIA

• Pomoc specjalistyczna poprzez indywidualne kontakty z logopedą, pedagogiem.
• Zespól Opiekuńczo-Wychowawczy oferuje wsparcie w opiece i edukacji, porady i konsultacje.
• Pedagogizacja rodziców.
• Indywidualne kontakty rodziców z nauczycielami, wspierające ich w działaniach wychowawczo- profilaktycznych.


8. ZAKRES WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCY Z RODZICAMI UCZNIA

• Udział rodziców w opracowywaniu IPET.
• Uzyskanie zgody rodziców na realizację programu.
• Wspólne ustalenie zasad postępowania z dzieckiem w domu i w szkole.
• Sposób kontaktowania się w celu wymiany informacji dotyczących postępów dziecka
w nauce oraz jego funkcjonowaniu w klasie czy domu.
9. EWALUACJA PROGRAMU
Realizacja programu przewidziana jest na czas trwania trzeciego etapu kształcenia. W trakcie realizacji, program poddawany ma być ewaluacji:
- etapowej - polegającej na modyfikacji i lepszym dostosowywaniu go do możli¬wości, realiów bazy domowej i szkolnej;
- końcowej - polegającej na przedstawieniu przebiegu realizacji programu z ewentualnymi modyfikacjami, stopniem ich realizacji . W trakcie realizacji programu powinno występować stałe monitorowanie programu mające na celu sprawdzenie efektywności stopnia realizacji celów.
Proponowane są następujące narzędzia służące ewaluacji;
- bezpośrednia obserwacja,
- karta obserwacji,
- rozmowy z rodzicami.
Program może ulec modyfikacji odpowiednio do rozwoju, możliwości i potrzeb ucz¬nia lub w momencie, kiedy nauczyciel uzyska efekty pracy dziecka.

10. OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA /koniec roku szkolnego/

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:
ROK NAUCZANIA:
FREKWENCJA:


ZAKRES
AKTUALNY STAN

MOTORYKA DUŻA

MOTORYKA MAŁA
KOMUNIKACJA

AKTYWNOŚĆ WŁASNA DZIECKA (NIE KIEROWANA)


KONCENTRACJA UWAGI

WSPÓŁDZIAŁANIE


OPANOWANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI (TEMPO, TRWAŁOŚĆ, STOPIEŃ TRUDNOŚCI)
DOMINUJĄCY NASTRÓJ, EMOCJE

USPOŁECZNIENIE I SAMODZIELNOŚĆ


ZACHOWANIA TRUDNE (NIETYPOWE)

UDZIAŁ UCZNIA W ŻYCIU SZKOŁY:

WSPÓŁPRACA ZE SPECJALISTAMI:

ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY:
1.
2.
3.
4.
5.
ZGODA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
Wyrażam zgodę na realizację Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego
w roku szkolnym 2011/2012 /na danym etapie edukacyjnym.Chociwel, dnia..................................... ................................................
(podpis)


OPRACOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU:
Chociwel, dnia...............................

……………………………………………………
(podpis wychowawcy)

ZATWIERDZENIE PROGRAMU:

Chociwel, dnia............................

….………………………..
(podpis dyrektora)


PROGRAM ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ
I WPISANY DO REJESTRU INDYWIDUALNYCH PROGRAMÓW
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH


SKŁAD ZESPOŁU OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEGO:
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych: mgr Ewa Dadyńska

Pedagog szkolny: mgr Wiesława Kułak
Pedagog nauczania indywidualnego: mgr Renata Binkowska
Pedagog nauczania indywidualnego: mgr Joanna Strzałek
Logopeda: mgr Barbara Modrzejewska

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 4996


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.