Katalog

Joanna Rówińska, 2012-10-01
Nowy Sącz

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


JOANNA RÓWIŃSKA

nauczyciel języka angielskiego Zespołu Szkół nr.1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012 r.


Nowy Sącz IX 2009 r.
PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU
Imię i nazwisko: Joanna Rówińska
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół nr.1 im. Komisji Edukacji Narodowej
Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 84
Nauczany przedmiot: język angielski
Opiekun stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2009
Data zakończenia stażu: 31 maja 2012

Dotychczasowe umiejętności i osiągnięcia (ukończone formy doskonalenia, publikacje, nagrody):
1. Egzaminator egzaminu maturalnego z języka angielskiego
2. Egzaminator egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język angielski
3. Publikacje:
• Skrypt EFL3 GRAMMAR BOOKLET (materiały pomocnicze dla studentów EFL 3) wydanie II (unit 5,6,7), wydanie III (unit 5,6,7), wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
• Skrypt EFL4 GRAMMAR BOOKLET (materiały pomocnicze dla studentów EFL4), Unit 5,6,7 wydawca: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz.2593

$ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
2) pogłębiać wiedzę umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO $ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

LP. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZAKŁADANE EFEKTY
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Zapoznanie się z rozporządzeniem MENiS z 1.12.2004r.; Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26. 01 1982r. oraz inne dostępne materiały; studiowanie stron internetowych MEN, KO. Sierpień/ wrzesień 2009 oraz dalej przez okres stażu według potrzeb. - wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu. - Rozmowa z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu.

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna innych nauczycieli; omówienie obserwowanych zajęć.

- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – omówienie i analiza przeprowadzonych zajęć. Wrzesień/ październik 2009

Według harmonogramu


Według harmonogramu - kontrakt
- harmonogram współpracy

- wnioski z obserwowanych zajęć

- konspekty zajęć
- wnioski z przeprowadzonych lekcji
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - Opracowanie i analiza rozkładów nauczania do języka angielskiego dla nauczanych klas.
- Opracowanie testów, sprawdzianów, quizów, ćwiczeń i gier dla nauczanych klas.
- Napisanie programu dla kółka języka angielskiego dla maturzystów.

- Pisanie scenariuszy i konspektów lekcji.
- Opracowywanie lekcji autorskich lub częściowo autorskich (opracowywanie scenariuszy do tych lekcji).
- Sprawdzanie próbnych egzaminów maturalnych i sporządzanie raportów końcowych.

- Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej. - Według harmonogramu

- Cały okres stażu

- Według harmonogramu

- Według potrzeb

- Według potrzeb

- Według harmonogramu


- Cały okres stażu - Rozkłady materiału

- testy, sprawdziany, quizy, ćwiczenia gramatyczno – leksykalne, gry
- program

- konspekty

- scenariusze lekcji autorskich
- końcowe raporty


- literatura fachowa
4. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności. - Uczestniczenie w warsztatach metodycznych i kursach doskonalących organizowanych przez MCDN ODN oraz wydawnictwa LONGMAN, OXFORD, MACMILLAN.

- Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego.

- Czytanie literatury pedagogicznej.
- Studiowanie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli zawierających dodatkowe ćwiczenia językowe, opracowane lekcje języka angielskiego (www.bbc.c.uk, www.english-to-go.com).
- Cały okres stażu
- Według harmonogramu

- Cały okres stażu
- Cały okres stażu/ według potrzeb - Zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń
- Notatki własne

- Lista obecności


Wykaz literatury fachowej
- Kopie opracowanych lekcji
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, konspektów, itp.)
- Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym.
- Cały okres stażu

- maj 2012r.
- czerwiec 2012r. - Dokumentacja: zaświadczenia, programy, itp.
- Sprawozdanie
- Wniosek wraz z dokumentacją formalną.
OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO $ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
LP. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZAKŁADANE EFEKTY
1.
2.
3.
4.


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO $ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
LP. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZAKŁADANE EFEKTY
1.

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w praktyce. • Doskonalenie umiejętności obsługi komputera poprzez udział w kursach/ warsztatach dotyczących poszerzania wiadomości w zakresie obsługi komputera.

• Przygotowanie materiałów dydaktycznych (testów, prac klasowych, sprawdzianów, zestawów ćwiczeń).


• Opracowywanie lekcji autorskich

• Opracowanie dokumentacji szkolnej (rozkładów materiału, przedmiotowego systemu oceniania, świadectw).

• Prowadzenie dziennika elektronicznego LIBRUS


• Korzystanie w planowaniu pracy dydaktycznej z programów użytkowych, językowych programów edukacyjnych, słowników multimedialnych, Internetu.

• Przygotowanie materiałów do zamieszczenia na stronach WWW własnej szkoły.
• Korzystanie z pracowni komputerowej i prowadzenie lekcji języka angielskiego w oparciu o dostępne językowe programy edukacyjne.

• Korzystanie i prowadzenie zajęć w pracowni językowej.

• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, przedstawicielami wydawnictw językowych oraz nauczycielami.

• Dokumentowanie przebiegu stażu. Według harmonogramu MCDN ODN w Nowym Sączu oraz innych placówek oświatowych

Cały okres stażu. Według potrzeb


Cały okres stażu

Cały okres stażuCały okres stażu

Cały okres stażuCały okres stażu. Wg potrzebRaz/ dwa razy w półroczuWg harmonogramu
Cały okres stażu
Cały okres stażu. Zaświadczenia o uczestnictwie
Notatki własne

Testy, sprawdziany, zestawy ćwiczeń.


Scenariusze do lekcji autorskich.

Opracowane materiały


Dziennik elektroniczny

Płyty CD np. New English File MultiROM, English Plus i inne.


Opracowane materiały np. Sprawozdanie z przeprowadzonych konkursów szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich

Informacja w dzienniku lekcyjnym

Informacja w dzienniku lekcyjnym.


Dokumentacja z przebiegu stażu. Umiejętność efektywnego wykorzystania technologii komputerowej do pracy z uczniem.

Uczniowie nabywają sprawność w rozwiązywaniu testów, ćwiczeń.

Umiejętność zastosowania własnych pomysłów dla potrzeb edukacyjnych.
Rodzice są informowani o postępach uczniów na bieżąco.
Sprawne posługiwanie się komputerem w przygotowaniu materiałów edukacyjnych.

Opracowane materiały służą promocji szkoły.Rozwój zainteresowań uczniów i umiejętności wykorzystania komputera w nauce i zabawie
Podniesienie jakości nauczania.

Stały kontakt z instytucjami oświatowymi i nauczycielami. Omawianie na bieżąco spraw organizacyjnych, dydaktycznych.

2. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. • Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego przez Internet
• Studiowanie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela przy użyciu Internetu
• Gromadzenie wybranych aktów prawnych w formie multimedialnej.
• Doskonalenie umiejętności egzaminatora maturalnego i gimnazjalnego poprzez systematyczne ćwiczenia w poprawianiu prac maturalnych i gimnazjalnych znajdujących się na stronie OKE Kraków.
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, korzystanie z dostępnych publikacji z zakresu metodyki, dydaktyki i pedagogiki.
• Korzystanie ze stron MENiS, OKE Kraków, CKE, www.szkola.net/awans/ itp.
Cały okres stażu
Cały okres stażuCały okres stażu Notatki własne, płytki CD, strony internetoweStrony internetowe

Znajomość przepisów prawa oświatowego i śledzenie na bieżąco wprowadzanych zmian w prawie oświatowym.


Podnoszenie umiejętności egzaminatora gimnazjalnego maturalnego.


Poprawa jakości nauczania.
3. Publikacje w Internecie • Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących awansu
• Umieszczenie w Internecie lekcji autorskich Rok szkolny 2011/ 2012

Wskazana strona internetowa

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO $ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
LP. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZAKŁADANE EFEKTY
1. Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Uczestniczenie w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych przez MCDN ODN.
• Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne Longman, Oxford, , Macmillan, Express Publishing dotyczących nowości, zmian w programach nauczania i podstaw programowych w nauczaniu języków obcych. Cały okres stażu – zgodnie z planem pracy MCDN ODN w Nowym Sączu/ zgodnie z harmonogramem konferencji metodycznych wymienionych wydawnictw. Zaświadczenia o ukończeniu kursu/ konferencji. - Umiejętność diagnozowania i zwalczania problemów dotyczących środowiska uczniowskiego.

- Znajomość i wprowadzanie nowych metod nauczania oraz umiejętność wprowadzania zmian w programach nauczania oraz podstaw programowych w nauczaniu języków obcych..
2. Samodzielne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki i ogólnych problemów oświatowych. • Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej Cały okres stażu • Wykaz lektur
• Notatki własne Umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki do rozwiązywania problemów:
• dydaktycznych
• wychowawczych
• opiekuńczych
3. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów • udział w pracach zespołu wychowawczego, omawianie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych uczniów
• modyfikacja warsztatu pracy poprzez zastosowanie zdobytej wiedzy w sposobach oceniania, rodzajów zadań
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
Zgodnie z planem Protokoły spotkań Umiejętność rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do współpracy z rodzicami i nauczycielami • rozmowy z rodzicami na temat postępów uczniów w nauce
podczas wywiadówek i rozmów indywidualnych
• identyfikacja problemów dotyczących uczniów i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania przy współpracy z nauczycielami i rodzicami
Cały okres stażu - według harmonogramu (wywiadówki) • zapisy w dziennikach lekcyjnych Prawidłowa współpraca z rodzicami i nauczycielami.OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO $ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
LP. ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA ZAKŁADANE EFEKTY
1. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły. Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego:
* Karty Nauczyciela,
* Ustawy o Systemie Oświaty,
* Rozporządzenie MENiS,
Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statutu Szkoły,
• Programem Wychowawczym Szkoły,
• Regulaminem Rady Rodziców
• Pozostałymi obowiązującymi regulaminami Cały okres stażu.
Zbiór aktów prawnych (rozporządzenia i ustawy), notatki, ukazujące się materiały w Internecie. Potrafię wyszukać wydawane rozporządzenia i zmiany w ustawach. Znam prawo oświatowe i wszystkie wprowadzone zmiany.
2. Aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego i aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Indywidualne studium prawa oświatowego poprzez studiowanie stron internetowych MENiS oraz prasy.
http://www.menis.gov.pl/.
Cały okres stażu.
Wydruki z Internetu.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. • uczestniczenie w pracach Komisji Językowej
• uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz szkoleniowych radach pedagogicznych
• uczestniczenie w spotkaniach zespołu wychowawczego
• udział w zebraniach z rodzicami
• udział w pracach różnorodnych komisji powoływanych przez szkołę – egzaminacyjnej, Zespołów Nadzorujących, konkursów
• organizacja konkursów szkolnych Według harmonogramu.

• listy obecności
• zapisy w dziennikach lekcyjnych
• protokoły egzaminacyjne
• protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
• protokoły/ certyfikaty konkursów
4. Udział w szkoleniach o tematyce prawa oświatowego Uczestniczenie w kursach i warsztatach metodycznych organizowanych przez MCDN ODN. Cały okres stażu – zgodnie z planem pracy MCDN ODN w Nowym Sączu. Certyfikaty uczestnictwa.

Wyświetleń: 1276


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.