Katalog

Natalia Rogowska, 2012-10-01
Grajewo

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +


Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
na stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta: Natalia Rogowska
nauczyciel języka niemieckiego


Miejsce pracy: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
Dyrektor placówki: Katarzyna Halina Nowak
Opiekun stażu: Monika Cedrowska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 z późn.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 Nr 260 poz. 2593 z późn.zm.)


Plan Rozwoju Zawodowego jest zgodny z:
• Misją Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
• Wizją Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
• Koncepcją pracy szkoły
• Statutem Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Stawiskach
• Szkolnym Programem Wychowawczym
• Programem Profilaktyki Szkoły
• Zasadami Oceniania


Cel główny:
• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego


Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.


§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj.
*Karta Nauczyciela
*Ustawa o systemie światy
*Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2004 Nr 260 poz.2593 z póź.zm) - krótkie notatki z przepisów;
- napisanie planu rozwoju zawodowego; Wrzesień 2012
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Omówienie aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego;
- określenie formy współpracy (podpisanie kontraktu);
- ustalenie harmonogramu i tematyki spotkań z opiekunem stażu; - zatwierdzony plan rozwoju zawodowego;
- kontrakt;
- harmonogram i tematyka spotkań z opiekunem stażu; Wrzesień 2012
Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły - Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole (Statut Gimnazjum, Zasady Oceniania, Szkolny Program Wychowawczy, Program Profilaktyki Szkoły, Regulaminy, procedury);
- Prowadzenie dzienników lekcyjnych;
- Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej; - zapis w dokumentacji przebiegu stażu;
- zapisy w dzienniku lekcyjnym;
- lista obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej; Cały okres stażu
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie szkoły - Analiza regulaminu BHP i p/poż.
- Udział w szkoleniu BHP i p/poż. - notatki własne;
- zaświadczenie Wrzesień 2012
cały okres stażu
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji - Zapoznanie się z przedmiotowym planem wynikowym;
- Sporządzenie własnych planów pracy;
- Opracowywanie konspektów i scenariuszy zajęć lekcyjnych; - dokumentacja nauczania;
- konspekty i scenariusze zajęć lekcyjnych; Cały okres stażu
Współpraca z Samorządem Uczniowskim - Współorganizowanie dyskotek, imprez oraz uroczystości szkolnych; - notatki własne;
- lista obecności; Cały okres stażu
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego; - zaświadczenia;
- sprawozdania;
-scenariusze i konspekty;
- notatki; Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania - Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju zawodowego; - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego; Maj 2012


§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Poznanie zasad konstruowania planów pracy - Opracowanie planów pracy z uwzględnieniem treści ustalonych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły; - plany pracy nauczyciela stażysty; Cały okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu; - zgromadzone scenariusze; Cały okres stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pracy - uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach; - zaświadczenia Cały okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - Tworzenie i opracowywanie dokumentacji związanej ze stażem;
- Korzystanie z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia;
- Konstruowanie testów, kart pracy;
- Śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego; - scenariusze zajęć, imprez okolicznościowych, uroczystości szkolnych;
- karty pracy, testy;
- pomoce dydaktyczne; Cały okres stażu
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod nauczania i wychowania - Czytanie pozycji książkowych i artykułów dotyczących metodyki nauczania języka obcego oraz pedagogiki i psychologii; - recenzje przeczytanych książek, artykułów; Cały okres stażu
Współpraca z zespołem przedmiotowym - Aktywne uczestnictwo w Zespole Języków Obcych; - notatki własne;
- poświadczenie lidera zespołu; Cały okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- Przekazanie wiedzy zdobytej na warsztatach Nauczycielom Zespołu Języków Obcych; - portale internetowe;
- plan dostępny w dokumentacji szkoły;
- poświadczenie lidera zespołu;
Cały okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów - Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami; - notatki;
- arkusze obserwacji; Cały okres stażu
Aktywna realizacja zadań wychowawczych - Współpraca z pedagogiem szkolnym poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz policją;
- Realizacja zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły; - notatki;
- arkusze obserwacji; Cały okres stażu

Motywowanie i wspieranie rozwoju uczniów - Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych zależnie od potrzeb i możliwości młodzieży i nauczyciela;
- Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów przedmiotowych; - opracowany plan pracy;
- wyniki uczniów; Cały okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych - Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole;
- Uczestnictwo w wycieczkach szkolnych;
- przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych; - potwierdzenie nauczyciela współpracującego;
- notatki i spostrzeżenia; Cały okres stażu


§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin realizacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli i dyrekcji szkoły - Przygotowanie scenariuszy zajęć;
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu;
- Omawianie zajęć; - scenariusze zajęć;
- notatki z omówionych zajęć; Cały okres stażu

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli - Obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli; - scenariusz zajęć;
- notatki własne;
- wnioski z obserwacji; Cały okres stażu


Stawiski, dn. ............................................ ............................................................
(podpis nauczyciela stażysty)


................................................................
(podpis dyrektora szkoly)
Wyświetleń: 1007


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.