AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Jaczewska, 2012-09-24
Józefów

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego n-la mianowanego ubiegającego się stopień n-la dyplomowanego

- n +

Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
organizacyjna 1. Zapoznanie się z obowiązującymi procedurami awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (stopień nauczyciela dyplomowanego) sierpień-wrzesień 2009 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Przedłożenie Planu Rozwoju Zawodowego
2. Udokumentowanie kwalifikacji zawodowych. Zebranie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. wrzesień październik 2009 kserokopie i odpisy stosownych dokumentów.
3 Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb placówki. Analiza dokumentacji obowiązującej w MOS: Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, plan pracy MOS, plan profilaktyczny MOS, plan WDN, regulaminy. wrzesień październik 2009
4. Uczestniczenie w pracach organów MOS związanych z realizacją podstawowych funkcji placówki oraz wynikających z nich zadań Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej ośrodka. Współpraca z pracownikami ośrodka, w szczególności z : psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutami, nauczycielami i wychowawcami internatu. przez cały okres stażu Protokoły z Rad Pedagogicznych, wnioski, opinie.
Udział w posiedzeniach Zespołów ds.. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka. Zapisy w dzienniku pedagoga.
protokoły z Zespołów ,
5. Nowelizacja i uaktualnianie zadań. Współudział w tworzeniu dokumentów ośrodka: praca w Komisji ds.. Zmian w Statucie MOS. wrzesień 2009 Zaktualizowany statut MOS.
praca w Komisji ds.. Nowelizacji Planu Profilaktyki Placówki. Znowelizowany plan profilaktyki placówki.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
organizacyjna 6. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi. Współpraca z: Oświatą Powiatową, Szkołami Podstawowymi w Powiecie Otwockim oraz powiatach ościennych. Sądem Rodzinnym, kuratorami. Wydziałem ds.. Nieletnich oraz Policją, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie , Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi, Urzędem Miasta przez cały okres stażu Spotkania i notatki ze spotkań, zapisy w dzienniku pedagoga, potwierdzenie dyrektora placówki oraz urzędników obok wymienionych instytucji.
7. Wykorzystanie technik komputerowych i informacyjnych w pracy pedagoga MOS. Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów przydatnych do pracy. cały okres stażu Listy wychowanków placówki - przydział do klas i grup wychowawczych, scenariusze zajęć, konspekty, pomoce.
Współpraca z : Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie wraz z posługiwaniem się elektroniczną metodą wymiany danych ( program "Hermes") na bieżąco cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora ośrodka. Wydruki komputerowe list wychowanków przystępujących do egzaminu po klasie 6-tej . Korespondencja elektroniczna z OKE.
Współpraca z: Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Warszawie, przekazywanie informacji o wychowankach drogą elektroniczną do Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich Korespondencja elektroniczna z CMPPP. Założone i aktualizowane na bieżąco karty elektroniczne wszystkich wychowanków MOS.
Składanie w formie elektronicznej sprawozdań do Systemu Informacji Oświatowej Potwierdzenie dyrektora MOS
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
organizacyjna cd.7. Współpraca z Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie na bieżąco cały okres stażu Korespondencja elektroniczna z wizytatorem placówki, przekazywanie tygodniowych i kwartalnych raportów o wypadkach nadzwyczajnych w MOS
8. Dokumenowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Zebranie dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne na bieżąco przez cały okres stażu Zaświadczenia, odpisy i kserokopie stosownych dokumentów.
9. Przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego Zebranie dokumentów umożliwiających złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. na bieżąco przez cały okres stażu Dokumenty potwierdzajace posiadane kwalifikacje zawodowe.
Zaświadczenie dyrektora MOS o wymiarze zatrudnienia i zajmowanym stanowisku w czasie odbywania stażu.
Zatwierdzony Plan Rozwoju Zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
osobista 1. Ocena własnych umiejętności Udział w róznych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami ośrodka, udział w WDN. cały okres stażu Zaswiadczenia o ukończeniu róznych form doskonalenia zawodowego.
Realizowanie Planu Rozwoju Zawodowego jako kontynuacja wiedzy nabytej podczas studiów i pogłębianej kursami z zakresu pomocy pedagogiczno - psychologicznej, interwencji krysysowej, uzaleznień, przemocy itp..
2. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zgodnych z wykonywanym zawodem oraz uzyskanie dodatkowych umiejętności przydatnych do pracy Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii. Termin rozpoczęcia studiów październik 2009 Dyplom ukończenia studiów.
Kurs języka angielskiego. 2009/2010 Zaświadczenie ukończenia kursu.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, przekazywanie uwag i materiałów skoleniowych z odbytych szkoleń, przeprowadzenie rad szkoleniowych. Opracownie materiałów dotyczących uzaleznień dla rodziców, opracowanie materiałów na temat przemocy i agresji dla wychowawców klas, opracowanie materiałów dotyczacych zagrożeń współczesnego swiata na zajęcia w grupach wychowawczych.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
osobista 4. Systematyczne zapoznawanie się z najnowsza literaturą z zakresu pedagogiki, psychologii, psychopatologii, resocjalizcji ( Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej). Korzystanie z fachowej literatury, specjalistycznej prasy pedagogicznej oraz serwisów edukacyjnych np.. profesor,wychowanie, scholaris, edux.pl itp.. cały okres stażu zgodnie z potrzebami ośrodka i zainteresowaniami własnymi Gromadzenie materiałów informatcyjnych, artukułów scenariuszy zajęc, przydatnych pozycji książkowych - tworzenie podręcznej biblioteczki pedagoga.
5. Wymiana doświadczeń zawodowych Udział w konferencjach metodycznych, panelach dyskusyjnych itp.. Materiały szkoleniowe, ulotki, notatki
6. Pszukiwanie nowych metod pracy z wychowankami przejawiającymi zaburzenia zachowania oraz mającymi specyficzne trudności w nauce. Uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach resortowych, szkoleniach. Korzystanie z specjalistycznych czasopism specjalistycznych ofert księgarnii edukacyjnych oraz serwisów edukacyjnych. cały okres stażu Zbieranie materiałów programowych , artykułów, materiałów ze szkoleń i konferencji.
wychowawcza 1. Zapoznanie się z sytuacją życiową wychowanków i ich problemami. Analiza dokumentacji wychowanków MOS. Rozmowy indywidualne z rodzicami i opiekunami oraz z samymi wychowankami. Wywiady środowiskowe. cały okres stażu Teczki akt osobowych wychowanków, karty elektroniczne wychowanków założone w Centralnym Systemie Kierowania Nieletnich. Zapisy w dzienniku pedagoga.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
wychowawcza cd.1. Współpraca w instytucjami mogącymi udzielic informacji o dziecku i jego rodzinie. Kontakty telefoniczne i osobiste oraz prowadzenie korespondencji MOS w sprawach wychowanków ze stosownymi instytucjami ( PCPR, WCPR, OPS, Sądy Rodzinne, TPD, itp..)
2. Współpraca z rodziną i środowiskiem macierzystym wychowanków. Kontakty telefoniczne z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Informowanie rodziców, opiekunów prawnych o bieżących potrzebach wychowanków. Rozmowy indywidualne z rodzicami. Udzielanie porad, informacji, pomoc w tworzeniu pism urzędowych, odwiedziny w domoach wychowanków. Udział w zebraniach szkolnych, udział w zebraniach "Klubu Rodzica". cały okres stażu Zapisy w dzienniku pracy pedagoga, potwierdzenie dyrektora, nauczycieli, opiekunów klubu.
3. Analiza sylwetki wychowanka. Współudział w tworzeniu indywidualnych planów pracy z wychowankiem. Współudział w tworzeniu djagnozy klasy, grupy. Pomoc w określeniu optymalnych form oddziaływania wychowawczego wobec wychowanków przejawiających zaburzenia zachowania poprzez rozmowy indywidualne, organizowanie konsultacji w poradniach psychologiczno - pedagogicznych oraz innych. cały okres stażu Protokoły z Rad Pedagogicznych, z Zespołów ds.. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka,udział w zebraniach społeczności grupowych, wnioski, opinie.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
wychowawcza 4. Praca nad eliminowaniem sytuacji problemowych na terenie MOS . Praca z wychowankami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz podejmowanie wszelkich działań zapobiegającym przejawom niedostosowania społecznego. Współpraca z psychologiem nauczycielami wychowawcami w celu wypracowania odpowiednich metod i oddziaływań wychowawczych. Uczestniczenie w zebraniach społeczności grupowych, podejmowanie stosownych działań w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych na terenie ośrodka. Wykorzystanie współpracy z funkcjionariuszami policji z Wydziału ds. Spraw Nieletnich, Kuratorów oraz programów profilaktycznych, prewencyjnych wdrażanych w środowiskach lokalnych przez tych funkcjonariuszy. na bieżąco cały okres stażu Zapisy w dzienniku pedagoga, protokoły z posiedzeń Zespołów ds.. Okresowej Oceny Sytuacji Wychowanka. Spotkania, ulotki, filmy.
5. Pogłębianie świadomości wychowanków na temat aktualnie wystepujących szkolnych i środowiskowych czynników ryzyka. Prowadzenie rozmów z rodzicami i wychowankami, pogadanki. Przeprowadzenie zajęć na temat zagrożeń naszych czasów ( cyberprzemoc, sekty, handel ludżmi ). na bieżąco cały okres stażu Spotkania , scenariusze przeprowadzanych zajęć, zapisy w dzienniku pracy pedagoga.
6. Pomoc wychowankom w osiągnięciu powodzenia szkolnego. Analiza bieżąca ocen oraz frekwencji, nadzór i monitoring nad realizacją obowiązku szkolnego - zapobieganie długotrwałym nieobecnościom w placówce poprzez sprawdzanie codziennych list obecności. Wyjazdy po wychownków w celu doprowadzenia do placówki. Sptkania z rodzicami i opiekunami, udział w zebraniach klasowych. na bieżąco cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora oraz pracowników pedagogicznych dotyczące podejmowanych działań. Zapisy w dzienniku pracy pedagoga.
Strefa rozwoju zawodowego Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji wskazówki uwagi
wychowawcza 7. Dbałość o zapewnienie wychowankom MOS dalszej kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły podstawowej. Sptkania w grupach wychowawczych i klasach w celu poinformowania wychowanków o możliwościach kontynuowania dalszej nauki po ukończeniu klasy szóstej i formalnościach jakie są zwiazane ze zmiana szkoły. Rozmowy z rodzicami, udzielania informacji o zasadach rekrutacji do gimanzjów i związanych z tym formalnościach. Pomoc w zdobyciu stsownych zaświadczeń dla wychowanków, sporządzanie opinii wniosków. Wypełnianie podań do szkół gimnazjalnych. cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora i zapisy w dzienniku pedagoga, kopie pism w teczkach wychowanków.
8. Przygotowanie środowiska macierzystego do powrotu do domu rodzinnego. Rozmowy indywidualne z rodziacami, udzielanie wskazówek dotyczących wychowania, aktywizowanie rodziców do poszukiwania pracy, podjęcia leczenia z uzależnień, pomoc w uzyskaniu lepszych warunków mieszkaniowych - pisanie podań, wniosków, opinii popierających itp. Współpraca z Urzędem Miasta - wydział ds. lokalowych. cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora i zapisy w dzienniku pedagoga, kopie pism w teczkach wychowanków.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1166


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.