Katalog

Marlena Stęcel, 2012-09-11
Szczytno

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego n-la kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy n-la mianowanego

- n +

I §7ust.1,pkt1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. -zgodnie z harmonogramem
2. Współpraca z Dyrektorem , gronem pedagogicznym oraz Radą Rodziców. -cały okres stażu

3. Współpraca z rodzicami:
-zebrania
-rozmowy indywidualne
- kontakt telefoniczny
- zgodnie z harmonogramem
- według potrzeb
- według potrzeb

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym -cały okres stażu


5. Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno wychowawcza).
-według potrzeb


6. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie).
-według terminarza


7. Pełnienie dyżurów podczas przerw - utrzymywanie porządku na terenie szkoły. -według planu dyżurów
8. Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych:
- Konkurs o krajach niemieckojęzycznych.
- Konkurs piosenki niemieckiej - „Śpiewamy po niemiecku” - według harmonogramu
9. Praca w zespołach zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Szkoły - według potrzeb

II §7ust.1,pkt2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.

-według harmonogramu

2.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia
- kurs języka angielskiego -cały okres stażu
3.Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j. niemieckiego (organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne) -cały okres stażu
4.Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej) -cały okres stażu

III §7ust.1,pkt3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Znajomość dokumentacji szkoły
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Szkolny Program Wychowawczy i Profilaktyczny - październik 2011

2. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela
-Ustawa o systemie oświaty
-Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
-Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- Rozporządzenie MEN z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych
-Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (Internet - portale edukacyjne). -cały okres stażu
- wrzesień 2011

3.Znajomość przepisów BHP okres stażu

IV §7ust.2,pkt1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:
-zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy (ustalenie terminów spotkań
i konsultacji z opiekunem)
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- obserwacja lekcji (ze szczegółowym omówieniem) -obserwowanie zająć prowadzonych przez opiekuna stażu
-prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - według harmonogramu
2. Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności) -dwa razy w roku szkolnym

3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej:
-dzienniki lekcyjne
-dzienniki pozalekcyjne
-dokumentacja sprawozdawcza -cały okres stażu

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, scenariuszy, konkursów
- gromadzenie i studiowanie czasopism [tj. Deutsch Aktuell, JĘZYKI OBCE W SZKOLE], literatury fachowej, poradników metodycznych
- opracowanie Przedmiotowych Zasad Oceniania z języka niemieckiego
- opracowanie planów wynikowych
- cały okres stażu

5. Stosowanie aktywnych metod nauczania oraz dobieranie zróżnicowanych metod sprawdzania opanowania wiedzy i oceniania. -cały okres stażu

6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
-zapoznanie z nową podstawą programową z języka niemieckiego
-analiza standardów egzaminacyjnych
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny – tworzenie, analiza, ewaluacja planów wynikowych i rozkładów materiału z języka niemieckiego
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami języków obcych

-sierpień/wrzesień 2011
-sierpień/wrzesień 2011
-sierpień/wrzesień
-cały okres stażu
7. Publikowanie własnych prac [planu rozwoju zawodowego , scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych na stronie www.profesor.pl] -cały okres stażu

V §7ust.2pkt,2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów poprzez współpracę z wychowawcami i pedagogiem szkolnym (rozpoznanie problemów wychowawczo-opiekuńczych wśród uczniów).
-wrzesień

2. Poznanie środowiska uczniowskiego wychowanków - diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań.
-każdego roku

3. Zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. -każdego roku

1. Rozwiązywanie problemów natury wychowawczej. -cały okres stażu

2. Stały kontakt z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem. -cały okres stażu

3. Ocena możliwości uczniów – indywidualizacja nauczania (dostosowanie sposobu nauczania i wymagań do potrzeb i możliwości ucznia):
-praca z uczniem słabym (konsultacje, dodatkowa pomoc)
-praca z uczniem zdolnym (konsultacje, dodatkowe materiały, zachęcanie do udziału w konkursach, pomoc w przygotowywaniu się uczniów do konkursów) -cały okres stażu

VI §7ust.2,pkt3
Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy nauczyciela techniki komputerowej – udział w kursach
2. Użycie technologii komputerowej do prowadzenia dokumentacji szkolnej:
-przygotowanie scenariuszy lekcji
-przygotowanie wszelkiego rodzaju sprawozdań
-przygotowanie sprawozdań z postępu realizacji planu rozwoju zawodowego
3. Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej:
-wyszukiwanie różnego rodzaju materiałów pomocniczych, informacji; wykorzystanie Internetu jako źródła pomysłów w pracy nauczyciela (ciekawa lekcja, zainteresowani uczniowie, dobre wyniki nauczania).
-korzystanie z portali edukacyjnych– korzystanie z publikacji z zakresu metodyki i dydaktyki, przepisów dotyczących systemu oświaty i publikacji dotyczących awansu zawodowego.
4. Kontakt z wydawnictwami językowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacje o szkoleniach, warsztatach, seminariach i nowościach wydawniczych).
5. Publikacje w Internecie – publikacja własnego planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego
6. Pomoc w prowadzeniu strony internetowej szkoły – praca w zespole.
-okres stażu

VII §7ust.2,pkt4
Umiejętność stosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów z zakresu realizowanych przez nauczyciela zadań
1.Dostarczanie uczniom pozytywnych wzorców – kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

2.Aktywna praca nad samokształceniem – aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki:
-korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej,
-korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej,
-korzystanie z publikacji w Internecie,
-gromadzenie literatury w podręcznej biblioteczce,
-podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach i szkoleniach

3.Praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy z zakresu dydaktyki języków obcych oraz pedagogiki i wychowania w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
-cały okres stażu


Wyświetleń: 1080


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.