Katalog

Katarzyna Skolimowska, 2012-08-27
Bielsko-Biała

Język polski, Projekty edukacyjne

PROJEKT EDUKACYJNY - Kto czyta książki, ten żyje podwójnie – Bielsko-Biała okiem naszym i poetów

- n +

Projekt edukacyjny
Kto czyta książki, ten żyje podwójnie –
Bielsko-Biała okiem naszym i poetów


Czas pracy nad projektem: 6 tygodni

Cele:

Uczniowie:
· lepiej poznają twórczość Mieczysława Stanclika, Stanisława Goli, Hildegardy Filas-Gutkowskiej,
· poznają elementy biografii poetów, ponieważ będą musieli określić ramy czasowe,
w których pisali lub piszą,
· poznają panoramę przemian rzeczywistości polskiej od schyłku lat 70. XX wieku,
· będą samodzielnie porównywać panoramę Bielska-Białej z lat 70./80. do jego współczesnego wizerunku, co pozwoli im również wyciągnąć wnioski co do kwestii wpływu wydarzeń historycznych, ustroju politycznego jak i rozwoju kultury np. na urbanizację,
· będą samodzielnie poszukiwać potrzebnych informacji (w szerokim wachlarzu źródeł), analizować je, porządkować i wykorzystywać do celów projektu,
· będą doskonalić umiejętność rozumienia czytanego tekstu,
· samodzielnie przygotują mini pokaz mody z lat 70. i skonfrontują go z dzisiejszymi trendami,
· zrozumieją zasadność sentencji w temacie projektu (oraz jej źródło),
· rozwiną umiejętności: pracy w zespole, dyskutowania i uzasadniania swojego zdania, słuchania innych i polemizowania, negocjowania, wspólnego tworzenia planów, dzielenia się pracą i wspólne branie odpowiedzialności za końcowy efekt.

Zakładane efekty:

Uczniowie:
· pracując w kilkuosobowych zespołach, przygotują prezentację podzieloną na rozdziały dotyczące realiów epoki zamkniętych w ramy miasta Bielska-Białej:
a/ ustrój polityczny,
b/ urbanizacja (np. samodzielnie wykonana makieta dawnego miasta
w konfrontacji z jego współczesnym wizerunkiem),
f/ moda (krótki pokaz mody samodzielnie zaprojektowanych strojów),
g/ kuchnia (mini książka kulinarna);

· wykorzystają dostępne im zasoby (np. biblioteki, Internet) w celu znalezienia informacji potrzebnych do realizacji projektu,
· będą potrafili wyjaśnić i uzasadnić swoje koncepcje stworzonej wizji Bielska-Białej
z lat 70. / 80.,
· wskażą różnice, które dzielą dzisiejszy wizerunek Bielska-Białej od tego zamkniętego w wierszach poetów,
· wykonają mini książkę kulinarną z przepisami na dzień powszedni i od święta –
w latach 70. i w dniu dzisiejszym,
· uzasadnią opinię Terakowskiej i wyciągną wnioski dlaczego warto czytać – skonfrontują swoją prezentację z sentencją w temacie projektu.

Opis projektu:

1. Zespół pracujący nad projektem liczy 6 osób.
2. Cały projekt jest zbudowany na zasadzie ciągłej konfrontacji Bielska-Białej z lat 70./80. i tej współczesnej, co wynika z prowadzenia podwójnego życia zgodnie
z sentencją Kto czyta książki, ten żyje podwójnie,
3. Grupa dzieli się na 2 podgrupy (każda jest odpowiedzialna za inne zadanie):
I ustrój polityczny i urbanizacja [2osoby],
II moda i kuchnia [4 osoby].
4. Zespół powinien mieć lidera, który będzie koordynował pracę nad całym projektem, będzie on również otwierał prezentację, aby na wstępie wytłumaczyć w jaki sposób zostanie zaprezentowany ich temat.
5. Przykładowy plan prezentacji projektu:

a. Wstęp – przedstawienie tematu oraz krótkie omówienie dwudzielnej zasady projektu, a także podziału pracy i ustalonego przebiegu prezentacji (w tym tekstów źródłowych w bibliografii podmiotowej).

b. Grupa I
– krótkie omówienie obu ustrojów politycznych, co miało ogromny wpływ
między innymi na urbanizację,
- prezentacja samodzielnie wykonanej makiety Bielsko-Biała według
poetów , a następnie skonfrontowanie jej ze współczesnym
wizerunkiem miasta (np. w formie prezentacji multimedialnej).

c. Grupa II
- krótki pokaz mody (na dwóch wybiegach jednocześnie), w którym zostaną zaprezentowane stroje codzienne i odświętne (modne 30, 40 lat temu i dzisiaj),
- prezentacja mini książki kucharskiej skonstruowanej na zasadzie porównania
przepisów na dzień powszedni i od święta – w latach 70./80. i w dniu
dzisiejszym (może być również mini degustacja).

d. Zakończenie – przedstawienie wniosków płynących z projektu, uzasadnienie opinii Terakowskiej.

6. Wszystkie elementy projektu powinny być zaplanowane i wykonane przez członków zespołu (np. makieta, inscenizacja teatralna, prezentacja multimedialna, stroje, książka kucharska).
7. Zespół dzieli się zadaniami (np. na poszczególne podgrupy), przy czym każdy uczeń musi mieć przydzielony konkretny zakres obowiązków.
8. Członkowie zespołu musza umieć obronić swój projekt, tzn. wyjaśnić jak zrozumieli temat i na czym się opierali tworząc własną koncepcję.
9. Każdy zespół musi odbyć przynajmniej dwie konsultacje. Na pierwszej konsultacji należy przedstawić plan wykonania całości, na następnych zaprezentować co już zostało zrobione.
Termin prezentacji.....................................................................................................
Terminy konsultacji...................................................................................................
10. Czas trwania prezentacji projektu powinien wynosić około 30 minut.
11. Wykonanie projektu zostanie ocenione zgodnie z podanymi kryteriami.Informacje dodatkowe:
Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Oprócz umiejętności zgodnych z celami szczegółowymi języka polskiego w gimnazjum, uczniowie pogłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu: plastyki i techniki (np. podczas wykonania makiety), historii kultury (np. podczas projektowania strojów), uczą się posługiwania sprzętem audiowizualnym (podczas pokazu mody) i nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (np. prezentacja multimedialna).

Wyświetleń: 959


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.