Katalog

Karolina Duleba, 2012-08-22
Koźminek

Język polski, Ćwiczenia

Ćwiczenia ortograficzne - klasa VI

- n +

Imię i nazwisko …………………………………………………. Klasa …………………………Polecenia
1.Przeczytaj kilka razy tekst dyktanda. Postaraj się zapamiętać pisownię wyrazów z trudnością ortograficzną.
2.Zakryj oryginał i uzupełnij luki w wyrazach w poniższym dyktandzie.
3.Następnie przeczytaj poniższe zasady ortograficzne i dopasuj numer zasady do każdego wyrazu z trudnością ortograficzną. Numer zasady wpisz w polu oznakowanym[…..].

rz, ż
Zbliża się moja ulubiona pora roku – zima. Koleżanka Grzegorza, Grażyna,nie może się doczekać zjeżdżania na sankach. Marzena i Małgorzata również uważnie wypatrują pierwszych oznak mrozu. Obiecały rodzicom, że nie będą
ślizgać się po zamarzniętych jeziorach. Każde dziecko wie, że wejście na lód jest groźne. Błażej uważa się za odważnego, ponieważ jeździł na łyżwach po zamarzniętym jeziorze. Grzegorz drżał z przerażenia, gdy przyglądał się
wyczynom towarzysza. Obiecał sobie, że zostanie narciarzem. Spojrzał w przyszłość i ujrzał siebie w pierwszym rzędzie obok mistrza – Adama Małysza.

rz, ż

Zbli…a […..] się moja ulubiona pora roku – zima. Kole….anka […..] G…egorza, […..] Gra…yna, […..] nie mo…e […..] się doczekać zje…dżania […..] na sankach. Ma….ena […..] i Małgo….ata […..] równie…. […..] uwa…nie […..] wypatrują pierwszych oznak mrozu. Obiecały rodzicom, …e […..] nie będą ślizgać się po zamarzniętych jeziorach. Ka…de […..] dziecko wie, …e […..] wejście na lód jest groźne. Bła…ej […..] uwa….a […..] się za odwa…nego, […..] poniewa… […..] jeździł na ły…wach […..] po zamarzniętym jezio..e. […..] G…ego… […..] dr…ał […..] z p….era….enia, […..] gdy p….yglądał się […..] wyczynom towa….ysza. […..] Obiecał sobie, ….e […..] zostanie narcia….em. […..] Spoj….ał w […..] p…yszłość […..] i uj….ał […..] siebie w pierwszym ….ędzie […..] obok mist…a […..] – Adama Małysza.

Zasady ortograficzne

1. Rz piszemy, gdy wymienia się na r
2. Rz piszemy po literach p, b, k, g, t, ch, j, w
3. Rz niewymienne – wyraz do zapamiętania
4. Ż piszemy, gdy wymienia się na g, dz, h, s, z, ź
5. Ż niewymienne- wyraz do zapamiętaniaImię i nazwisko ………………………………………. Klasa…………………………

u, ó, rz, ż,

Jutro- po wyczerpujących wydarzeniach ostatnich miesięcy- Józef wyruszy w daleką wędrówkę w góry. Będzie podróżował autem. Odwiedzi Kraków i wujka Jurka i ciocię Urszulę, ich dzieci – Paulinę i Jakuba. Zaprosi ich do wspólnej wspinaczki po górzystych i ośnieżonych szczytach tatrzańskich.
Paulina uczy się w drugiej klasie liceum, a Kuba ukończył technikum budowlane. Ciocia pracuje w urzędzie celnym jako tłumacz języka francuskiego, a wujek jest budowlańcem- zajmuje się działem dotyczącym architektury- przeprowadza renowację zabytkowych budowli w centrum stolic europejskich: Brukseli, Paryża, Budapesztu i Rzymu.
Józef bardzo cieszy się na spotkanie z kuzynami. Do domu wróci po dwóch tygodniach- już we wrześniu.

u, ó, rz, ż,
J…tro […..]- po wyczerp…jących […..]wyda…eniach[…..] ostatnich miesięcy- J…zef […..]wyr…szy[…..] w daleką wędr…wkę […..]w g….ry[…..]. Będzie podr……..ował […..] a…tem. […..] Odwiedzi Krak…w […..] i w…jka […..] J…rka […..]i ciocię …rszulę, […..] ich dzieci – Pa…linę[…..] i Jak….ba. […..] Zaprosi ich do wsp…lnej[…..] wspinaczki po g……….ystych[…..][…..].. i ośnie…onych […..]szczytach tat…ańskich. […..]
Pa…lina[…..] …czy[…..] się w dr…giej[…..] klasie lice…m, […..] a K…ba […..] …kończył […..] technik….m[…..] b…dowlane. […..] Ciocia prac….je[…..] w …rzędzie[…..] celnym jako tł…macz […..] języka franc…skiego, […..] a w….jek[…..] jest b….dowlańcem-[…..] zajm….je się[…..] działem dotyczącym architekt….ry[…..]- przeprowadza renowację zabytkowych b….dowli[…..] w centr…m […..] stolic e….ropejskich[…..]: Br…kseli, […..] Pary…a[…..], B…dapeszt….[…..][…..] i …..ym….[…..][…..]
J…zef […..] bardzo cieszy się na spotkanie z k…zynami. […..].Do domu wr….ci […..].po dw…ch […..].tygodniach j……[…..].[…..].. we w….eśniu. […..].

Zasady ortograficzne
1. Rz piszemy, gdy wymienia się na r
2. Rz piszemy po literach p, b, k, g, t, ch, j, w
3. Rz niewymienne – wyraz do zapamiętania
4. Ż piszemy, gdy wymienia się na g, dz, h, s, z, ź
5. Ż niewymienne- wyraz do zapamiętania
6. Ó piszemy, gdy wymienia się na o,a, e
7. Ó piszemy w zakończeniach ów, ówka, ówna
8. Ó – wyraz do zapamiętania
9. U piszemy w zakończeniach - uję, - ujesz, -uje
10. U – wyraz do zapamiętania
11. U – na początku wyrazu
Wyświetleń: 15297


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.