Katalog

KATARZYNA PIETRZYK, 2012-08-20
BILCZA

Zajęcia zintegrowane, Sprawozdania

Sprawozdanie z PRZ na nauczyciela miamowanego.

- n +

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. § 7 ust. 2 pkt 1)

Poznanie procedury awansu zawodowego
Pierwszym krokiem podjętym przeze mnie w celu uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego była ocena własnych możliwości i umiejętności oraz zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. We wrześniu 2009r. zapoznałam się z podstawowymi aktami prawnymi. Były to:
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1543).
Zapoznawszy się z procedurami i wymaganiami, złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu
i skonstruowałam projekt planu rozwoju zawodowego.


Przygotowanie warsztatu pracy
Na początku roku szkolnego 2009/2010 swoją pracę rozpoczęłam od zapoznania się z dokumentami właściwymi dla profilu danej placówki tj. Zespołu Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach. Dokładnie przeanalizowałam Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, podstawę programową odpowiednią dla kształcenia zintegrowanego i podstawę programową wychowania przedszkolnego.
Znajomość tych dokumentów pozwoliła mi wdrożyć postanowienia w nich zawarte, a tym samym zwiększyć efektywność pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Porządkowałam swój warsztat pracy, przygotowując i analizując plany wynikowe, dzięki którym realizowałam program nauczania.
Starałam się, aby cele lekcji zgodne były zarówno z treściami, jak i potrzebami uczniów; dostosowując je do potrzeb i możliwości wychowanków.
Stosowałam różnorodne metody i formy pracy na lekcjach, dbając o odpowiedni dobór materiałów dydaktycznych, aby wzbudzić u uczniów zainteresowanie zajęciami, wyzwolić ich inicjatywę, samodzielność i kreatywność.


Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Jako nauczyciel odbywający staż i ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego – przeprowadziłam lekcje hospitowane przez opiekuna stażu. Każdorazowo poprzedzałam je przygotowaniem scenariusza, z dokładnym określeniem celów oraz przebiegiem zajęć. Każde przeprowadzone przeze mnie zajęcia zostały omówione w celu uświadomienia ich słabych i mocnych stron. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nabyłam umiejętność prawidłowego przygotowywania i prowadzenia zajęć oraz planowania działań dydaktyczno-wychowawczych na lekcji. Obserwowałam także lekcje prowadzone przez mojego opiekuna stażu - panią Wiktorię Grubę. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu w trakcie lekcji, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz na indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Analiza i ocena obserwowanych i prowadzonych zajęć, pozwoliła mi dostrzec możliwości rozbudowania i uatrakcyjnienia prowadzonych przeze mnie lekcji.

Udział w szkoleniowych, plenarnych i klasyfikacyjnych Radach Nauczycieli, warsztatach metodycznych i konferencjach.

Własną wiedzę wzbogaciłam podczas szkoleniowych Rad Nauczycieli, posiedzeń zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców.
W ramach doskonalenia zawodowego uczestniczyłam w następujących warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach:

• „Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów klas 1-3, z uwzględnieniem ryzyka dysleksji rozwojowej”- konferencja metodyczna zorganizowana przez Wydawnictw Operon;
• „Wybrane problemy awansu zawodowego nauczycieli”- szkolenie zorganizowane przez SODMiDN w Kielcach. Celem szkolenia była analiza aktów prawnych regulujących awans zawodowy, dokumentowanie osiągnięć zawodowych nauczyciela ubiegającego się o awans, ocena własnego dorobku oraz przygotowanie autoprezentacji;
• „Pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu”- warsztaty zorganizowane przez SODMiDN w Kielcach. Tematyka zajęć dotyczyła dziecka z ryzyka dysleksji, usprawniania analizatorów wzrokowego i słuchowego, ćwiczeń usprawniających technikę czytania oraz czytania ze zrozumieniem;
• „Metody i techniki nauki czytania i pisania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjch”- konferencja metodyczna zorganizowana przez SODMiDN w Kielcach.
• „Dyscyplina w klasie szkolnej”- szkolenie zorganizowane przez SODMiDN w Kielcach. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące norm, zasad pracy w zespole klasowym, poznałam działania dyscyplinujące oraz sposoby interwencji wychowawczej;
• „Ratujemy i uczymy ratować”- kurs zorganizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
• „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”- kurs doskonalący zorganizowany przez SODMiDN w Kielcach;
• „Diagnoza rozwoju dziecka podstawą planowania procesu edukacyjnego w przedszkolu”- konferencja metodyczna zorganizowana przez SODMiDN w Kielcach. Poznałam istotę i uwarunkowania procesu diagnostycznego w edukacji przedszkolnej w świetle obowiązujących aktów prawnych. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące planowania pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w oparciu o przeprowadzoną diagnozę;
• „Kierownik wycieczek szkolnych”- kurs zorganizowany przez SODMiDN w Kielcach.
• „Szkoła na miarę wyobraźni dziecka XXI wieku. Fantazja w aktywności intelektualnej uczniów klas I-III”- szkolenie zorganizowane przez Wydawnictwo Nowa Era;
• „Od A do Z, czyli matematyka bez tajemnic” - warsztaty zorganizowane przez Wydawnictwo Didasko;
• Uczestniczyłam w „Targach Multimedialnych WSiP”- zorganizowanych przez Wydawnictwo WSiP;
• „Wykorzystanie możliwości i zasobów tablicy interaktywnej w planowaniu, wspomaganiu procesu dydaktycznego i indywidualizacji nauczania”- szkolenie zorganizowane przez SODMiDN w Kielcach. Poznałam podstawy pracy z tablicą interaktywną oraz Galerią programu SMART Notebook, nauczyłam się tworzyć ćwiczenia interaktywne do lekcji oraz wykorzystywać internetowe zasoby dydaktyczne w pracy z tablicą;
• „Szkolenie techniczne nauczycieli realizowane w ramach projektu „ Nauczyciel XXI wieku" organizowane przez ŚCDN w Kielcach.
• „Szkolenie metodyczne nauczycieli realizowane w ramach projektu „ Nauczyciel XXI wieku" organizowane przez ŚCDN w Kielcach. Celem w/w szkoleń było doskonalenie kompetencji nauczyciela w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e- learningowej.
• „Zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania-pracujemy z ilustracją-współpracujemy w grupie”- warsztaty zorganizowane przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Podczas spotkania poruczane były tematy: „Jak pytać, żeby rozwijać: o ważnej roli pytań w procesie edukacyjnym”, „Od aktywizacji do diagnozy postępów, wielki potencjał pracy z ilustracją”, „Praca w grupach- można, warto! Przykłady zabaw i aktywności”
• „Od szkoły ABC do szkoły TIK” konferencja metodyczna, zorganizowana przez MAC Edukacja. Temat konferencji: „Trudni uczniowie i zmęczeni nauczyciele, czyli jak przeżyć każdy dzień z nowymi przepisami, wymaganiami prawa i problemami wychowawczymi” Podczas konferencji omówiono zagadnienia: Jak diagnozować uczniów i dostosowywać wymagania w edukacji wczesnoszkolnej? Jak prawidłowo dokumentować diagnozowanie i pomoc psychologiczno- pedagogiczną, by nie tracić sił i zyskać czas na pracę z dziećmi?
• „Lekcja powinna być ciekawa” konferencja metodyczna zorganizowana przez SODMiDN w Kielcach. Podczas konferencji przybliżono rolę środków dydaktycznych w procesie edukacji, zaprezentowano portale edukacyjno- rozrywkowe dla dzieci, oraz zapoznano uczestników z zasobami tablicy interaktywnej Smart.
Udział w pracach zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej i zespołu wychowawców
W ciągu minionych trzech lat byłam przewodniczącą zespołu samokształceniowego edukacji wczesnoszkolnej. Brałam aktywny udział w pracach zespołu, w zakresie planowania pracy, organizowania imprez i uroczystości, rozwiązywania problemów wychowawczych, wymiany informacji i doświadczeń. Uczestniczyłam także w opracowywaniu testów diagnozujących dla uczniów starających się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej szkoły podstawowej, jak również prowadziłam rozmowy kwalifikacyjne z tymi dziećmi. Przedmiotem diagnozy były: sprawność manualna, percepcja wzrokowa i słuchowa, mowa oraz myślenie.
Aktywnie uczestniczyłam także w pracach zespołu wychowawców m.in. brałam udział
w pracach modyfikujących roczne, trzyletnie i pięcioletnie Programy Wychowawcze Szkoły , Programy Profilaktyczne Szkoły oraz planowaniu i realizacji działań dotyczących realizacji programu społecznego „Szkoła bez przemocy”, do którego szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2011/2012.


Przeprowadzenie badań oceniających wiadomości i umiejętności uczniów klasy III

W roku szkolnym 2009/2010 uczniowie prowadzonej przeze mnie klasy III kończyli pierwszy etap edukacji w szkole. W związku z tym przez cały rok szkolny utrwalaliśmy i systematyzowaliśmy zdobytą wiedzę, przygotowując się tym samym do napisania Ogólnopolskiego Testu Kompetencji Trzecioklasisty. W ciągu roku szkolnego przeprowadziłam cztery próbne testy kompetencji, sprawdzające wiadomości i umiejętności moich wychowanków w zakresie czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce.
Testy kompetencji przeprowadzane systematycznie doskonale przygotowują uczniów do egzaminów zewnętrznych. Napisanie testu kompetencji jest dla uczniów okazją do zdobywania nowych doświadczeń; mogą się oni dowiedzieć w czym są dobrzy i nad czym muszą jeszcze popracować, aby osiągnąć lepsze wyniki.
Uczniowie mojej klasy osiągnęli wysokie wyniki w Ogólnopolskim Teście Kompetencji Trzecioklasisty w 2010 roku.Czytanie Pisanie Rozumowanie Korzystanie z informacji Wykorzystanie wiedzy w praktyce Ogółem
94 %
98 % 97 % 75 % 96% 95%

Testy kompetencji są wspaniałym narzędziem sprawdzającym wiedzę uczniów w wybranych obszarach. Dzięki nim mogłam rzetelnie ocenić, czy uczniowie zdobyli nowe, tak ważne dla ich dalszej edukacji, kompetencje. Wysokie wyniki w Ogólnopolskim Teście Kompetencji Trzecioklasisty utwierdziły mnie także w przekonaniu, że realizując program, stosowałam odpowiednie metody i formy pracy.


Przygotowanie uczniów do konkursów
Przygotowanie uczniów do konkursów ma na celu rozwijanie ich zdolności, zainteresowań, promowanie ucznia i szkoły w środowisku oraz zachęcanie do aktywności twórczej. Wiąże się to z realizacją Programu Wychowawczego Szkoły.
Przygotowywałam moich uczniów do różnych konkursów. Praca z uczniami odbywała się na zajęciach lekcyjnych oraz po zajęciach lekcyjnych dwa razy w tygodniu. Spotkania sprawiały mnie i moim uczniom wiele satysfakcji, gdyż uczestniczyły w nich dzieci uzdolnione i zainteresowane daną tematyką.
Efektem moich działań było szerokie uczestnictwo uczniów w konkursach, reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym oraz wymierne sukcesy dzieci.
Moi uczniowie zdobyli nagrody i wyróżnienia w następujących konkursach:

ROK SZKOLNY 2009/2010
1. II Miejski Konkurs Fotograficzny „Świat w oczach dziecka”
I SSP Julia Kieloch
Ola Marcinkowska
Julia Zygała III miejsce
wyróżnienie
wyróżnienie
2. XV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
„Zabawa z ortografią”
Julia Kieloch
II miejsce
6. X Miejski Konkurs Ortograficzny
„I ty możesz zostać mistrzem ortografii”
I SSP Julia Zygała

Julia Kieloch II miejsce

wyróżnienie


8. III Edycja Konkursu Plastycznego
„Moja kartka Walentynka”
Dom Kultury „Zameczek” Adam Wrona

wyróżnienie


9. IV Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny dla klas III
Zespół Szkół Katolickich Ola Marcinkowska II miejsce
10. XXVIII Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” TLiA „Kubuś” Ola Marcinkowska

Wojciech Smolarczyk
nagroda

wyróżnienie
11. XIX Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur”
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu Ola Marcinkowska
wyróżnienie

12. III Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik”
Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego Julia Zygała
Julia Pabis
Mateusz Jawor
Adam Wrona

wyróżnienia


ROK SZKOLNY 2010/2011
1. III Miejski Konkurs Fotograficzny - "Świat w oczach dziecka". ZSS im. M. Reja
Nina Iwańska wyróżnienie
2. "Pasje i talenty - wyrażamy siebie w sztuce". MDK w Kielcach
Helena Kluźniak III miejsce
3. TLiA „Kubuś” XXIX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” Jakub Skrobisz
Wojciech Świątek
Robert Mazurczak
Maciej Pokora
nagroda
4. TLiA „Kubuś” XXIX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr”
Michał Krakowiak
Kamil Małek
Helena Kluźniak
Tymon Przychodni
Zosia Bielecka wyróżnienie
5. Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Koziołek Matołek zwiedza urokliwe zakątki ziemi świętokrzyskiej.”
SP NR 25
Wiktor Tomczyk
Jakub Skrobisz
Helena Kluźniak
Zosia Bielecka
Gabriela Rubinkiewicz

wyróżnienie
6. Ośrodek Kultury „Ziemowit” Konkurs Plastyczny „Prezent dla Mamy” Tymon Przychodni I miejsce
7. Ośrodek Kultury „Ziemowit” Konkurs Plastyczny „Prezent dla Mamy” Gabriela Rubinkiewicz I miejsce
8. Ośrodek Kultury „Ziemowit” Konkurs Plastyczny „Prezent dla Mamy” Zosia Bielecka
Nina Iwańska
Piotr Kuc
Jaku Skrobisz
Wiktor Tomczyk wyróżnienie
9. IV Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Małgorzata Golda

Tymoteusz Stępnik nagroda

wyróżnienie
10. Konkurs Plastyczny po wystawie czasowej „Od secesji do modernizmu. Szkło huty Josephina” Jaku Skrobisz
Robert Mazurczak
Adam Tokarz
Małgorzata Golda III miejsce
11. Konkurs Plastyczny po wystawie czasowej „Od secesji do modernizmu. Szkło huty Josephina” Nina Iwańska
Wojciech Świątek wyróżnienie

ROK SZKOLNY 2011/2012
3 VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.
„Ach, Świętokrzyskie...” Rubinkiewicz Gabriela wyróżnienie
4 VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.
„Ach, Świętokrzyskie...” Iwańska Nina II miejsce
5 Konkurs Plastyczny „Dom marzeń” Iwańska Nina wyróżnienie
6 Ogólnopolski Konkurs Zuch Tokarz Adam LAUREAT
7 Ogólnopolski Konkurs Zuch Kuc Piotr LAUREAT
8 Ogólnopolski Konkurs Zuch Golda Małgorzata LAUREAT
9 Ogólnopolski Konkurs Zuch z języka angielskiego Tokarz Adam LAUREAT
10 Ogólnopolski Konkurs Zuch z języka angielskiego Kuc Piotr LAUREAT
11 Ogólnopolski Konkurs Zuch z języka angielskiego Golda Małgorzata LAUREAT
12 XXI Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy Golda Małgorzata III miejsce
13 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Bielecka Zofia nagroda za wysoki wynik
14 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Golda Małgorzata nagroda główna
15 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Kluźniak Helena nagroda za wysoki wynik
16 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” Rubinkiewicz Gabriela wyróżnienie
17 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” KOSTERSKI-SPALSKI Michał wyróżnienie
18 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” STĘPNIK Tymoteusz wyróżnienie
19 V Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik” MAZURCZAK Robert wyróżnienie
20 XXX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” BIELECKA Zofia wyróżnienie
21 XXX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” KLUŹNIAK Helena wyróżnienie
22 XXX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” RUBINKIEWICZ Gabriela wyróżnienie
23 XXX Konkurs Plastyczny „Mój Teatr” TOMCZYK Wiktor wyróżnienie
24 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” RUBINKIEWICZ Gabriela wyróżnienie
25 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” KLUŹNIAK Helena wyróżnienie
26 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” KUC Piotr wyróżnienie
27 Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” GOLDA Małgorzata wyróżnienie
28 Konkurs Plastyczny „Pasje i talenty2012- wyrażamy siebie w sztuce” RUBINKIEWICZ Gabriela II miejsce
29 IV Miejski Konkurs Fotograficzny „Świat w oczach dziecka” IWAŃSKA Nina wyróżnienie

Dzięki udziałowi w konkursach dzieci mogą odnosić swoje małe sukcesy, mogą też nauczyć się konsekwentnego dążenia do celu, opracowywania różnych strategii potrzebnych
do osiągnięcia celu, przyjmowania porażek i okazywania radości z odniesionego zwycięstwa.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
( Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. § 7 ust. 2 pkt 2 )Przeprowadzenie diagnozy wstępnej uczniów klasy I
We wrześniu 2010r. przeprowadziłam diagnozę wstępną uczniów klasy I, zgodnie z wymogami Podstawy Programowej.
Wstępna ocena rozwoju i możliwości dzieci rozpoczynających naukę w szkole dostarczyła mi informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju fizycznego, społeczno- emocjonalnego oraz rozwoju ich funkcji poznawczo - motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej.
Znając wyjściowy stan rozwoju ucznia mogłam:
• ocenić jego postępy, nawet wtedy gdy były one niewielkie;
• ocenić wysiłek, który dziecko włożyło w zdobywanie wiadomości i umiejętności;
• lepiej zrozumieć jego uzdolnienia i trudności;
• zaproponować rodzicom niektórych dzieci badanie w poradni logopedycznej, psychologiczno- pedagogicznej;
• nawiązać współpracę z pedagogiem szkolnym
Po wstępnej analizie wyników diagnozy, wychodząc naprzeciw treściom zawartym w nowej podstawie programowej dotyczącej indywidualizacji nauczania, opracowałam programy wspierające, które głównie kładą nacisk na usuwanie objawów trudności w uczeniu się, wspomagają rozwój potencjalnych możliwości dzieci oraz rozbudzają w nich gotowość do uczenia się. Na spotkaniu z rodzicami przeprowadziłam rozmowy indywidualne podczas których poinformowałam rodziców o wynikach diagnozy, zapoznałam rodziców z napisanymi programami wsparcia, udzieliłam także wskazówek dotyczących pracy z dziećmi w domu. Zaproponowałam także przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie rodzice otrzymaliby pomoc oraz wskazówki do dalszej pracy z dzieckiem.
Za zgodą rodziców skierowałam dwóch uczniów na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, które w naszej szkole prowadzone są odpłatnie przez p. Annę Pawłowską – terapeutę z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Kielcach. Wspólnie z panią Anną Pawłowską omawiałyśmy postępy uczniów, których miała pod swoją opieką. Ze swej strony dbałam o to aby uczniowie objęci terapią pedagogiczną mieli możliwość osiągania nawet drobnych sukcesów, wysoko oceniałam ich wkład pracy w wykonywane zadania, a podczas codziennych zajęć i prowadzonych przeze mnie zajęć wyrównawczych realizowałam założenia napisanych wcześniej programów wsparcia.
Podjęłam także działania w zakresie rozwijania predyspozycji i zdolności poznawczych u dzieci szczególnie uzdolnionych. Podczas dodatkowych zajęć uczniowie rozwijali swoje umiejętności i zainteresowania matematyczno- przyrodnicze.
Przeprowadzona diagnoza oraz napisane programy wspierania posłużyły do realizacji założeń projektu „Lepszy start”, którego realizację wraz z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej rozpoczęłam we wrześniu 2011r.
Projektem objęci są uczniowie kl. I-III I Społecznej Szkoły Podstawowej, u których zdiagnozowano trudności w uczeniu się, a także dzieci szczególnie uzdolnione.
Obydwie grupy dzieci potrzebują indywidualnego podejścia, stąd potrzeba zapewnienia im zajęć, które pozwolą zindywidualizować proces nauczania. Podczas realizacji projektu napisałam program i raz w tygodniu prowadziłam zajęcia z uczniami zdolnymi; były to zajęcia „Nauka przez doświadczenie” .
Będąc wychowawcą w ciągu roku szkolnego organizowałam spotkania z rodzicami podczas których informowałam rodziców o postępach w nauce i zachowaniu u uczniów.
Aktywnie współpracowałam z rodzicami, starałam się szybko reagować na bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze poprzez częste rozmowy z rodzicami i uczniami.
W miarę potrzeb przeprowadzałam szereg rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub wymagających wsparcia i indywidualnej pracy. Efektem tych działań było większe zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny swoich dzieci, co przekładało się bezpośrednio na stosunek uczniów do nauki.Dodatkowe działania na rzecz szkoły.
W okresie stażu podejmowałam działania na rzecz szkoły. W ramach programu „Szkoła bez przemocy” we wrześniu 2011r. zorganizowałam spotkanie z przedstawicielami Miejskiej Komendy Policji w Kielcach aspirantem Tomaszem Królakiem, aspirantem Izabelą Grabowską oraz p. Michałem Brelskim - ratownikiem medycznym. W pogadance na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły” wzięli udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Prelegenci między innymi zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i udzielania pierwszej pomocy, uświadomili dzieciom zagrożenia i skutki wypadków drogowych, rozwijali u najmłodszych umiejętności przewidywania skutków zabaw w pobliżu jezdni i na jezdni oraz przypomnieli jak zachować się w kontaktach z nieznajomymi.
W ramach programu przeprowadziłam także w klasie lekcję na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Ideą przyświecającą tym zajęciom było propagowanie bezpiecznego korzystania z Internetu, przy wykorzystaniu popularnych i lubianych przez dzieci metod kolorowanek, konkursów i innych form edukacji przez zabawę. Podczas lekcji głównym elementem zajęć była kreskówka pt.: „Sieciaki” przekazująca dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Sieci. Dzięki przeprowadzonym zajęciom dzieci są świadome niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać w Internecie oraz poznały zasady bezpiecznego korzystania z Sieci.
Kolejnym punktem realizowanego projektu było zorganizowanie przeze mnie spotkań dla uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych w ramach Programu Profilaktyki Pogryzień „Bezpieczny pies = bezpieczne dziecko”. Jest to program, którego celem jest uczenie dzieci prawidłowych, bezpiecznych postaw wobec psów, zapobieganie sytuacjom ryzykownym
z udziałem psów i dzieci poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań. Podczas zajęć dzieci zdobyły prawdziwe, niezafałszowane informacje o psie, jego potrzebach
i zachowaniach. Nauczyły się prawidłowych postaw w kontakcie z psem, które zwiększają szanse na to, że pies będzie czuł się komfortowo i nie będzie miał potrzeby reagowania
w agresywny sposób.
Wraz z wychowankami starałam się czynnie włączać w różne akcje charytatywne. Zbieraliśmy artykuły szkolne i piśmiennicze dla powodzian z regionu świętokrzyskiego oraz włączyliśmy się w akcję charytatywną „Pieluszka dla Maluszka” organizowaną dla Domu Samotnej Matki w Żarkach, prowadzonego przez Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
Pomagałam wraz z uczniami w realizacji projektu „Zmieniamy świat na lepsze!” w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Comenius Partnerski Projekt Szkół w latach 2009-2011. Zbieraliśmy karmę, zabawki, środki czystości dla kotów i psów ze schroniska
w Dyminach. Udział w akcjach charytatywnych uczy dzieci bezinteresowności, otwartości
na pomoc drugiemu, uwrażliwia dzieci na ludzką niedolę i przyczynia się do umocnienia dzieci w przekonaniu, że czynienie dobra służy budowaniu wspólnoty, która jest wielką wartością.
W okresie przed Świętami Wielkanocnymi zorganizowałam, przy współpracy z firmą GMC ze Staszowa, zajmującą się produkcją bombek, warsztaty plastyczne dla klas O-I „Malowanie szklanych jajek wielkanocnych”.
Wspólnie z interaktywnym centrum edukacji naukowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Planeta Ziemia” byłam też organizatorem pokazów naukowych dla klas 0-III „Zabawa z nauką” w 2011 roku i „Fizyka dla smyka"- w 2012 roku. Główną ideą pokazów było pokazanie, jak prostymi z pozoru zabawkami i gadżetami rządzą się ciekawe zjawiska szeroko pojętej fizyki. Program miał charakter interakcyjny, czyli eksponaty naukowo - techniczne są prezentowano w taki sposób, aby uczestnicy mogli się bawić i wykonywać samodzielnie eksperymenty, będąc aktywnymi uczestnikami przeprowadzanych pokazów.Organizacja konkursów szkolnych, miejskich i ogólnopolskich
Od 2007r. raz w roku jestem organizatorem i pomysłodawcą Miejskiego Festiwalu Piosenki Dla Przedszkolaków. W roku szkolnym 2011/2012 była to już VI edycja konkursu. Celem festiwalu jest popularyzacja piosenek dla dzieci, rozwijanie wrażliwości muzycznej, wychowanie przez sztukę, możliwość prezentacji umiejętności artystycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie i podejmującymi próbę pokonywania własnych słabości, integracja kieleckich szkół i przedszkoli. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem
w kręgach nauczania przedszkolnego, co dowodzi, że jest to dobry, godny realizacji pomysł. Konkursy te objęte były patronatem honorowym przez panią Małgorzatę Muzoł – Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, pana Wojciecha Lubawskiego - Prezydenta Miasta Kielce, TLiA „Kubuś”, natomiast patronat medialny nad konkursem objęło Radio Planeta i Echo Dnia.
W 2009 r. byłam szkolnym organizatorem III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”, który popularyzuje nauki przyrodnicze wśród uczniów szkół podstawowych. Konkurs składał się z jednego etapu i został przeprowadzony w sześciu grupach wiekowych, właściwych dla klas 1-6 szkoły podstawowej. Dla każdej grupy wiekowej przygotowany został inny zestaw eksperymentów i inny test. Zadania testowe zawierały treści dotyczące eksperymentów z zalecanego do wcześniejszego wykonania zestawu (10-30% ogólnej liczby zadań) oraz inne treści ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, astronomia, geografia), dostosowane do wieku uczestników.
Od 2009 r. jestem szkolnym koordynatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”, którego głównym organizatorem jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu, natomiast międzynarodowym inicjatorem konkursu - paryskie stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières". Polska edycja konkursu „Kangur” prowadzona jest pod patronatem Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i ma na celu popularyzację matematyki. Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej
do klas maturalnych w liceach i technikach.
W marcu 2012 r. po raz pierwszy w naszej szkole przeprowadziłam dla klas I-III SP konkurs „Zuch- test zintegrowany”. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu, zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej.
Konkurs rozwija wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym są przeznaczone dla wszystkich uczniów. Wyniki konkursu pomogą nauczycielowi poznać postępy uczniów w nauce oraz wskażą ewentualne braki. Stanowić będą także niezależne źródło oceny osiągniętych przez dzieci umiejętności.
W dniach 17- 23 października 2011r. byłam szkolnym koordynatorem projektu „Otwarta Twoja Kariera” .Uczniowie klas I-III SP oraz oddziału przedszkolnego, pod kierunkiem swoich wychowawców, uczestniczyli w projekcie ŚCDN „Otwarta Twoja Kariera” w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Ideą projektu było uwrażliwienie uczniów, nauczycieli i rodziców na potrzebę właściwego zaplanowania przyszłości zawodowej młodego pokolenia. Hasło tegorocznego projektu: „Otwarta Twoja Kariera”- „Zawody przyszłości”. Podczas jego realizacji dzieci wykonały prace plastyczne n/t „Zawody w mojej rodzinie”. Nadesłane, w wersji elektronicznej do ŚCDN, prace uczniów utworzyły ZaMeK 2011 czyli III Zawodoznawczą Mediotekę Kariery i są dołączone do zasobów poprzedniej edycji OTK. Zamek 2011 został udostępniony Stowarzyszeniu Doradców Szkolnych i Zawodowych RP - organizatorowi Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery oraz Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty.


Udział w życiu kulturalnym miasta.
Wspólnie z dziećmi uczestniczyłam w życiu kulturalnym miasta poprzez wyjścia do kina, galerii, muzeów. Najciekawsze warsztaty plastyczno-techniczne odbyły się w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach, gdzie dzieci oprócz zwiedzania wystawy muzealnej mogły samodzielnie spróbować swoich sił w niełatwej sztuce witrażu, jak i obcować, dotykać przedmiotów muzealnych, usiąść na krześle, na którym kiedyś siedział papież.
Interesujące było zwiedzanie w Muzeum Narodowym w Kielcach wystawy obrazów powieszonych na specjalnych konstrukcjach przestrzennych tak, by można było zobaczyć obraz ze wszystkich stron, co zazwyczaj jest niemożliwe.
Wraz z dziećmi zwiedziłam też wystawę czasową „Od secesji do modernizmu. Szkło huty Josephina” w Muzeum Narodowym w Kielcach, po której moi uczniowie wykonali prace plastyczne na konkurs organizowany przez muzeum. W konkursie zdobyli oni aż cztery nagrody, dwa wyróżnienia, a ja otrzymałam nagrodę specjalną.
Uczniowie mojej klasy brali także udział w cyklu zajęć edukacyjnych w Muzeum Narodowym w Kielcach LOGIKO, EKO, ETNO i ARCHEO oraz zwiedzili Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.
Aby zachęcić dzieci do czytania i wypożyczania książek, umożliwiłam uczniom wyjście do Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, podczas którego dzieci uczestniczyły w lekcji bibliotecznej, poznały pracę bibliotekarza oraz zasady korzystania z zasobów bibliotecznych
Dla wychowanków organizowałam także wyjścia do kina na filmy odpowiednie do wieku dzieci, połączone m.in. z warsztatami w „Akademii odkrywców”, czy warsztatami z aktorem TLiA „Kubuś” - „Jak powiedzieć, nic nie mówiąc”. Raz w miesiącu uczestniczyliśmy
w przedstawieniach teatralnych w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach, po obejrzeniu których uczniowie wykonywali prace plastyczne na konkurs organizowany co roku przez teatr „Kubuś”.Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
( Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r.§ 7 ust. 2. pkt 3 )


Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji dydaktycznej techniką komputerową.
Niezbędnym narzędziem pracy dydaktycznej dla nauczyciela w obecnych czasach jest Internet i komputer, przy pomocy którego gromadziłam i samodzielnie opracowywałam potrzebne mi materiały i pomoce naukowe: testy, sprawdziany, karty pracy, sporządzałam zestawienia wyników konkursów, pisałam sprawozdania, plany pracy, tworzyłam karty osiągnięć edukacyjnych, oceny opisowe śródroczne i końcoworoczne, drukowałam świadectwa, tworzyłam dokumentację dotyczącą stażu.
Dzieliłam się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami poprzez publikacje materiałów na stronach internetowych: www.profesor.pl, www.publikacjeedukacyjne.pl,
Dzięki dostępowi do Internetu aktualizowałam posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania swojego przedmiotu, miałam dostęp do ciekawych materiałów, publikacji, wiadomości encyklopedycznych, śledziłam nowości wydawnicze, strony internetowe dotyczące zagadnień dydaktycznych, propozycji podręcznikowych oraz bieżących informacji oświatowych związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Korzystałam z dostępnych w Internecie, publikacji z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki w celu zastosowania tej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych moich uczniów. Poza tym wykorzystywałam Internet i komputer do czynności związanych z odbywaniem stażu:
• wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskiwałam korzystając z takich portali jak www.literka.pl, www.45minut.pl, www.profesor.pl, www.menis.pl, www.interklasa.pl;
• konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe dostępne na wymienionych wyżej portalach;
• w celu dzielenia się swoją wiedzą z innymi nauczycielami publikowałam swoje własne prace, mając nadzieję, iż pomogą one innym, tak jak wcześniej publikacje innych nauczycieli pomogły mnie.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Od września 2011r. moja klasa została wyposażona w tablicę multimedialną.
Dzięki ukończonym kursom mogłam w pełni wykorzystać tablicę na zajęciach. Samodzielnie tworzyłam ćwiczenia interaktywne w programach SMART i TaskMagic, które wykorzystywałam na zajęciach do utrwalenia nowych wiadomości, ćwiczeń ortograficznych, nauki czytania, pisania, doskonalenia umiejętności dodawania, odejmowania i mnożenia.
Posługując się znajomością tworzenia prezentacji w programie Power Point często przeprowadzałam zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
Za pomocą programu Power Point przygotowałam kilka prezentacji były to m.in.:

• „Zabytki Kielc”
• „Rośliny doniczkowe”
• „Ptaki zimujące w Polsce”
• „Ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów”
• „Historia transportu lotniczego”
• „Zwierzęta leśne”
• „Rośliny łąkowe”
• „Pingwiny”
• „Antarktyda”
Na podstawie moich obserwacji dochodzę do wniosku, że zajęcia podczas których wykorzystuję prezentacje multimedialne, ćwiczenia interaktywne, EduRoom, gry i filmy o charakterze edukacyjnym, są dla uczniów bardziej atrakcyjne, ciekawsze, aktywizują uczniów, zwiększają ich chęć do pracy, stąd też większa efektywność nauczania i przyswajania nowych i utrwalania poznanych wcześniej treści. Staram się też na bieżąco aktualizować wiadomości na szkolnej stronie internetowej, dotyczące życia mojej klasy oraz organizowanych przeze mnie konkursów i spotkań W 2011 r. uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, które ukierunkowane było na rozwijanie kompetencji merytorycznych i metodycznych nauczycieli w zakresie wykorzystania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tablicy interaktywnej i platformy e-learningowej. Po zakończeniu szkolenia napisałam pracę konkursową: „Scenariusz lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej”, za którą otrzymałam nagrodę w konkursie, w ramach Projektu „Nauczyciel XXI wieku”.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.
( Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r.§ 7 ust. 2 pkt 4)


Lektura publikacji metodycznych.
Swoją wiedzę i umiejętności analizowałam i aktualizowałam poprzez samodzielne studiowanie literatury:

• Marzena Walkowiak, Agnieszka Wrzesiak, Dorota Szwugier „Diagnoza ucznia w ramach indywidualizacji nauczania” , pozycja pomogła mi w zdiagnozowaniu uczniów, jest o poradnik ze zbiorem narzędzi służących do wieloaspektowej diagnozy. Po przeprowadzeniu prób diagnostycznych i zapisaniu osiągnięć dziecka w kartach uzyskałam informacje o poziomie rozwoju dziecka. Pozycja pomogła mi też w napisaniu indywidualnych programów wsparcia dla dzieci przejawiających trudnościach w danej sferze.
• Beata Zakrzewska „Trudności w czytaniu i pisaniu”
• J. Mickiewicz „Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania i pisania.”
• Marta Bogdanowicz „Dojrzałość szkolna dziecka sześcioletniego’
• Irena Zarzycka „Poradnik dla rodziców pierwszoklasistów” Na podstawie tej i w/w wymienionej pozycji przygotowałam pogadankę dla rodziców na której przybliżyłam rodzicom aspekty gotowości szkolnej dziecka ,omówiłam jak stymulować rozwój dziecka w domu, jak rodzice mogą pomóc dziecku w odrabianiu prac domowych i nauce czytania.
• Ryta Folejewska, Irena Zarzycka„Spróbujmy inaczej .Metody aktywizujące w wychowaniu przedszkolnym”
• Małgorzata Skura „ Dziecięce strategie rozwiązywania zadań matematycznych w przedszkolu i w pierwszych latach nauczania szkolnego”
• „Matematyka z wesołym Kangurkiem”, Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
• Jadwiga Hanisz „ Zadania na szóstkę”
• Podstawa programowa z komentarzami, Tom 1 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z komentarzem,
• Stefania Elbanowska „Jak zadziwić przedszkolaka tym, co świeci, pływa, lata”
• Anna Wasilak „Zabawy z chustą”
• Teresa Fiatowska, Jadwiga Misiak „ Od A do Z- ciekawostki”

W okresie stażu zapoznawałam się z ofertami wydawniczymi związanymi z nauczanym przeze mnie przedmiotem, jak i na bieżąco starałam się śledzić publikacje zamieszczone w internetowych serwisach edukacyjnych.
Zaznajomienie się z literaturą metodyczną przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności mojej pracy dydaktycznej, a zastosowane rozwiązania znacząco wpłynęły na lepszy odbiór przez uczniów omawianych na lekcji treści.Realizacja zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Od pierwszych dni pobytu dziecka w szkole staram się stworzyć w klasie atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa, bo tylko w takich warunkach możliwy jest prawidłowy rozwój dziecka. Na początku roku szkolnego ustalam plan wychowawczy klasy, opracowuję takie działania, które pozwolą na lepsze poznanie się uczniów i integrację zespołu klasowego. W ramach realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przygotowałam imprezy i uroczystości klasowe:
• ślubowanie klasy I
• Dzień Chłopaka –składanie życzeń, wręczanie drobnych upominków;
• andrzejki- wróżby, konkursy, zabawa przy muzyce, słodki poczęstunek;
• mikołajki – wizyta św. Mikołaja, upominki dla dzieci;
• Wigilia – spotkanie opłatkowe przy choince, składnie życzeń, wspólne śpiewanie kolęd;
• Jasełka – przedstawienie dla rodziców, składanie życzeń, wspólne kolędowanie;
• Dnia Babci i Dnia Dziadka- przedstawienie dla zaproszonych gości, wręczenie własnoręcznie przygotowanych upominków;
• Dzień Kobiet – składanie życzeń dziewczynkom, wręczenie drobnych upominków;
• Dzień Matki i Ojca - przedstawienie dla zaproszonych gości, wręczenie samodzielnie przygotowanych upominków, wspólne zabawy, konkursy, słodki poczęstunek;
• Dzień Dziecka – zabawy, konkursy, upominki dla dzieci;
Przygotowane przeze mnie uroczystości klasowe dostarczyły uczniom wielu wrażeń i nowych doświadczeń. Imprezy integrowały zespół klasowy, uczyły współdziałania w grupie, koleżeństwa i umożliwiały współprzeżywanie.
Ponadto byłam także organizatorem wycieczek klasowych:
• wycieczka do Chorzowa- zwiedzanie zoo, seans w Planetarium;
• wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „Anatolka” w Kranowie- zabawy integracyjne, ognisko z pieczeniem kiełbasek, spacer po lesie;
• wycieczka do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie- zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem, warsztaty edukacyjne „Gumisiowy sok”;
• wycieczka do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni- zwiedzanie skansenu, poznanie warunków życia na wsi dawniej, warsztaty edukacyjne „Strój ludowy”;
• wycieczka integracyjna wraz z rodzicami do gospodarstwa agroturystycznego w Kapkazach - zajęcia teatralno-ceramiczne, spotkanie z panią zielarką poznanie pracy gospodyni wiejskiej, pokaz wyrobu sera, wypieku chleba, kiszenia kapusty, warsztaty ceramiczne, ognisko z pieczeniem kiełbasek;
• wycieczka do Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Podczas wycieczki dzieci odbyły podróż po "Bajkowym Świecie"... , która stanowiła wspaniałe uzupełnienie i urozmaicenie programu edukacyjnego realizowanego w szkole. Ekspozycja została przygotowana tak, aby pobudzić dziecięcą wyobraźnię i zaangażować dziecko aktywnie w proces zdobywania wiedzy z zakresu bajek, baśni i legend.
• wycieczka do „Doliny gadów”- gdzie dzieci mogły poznać wygląd i warunki życia egzotycznych gadów.
• wyjście na wystawę entomologiczną „Fascynujący świat owadów”

Czterokrotnie układałam program i organizowałam zieloną szkołę (3-4 dni) dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej:
• Zielona szkoła w Zakopanem. W drodze do Zakopanego dzieci zwiedziły Kopalnię Soli w Wieliczce, w Zakopanem Kościół i Cmentarz na Pęksowym Brzyzku, Wjechały na Gubałówkę kolejką linowo-terenową, gdzie podziwiały panoramę Tatr i Zakopanego, odbyły pieszą wycieczkę z przewodnikiem do Doliny Strążyskiej, gdzie obserwowały przyrodę w Tatrzańskim Parku Narodowym.
Podczas pobytu dzieci uczestniczyły także w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęciach z ratownikiem TOPR, a także w świetnie bawiły się na zajęciach w Izbie Regionalnej w Murzasichle. W drodze powrotnej uczniowie szli szlakiem legend związanych z Krakowem zwiedzając Rynek, Sukiennice, Kościół Mariacki) Wawel, Smoczą Jamę.
• Zielona szkoła w Bieszczadach. W drodze do Bukowca nad Soliną dzieci zwiedziły Zamek w Łańcucie, w kolejnych dniach odbyły pieszą wycieczkę z przewodnikiem w bieszczadzkie połoniny, spacer zaporą solińską - „Bieszczadzkie Krupówki” oraz rejs statkiem „Białej Floty” po Zalewie Solińskim.
• Zielona szkoła w Górach Świętokrzyskich . W pierwszym dniu uczniowie zwiedzili w ruiny zamku w Sobkowie, gdzie miało miejsce spotkanie z rycerzem, podczas którego dzieci poznały zwyczaje, broń, stroje z epoki rycerzy. W następnym dniu
uczniowie poznawali piękno regionu i krajobrazu, florę Puszczy Jodłowej podczas pieszej wędrówki na Święty Krzyż, gołoborze, zwiedzili Muzeum Misyjne Oblatów i kościół wraz z klasztorem, zjechali kolejką do wioski średniowiecznej u podnóża Huty Szklanej, gdzie zobaczyli jak wyglądało życie i czym zajmowali się ludzie w średniowiecznej osadzie. W ostatnim dniu dzieci podczas spaceru zwiedziły Sandomierz: Zbrojownię Rycerską, Podziemną Trasę Turystyczną, Bramę Opatowską.
• Zielona szkoła w Wieliczce. Pobyt w Ojcowskim Parku Narodowym: zwiedzanie zamku w Pieskowej Skale, wycieczka piesza do Groty Łokietka i Maczugi Herkulesa, W drugim dniu zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce i Muzeum Żup Krakowskich oraz udział w warsztatach: „Kuchnia z solą lub bez”, „Herbu Wieliczki Historia nieznana” . W ostatnim dniu przejazd do Krakowa. Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń z przewodnikiem oraz udział w warsztatach „W poszukiwaniu zaginionej szkatułki”,
„Władca Pierścieni”, „Fizyka balonika”.

Planując wycieczki szukałam sprawdzonych, ciekawych miejsc o dużych walorach poznawczych, wpływających na wszechstronny rozwój ucznia. Zależało mi także na realizacji zadań ujętych w Programie Wychowawczym Szkoły. Wycieczki i zielone szkoły pełnią rolę wychowawczą i dydaktyczną. Ułatwiają poznawanie otaczającej rzeczywistości, służą również kształtowaniu postaw społecznych, uczą dyscypliny, samodzielności, zaradności, wytrwałości i zachowania w różnych sytuacjach. W dużym stopniu wpływają też na integrację klasy.
Z mojej inicjatywy dzieci dwukrotnie uczestniczyły w warsztatach chemiczno - przyrodniczych i lekcji „Starożytny Egipt” zorganizowanych w kawiarni „Kawka Zabawka” przy Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.
W okresie stażu w ramach realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych starałam się rozwijać zainteresowania dzieci poprzez wyjścia na przedstawienia teatralne, filmy edukacyjne, spektakle TLiA „Kubuś’, wystawy w muzeach i Galerii BWA.
Wraz z klasą uczestniczyłam w roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach z wykorzystaniem tablicy SMART - „Moc przed bitwą” przeprowadzoną w ŚCDN w Kielcach przez panią Aleksandrę Potocką –Kuc.
Efektem podjętych przeze mnie działań była integracja zespołu klasowego. Dzięki udziałowi w uroczystościach, imprezach klasowych, wycieczkach i zielonych szkołach dzieci miały możliwość lepiej się poznać, wspólnie spędzić czas poza szkołą, uczyły się także koleżeństwa, solidarności i współdziałania w grupie.


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania mojej szkoły
( Rozporządzenie MEN z 01.12.2004r. § 7 ust. 2 pkt 5)

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji szkoły.
W okresie stażu zapoznałam się z dokumentacją szkolną Zespołu Szkół Społecznych:
- Statut I Społecznej Szkoły Podstawowej,
- Statut I Społecznego Gimnazjum,
- Statut Świętokrzyskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego,
- Regulamin Zespołu Szkół Społecznych,
- Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
Dzięki analizie tych dokumentów zapoznałam się ze specyfiką i zasadami funkcjonowania szkoły. Jest to wiedza niezbędna zarówno do pracy w gronie pedagogicznym, jak i podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych z uczniami.


Aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Na bieżąco śledziłam strony internetowe Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Kielcach, wnikliwie analizując rozporządzenia, jak i zachodzące w nich zmiany zaczynając od procedur awansu zawodowego.
* Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 .09.1991r. (Dz. U.67/1996 poz.327, 106/96 poz.496 z późniejszymi zmianami);
* Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami);
* Ustawa z dnia 15.07.2004r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845);
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2592 i 2593);
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego 15.01.2009r. w Dz. U. Nr 4, poz.17;
* Dziennik Ustaw, Nr 23, poz. 225 zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 24.08.2010r.
Dokumenty te były podstawą właściwego planowania i realizowania mojej drogi zawodowej.
Realizacja planu rozwoju zawodowego dała mi dużo satysfakcji. Jestem przekonana, że to co zrobiłam, przyczyniło się nie tylko do wzrostu jakości mojej pracy, ale i do lepszego funkcjonowania szkoły. Coraz lepiej daję sobie radę w planowaniu lekcji, doborze zadań, zastosowaniu ciekawych metod pracy, wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych na zajęciach, organizowaniu wycieczek i zielonych szkół oraz wypełnianiu zadań ogólnoszkolnych. Dużym zaszczytem i satysfakcją dla mnie było otrzymanie w kolejnych trzech latach 2009 - 2011r. nagrody Dyrektora Szkoły za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zdaję sobie jednocześnie sprawę, że stawia to przede mną nowe wyzwania, które z dużą chęcią zamierzam realizować w kolejnych latach mojej pracy.
Wyświetleń: 1682


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.