Katalog

KATARZYNA PIETRZYK, 2012-08-20
BILCZA

Zajęcia zintegrowane, Arkusze

KARTA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA KL.II

- n +


Osiągnięcia wychowawcze
POZIOM OSIĄGNIĘĆ
wzorowe w
b. dobre bd
poprawne P
Słucha uważnie poleceń nauczyciela i wypełnia je.
Zgodnie współpracuje z rówieśnikami i dorosłymi.
Przestrzega norm i umów obowiązujących w klasie.
Potrafi właściwie zachować się w różnych miejscach i sytuacjach.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Koncentruje się na wykonywanej pracy i doprowadza ją do końca.
Pracuje samodzielnie, we właściwym tempie.
Odrabia prace domowe i jest przygotowany do zajęć.
Zna i stosuje wybrane zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych i miejsc związanych z historią Polski.

Osiągnięcia w nauce
Poziom osiągnięć
świetnie 6p.
b. dobrze 5p.
dobrze 4p.
wystarczająco 3p.
Swobodnie i poprawnie wypowiada się na określony temat.
Formułuje pytania i odpowiedzi związane z poznanym tekstem
lub ilustracją.

Aktywnie uczestniczy w dyskusjach w czasie zajęć.
Czyta poprawnie, płynnie i wyraziście każdy tekst.
Czyta poprawnie i wyraziście teksty wyuczone.
Rozumie samodzielnie przeczytany krótki tekst, polecenie
lub instrukcję.

Układa i zapisuje zdania na określony temat.
Pisze czytelnie i estetycznie.
Poprawnie pisze ze słuchu w ramach opracowanego słownictwa.
Rozpoznaje w tekście i nazywa: rzeczowniki, czasowniki.

Zna rodzaje zdań.
Układa wyrazy i zdania z rozsypanek.
Sprawnie i w pamięci dodaje i odejmuje w zakresie 50
z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Dodaje i odejmuje do 100 bez przekroczenia progu
dziesiątkowego.

Sprawnie i w pamięci mnoży liczby w zakresie 30.
Potrafi rozwiązać proste zadanie tekstowe.
Potrafi ułożyć proste zadanie tekstowe do formuły
lub ilustracji.
Samodzielnie rozwiązuje zadania na porównywanie różnicowe.
Rozwiązuje formuły z niewiadomą liczbą.
Kreśli odcinki i rozpoznaje figury geometryczne.
Dostrzega zmieniające się w poszczególnych porach roku warunki pogodowe.
Rozpoznaje wybrane rośliny i zwierzęta, potrafi się nimi opiekować.
Wylicza kolejne miesiące roku i liczbę ich dni.
Zna zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
Umie wykorzystać własne pomysły w tworzeniu prac plastycznych.
Śpiewa poznane piosenki.
Gra na flecie gamę C-dur oraz proste melodie.
Wykonuje ćwiczenia rytmiczno - melodyczne, improwizacyjne
i percepcyjne.

Zna podstawowe elementy tańca: cha-cha, jive, walc angielski
Chętnie bierze udział w zajęciach rytmiczno – ruchowych.
Poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne.
Chętnie uczestniczy w grach i zabawach ruchowych.
Przestrzega ustalonych reguł i zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych.
Język angielski
Rozumie polecenia nauczyciela.
Rozumie sens historyjek scenek prezentowanych na zajęciach.
Opanował w zakresie mówienia, słownictwo wprowadzone na zajęciach.
Recytuje rymowanki i śpiewa piosenki oraz odpowiednio interpretuje je ruchowo i rozumie ich treść.
Odtwarza z pamięci krótkie zdania i zwroty.
Rozumie ogólny sens czytanych tekstów.
Czyta zgodnie z zasadami wymowy.
Bezbłędnie przepisuje poznane słowa, zwroty i zdania.
Pisze proste kilkuzdaniowe teksty według wzoru.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach.
Odrabia prace domowe i jest przygotowany do zajęć.
Potrafi skupić uwagę na lekcji.
Informatyka
Sprawność obsługi komputera.
Umiejętności plastyczne
Aktywność (praca na lekcji).

Wyświetleń: 1818


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.