Katalog

Monika Lisowska, 2012-07-24
Warszawa

Język niemiecki, Sprawozdania

nauczyciel dyplomowany - sprawozdanie z planu rozwoju dla dyrekcji - czerwiec 2012

- n +

Warszawa, 01 czerwca 2012


Sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Monika Lisowska
Nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: język niemiecki
Staż w okresie 01.09.2009-31.05.2012
Zatrudniona w XXVII L.O. im. T. Czackiego w Warszawie, ul. Polna 5
Zamieszkała w...

1. Wstęp
Jestem nauczycielką języka niemieckiego z 19-letnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Neofilologii Germańskiej na Uniwersytecie Warszawskim.
Staż na nauczyciela dyplomowanego podjęłam w celu doskonalenia mojego warsztatu pracy oraz dalszego mojego rozwoju zawodowego, co przyczyniło i przyczynia się do podniesienia jakości pracy szkoły, w której jestem zatrudniona.
Zakładałam, że podjęcie stażu będzie okresem wzbogacania mojej wiedzy i rozwijania moich umiejętności, a tym samym ulepszy i uatrakcyjni funkcjonowanie Liceum.
Forma sprawozdania odzwierciedla wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

2. Organizacja stażu
Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Analiza dotychczasowych własnych umiejętności i osiągnięć We wrześniu 2009 roku sporządziłam notatkę z autorefleksji dotyczącej moich umiejętności i dotychczasowych osiągnięć Notatka,
załącznik nr 1
2. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego Przez cały okres stażu począwszy od września 2009:
 śledziłam na bieżąco i analizowałam aktualne przepisy prawa oświatowego
 czytałam publikacje w Internecie, na stronach Ministerstwa Oświaty, Warszawskiego Kuratorium Oświaty oraz serwisach edukacyjnych. Podstawę stanowią: Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982, Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z 1 grudnia 2004 oraz Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Złożyłam u Dyrektora Szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu, napisałam plan rozwoju zawodowego, omówiłam go z Dyrekcją. Plan został zatwierdzony


3. Dokumentacja dotycząca odbytego stażu

Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Dokumentowanie rozwoju zawodowego Systematycznie przez cały okres stażu zbierałam materiały potwierdzające realizację przeze mnie wymagań koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Napisałam sprawozdanie z realizacji planu zawodowego Złożyłam sprawozdanie u Dyrektora Szkoły wraz z załącznikami dotyczącymi przebiegu stażu
2. Opracowanie sprawozdania Napisałam sprawozdanie z realizacji planu zawodowego Sporządziłam opisy i analizy przypadków oraz podsumowałam efekty moich działań
4. Sprawozdanie z realizacji zadań


4.1 § 8 ust. 2 pkt 1: Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły

Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Doskonalenie własnego warsztatu pracy 1. Uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego:

 16.03.2010: Forum językowe „Znajdujemy wspólny język” - Internet Slang auf deutsche Art – was man nur virtuell ausdruecken kann, organizator: WSiP
 07.09.2010: Udział w dniach Pearson Longman dla nauczycieli języków obcych, organizator: Pearson Longman
 10.11.2010: Udział w Radzie Szkoleniowej „Skuteczne uczenie się” organizowanej przez Liceum
 24.11.2010: Konferencja metodyczna „Authentisch-kreativ-humorvoll” organizowana przez Wydawnictwo LektorKlett
 11.03.2011: Seminarium informacyjne „Uczenie się przez całe życie”, organizator: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 14.03.2011: Szkolenie „Uczeń zdolny, motywacja do nauki, aktywność poznawcza i społeczna”, organizator: Dom Wiedzy i Instytut Raabe
 24.03.2011: Warsztaty metodyczne „Lekcje kulturoznawcze rozwijające wiedzę i słownictwo”, organizator: Wydawnictwo Langenscheidt


 02.04.2011: Wykład „Die deutsche Sprache im geteilten Deutschland oder die Flucht In Deutschland”, organizator: Gesellschaft fuer deutsche Sprache

 24.05.2012: Warsztaty „Dydaktyczno-metodyczny wymiar nowej podstawy programowej a podręczniki wydawnictwa Hueber: deutsch.com – Schritte international – Menschen”, organizator: Wydawnictwo Hueber

 29.05.2012: Warsztaty „Filmeinsatz im DaF-Unterrich,: organizator: Pearson Langenscheidt Kserokopie certyfikatów i zaświadczeń, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

2. Wprowadzałam nowe podręczniki (Direkt Neu, Wydawnictwo Lektor Klett) w klasach pierwszych rocznika 2011/2012 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. W ramach ulepszania i urozmaicania lekcji języka niemieckiego uczestniczyłam w szkoleniu „Zastosowanie tablicy interaktywnej w zajęciach dydaktycznych” przeprowadzonym 11 stycznia 2012 przez Intelgraf Systems sp. z o.o. Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Systematycznie czytałam literaturę przedmiotu np.: „Języki Obce w Szkole”, „Der Sprachdienst” Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Doskonalenie umiejętności wychowawczych 1. Uczestniczyłam w szkoleniach i kursach:
 26.06.2010: Kurs przygotowujący do prowadzenia wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczo-turystycznych, organizator: Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych Edukacja
 10.11.2010: Udział w Radzie Szkoleniowej „Skuteczne uczenie się” organizowanej przez Liceum
 11.03.2011: Seminarium informacyjne „Uczenie się przez całe życie”, organizator: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
 19.04.2012: Szkolenie „Ochrona danych osobowych”, organizator firma Wiknet Kserokopie zaświadczeń, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. W roku szkolnym 2009/2010 byłam wychowawcą maturalnej klasy IIID, którą prowadziłam od września 2007;
Opracowałam i przeprowadziłam ankietę wśród rodziców dotyczącą Szkoły oraz mojego wychowawstwa; ankieta ma tytuł „Trzy lata w Czackim” Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Kserokopie ankiet
3. Objęłam z dniem 1 września 2010 roku wychowawstwo klasy matematyczno-fizycznej (klasa ID); jest to moja piąta klasa wychowawcza w trakcie mojej praktyki nauczycielskiej:
 Przygotowywałam i prowadziłam zebrania z rodzicami według własnego projektu
 Prowadzę indywidualne rozmowy i spotkania z rodzicami wykorzystując również do tego celu nowoczesne techniki komunikacyjne
 Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami „mojej” klasy oraz pedagogiem szkolnym zarówno w sprawach wychowawczych jak i przedmiotowych Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dokumentacja szkolna
4. Opracowuję tematy i przygotowuję się do wybranych godzin wychowawczych w oparciu o bieżące tematy poruszające młodzież, wykorzystując różne artykuły prasowe; Kserokopia arkusza obserwacji lekcji
3. Doskonalenie wewnątrzszkolne 1. Uczestniczyłam w klasyfikacyjnych i szkoleniowych radach pedagogicznych Dokumentacja szkolna
2. Będąc Przewodniczącą Zespołu Wychowawców klas II oraz Zespołu Nauczycieli Języka Niemieckiego (rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012) opracowywałam sprawozdania semestralne i roczne z pracy tych zespołów Kserokopie sprawozdań, dokumentacja szkolna
3. Opracowałam regulamin zagranicznych wymian szkolnych Kserokopia dokumentu
4. Organizowanie oraz pomoc w przygotowaniu imprez klasowych i szkolnych 1. Przygotowuję, organizuję oraz pilotuję wymiany szkolne z Ida-Ehre-Gesamtschule w Hamburgu; dla każdej wymiany opracowuję indywidualny projekt obejmujący: program, terminy, finansowanie, ubezpieczenie i inne niezbędne i wymagane przepisami prawa procedury; wymiany te prowadzę od 1995 roku; Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, dokumentacja w Jugendwerk Warszawa
2. Pomagałam corocznie moim klasom wychowawczym w przygotowaniach, organizacji i realizacji przedstawień na Festiwal Teatralny w Czackim Potwierdzenie Dyrektora
3. Organizuję corocznie klasowe Mikołajki oraz Wigilię włączając aktywnie młodzież do udziału w tych wydarzeniach Potwierdzenie Dyrektora


Efekty realizacji zadań:

 Zastosowanie Internetu w prowadzeniu wybranych elementów zajęć lekcyjnych oraz kontaktów z rodzicami klas wychowawczych
 Uatrakcyjnienie zajęć
 Poznanie i stosowanie w praktyce (również w czasie zajęć lekcyjnych z użyciem tablic) emotikonów oraz skrótów stosowanych w komunikacji elektronicznej; ułatwiło mi to komunikację z młodzieżą z zastosowaniem nowoczesnych technik informacyjnych
 Uzyskałam wiedzę o nowościach wydawniczych i materiałach edukacyjnych dostępnych w wydawnictwach do nauczania języka niemieckiego; dzięki temu wprowadziłam nowy podręcznik w roku szkolnym 2011/2012
 Poszerzyłam i uporządkowałam moją wiedzę na temat różnych stylów uczenia się, rozpoznawania ich u uczniów, dzięki czemu mogłam zastosować właściwe narzędzia dla danej grupy; szczególnie istotne było to przy pracy z uczniami nie zdającymi sobie sprawy z własnych preferencji; w czasie dodatkowych zajęć mogłam im podpowiadać stosowanie dobranych do ich preferencji metod nauczania
 Pozyskałam wiedzę na temat „nowinek” dotyczących wiedzy kulturoznawczej; wiedza ta wpłynęła na wykorzystanie elementów humoru w czasie zajęć lekcyjnych, zwiększenie motywowania do kreatywności, zaangażowanie uczniów w prowadzenie niektórych elementów lekcji oraz burzenie stereotypów uczniów dotyczących krajów niemieckojęzycznych
 Poznałam nowe spojrzenie na sposoby, źródła i rodzaje motywacji dla uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
 Uzyskałam wiedzę i informacje na temat dostępnych programów edukacyjnych np. Comenius, Leonardo da Vinci, Europass
 W czasie seminarium praktycznie, w czasie warsztatowym, ćwiczyłam innowacyjne rozwiązania dydaktyczne z zastosowaniem nowoczesnych technik przekazu (np. tablice interaktywne); pozyskane umiejętności wykorzystuję na bieżąco, w miarę potrzeb, w czasie lekcji
 W efekcie bezpośredniego kontaktu z ambasadorem Niemiec w Polsce poznałam ciekawe doświadczenia (autentyczna historia z życia Ruedigera Freiherr von Fritsch) ludności Niemiec przed zjednoczeniem oraz przykłady różnic językowych; pozyskane informacje wykorzystuję w czasie godzin wychowawczych oraz w czasie nauczania języka

4.2 § 8 ust. 2 pkt 2: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komputerowejLp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Kompetentne wykorzystanie komputera jako narzędzia pracy Używając różnych systemów komputerowych (Word, Excell, Power Point) opracowałam i przygotowałam szereg pomocy dydaktycznych:
 Sprawdziany, kartkówki, prace pisemne
 Prezentacje
 Testy
 Ankiety
 Testy poziomujące dla uczniów klas pierwszych
 Zadania rozwijające różne sprawności językowe
Technikę komputerową wykorzystywałam również przygotowując materiały na zebrania z rodzicami:
 Scenariusze zebrań
 Ankiety
 Materiały informacyjne o postępach uczniów
Przygotowywałam sprawozdania zespołów nauczycielskich, których jestem członkiem Kserokopie wybranych prac
2. Wykorzystywanie Internetu w celach dydaktycznych Wykorzystując materiały dostępne w Internecie, adoptowałam je na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych
Korzystałam z różnych adresów internetowych w zależności od tematów prowadzonych zajęć, m.in.:
 WWW.surfmusik.de
 WWW.mediathek.daserste.de
 WWW.ponds.de
 WWW.wsip.net.pl
 WWW.bodensee.de
Informowałam i zachęcałam uczniów do umiejętnego korzystania z Internetu w celach dydaktycznych
Korzystałam z poczty elektronicznej w celu przekazywania oraz odbioru prac uczniów Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Stosowanie nowoczesnych mediów w awansie i pracy zawodowej Recenzowałam wykorzystując Internet i e-komunikację nowy podręcznik wydawnictwa Klett
W okresie stażu systematycznie śledziłam informacje dotyczące awansu na nauczyciela dyplomowanego (np. WWW.men.waw.pl, WWW.profesor.pl, WWW.znp.edu.pl)
Komunikowałam się z rodzicami wykorzystując telefon komórkowy (sms, mms), Internet (wymiana poczty elektronicznej)
Korespondowałam w formie e-maili z gronem germanistów Kserokopia poświadczenia
Potwierdzenie Dyrektora szkoły


Efekty realizacji zadań:

 Uzyskałam tytuł współtwórcy nowoczesnej serii podręczników do nauki języka niemieckiego wydawnictwa Klett. Udział w tym przedsięwzięciu był możliwy wyłącznie poprzez wykorzystanie Internetu i moich wcześniejszych kontaktów z Wydawnictwem
 Opracowane sprawdziany, testy, ankiety z wykorzystaniem programów komputerowych, nie zaś ręcznie, wyeliminowały zagrożenie błędnego odczytania treści poleceń i zadań przez uczniów
 Przygotowane przeze mnie prezentacje inspirowały uczniów do tworzenia własnych prezentacji, co wpływało na ich rozwój i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych czy też odrabianie prac domowych; w efekcie uczniowie chętniej uczyli się języka niemieckiego, czego dowodem są ich bardzo dobre wyniki maturalne
 Kontakt z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi wpływa na rozwój wyobraźni i pomysłowości zarówno mojej jak i moich uczniów
 Korzystanie z Internetu oraz telefonów komórkowych zdecydowanie ułatwiło mi porozumiewanie się z rodzicami, szczególnie w wypadkach nieobecności uczniów na zajęciach w szkole jak również rodziców na zebraniach klasowych
 Śledzenie na bieżąco stron internetowych wydawnictw umożliwia mi uczęszczanie na proponowane i dostępne kursy i konferencje przez nie organizowane
 Wracanie do internetowych stron MEN, Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pozwoliło mi uzyskiwać aktualne informacje dotyczące przepisów prawa oświatowego
 W efekcie poznania wybranych programów MS Office tworzyłam arkusze ocen uczniów; dzięki temu oszczędzam czas na wykonywanie ręcznych obliczeń. Narzędzie to ułatwia mi wyliczanie średnich ważonych ocen uczniów zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania obowiązującym w nauczaniu języka niemieckiego
4.3 § 8 ust. 2 pkt 3: Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Udostępnienie swojej wiedzy oraz dzielenie się zdobytym doświadczeniem z innymi nauczycielami Prowadziłam zajęcia otwarte
Udostępniałam materiały dydaktyczne przygotowywane przeze mnie na lekcje mojemu koledze germaniście
Wzajemnie wymienialiśmy się pomysłami i doświadczeniami z prowadzenia lekcji, skuteczności wybranych rodzajów ćwiczeń dla różnych zagadnień językowych
W czasie maturalnych egzaminów ustnych współpracuję i wymieniam doświadczenia z nauczycielami języka niemieckiego innych szkół ponadgimnazjalnych zarówno w sprawie oceniania jak i nauczania języka niemieckiego Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Publikacja w Internecie Po zakończeniu sprawozdania udostępnię go na stronach internetowych Internet
3. Udział w zajęciach otwartych innych nauczycieli Uczestniczyłam w lekcjach języka niemieckiego prowadzonych przez mojego kolegę Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Udział w pracach Zespołu Języków Obcych Będąc przewodniczącą Zespołu Nauczycieli Języka Niemieckiego opracowywałam sprawozdania; brałam udział w zebraniach i dyskusjach merytorycznych Zespołu Języków Obcych
Przygotowałam i przeprowadziłam Szkoleniową Radę Pedagogiczną dla nauczycieli języków obcych na temat nowej formuły maturalnego egzaminu ustnego z języka niemieckiego Kserokopie
Wydruk prezentacji
5. Doskonalenie Przedmiotowego Systemu Oceniania Co roku pierwsze rady pedagogiczne poświęcamy na omawianie, weryfikację i ulepszanie działającego Przedmiotowego Systemu Oceniania Dokumentacja szkolna


6. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki metodyczne w Czackim W roku szkolnym 2010/2011 pełniłam funkcję opiekuna praktyki studenckiej pani ...
W roku 2011/2012 pełniłam funkcję opiekuna praktyk pani ..., studentki Filologii Germańskiej UW
 Zapoznałam praktykantki z zadaniami i funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego im. T. Czackiego
 Prowadziłam też lekcje, w których uczestniczyły praktykantki; przed lekcjami przekazywałam im cele i zadania, a po lekcjach omawiałyśmy je
 Uczestniczyłam w lekcjach prowadzonych przez praktykantki; po zajęciach omawiałam z nimi zarówno pozytywne aspekty jak i nakierowywałam je na lepsze metody ich prowadzenia Kserokopie opinii dla studentek

Efekty realizacji zadań:

 W efekcie wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami germanistyki podnoszę zarówno jakość swojej pracy jak i jakość pracy szkoły, poszerzam też swoją wiedzę przez co, doskonalę mój warsztat pracy
 Uczestniczenie w zajęciach otwartych innych nauczycieli języków wskazuje mi nowe możliwości wprowadzania innowacji w czasie moich lekcji; wpływa to nieustannie na urozmaicone formy zajęć lekcyjnych. Skutkuje to brakiem monotonii i rutyny zawodowej, co wpływa na zainteresowanie uczniów przedmiotem
 Efektem pracy w zespole i dyskusjach prowadzonych w czasie spotkań jest wzajemne motywowanie się do wprowadzanych innowacji oraz podnoszenia własnych kwalifikacji; spotkania pozwalają mi dostrzec również zarówno mocne aspekty mojego warsztatu pracy jak i te wymagające ciągłego doskonalenia
 Celem udoskonalania systemu oceniania jest nieustanne wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów i uwzględnianie ich różnych preferencji uczenia się; corocznie modyfikowany System Oceniania Przedmiotowego pozwala każdemu uczniowi przygotowywać się do sprawdzenia i weryfikacji zdobywanej wiedzy
 Opieka nad praktykantami przynosi szkole nowe, świeże spojrzenia młodych osób na sposoby prowadzenia zajęć, skutkuje to dla szkoły jak i dla mnie nieustannym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uczniom zaś urozmaica zajęcia


4.4 § 8 ust. 2 pkt 4: Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:

4.4.1 § 8 ust. 2 pkt 4b: Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Ocenianie części wewnętrznej i zewnętrznej egzaminu maturalnego z języka niemieckiego 1. Brałam udział w szkoleniach dla egzaminatorów:
 11.01.2012: Szkolenie dla kandydatów na Przewodniczących Zespołów Przedmiotowych do ustnego egzaminu ustnego z języka ustnego, organizator: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Warszawa
 23.03.2011: Konferencja metodyczna „Jak polubić zmiany”, organizator: wydawnictwo LektorKlett
 16.04.2011: Konferencja metodyczna „Nowa formuła matury ustnej z języka obcego w kontekście praktyki szkolnej” oraz „Ein weiterer Schritt in Richtung Kommunikation”, „Die muendliche Abiturpruefung 2012”, organizator: Pearson Longman
 20.10.2011: Konferencja metodyczna „Podstawa warta poznania”, organizator: LektorKlett
 23.02.2012: Szkolenie na temat nowej formuły matury ustnej z języka obcego; organizator: szkoła Kserokopie zaświadczeń, potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Byłam wielokrotnie Przewodniczącą Zespołu Nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego oraz ustnych egzaminów maturalnych z języka niemieckiego w latach 2010, 2011, 2012 w moim Liceum oraz byłam Członkiem Komisji Egzaminacyjnej w liceum im. ks. Józefa Poniatowskiego oraz w liceum im. gen. Wł. Andersa Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Sprawdzałam pisemne prace maturalne w latach 2010, 2011, 2012 Dokumentacja OKE

Efekty realizacji zadań:

 W czasie szkolenia poznałam nową formułę egzaminu maturalnego z języka obcego (część ustna); dostarczyło mi ono wiedzy dotyczącej nowych wymagań dla ucznia; poznałam też uaktualnioną rolę i obowiązki Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego ustnego egzaminu maturalnego; zaznajomiłam się ze sposobem prowadzenia egzaminu i oceniania zdających ustny egzamin maturalny
 W czasie konferencji pozyskałam wiedzę na temat zmian związanych z wprowadzeniem nowej podstawy programowej do szkół ponadgimnazjalnych
 Poznałam nowe standardy egzaminacyjne dotyczące formuły egzaminu ustnego
 Przećwiczyłam praktycznie, na podstawie podręczników udostępnionych przez wydawnictwa, nową formę egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego
 Dzięki powyższym szkoleniom wzbogaciłam mój warsztat pracy; zapoznawałam uczniów z nowymi wymaganiami i przebiegiem maturalnego egzaminu ustnego z języka obcego od roku 2012; znajomość tych nowych standardów egzaminacyjnych ułatwia pracę moją i uczniów ukierunkowaną na dobre wyniki egzaminów. Potwierdzeniem tego są dotychczasowe wyniki moich uczniów z egzaminu maturalnego języka niemieckiego (średnio 95%, staniny klasa bardzo wysoka lub najwyższa)

4.4.2 § 8 ust. 2 pkt 4c: Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Wdrażanie własnych pomysłów dydaktyczno-wychowawczych Prowadziłam według własnego scenariusza przygotowany cykl godzin wychowawczych
Zaproponowałam i zrealizowałam zbiórkę darów dla Szkoły Podstawowej im. Księdza Twardowskiego pod Sandomierzem
Opracowywałam tematy prac projektowych dla uczniów biorących udział w wymianach z Ida-Ehre-Gesamtschule z Hamburga zarówno w Warszawie jak i Hamburgu
Corocznie przygotowuję dla klas pierwszych pierwszą lekcję z języka niemieckiego według autorskiego pomysłu
Nawiązałam współpracę z Domem Spotkań z Historią
Współorganizowałam i uczestniczyłam w obchodach 135-lecia Liceum im. T. Czackiego
Angażowałam się w Dni Otwarte Szkoły przybliżając zainteresowanym kandydatom i ich rodzicom ofertę naszej Szkoły Dokumentacja szkolna, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, kserokopie tematów prac projektowych
2. Rozwijanie i stymulowanie zainteresowań uczniów Przygotowywałam moich uczniów do Olimpiady Języka Niemieckiego i konkursów germanistycznych
Pracowałam indywidualnie z uczniami zarówno wyjątkowo uzdolnionymi jak i niezainteresowanymi przedmiotem
Opracowywałam i prowadziłam coroczne wymiany z Ida-Ehre-Gesamtschule z Hamburga angażując i motywując do udziału w wymianie uczniów
Współorganizowałam i uczestniczyłam w wyjazdach integracyjnych klas pierwszych
Corocznie wyjeżdżałam z młodzieżą na wspólne obozy narciarskie, w czasie których przeprowadzałam lekcje języka niemieckiego w terenie Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów Corocznie prowadziłam zajęcia fakultatywne z języka niemieckiego dla maturzystów
Informowałam uczniów o konkursach, zajęciach dla uczących się języka niemieckiego np. w Goethe Institut, wydarzeniach kulturalnych związanych z krajami niemieckojęzycznymi
Corocznie prowadziłam konsultacje dla uczniów Liceum w celu utrwalania lub uzupełniania wiadomości językowych
Jako wychowawca organizowałam z klasą uroczystości klasowe i szkolne:
 Wigilie klasowe
 Mikołajki klasowe
 Dzień Kobiet
 Kawiarenki szkolne w czasie Festiwali Teatralnych
 Wyjścia klasowe np. do Filtrów Warszawskich, na kręgle, do Fotoplastikonu, na koncerty w Łazienkach Warszawskich
 Dzień Zaduszny – sprzątanie i odwiedzanie grobów byłych nauczycieli mojego Liceum na Powązkach Warszawskich
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły

Efekty realizacji zadań:


 W efekcie moich działań jako wychowawcy klasy bardzo szybko integrowały się tworząc zwartą społeczność klasową i szkolną
 Indywidualne projekty godzin wychowawczych wpływają zarówno na poszerzenie horyzontów uczniów jak i wprowadzanie przez innych nauczycieli nowych tematów
 Szkoła, w której uczę, po raz pierwszy wzięła udział w zbiórce darów na rzecz powodzian; akcja na tyle spodobała się i została pozytywnie przyjęta przez Szkołę, że w kolejnym roku szkolnym 2011/2012 inna klasa zorganizowała na wzór wprowadzonej przeze mnie akcji zbiórkę dla Domu Samotnej Matki
 W wyniku nawiązanej przeze mnie współpracy z Domem Spotkań z Historią moja klasa wychowawcza uczestniczyła w cyklu tematycznym: „Filmowy PRL”; młodzież poznała realia tamtego okresu; miała okazję zobaczyć filmy Mistrzów Kina Polskiego; w efekcie tych wyjść prowadziliśmy również dyskusje na temat wolności człowieka, reżimów, sztuki filmowej, moralności
 Opracowywane przeze mnie projekty wymian szkolnych z Hamburgiem poszerzyły i nadal poszerzają ofertę edukacyjną szkoły, propagują one zarówno naukę żywego języka niemieckiego, jak również znajomość kultury innych narodów, tolerancji; wymiany przyczyniają się także do łamania stereotypów międzynarodowych: zarówno tego, co Polacy myślą o Niemcach, jak i odwrotnie. Przykładem mogą być wspólne wyjścia do Muzeum Powstania Warszawskiego, które to stymulują zarówno młodzież naszej szkoły jak i szkoły partnerskiej do żywego wypowiadania swoich poglądów jak i słuchania innych
 Autorskie, innowacyjne materiały wprowadzane przeze mnie na pierwszej lekcji języka niemieckiego każdego rocznika pokazują uczniom nawet tym, którzy dotychczas nie mieli styczności z tym językiem obcym, iż jest możliwe rozumienie obcokrajowca na podstawie skojarzeń i używanych dotychczas tzw. internacjonalizmów; lekcja taka wpływa zawsze, na podstawie mojego doświadczenia, na pozytywne nastawienie do przedmiotu, którego nauczam i chęć kształcenia się
 W efekcie mojej pracy i stymulowaniu uczniów w roku szkolnym 2012 moja uczennica ... zajęła II Miejsce w Konkursie: „Die Rektion des deutschen Verbs”
 Przygotowałam również uczniów do Konkursu z okazji 20-lecia współpracy Warszawa-Berlin w roku 2011; uczniowie moi zdobyli I miejsce w Konkursie. Nagrodą był tygodniowy wyjazd uczestników do Berlina; wydarzenie to, w tym spotkanie z Burmistrzem Berlina, panem Klausem Wowereitem, przyczyniło się do motywacji uczniów do nauki języka jak również wsławia naszą szkołę na arenie międzynarodowej
 Efektem pracy dydaktycznej oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych są bardzo dobre wyniki z egzaminów maturalnych moich uczniów, co wiąże się również z podnoszeniem jakości pracy szkoły, w której uczę, a co potwierdzają wysokie lokaty w rankingach (np. rankingi Perspektyw)
 W efekcie prowadzenia przeze mnie różnych form zajęć i spotkań pozalekcyjnych z uczniami miałam możliwość nawiązania z moimi wychowankami bliższego kontaktu, poznawałam ich zainteresowania, problemy oraz warunki pozaszkolne. Pomogło mi to we wspieraniu ich w dążeniu do marzeń, planów życiowych ale też pocieszaniu i dodawaniu otuchy w chwilach trudnych


4.4.3 § 8 ust. 2 pkt 4f: Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Lp. Osiągnięcia Opis osiągnięć Potwierdzenie osiągnięć
1. Moje wyróżnienia i nagrody 1. Czerwiec 2008: Nagroda Burmistrza Dzielnicy Śródmieście za wybitne osiągnięcia na rzecz oświaty warszawskiej w 2008 roku
2. W roku 2010 i 2011 uzyskałam Nagrodę Dyrektora Szkoły; były to kolejno 4 i 5 taka nagroda w czasie mojej pracy w Liceum T. Czackiego
3. Dwukrotnie uzyskałam I miejsce oraz raz miejsce V w plebiscycie uczniów na najbardziej lubianego nauczyciela w szkole tzw. „Teresy”
4. W roku 2011 otrzymałam ocenę wyróżniającą w Karcie Oceny Pracy z dnia 7 kwietnia
5. Bardzo dobre oceny w ankietach wypełnianych przez moich uczniów
6. Bardzo dobre oceny w ankietach wypełnianych przez rodziców uczniów moich klas wychowawczych
7. Kwiecień 2012: wyróżnienie w formie imiennego zaproszenia do udziału w spotkaniu z panem Martinem Eckebergiem z Rady Miejskiej Hamburga oraz wicekonsulem Hamburga na temat partnerstwa szkół, wymiany uczniów, nauki języków obcych w polskiej szkole Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
2. Sukcesy moich uczniów i wychowanków 1. 100% wynik z pisemnego egzaminu maturalnego mojego ucznia w roku szkolnym 2010/2011
2. I miejsce moich uczniów w Konkursie XX-lecia Współpracy Warszawa-Berlin zorganizowanym przez burmistrzów miast partnerskich
3. II miejsce mojej uczennicy w Konkursie „Die Rektion des deutschen Verbs”
4. Wysokie lokaty w XVIII Edycji Konkursu: „Test Oxford plus” Kserokopie zaświadczeń


Efekty osiągnięć:

 Nagrody i wyróżnienia, które przyznają mi zarówno przedstawiciele władz samorządowych, Dyrekcja jak i uczniowie oraz ich rodzice, są nie tylko potwierdzeniem mojego wkładu w jakość pracy szkoły, ale również potwierdzają moje stale podnoszone kwalifikacje i kompetencje zawodowe
 Zapraszanie mnie i mój udział jako przedstawiciela polskich nauczycieli na forum wymiany doświadczeń z krajami niemieckojęzycznymi podnoszą prestiż szkoły oraz dają uczniom możliwość uczestniczenia w ciekawych, prowadzonych w języku niemieckim spotkaniach
 Miarą moich sukcesów nie są tylko uzyskane przeze mnie nagrody i wyróżnienia, ale również sukcesy odnoszone przez moich uczniów i wychowanków. Ich sukcesy wpływały i wpływają na podnoszenie jakości oferty naszej szkoły, bowiem kolejni uczniowie, zachęceni sukcesami starszych kolegów i koleżanek, licznie ubiegają się, by trafić w szeregi uczniów Czackiego. Oprócz podnoszenia oferty szkoły efekt mojej pracy w postaci wyróżnień i nagród dla uczniów jest również motywatorem dla ich rówieśników. Patrząc na kolegów, którym się powiodło, podnoszą również swoje kwalifikacje. W szczególny sposób pragnę podkreślić, jako znaczące osiągnięcie w mojej pracy zawodowej, mającej efekty dla ucznia 100% wynik pisemnego egzaminu maturalnego mojego ucznia. Nie byłoby to tak godne podkreślenia, gdyby nie fakt, iż uczeń ten rozpoczął naukę języka niemieckiego od tzw. zera i – jak potwierdzili to jego rodzice – nie korzystał z żadnych dodatkowych lekcji organizowanych poza szkołą. Współpraca moja i chętnego do nauki ucznia dawała zarówno jemu jak i mi dużo satysfakcji, a efekt dla ucznia i dla szkoły jest widoczny


4.5 § 8 ust. 2 pkt 5: Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Lp. Zaplanowane zadania do realizacji Forma realizacji Potwierdzenie realizacji
1. Rozpoznanie i analiza wybranych przykładów problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych Rozpoznanie i zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków:
1. Problem wychowawczy związany z prezentacją klasy na obozie integracyjnym
2. Zagrożenie ucznia zdolnego oceną niedostateczną z języka niemieckiego na koniec roku szkolnego
Konsultowałam sposób postępowania z pedagogiem, zespołem wychowawców, zespołem nauczycieli języków obcych oraz Dyrektorem Szkoły
Wybrałam odpowiednie dla danych przypadków metody postępowania; wyciągnęłam wnioski związane z dalszym funkcjonowaniem klasy oraz zapobieganiem podobnym przypadkom Opis i analiza wybranych przykładów (studium przypadków)

Efekty realizacji zadań:

W wyniku właściwego rozwiązania problemu wychowawczego przeze mnie klasa przez całe trzy lata funkcjonowała w sposób właściwy; byłam dla nich autorytetem poprzez pozostawienie im prawa wyboru decyzji, ale naświetlając konsekwencje ich czynów. Wspominam klasę do dzisiaj z przyjemnością, a i uczniowie tej klasy, dzisiaj już absolwenci, chętnie odwiedzają mnie i szkołę. Jest to potwierdzeniem właściwego rozwiązania problemu wychowawczego
Efektem pracy z uczniem zagrożonym był sukces zaliczenia semestru oraz brak zagrożenia już na zakończenie roku. Uczeń rozpoczął regularną pracę semestralną, oraz dzięki powtórzeniu materiału udoskonalił umiejętność komunikacji językowej
Jako podsumowanie dla tych wybranych przykładów mogę powiedzieć, że rozwiązywanie problemów edukacyjnych czy wychowawczych sprawia mi satysfakcję; potwierdza moje właściwe rozpoznanie do powołania nauczycielskiego i utwierdza mnie w kontynuacji i chęci dalszej pracy z młodzieżą

5. Podsumowanie

Z satysfakcją mogę powiedzieć, że moja decyzja dotycząca podjęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego, spełniła moje oczekiwania dotyczące ciągłego podnoszenia moich własnych aspiracji i kwalifikacji zawodowych.
Odbyty staż przyczynił się również do rozwoju działań mojej szkoły i zapoczątkował nowe tradycje związane z organizowaniem i uczestnictwem mojej szkoły w różnego rodzaju akcjach i zbiórkach na rzecz potrzebujących.

Zachęcona i umocniona sukcesami w pracy zarówno wychowawczej jak i dydaktycznej z nadzieją patrzę na kolejne moje lata pracy w szkole. Praca ta bowiem daje mi poczucie spełniania i rozwoju mojej osoby, wspierania i edukacji następnych pokoleń młodzieży oraz rozwoju placówki szkolnej, w której jestem zatrudniona.

Moi wychowankowie i uczniowie odwiedzają szkołę i mnie, z wieloma jestem w kontakcie w czasie ich dalszej edukacji. Jest to w moim przekonaniu efekt tego, iż traktuję uczniów, tak jak i inni nauczyciele pracujący w mojej placówce, podmiotowo, indywidualnie oraz wszyscy wkładamy serce i angażujemy się zarówno w wychowanie jak i edukację młodzieży trafiającej do nas.

Dostrzegają to zarówno uczniowie jak i Dyrekcja Szkoły, co znajduje potwierdzenie oceną wyróżniającą w Karcie Oceny Pracy z dnia 7 kwietnia 2011.

Jestem dumna zarówno z osiągnięć i sukcesów naszego Liceum jak i faktu, że jestem nauczycielem tej Szkoły. Jestem przekonana, że w dalszym ciągu będę doskonaliła swój warsztat pracy, będę wykorzystywała szanse wzbogacania mojego warsztatu dydaktycznego i w ten sposób będę wpływała nadal na podnoszenie jakości oraz rozwijanie placówki, w której pracuję. Wszystko to będzie służyło rozwojowi, przekazywaniu wiedzy, wartości, umiejętności językowych i poszerzaniu oferty dla kolejnych roczników uczniów, którzy wybiorą nasze Liceum.
Wyświetleń: 12090


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.